مهریه و قانون مهریه

جهت مشاره تلفنی رایگان و درخواست وکیل خانواده با شماره زیر تماس بگیرید


71333400 - (021) { سی خط ویژه }

همه چیز درباره ی مهریه

مهریه مالی است که قابلیت تملک داشته باشد و در عقد نکاح ، مرد تعهد می کند که به زوجه بپردازد. ما در این نوشتار به طور مختصر منابع و احکام حقوقی مهریه را بیان می کنیم. بنابراین مهریه مالی است که به هنگام عقد نکاح برای ضوابط شرع و رسم و عادت از طرف مرد به زن پرداخت می گردد و صداق – صداقیه، کابین و قرض هم نامیده می شود. مهریه عندالمطالبه است یعنی به محض انعقاد عقد نکاح زوجه مالک مهریه می شود . در صورت بطلان نکاح و یا فسخ آن از طرف مرد یا زن مهریه به زن تعلق نمی گیرد. در زمان عقد زوجین می توانند توافق نمایند که شخص خاصی ضمانت پرداخت مهریه را بنماید یا تضمین جهت پرداخت آن اخذ شود. بعد از فوت زن مهریه از طریق وراثت قابل مطالبه می باشد. یعنی وراث می توانند به نسبت سهم الارث ادعای مهریه را داشته باشند.

مهریه

مهریه در طلاق از طرف مرد 

زمانی که مرد دادخواست طلاق را تقدیم دادگاه نماید باید کل مهریه زوجه را پرداخت کند.

مهریه در طلاق از طرف زن

در طلاق از طرف زن از نوع طلاق بائن بوده و زوجه باید در قبال مالی که به شوهر می دهد طلاق بگیرد و این مال در اغلب موارد مقداری از مهریه زن می باشد که زوجه آن را بذل می نماید.

مهریه در طلاق توافقی

پرداخت مهریه در طلاق توافقی بستگی به توافق طرفین دارد. هرچند که با توجه به اینکه نوع طلاق خلع می باشد زوجه باید مقداری از مهریه خود را بذل نماید.

قانون مقدار مشخصی برای مهریه تعیین نکرده و بستگی به توافق طرفین دارد. تعیین مهریه در نکاح منقطع الزامی است و عدم تعیین آن موجب ابطال عقد می باشد. قوانین جدید صرفاً درخصوص نحوه وصول مهریه و اجرای محکومیت مالی و بازداشت مرد می باشد.

قانون مهریه

مهریه به هر میزانی قابل وصول می باشد ولیکن مطابق مقررات جدید اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و بازداشت مرد درخصوص مهریه صرفاً تا میزان 110 عدد سکه بهار آزادی یا معادل آن میسر می باشد. اگر اموالی از زوج توقیف شود یا ایشان توانایی پرداخت داشته باشد بیش از 110 سکه قابل وصول است. هرگاه زوجه در صدد وصول مهریه خود برآید می تواند با تقدیم دادخواست به همرا عقدنامه به دادگاه خانواده و یا درخواست از اداره اجرای ثبت اقدامات لازم را انجام دهد. مدت آن بستگی به اوقات رسیدگی دادگاه، حضور زوج در دادگاه و روند توقیف اموال زوج و اجرای حکم دارد و مدت مشخصی را نمی توان تعیین کرد. حتی می توان بابت مهریه مرد را ممنوع الخروج کرد.

جهت اطلاعات بیشتر در مورد مهریه و چگونگی وصول مهریه ویدیو زیر را ببینید.

انواع مهریه

مهر انواع و اقسام مختلفی دارد که عبارتند از :
1. مهرالسنه یا مهر محمدی : مهری است که پیامبر اسلام (ص) برای حضرت فاطمه (س) مقرر کردند و آن عبارت است از دویست و شصت و دو مثقال و نیم پور نقره مشکوک است.
2. مهرالمسمی : عبارت است از میزان مالی که به عنوان مهریه در عقد نکاح ذکر می گردد و مورد توافق زوجین است و یا مهری است که در عقد نکاح تعیین شده یا تعیین آن به عهده شخص ثالثی گذارده شده است.
3.مهرالمثل: هرگاه در عقد نکاح در زمان عقد مهریه تعیین نشود، زوجین می توانند پس از وقوع عقد با توافق مهریه تعیین نمایند. حال اگر قبل از تراضی برای تعیین مهریه نزدیکی شود زوجه مستحق مهرالمثل است. مهرالمثل عبارت است از مال که با در نظر گرفتن وضع خانوادگی زوجه و حال اقران و نزدیکان زوجه جهت مهر تعیین می شود. مهریه که در نکاح معوضه البضع پس از وقوع نزدیکی و قبل از توافق بر مهر معین برحسب شرافت و اوضاع و احوال زوجه به او داده می شود. (ماده 1091 قانون مدنی)
4. مهرالمتعه: هرگاه در عقد نکاح مهر تعیین نشود و زوج مصمم باشد که زوجه را قبل از نزدیکی طلاق دهد مقداری را به عنوان مهر تعیین و به زوجه پرداخت می کنند و این مبلغ بستگی به وضعیت مالی زوج دارد. برخلاف مهرالمثل که به وضع خانوادگی زوجه داشته است در تعیین مهرالمتعه وضعیت مالی زوج را مدنظر قرار می دهند،  به طور خلاصه مهرالمتعه مهری است که در نکاح مفوضه البُضع شوهر به زن مطلقه خود که با او نزدیکی نکرده می دهد برای تعیین این مهر برخلاف مهرالمثل مرد از حیث وضعیت مالی مرد مد نظر قرار می گیرد.
5.مفوضه البضع: زوجه را در عقد نکاحی که دائم بوده و مهر ذکر نشده باشد با شرط عدم مهر شده باشد مفوضه النضع نامند.
6. مفوضه المهر: زوجه را در نکاح دائم که تعیین مقدار مهریه را به اختیار شوهر یا زوجه یا ثالث گذاشته باشند، مفوضه المهر گویند.

مهریه عندالاستطاعه چیست؟

عندالاستطاعه قیدی است که در عقدنامه درج می شود و تا زمانی که مرد توانایی مالی پرداخت مهریه را نداشته باشد زن نمی تواند مهریه خود را وصول نماید.

تفاوت مهریه عندالاستطاعه و عندالمطالبه

در زمانی که مهریه عندالمطالبه تعیین شود مرد محکوم به پرداخت مهریه شده و با توجه به شرایط باید آن را پرداخت کند ولیکن در زمانی که مهریه عندالاستطاعه تعیین می شود ابتدا باید ثابت شود که زوج توانایی پرداخت دارد.

مهریه

دادخواست اعسار در مهریه

دادخواست اعسار از جانب مرد تقدیم دادگاه می شود و شخص باید ثابت نماید که توانایی پرداخت دین خود را ندارد و بر مبنای توانایی او دین تقسیط می شود.

مفهوم حال یا مدت دار بودن مهریه :

مهریه می تواند حال باشد یا مدت دار، اگر حال باشد زوجه می تواند بلافاصله بعد از عقد آن را مطالبه نماید و تا وصول آن از تمکین نیز امتناع کند و اقدام زن به موجب حق حبس از موارد نشوز نبوده و مسقط نفقه نیز نمی شود. ولی اگر مهریه مدت دار باشد، حق حبس ساقط و زن با تمکین می تواند نفقه دریافت کند. زن به مجرد عقد مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید. مهریه در سند نکاحنامه ذکر می شود و به صورت دین بر عهده شوهر خواهد بود. در عقد نکاح دائم می توان مهر تعیین نموده، یا پس از وقوع عقد بر میزان مهریه توافق کرد و عدم تعیین مهریه در عقد نکاح دائم موجب بطلان عقد نیست ولی در عقد نکاح غیر دائم (موقت) مبنای وقوع عقد تعیین مهریه می باشد عدم ذکر مهریه در نکاح موقت موجب بطلان آن خواهد بود.

شرایط مهریه :

مهریه باید دارای شرایط زیر باشد:
1. مهریه ارزش مالی داشته باشد بنابراین آنچه را که فاقد ارزش مالی باشد نمی توان به عنوان مهریه تعیین کرد.
2 . زوج مالی را که می تواند مهریه قرار دهد که خود مالک آن باشد، بنابراین اموال عمومی یا مال موقوفه را نمی توان مهریه قرار داد. از نظر شرع و قانون قابل نقل و انتقال و معامله باشد لذا نمی توان مشروبات الکلی یا حیوانات حرام گوشت و….. را به عنوان مهریه تعیین کرد.
4. لازم نیست که مهریه عین معین باشد، بلکه انجام عمل یا حرفه آموزی یا تدریس هم می تواند مهریه باشد مثل آموزش رایانه یا آموزش قرآن یا زبان انگلیسی به زوجه می تواند، به عنوان مهریه تعیین نمود.

شرایط مطالبه مهریه

مهریه به دو طریق از زوج توسط زوجه قابل وصول است :
از طریق مراجعه به محاکم دادگستری
زن (زوجه) با طرح دعوا با دادن دادخواست به دادگاه خانواده مهریه خود را از شوهرش مطالبه می کند، چون مطالبه مهریه دعوی مالی است، باید با توجه به میزان مبلغ مهریه مورد مطالبه مهریه علاوه بر دو برگ دادخواست باید فتوکپی مصدق عقدنامه یا رونوشت آن ضمیمه دادخواست شود، طرح این دعوی تابع تشریفات دادگاه خانواده است.
وصول مهریه از طریق اجرای ثبت
هرگاه عقدنامه ازدواج رسمی باشد مهریه از طریق اجرای ثبت نیز قابل وصول خواهد بود. بدین توضیح که زوجه به دفترخانه ای که ازدواج در آن واقع و به ثبت رسیده است رجوع و تقاضای وصول مهریه خود را می نماید از طرف دفترخانه مراتب به زوج ابلاغ میشود. هرگاه زوج حاضر به پرداخت مهریه نباشد، زوجه تقاضای اجرای مفاد سند ازدواج خود را درخصوص مهریه می نماید و چنانچه از طرف زوجه مالی از زوج معرفی شود که جزء مستثنیات دین نباشد مال معرفی شده از طرف اجرای ثبت به نفع زوجه توقیف می شود، هرگاه زوج فاقد مال بوده ولیکن کارمند دولت باشد با تقاضای زوجه یک سوم از حقوق شوهر تا پرداخت کل مهریه به نفع زوجه توقیف و به زوجه پرداخت می شود.
اگر مهریه وجه نقد یا در حکم نقد مانند سکه و طلا باشد زن با در دست داشتن سند رسمی ازدواج می تواند به دفتر ازدواج و یا دایره ثبت (مستقر در اداره ثبت اسناد محل وقوع ازدواج) مراجعه و در برگه خاصی که در آن دایره موجود است تقاضای صدور اجراییه کند.
اجراییه به شوهر ابلاغ می شود و به او ۱۰ روز مهلت داده خواهد شد تا طلب همسرش را پرداخت کند. درصورتی که شوهر در این مدت دین خود نپردازد، زن می تواند با معرفی اموال و دارایی شوهر از اجرای ثبت، تقاضا کند اموال او توقیف شود و نیز می تواند مطالباتی را که شوهر از اشخاص دیگری دارد و یا موجودی حساب های بانکی او را توقیف کند. زن همچنین می تواند تقاضای توقیف حقوق شوهر را از سازمان ها و موسسه های دولتی و یا خصوصی بکند و تا میزان یک چهارم حقوق (مادام که شوهر متأهل است) و نیز یک سوم آن را (در صورتی که زن و شوهر از یکدیگر جدا شوند و تا زمانی که شوهر زن دیگری اختیار نکرده، توقیف کند. اگر مهریه سکه یا طلا باشد و شوهر نتواند اصل آن را بپردازد، قیمت روز مطالبه آن ها (روزی که زن آن را از طریق اجرای ثبت و یا دادگاه مطالبه میکند) ملاک اجرای قانونی حکم است. اگر سند ازدواج رسمی نباشد، زن برای مطالبه مهریه خود باید از روش تسلیم دادخواست به دادگاه اقدام کند.

چگونگی محاسبه میزان مهریه :

هرگاه مهریه وجه نقد باشد و زوجین هنگام وقوع عقد برای وصول و پرداخت آن به توافق نکرده باشند، به ترتیب زیر عمل می شود:
متوسط شاخص بهای سال قبل تقسیم بر متوسط شاخص بهای سال وقوع عقد نتیجه به دست آمده ضربدر مبلغ مهریه مندرج در عقدنامه.
در صورت فوت زوج که مهریه باید از ترکه وی پرداخت شود مبنای محاسبه تاریخ فوت خواهد بود. توضیح آن که شاخص بهای سال های قبل و سال قبل از وصول از طرف بانک مرکزی تهیه و در اختیار دستگاه قضای قرار می دهد و فهرست این شاخص ها به دادگاه ها و ادارات ثبت ارسال می گردد و مبنای محاسبه قرار می گیرد.

نحوه محاسبه ارزش مهریه وجه رایج کشور

اعسار مهریهبر اساس ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب مورخ 1377/02/13 هیئت محترم وزیران، نحوه محاسبه ارزش فعلی مهریه به ترتیب ذیل می باشد:
مبلغ مهریه مندرج در عقدنامه × (عدد شاخص در سال قبل) تقسیم بر (عدد شاخص در سال وقوع عقد) = ارزش مهریه در حال حاضر
به طور مثال اگر ازدواجی با مبلغ مهریه 200/000 ریال در سال 1352 تحقق یافته و قرار باشد مبلغ مذکور در حال حاضر تأدیه گردد، برای محاسبه مبلغ مهریه در حال حاضر (سال 1386) از رابطه ذیل استفاده می گردد:
مبلغ مهریه مندرج در عقدنامه × (عدد شاخص در سال 1386) تقسیم بر (عدد شاخص در سال 1352) = ارزش مهریه در حال حاضر (1386) بر اساس رابطه فوق و با توجه به اعداد شاخص که در جدول پیوست آمده است:
ریال ۵۲٫۵۳۱٫۹۱۴ = 200/000 ریال * ( 123/45) / ( 47/ 0 ) = ارزش مهریه در حال حاضر (سال 1386)
در نتیجه مهریه قابل پرداخت در سال 1386 (زمان تأدیه) معادل 52/531/914 ریال می باشد.
بدیهی است که تا سال 1386 به پایان نرسد، صورت کسر فوق، شاخص سال 1385 یعنی عدد 123/45 خواهد بود و بعد از اتمام سال 1386 و ورود به سال 1397 شاخص سال 1386 جایگزین شاخص 1385 خواهد گردید.

 سوالات متداول از مهریه

1.زندان بخاطر مهریه چقدر است ؟

تا زمانیکه مهریه را پرداخت نکنید در زندان خواهید بود.

2. اگر در دوران عقد زن درخواست مهریه کند نصف خواهند شد ؟

در صورتی که زن باکره باشد نصف مهریه به او تعلق می گیرد ولی در غیر این صورت تمام مهریه به او تعلق می گیرد.

اجرا گذاشتن مهریه طبق قانون جدید :

قبل از بخشنامه جدید، نحوه گرفتن مهریه به دو طریق بود. یکی از طریق دادگاه خانواده و دیگری از طریق اجرای ثبت. (اجرای ثبت اداره‌ای‌ است که هر مطالبه‌ای که مستند به سند رسمی باشد از جمله سند نکاح از طریق آن پیگیری می‌شود). اما طبق بخشنامه جدید زوجین نمی‌توانند مستقیم به دادگاه مراجعه کنند و ابتدا باید از طریق اجرای ثبت اقدام شود.
به این معنی که مطابق بخشنامه جدید نحوه اجرا گذاشتن مهریه به این صورت است که زوجین به دفترخانه‌ای که ازدواجشان در آنجا ثبت شده مراجعه و درخواست اجرائیه می‌کنند. اجرائیه صادر می‌شود و به آدرس طرف مقابل فرستاده می‌شود و به او ۱۰ روز مهلت داده می‌شود که مهریه را پرداخت کند که غالباً زوج در این مهلت مهریه را پرداخت نمی‌کند.
بعد از اینکه مهلت سپری شد و زوج مهریه را پرداخت نکرد زوجه با مدارک به اجرای ثبت مراجعه می‌کند و درخواست تشکیل پرونده اجرایی می‌دهد. سپس از دارایی‌های زوج استعلام گرفته می‌شود تا مشخص شود دارایی دارد یا خیر. که در صورت داشتن دارایی دستور توقیف آن صادر می‌شود. وقتی این مراحل در اجرای ثبت تمام شد اگر دارایی زوج کفایت مهریه را نکرد راهنمایی می‌شوند که به دادگاه مراجعه کنند و از طریق آن حکم بگیرند زیرا اجرای ثبت مجاز به صدور حکم جلب نیست و به این ترتیب باید مابقی مطالبات را از دادگاه درخواست کرد.

فرار از دین و راه های اثبات آن

1- فرار از دین زمانی مفهوم پیدا می کند که شخصی بخاطر این که دین دیگری را پرداخت ننماید، اموال خود را منتقل نماید به نحوی که اموال باقی مانده بدهکار تکافوی پرداخت دین را ننماید.

2- فرار از دین هم دارای جنبه حقوقی می باشد و هم دارای جنبه کیفری.

3- برای این که دعوای فرار از دین دردادگاه احراز گردد خواهان باید اثبات نماید که قصد خوانده از انتقال اموال، نپرداختن دین وی و یا به عبارت دیگر فرار از دین بوده است.

4- دلایل اثباتی فرار از دین می تواند هر دلیل قانونی مندرج در قانون مدنی از جمله اقرار، اسناد، شهادت شهود و غیره باشد.

5- به عنوان مثال اگر شخص مدیون قبل از سر رسید چک صادره، اتومبیل خود را منتقل نماید و قصد وی از این انتقال این باشد که دین خود به دیگری را پرداخت ننماید، امکان تقدیم دادخواست فرار از دین وجود دارد.

6- چنانچه در مثال فوق مدیون اتومبیل خود را به مادر خود منتقل نماید بدون این که هیچ گونه وجهی بین ایشان ردو بدل گردد، قرائن و امارات موجود دلالت بر این دارد که مدیون به قصد فرار از دین اتومبیل را منتقل نموده است.

7- قانونگذار در قانون مدنی آورده است که اگر معامله به قصد فرار از دین باشد و ثابت شود که بطور صوری انجام شده معامله باطل می باشد.

8- منظور از صوری بودن معامله این است که طرفین اراده ای برای انجام معامله نداشته باشند و قصد واقعی آنها معامله کردن نباشد.

9- از جنبه کیفری، چنانچه شخص مدیون با سوء نیت و در حالی که بقیه اموال وی تکافوی پرداخت بدهی طلبکار را نمی دهد ، مبادرت به انتقال مال به دیگری نماید دارای مسئولیت کیفری می باشد و در صورت احراز این موضوع در دادگاه به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد.

10- چنانچه بطلان معامله در دادگاه احراز گردد، طلبکار می تواند با توقیف مال نسبت به وصول طلب خود از محل مال توقیف شده اقدام نماید.

4.2/5 - (51 امتیاز)

مطالب مرتبط

60 دیدگاه

 • مهدی
  مهدی

  سلام وقتتون بخیر
  تشکر از اطلاعات مفیدتون
  اگر مهریه مال غیر منقول باشه و البته در عقد نامه با شماره پلاک ثبتی و … وارد نشده باشد و اطلاعات و ادرس آن کامل نباشد و در صفحه آخر عقد نامه بخش ثبت دفترخانه چیزی وارد نشده باشد و فقط در بخش ضمن عقد عنوان شده باشد. طبق کدام رای وحدت رویه این مهریه مال غیر منقول رد می شود؟ یعنی طبق کدام رای وحدت رویه عنوان شده که مال غیر منقول در سند عقد می بایستی در دفتر خانه ثبت و در صفحه آخر با مشخصات کامل ذکر شود، در غیر صورت امکان مطالبه این مال غیر منقول نمی باشد.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   اگر به عنوان شرط ضمن عقد مشخصات کامل ملک و زمان مهلت انجام این شرط شده باشد این شرط صحیح و قابل پیگیری است. البته طبق ماده ۴ آیین نامه مصوب ۱۳۱۱، مهریه غیرمنقول که در دفتر اسناد رسمی به ثبت نرسد رسمی تلقی نمی گردد و نسبت به آن نمی توان اجرائیه صادر کرد و رأی وحدت رویه خاصی در این مورد نداریم.

 • نیلوفر
  نیلوفر

  دیروز جلسه اول دادگاهم بود و همسرم که به خاطر بدهی زندان هستند و شرکت نکردند. شوهرم که زندانه نتیجه دادگاه من چی میشه ؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   توضیح بفرمائید که خواسته شما در دادگاه چه بوده است تا پاسخ مناسب داده شود.

 • شیوا ناصری
  شیوا ناصری

  سلام خسته نباشید
  اگر زنی شوهرش فوت کنه و مهریه خودش رو دریافت نکرده باشه.تکلیف مهریه چی میشه؟
  و اینکه اموال شوهر اگر به نام زنش باشه باز هم تقسیم ارث میشه؟ یا بهتر بپرسم چگونه و چطور تمام اموال شوهر به زن می رسه؟ راه هاش چیه؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   اگر اموال از شوهر باقیمانده باشد زوجه می تواند برای مهریه و اجرت المثل خود ابتدا مطالبه مهریه نماید و اموال همسر را توقیف کند و اگر مال باقی ماند بین وراث تقسیم میشود و اگر اموال از ابتدا به نام زوجه باشد (فقط) پس مالی به نام شوهر وجود ندارد تا شامل تقسیم سهم الارث گردد.

 • افسانه
  افسانه

  باسلام خسته نباشید من یه پسرسه سال داشتم که باهمسرم به مشکل خوردم درسال ۱۳۸۹به زندان افتاد و محکوم به۲۵ سکه تمام وماهی نیم سکه این اقا ۲۵ تاسکه راپرداخت کرد و پنج تا نیم سکه را بعدش این اقا فرارکر دو من هیچ اطلاع ازجا و مکانش نداشتم تا اینکه بعدازهشت سال با بدبختی پیداش کردم حکم جلبشو گرفتم این اقاباید تا الان ۵۵سکه راکه تو این هشت سال نداده بایدپرداخت کنه ولی قاضی پرونده گفته ۵۵سکه ازسال ۸۹نداده را ازبین برد وبا وث یقه اقا را ازادکردن من به زن تنها الان پسرم۱۴سالشه حتی پدرش را تا الان ندیده اخه درسته من پیش پدرمادرم زندگی می کنم تازه یکساله به صورت غیابی ۲۵۰سکم را بخشیدم تونستم طلاق بگیرم وخرجم را پدربازنشستم میدهد اخه درسته چیزی که حقم هست را از من بگیرن و اون اقا ازدواج کرده و دو تابچه داره به راحتی داره زندگی می کنه من اینجا اواره ام اخه این حق من وبچم که حقم ازبین بره حتی شعبه۴۵ هم رای به من نداده حالامن بایدچیکارکنم توروخداکمکم کنید

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   مسلما باید بابت سکه های که ایشان از بابت مهریه باید پرداخت می کردند باید پیگیری را ادامه دهید و همسرتان را دوباره ملزم به پرداخت نمایید و حتی برای فرزند بیشترتان می توانید از وی تقاضای نفقه نمایید .

 • Tahora
  Tahora

  با سلام وقتی طلاق از سوی خانم در دوران عقد صورت بگیرد مهریه چگونه میشود؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.درطلاق قبل ازرابطه زناشوئی زوجه مستحق نصف مهریه است.

 • شمس
  شمس

  سلام مادر من سال ۵۸ ازدواج کرده مهریه هم ۹۰ هزارتومن بوده اما هیچکدوم زیر مهریه امضا نکردن ایا قابل مطالبه هست؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام بله اصولاً قابل مطالبه است .

 • کامران
  کامران

  مبلغ دیه کامل یک انسان ۳۳۰ میلیون تومان است. اگرسکه را ۱۶میلیون تومان حساب کنیم، دیه یک انسان کامل میشود حدود ۲۰سکه. آخه مگه دوانسان که نمیتونن باهم زندگی کنن چه گناهی مرتکب شدن که یکی مثل من تا الان ۳۵سکه ازم گرفتن و هنوزم باید تا آخر عمر دیه بدم. آیا مبلغ مهریه ی همسران پیامبر هم همینقدربود؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام
   البته مقایسه دیه و مهریه صحیح نمی باشد.، ولی موضوع مهریه و دیگر مشکلات حقوق خانواده کاملا قابل درک است و متاسفانه راه حلی بجز قانونگذاری مجلس وجود ندارد.

 • نازنین
  نازنین

  سلام وقت بخیر
  ۴ ساله ازدواج کردم و مشکلات خیلی خیلی زیادی داشتیم
  الان میخوام بدون اینکه طلاق بگیرم مهریه رو از شوهرم بگیرم ک البته شوهرم میگه اگه رفتی دنبال مهریه اجرا گذاشتن دیگه نیا تو خونه من
  آیا حرفش درسته و من اگه درخواست اجرای مهریه بدم دیگه نباید بیام تو خونش؟؟
  میشه بفرمایید چیکار باید بکنم

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.مهریه دین است برذمه زوج که به محض عقدنکاح درصورت مطالبه زوجه توسط زوج پرداخت می شودوهیچ ارتباطی به زندگی مشترک ندارد.

 • علی۵۳۳۵
  علی۵۳۳۵

  سلام همسری برج ۲ سال ۹۹ مهریه اش ۱۴ سکه بوده در اداره ثبت گذاشته اجرا مبلغش شده ۸۹ میلیون . و مجددا اداره ثبت امده برج ۱۰ سال۹۹ نرخ سکه رو به روز براش محاسبه کرده . الان شده ۱۶۴ میلیون .ایا این کار درسته؟؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام
   تا روزی که حساب خود را تصفیه نمایید همه سکه های باقیمانده به نرخ روز محاسبه می شود.

 • فاطمه
  فاطمه

  سلام وقتتان بخیر ، من سه سال ازدواج کردم مرداد ماه امسال با شوهرم اختلاف پیدا کردیم من مهریه گذاشتن اجرا و خونه ماشین رو توقیف کردم بعد سه ماه آشتی کردیم من رضایت دادم اموال آزاد شد اوایل آذر ماه خونه رو زده به اسم مادرشون و ده روز پیش منو انداخته بیرون ،که منو نمیخواد الان اگه بخوام مهریه رو اجرا بذارم میتونی م بخاطر صوری بودن معامله سند خونه رو باطل کنم ؟ البته الزام به تمکین زده بهم

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام
   بله چنین ادعایی را به لحاظ حقوقی میتوانید طرح کنید ولی قبل از هر اقدامی حضورا با یک وکیل مشورت نمایید.

 • علی
  علی

  سلام
  مهریه همسرم ۱۱۰ سکه و پشت قوالش سه دانگ یه واحد آپارتمان بوده ( که از سه دانگ آپارتمان چیزی تو عقدنامه نیومده) بنا به شرایطی که پیش اومد و اطمینانی که بهش کردم من بجای سه دانگ یه آپارتمان ۱٫۵ دانگ یه ملک به نامش زدم که ارزشش معادل شش دانگ یه واحد آپارتمان بود . بعد فروش ملک ایشون به حق خودش که نصف ۱٫۵ دانگ میشد قانع نشد و کلش رو ازم گرفت
  اگر ازم بابت مهریه شکایت کنه من آیا میتونم ثابت کنم بخشی از مهریش رو هم دادم؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام
   سوال شما از این بابت که چرا و چگونه تمام ملک یا ثمن آن را به ایشان واگذار کردید؛ مبهم می باشد.

 • سونیا
  سونیا

  داداشم با مدرک پی به خیانت زنش برده ولی وقتی زنش فهمیده همه مدارک الخصوص گوشی رو زده شکونده و از بین برده به حدی شده که زنش هم مهریه و هم طلاقشو اجرا گذاشته و هر چیزی که برادرم خریده بود رو فاکتور به نام خودش گرفته و حتی اجاره خونه هم به نام اونه بنابراین داداشمو از خونه انداخته بیرون اوایل خانواده زنش پشت داداشم بودن ولی الان نه داداشم هیچی نداره که بابت مهریه بده هر چی در میاورد ده سال خرج اون زنه کرد پول عمل لاغری پول عمل بینیش فقط لباسای داداشمو ریخت تو نایلون زباله فرستاد واسه داداشم دیشب زنگ زد گفت ماهی یک میلیون و پونصد بهم بده تا زمانیکه ازدواج نکردم توافقی جدا بشیم در ضمن این رو هم بگم اون خانم نازا هست یعنی بچه دار نمیشد هیچ راهی نداره که داداشم از دست اون زن نجات پیدا کنه وقتی همه چی رو ازش گرفت داداشم چی باید بهش بده

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.دادخواست اعساربدهد.

 • حمید
  حمید

  سلام خسته نباشید من ازدواج دومم هست از ازدواج اولم هیچ ثمره ایی نداشتم و چون خیانت دیدم بخشیدم اما این خانم با ترفند ازم شکایت کرده اول درخواست مهریه کرده بعد از چند روز هم دادخواست طلاق به دستم رسید خلاصه طلاق گرفتیم من تا الان دو تا سکه دادم خودم مشکل پوستی دارم و هیچ اموالی هم از خود ندارم کارگر ساده ایی هستم که با روزی۶۰تومن کارگری میکنم و در عین حال یه فرزند۳ماهه هم دارم به حدی که تو این شرایط سخت تورم دستم به دهانم نمیرسه احصار زدم ولی از کجا بگیرم امروز هم بایدسکه سوم رو بدم ولی خدا شاهد که هیچی ندارم اگه حقوق امداد پدر خانومم نباشه تو زندگیم کم میارم هیچ راهی نداره که من سکه پرداخت نکنم ولی ماهی مثلا پونصد به این خانوم بدم

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.می توانیددادخواست تعدیل تقسط مهریه بدهید.

 • حمیدباقرزاده
  حمیدباقرزاده

  باسلام.سال۹۶ازدواج کردم وبعداز۶ماه زندگی من وهمسرمرحومم اغاز شد دراولین روز۹۸که همه غرق در شادی عیدبودند همسرم بعلت داشتن فشارخون دوران بارداری به کما وبعدازهفت روز فوت شد.میخواستم بدونم وارث که من و والدین مرحومه هستیم و والدین اقدام به گرفتن مهریه که ۱۱۴سکه هست نموده اند.قیمت سکه به روزحساب میشه یا زمان عقد.وهمچنین انها میتوانند ازسهم الارثی که به بنده رسیده بعنوان بخشی ازمهریه حق مطالبه نمایند

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام
   سکه به نرخ روز می باشد.
   و در خصوص سوال دوم، بله پی توانند به نسبت سهم الارثشان از ماترک یا دیگر اموال شما توقیف نمایند.

 • B
  B

  دروود.من ۵سال عقد کرده بودم.مهریه بهم کامل تعلق میگیره…همسرم شکاک بود و اختلالات شدید داشت و دراخر هم بهم خیانت کرد گرچه انکارش کرد…من درخواست مهریه کردم و اون هیچ اقدامی نکرده…و۷ ماهه که ازش هیچ خبری ندارم…حتی نمیاد توافقی جدابشیم…یه مقدار از مهریه امو میخوام…اما میگه من یبار جداشدم حوصله ندارم دنبال اینکارا برم…اموالشو توقیف کردم ولی مغازه اش چون قلنامه ای بود ثبت نشد و پلاکای ماشینشم فروخته و فقط تونستم ممنوع الخروجش کنم و حساب بانکیایی که خالی هستن و ببندم…دستم به هیچ کجا بند نیست الان باید چیکارکنم؟! ممنون میشم راهنمایی کنید.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام
   با توجه به عدم دسترسی به ایشان، روش دیگری برای وصول مهریه وجود ندارد.

 • باقر حیدری
  باقر حیدری

  سلام
  آیا میشود از سهم الارث داماد که هنوز پدرش زنده هست در خواست مهریه را داد با توجه به اینکه وضع مالی پدر خوب و ارثی به فرزندش میرسد واین ارث امروز به عنوان مهریه مطالبه کرد .

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.
   با توجه به اینکه پدر داماد در قید حیات هستن و اساسا\” ارث مربوط به زمان بعد از فوت میباشد و نه زمان حیات بنابراین خیر نمیشود.

 • زهرا
  زهرا

  سلام خسته نباشید.
  ببخشید مهریه عندالاستطاعه رامیتوان اجرا گذاشت و اموال را توقیف کرد؟؟هم خونه وهم ماشین دارن و درآن خانه زندگی نمیکنن.
  میتونه جهیزیه امو نده چون لیست سیاه ندارم ولی فاکتور موجوده.
  در طلاق دادن میتونه اذیتم کنه و طلاق نده؟
  چند بار کتک زده منو ونامه پزشک قانونی دارم ولی شکایتم ادامه ندادم اونا قابل پیگیری هست برای یکسال پیش هست

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام
   در مهریه عندالاستطاعه اگر اموالی پیدا شود قابل توقیف می باشد و به نظر می رسد ملک و خودروی موصوف قابل توقیف است.
   در خصوص جهیزیه با فاکتور و استشهادیه می توانید حق خود را اثبات نمایید.

 • D
  D

  توقیف اموال چقدر طول میکشه انجام شه؟؟وتا زمانی ک مهریه رو نداده اموالش توقیف میشه؟؟
  استرداد جهیزیه زمان بره یان؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   زمان بستگی به پیگیری خودتون داره.
   بله قابل توقیف هست
   بابت جهیزیه میتونید تامین خواسته بدید تا سریع تر انجام بشه

 • مرجان
  مرجان

  سلام ببخشید من ازهمسرم جداشدم و مهریم قسط بندی شده اما ایشون پرداخت نمیکنه آیا میتونم حکم جلبشو بگیرم یا قانون زندانی شدن برداشته شده سال ۹۵ جداشدم

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام بله درخواست جلب بدید

 • مهدی
  مهدی

  سلام میخاستم ببینم . مهریه ۴۰ ملیون تومان است و زن درخواست طلاق بده و اگ نداشته باشیم باید چه کرد ؟؟؟؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام میتوانید داخواست اعسار مطرح نمایید

 • مهرسا
  مهرسا

  سلام، خواستگاری دارم که چندین ماه پیش با خانمی که قصد ازدواج داشتن صیغه ای بینشون جاری میشه بعد از چند روز که آقا از نیت خانم متوجه میشه که قصدشون فریب و دریافت مهریه بوده خانم شکایت میکنن که مهریه دریافت کنند آیا با یک صیغه نامه چند روزه و اینکه هیچ رابطه ای بینشون نبوده این قانون اصلن وجود داره که بتونه ایشون مهریه دریافت کنه؟؟؟؟؟؟؟و با توجه به اینکه آقا وکیل گرفتن و دادگاه رای را به نفع آقا صادر کرده و بعد از چند ماه دوباره خانم شکایت کرده و پرونده رو به جریان انداخته این موضوع چجوری ختم میشه و با توجه به اینکه یک بار رای دادگاه صادر شده دوباره میشه پرونده به جریان بیافته؟؟؟؟؟ممنون میشم راهنمایی کنید

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام اگر تعیین مهریه شده باشه خانم مستحق مهریه خواهد بود اما اینکه چرا دادگاه دعوای خانم رو نپذیرفته میبایست پرونده مطالعه شود و یا حضوری تشریف بیاورید جهت توضیح کامل

 • حبیب
  حبیب

  سلام و روز بخیر
  من هفت سال هست که ازدواج کردم. یه فرزند چهار ساله دارم .الان یواش یواش دارم به مشکل بر میخورم.
  بعد از یک عمر تلاش الان صاحب یه واحد آپارتمان ۱۱۰ متری هستم. اگر همسرم شکایت کنه برای دریافت مهریه آپارتمان را از من میگیرند. و اینکه اگر آپارتمان را در دفتر املاک کد رهگیری بزنم به نام مادرم مشکل برطرف میشه یا حتما باید در دفتر خانه هم سند بنام بزنم.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام خونه جزو مستثنیات دین محسوب میشه

 • رضا
  رضا

  سلام ووقت بخیر میخواستم بدونم آیا خونه ای که قولنامه ای می باشد قابل توقیف جهت پرداخت مهریه می باشد یا خیر؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام اگر منظورتون نفقه هست بر اساس توانایی پدر حکم صادر میشود

 • وحيد وفايي
  وحيد وفايي

  سلام
  همسرم در سال ٩٩بابت ١١٠سكه معادل ٨٥٠ميليون تومان ملك من رو توقيف كرد ، مراحل اجرا تا حالا طول كشيده است . محاسبه قيمت سكه در سال ٩٩ ، حدود ٨ميليون بوده است.
  بعضي از وكلا معتقدند كه مطالبه مهريه از طريق اداره ثبت ، مبناي محاسبه قيمت زمان دادخواست است نه زمان پرداخت.
  آيا اين صحيح است؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام در اینخصوص اختلاف نظر وجود دارد.

 • میری
  میری

  مرد و زن طلاق گرفته و زن ازدواج مجدد کرده است، مرد مهریه را تقسیط و تمکن مالی هم جهت پرداخت ندارد، پدر مرد به دلیل این‌که بعد از مرگ وی ارث پسرش توقیف نشود مال خود را شش دانگ به نام دخترش کرده تا بعد از مرگ وی او تقسیم کند.
  آیا همسر مرد فوق‌الذکر بعد از مرگ پدر می‌تواند دعوای فرار از دین مطرح کند؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام خیر

 • Javad
  Javad

  با سلام وخسته نباشید بنده بعد از ۱۳ سال زندگی مشترک و عدم وجود تفاهم بین من و همسرم دیگه این زندگی قابل تحمل نیست و برای همین قصد جدایی دارم تو این چند سال زحمت زیادی کشیدم تا بتونم صاحب خونه و ماشین بشم یعنی کل جوونی خودمو گذاشتم تا به اینجا برسم و همه کاری کردم تا زندگیم ادامه پیدا کنه اما واقعا الان دیگه خیلی اذیت میشم نمیتونم تحمل کنم الانم اگر بخوام طلاق بدم کل اموالی که جونم در اومده تا جمع کنم از دستم میره واقعا به ناحق.میخواستم لطفا راهنمایی کنید که چطوری میتونم از این مشکل عبور کنم ‌و زحمات چندین سالم از دست نره‌.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام خونه جزو مستثنیات دینه اما ممکنه بعنوان شرط تنصیف اموال محاسبه بشه ترجیحا بصورت حضوری همراه با مدارک تشریف بیاورید.

 • مرجان
  مرجان

  سلام کسی که ۱۱۴ سکه مهرش باشه و همسرش توان پرداخت نداشته باشه مهریه چطور قسط بندی میشه

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام با تنظیم استشهادیه و ارائه دادخواست اعسار
   میزان پرداختی به نظر قاضی بستگی داره

 • انیتا
  انیتا

  باسلام ببخش یه سوال خدمتتون داشتم من الان عقدکردم وبانامزدم دچاره بعضی اختلافات شدیم اختلافمونم اینه که وسیله‌ای خونه رونخریده ومنم ازش خواستم که بخر اونم الان میگه ندارم بعدازعروسی میخرم واجازشم دسته باباشه خواستم ببینم نصفه مهریه روبه من تعلق میگیره اگه درخواست کنم چون نامزدم گفت که نمیخوام بروبزاراجراه چون نامزدم ازخودش هیچی نداره ایااموال باباش توقیف میشه

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام خیر

 • محدثه کبریایی
  محدثه کبریایی

  سلام من یک ساله جدا شدم، مهریه من۱۴سکه بود که ۴تا رو بخشیدم، ۱۰تا رو نبخشیدم،می خواستم بدونم ایشون که نه کار کارمندی داره نه اموالی، میتونم مهریه ام رو بگیرم؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام میتونید جلب بگیرید

 • محسن
  محسن

  سلام من۳دانگ منزل زدم بنام خانم ولی رسید سکه ازش نگرفتم ایاخانم میتونه سکه هم طلب کنه

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام بله میتواند

 • user-09362098968 کاترین
  user-09362098968 کاترین

  سلام برای گرفتن مهریه بدون درخواست طلاق چه کاری باید بکنم غیر از یک زمین ۳۰۰ متری ویک ماشین از دارایی های دیگر همسرم خبر ندارم

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام اعسار مطرح نمایید

 • حسین
  حسین

  سلام وقت بخیر من در اولین جلسه مهریه شرکت کردم و قاضی صورتجلسه ای نوشت برای مهریه و از من پرسید که میدی مهریه رو یا نه من گفتم بله میدم حقشه.آیا برای من با گفتن این حرف مشکلی ایجاد میشه؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام خیر مشکلی نیست ، گفتید پرداخت میکنید ، اگر اموالی بغییر از مستثنیات نداشته باشید درخواست اعسار و تقسیط به دادگاه صادر کننده مهریه میدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ثبت پرسش

شما می توانید از این بخش سوال خود را ثبت کنید و در کمترین زمان پاسخ مناسب را از طریق ایمیل دریافت کنید.

مشاوره حضوری

از طریق این بخش شما می توانید قرار مشاوره حضوری خود را ثبت و در زمان مشخص شده مشاوره حضوری دریافت کنید.

مشاوره تلفنی

درصورتی که نیاز به مشاوره تلفنی دارید از این بخش اقدام کنید و با وکلای پایه یک دادگستری تلفنی صحبت کنید.


برچسب‌ها :