مهریه و قانون مهریه

جهت مشاره تلفنی رایگان و درخواست وکیل خانواده با شماره زیر تماس بگیرید


71333400 - (021) { سی خط ویژه }

همه چیز درباره ی مهریه

مهریه مالی است که قابلیت تملک داشته باشد و در عقد نکاح ، مرد تعهد می کند که به زوجه بپردازد. ما در این نوشتار به طور مختصر منابع و احکام حقوقی مهریه را بیان می کنیم. بنابراین مهریه مالی است که به هنگام عقد نکاح برای ضوابط شرع و رسم و عادت از طرف مرد به زن پرداخت می گردد و صداق – صداقیه، کابین و قرض هم نامیده می شود. مهریه عندالمطالبه است یعنی به محض انعقاد عقد نکاح زوجه مالک مهریه می شود . در صورت بطلان نکاح و یا فسخ آن از طرف مرد یا زن مهریه به زن تعلق نمی گیرد. در زمان عقد زوجین می توانند توافق نمایند که شخص خاصی ضمانت پرداخت مهریه را بنماید یا تضمین جهت پرداخت آن اخذ شود. بعد از فوت زن مهریه از طریق وراثت قابل مطالبه می باشد. یعنی وراث می توانند به نسبت سهم الارث ادعای مهریه را داشته باشند.

مهریه

مهریه در طلاق از طرف مرد 

زمانی که مرد دادخواست طلاق را تقدیم دادگاه نماید باید کل مهریه زوجه را پرداخت کند.

مهریه در طلاق از طرف زن

در طلاق از طرف زن از نوع طلاق بائن بوده و زوجه باید در قبال مالی که به شوهر می دهد طلاق بگیرد و این مال در اغلب موارد مقداری از مهریه زن می باشد که زوجه آن را بذل می نماید.

مهریه در طلاق توافقی

پرداخت مهریه در طلاق توافقی بستگی به توافق طرفین دارد. هرچند که با توجه به اینکه نوع طلاق خلع می باشد زوجه باید مقداری از مهریه خود را بذل نماید.

قانون مقدار مشخصی برای مهریه تعیین نکرده و بستگی به توافق طرفین دارد. تعیین مهریه در نکاح منقطع الزامی است و عدم تعیین آن موجب ابطال عقد می باشد. قوانین جدید صرفاً درخصوص نحوه وصول مهریه و اجرای محکومیت مالی و بازداشت مرد می باشد.

قانون مهریه

مهریه به هر میزانی قابل وصول می باشد ولیکن مطابق مقررات جدید اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و بازداشت مرد درخصوص مهریه صرفاً تا میزان 110 عدد سکه بهار آزادی یا معادل آن میسر می باشد. اگر اموالی از زوج توقیف شود یا ایشان توانایی پرداخت داشته باشد بیش از 110 سکه قابل وصول است. هرگاه زوجه در صدد وصول مهریه خود برآید می تواند با تقدیم دادخواست به همرا عقدنامه به دادگاه خانواده و یا درخواست از اداره اجرای ثبت اقدامات لازم را انجام دهد. مدت آن بستگی به اوقات رسیدگی دادگاه، حضور زوج در دادگاه و روند توقیف اموال زوج و اجرای حکم دارد و مدت مشخصی را نمی توان تعیین کرد. حتی می توان بابت مهریه مرد را ممنوع الخروج کرد.

جهت اطلاعات بیشتر در مورد مهریه و چگونگی وصول مهریه ویدیو زیر را ببینید.

انواع مهریه

مهر انواع و اقسام مختلفی دارد که عبارتند از :
1. مهرالسنه یا مهر محمدی : مهری است که پیامبر اسلام (ص) برای حضرت فاطمه (س) مقرر کردند و آن عبارت است از دویست و شصت و دو مثقال و نیم پور نقره مشکوک است.
2. مهرالمسمی : عبارت است از میزان مالی که به عنوان مهریه در عقد نکاح ذکر می گردد و مورد توافق زوجین است و یا مهری است که در عقد نکاح تعیین شده یا تعیین آن به عهده شخص ثالثی گذارده شده است.
3.مهرالمثل: هرگاه در عقد نکاح در زمان عقد مهریه تعیین نشود، زوجین می توانند پس از وقوع عقد با توافق مهریه تعیین نمایند. حال اگر قبل از تراضی برای تعیین مهریه نزدیکی شود زوجه مستحق مهرالمثل است. مهرالمثل عبارت است از مال که با در نظر گرفتن وضع خانوادگی زوجه و حال اقران و نزدیکان زوجه جهت مهر تعیین می شود. مهریه که در نکاح معوضه البضع پس از وقوع نزدیکی و قبل از توافق بر مهر معین برحسب شرافت و اوضاع و احوال زوجه به او داده می شود. (ماده 1091 قانون مدنی)
4. مهرالمتعه: هرگاه در عقد نکاح مهر تعیین نشود و زوج مصمم باشد که زوجه را قبل از نزدیکی طلاق دهد مقداری را به عنوان مهر تعیین و به زوجه پرداخت می کنند و این مبلغ بستگی به وضعیت مالی زوج دارد. برخلاف مهرالمثل که به وضع خانوادگی زوجه داشته است در تعیین مهرالمتعه وضعیت مالی زوج را مدنظر قرار می دهند،  به طور خلاصه مهرالمتعه مهری است که در نکاح مفوضه البُضع شوهر به زن مطلقه خود که با او نزدیکی نکرده می دهد برای تعیین این مهر برخلاف مهرالمثل مرد از حیث وضعیت مالی مرد مد نظر قرار می گیرد.
5.مفوضه البضع: زوجه را در عقد نکاحی که دائم بوده و مهر ذکر نشده باشد با شرط عدم مهر شده باشد مفوضه النضع نامند.
6. مفوضه المهر: زوجه را در نکاح دائم که تعیین مقدار مهریه را به اختیار شوهر یا زوجه یا ثالث گذاشته باشند، مفوضه المهر گویند.

مهریه عندالاستطاعه چیست؟

عندالاستطاعه قیدی است که در عقدنامه درج می شود و تا زمانی که مرد توانایی مالی پرداخت مهریه را نداشته باشد زن نمی تواند مهریه خود را وصول نماید.

تفاوت مهریه عندالاستطاعه و عندالمطالبه

در زمانی که مهریه عندالمطالبه تعیین شود مرد محکوم به پرداخت مهریه شده و با توجه به شرایط باید آن را پرداخت کند ولیکن در زمانی که مهریه عندالاستطاعه تعیین می شود ابتدا باید ثابت شود که زوج توانایی پرداخت دارد.

مهریه

دادخواست اعسار در مهریه

دادخواست اعسار از جانب مرد تقدیم دادگاه می شود و شخص باید ثابت نماید که توانایی پرداخت دین خود را ندارد و بر مبنای توانایی او دین تقسیط می شود.

مفهوم حال یا مدت دار بودن مهریه :

مهریه می تواند حال باشد یا مدت دار، اگر حال باشد زوجه می تواند بلافاصله بعد از عقد آن را مطالبه نماید و تا وصول آن از تمکین نیز امتناع کند و اقدام زن به موجب حق حبس از موارد نشوز نبوده و مسقط نفقه نیز نمی شود. ولی اگر مهریه مدت دار باشد، حق حبس ساقط و زن با تمکین می تواند نفقه دریافت کند. زن به مجرد عقد مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید. مهریه در سند نکاحنامه ذکر می شود و به صورت دین بر عهده شوهر خواهد بود. در عقد نکاح دائم می توان مهر تعیین نموده، یا پس از وقوع عقد بر میزان مهریه توافق کرد و عدم تعیین مهریه در عقد نکاح دائم موجب بطلان عقد نیست ولی در عقد نکاح غیر دائم (موقت) مبنای وقوع عقد تعیین مهریه می باشد عدم ذکر مهریه در نکاح موقت موجب بطلان آن خواهد بود.

شرایط مهریه :

مهریه باید دارای شرایط زیر باشد:
1. مهریه ارزش مالی داشته باشد بنابراین آنچه را که فاقد ارزش مالی باشد نمی توان به عنوان مهریه تعیین کرد.
2 . زوج مالی را که می تواند مهریه قرار دهد که خود مالک آن باشد، بنابراین اموال عمومی یا مال موقوفه را نمی توان مهریه قرار داد. از نظر شرع و قانون قابل نقل و انتقال و معامله باشد لذا نمی توان مشروبات الکلی یا حیوانات حرام گوشت و….. را به عنوان مهریه تعیین کرد.
4. لازم نیست که مهریه عین معین باشد، بلکه انجام عمل یا حرفه آموزی یا تدریس هم می تواند مهریه باشد مثل آموزش رایانه یا آموزش قرآن یا زبان انگلیسی به زوجه می تواند، به عنوان مهریه تعیین نمود.

شرایط مطالبه مهریه

مهریه به دو طریق از زوج توسط زوجه قابل وصول است :
از طریق مراجعه به محاکم دادگستری
زن (زوجه) با طرح دعوا با دادن دادخواست به دادگاه خانواده مهریه خود را از شوهرش مطالبه می کند، چون مطالبه مهریه دعوی مالی است، باید با توجه به میزان مبلغ مهریه مورد مطالبه مهریه علاوه بر دو برگ دادخواست باید فتوکپی مصدق عقدنامه یا رونوشت آن ضمیمه دادخواست شود، طرح این دعوی تابع تشریفات دادگاه خانواده است.
وصول مهریه از طریق اجرای ثبت
هرگاه عقدنامه ازدواج رسمی باشد مهریه از طریق اجرای ثبت نیز قابل وصول خواهد بود. بدین توضیح که زوجه به دفترخانه ای که ازدواج در آن واقع و به ثبت رسیده است رجوع و تقاضای وصول مهریه خود را می نماید از طرف دفترخانه مراتب به زوج ابلاغ میشود. هرگاه زوج حاضر به پرداخت مهریه نباشد، زوجه تقاضای اجرای مفاد سند ازدواج خود را درخصوص مهریه می نماید و چنانچه از طرف زوجه مالی از زوج معرفی شود که جزء مستثنیات دین نباشد مال معرفی شده از طرف اجرای ثبت به نفع زوجه توقیف می شود، هرگاه زوج فاقد مال بوده ولیکن کارمند دولت باشد با تقاضای زوجه یک سوم از حقوق شوهر تا پرداخت کل مهریه به نفع زوجه توقیف و به زوجه پرداخت می شود.
اگر مهریه وجه نقد یا در حکم نقد مانند سکه و طلا باشد زن با در دست داشتن سند رسمی ازدواج می تواند به دفتر ازدواج و یا دایره ثبت (مستقر در اداره ثبت اسناد محل وقوع ازدواج) مراجعه و در برگه خاصی که در آن دایره موجود است تقاضای صدور اجراییه کند.
اجراییه به شوهر ابلاغ می شود و به او ۱۰ روز مهلت داده خواهد شد تا طلب همسرش را پرداخت کند. درصورتی که شوهر در این مدت دین خود نپردازد، زن می تواند با معرفی اموال و دارایی شوهر از اجرای ثبت، تقاضا کند اموال او توقیف شود و نیز می تواند مطالباتی را که شوهر از اشخاص دیگری دارد و یا موجودی حساب های بانکی او را توقیف کند. زن همچنین می تواند تقاضای توقیف حقوق شوهر را از سازمان ها و موسسه های دولتی و یا خصوصی بکند و تا میزان یک چهارم حقوق (مادام که شوهر متأهل است) و نیز یک سوم آن را (در صورتی که زن و شوهر از یکدیگر جدا شوند و تا زمانی که شوهر زن دیگری اختیار نکرده، توقیف کند. اگر مهریه سکه یا طلا باشد و شوهر نتواند اصل آن را بپردازد، قیمت روز مطالبه آن ها (روزی که زن آن را از طریق اجرای ثبت و یا دادگاه مطالبه میکند) ملاک اجرای قانونی حکم است. اگر سند ازدواج رسمی نباشد، زن برای مطالبه مهریه خود باید از روش تسلیم دادخواست به دادگاه اقدام کند.

چگونگی محاسبه میزان مهریه :

هرگاه مهریه وجه نقد باشد و زوجین هنگام وقوع عقد برای وصول و پرداخت آن به توافق نکرده باشند، به ترتیب زیر عمل می شود:
متوسط شاخص بهای سال قبل تقسیم بر متوسط شاخص بهای سال وقوع عقد نتیجه به دست آمده ضربدر مبلغ مهریه مندرج در عقدنامه.
در صورت فوت زوج که مهریه باید از ترکه وی پرداخت شود مبنای محاسبه تاریخ فوت خواهد بود. توضیح آن که شاخص بهای سال های قبل و سال قبل از وصول از طرف بانک مرکزی تهیه و در اختیار دستگاه قضای قرار می دهد و فهرست این شاخص ها به دادگاه ها و ادارات ثبت ارسال می گردد و مبنای محاسبه قرار می گیرد.

نحوه محاسبه ارزش مهریه وجه رایج کشور

بر اساس ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب مورخ 1377/02/13 هیئت محترم وزیران، نحوه محاسبه ارزش فعلی مهریه به ترتیب ذیل می باشد:
مبلغ مهریه مندرج در عقدنامه × (عدد شاخص در سال قبل) تقسیم بر (عدد شاخص در سال وقوع عقد) = ارزش مهریه در حال حاضر
به طور مثال اگر ازدواجی با مبلغ مهریه 200/000 ریال در سال 1352 تحقق یافته و قرار باشد مبلغ مذکور در حال حاضر تأدیه گردد، برای محاسبه مبلغ مهریه در حال حاضر (سال 1386) از رابطه ذیل استفاده می گردد:
مبلغ مهریه مندرج در عقدنامه × (عدد شاخص در سال 1386) تقسیم بر (عدد شاخص در سال 1352) = ارزش مهریه در حال حاضر (1386) بر اساس رابطه فوق و با توجه به اعداد شاخص که در جدول پیوست آمده است:
ریال ۵۲٫۵۳۱٫۹۱۴ = 200/000 ریال * ( 123/45) / ( 47/ 0 ) = ارزش مهریه در حال حاضر (سال 1386)
در نتیجه مهریه قابل پرداخت در سال 1386 (زمان تأدیه) معادل 52/531/914 ریال می باشد.
بدیهی است که تا سال 1386 به پایان نرسد، صورت کسر فوق، شاخص سال 1385 یعنی عدد 123/45 خواهد بود و بعد از اتمام سال 1386 و ورود به سال 1397 شاخص سال 1386 جایگزین شاخص 1385 خواهد گردید.

 سوالات متداول از مهریه

1.زندان بخاطر مهریه چقدر است ؟

تا زمانیکه مهریه را پرداخت نکنید در زندان خواهید بود.

2. اگر در دوران عقد زن درخواست مهریه کند نصف خواهند شد ؟

در صورتی که زن باکره باشد نصف مهریه به او تعلق می گیرد ولی در غیر این صورت تمام مهریه به او تعلق می گیرد.

اجرا گذاشتن مهریه طبق قانون جدید :

قبل از بخشنامه جدید، نحوه گرفتن مهریه به دو طریق بود. یکی از طریق دادگاه خانواده و دیگری از طریق اجرای ثبت. (اجرای ثبت اداره‌ای‌ است که هر مطالبه‌ای که مستند به سند رسمی باشد از جمله سند نکاح از طریق آن پیگیری می‌شود). اما طبق بخشنامه جدید زوجین نمی‌توانند مستقیم به دادگاه مراجعه کنند و ابتدا باید از طریق اجرای ثبت اقدام شود.
به این معنی که مطابق بخشنامه جدید نحوه اجرا گذاشتن مهریه به این صورت است که زوجین به دفترخانه‌ای که ازدواجشان در آنجا ثبت شده مراجعه و درخواست اجرائیه می‌کنند. اجرائیه صادر می‌شود و به آدرس طرف مقابل فرستاده می‌شود و به او ۱۰ روز مهلت داده می‌شود که مهریه را پرداخت کند که غالباً زوج در این مهلت مهریه را پرداخت نمی‌کند.
بعد از اینکه مهلت سپری شد و زوج مهریه را پرداخت نکرد زوجه با مدارک به اجرای ثبت مراجعه می‌کند و درخواست تشکیل پرونده اجرایی می‌دهد. سپس از دارایی‌های زوج استعلام گرفته می‌شود تا مشخص شود دارایی دارد یا خیر. که در صورت داشتن دارایی دستور توقیف آن صادر می‌شود. وقتی این مراحل در اجرای ثبت تمام شد اگر دارایی زوج کفایت مهریه را نکرد راهنمایی می‌شوند که به دادگاه مراجعه کنند و از طریق آن حکم بگیرند زیرا اجرای ثبت مجاز به صدور حکم جلب نیست و به این ترتیب باید مابقی مطالبات را از دادگاه درخواست کرد.

فرار از دین و راه های اثبات آن

1- فرار از دین زمانی مفهوم پیدا می کند که شخصی بخاطر این که دین دیگری را پرداخت ننماید، اموال خود را منتقل نماید به نحوی که اموال باقی مانده بدهکار تکافوی پرداخت دین را ننماید.

2- فرار از دین هم دارای جنبه حقوقی می باشد و هم دارای جنبه کیفری.

3- برای این که دعوای فرار از دین دردادگاه احراز گردد خواهان باید اثبات نماید که قصد خوانده از انتقال اموال، نپرداختن دین وی و یا به عبارت دیگر فرار از دین بوده است.

4- دلایل اثباتی فرار از دین می تواند هر دلیل قانونی مندرج در قانون مدنی از جمله اقرار، اسناد، شهادت شهود و غیره باشد.

5- به عنوان مثال اگر شخص مدیون قبل از سر رسید چک صادره، اتومبیل خود را منتقل نماید و قصد وی از این انتقال این باشد که دین خود به دیگری را پرداخت ننماید، امکان تقدیم دادخواست فرار از دین وجود دارد.

6- چنانچه در مثال فوق مدیون اتومبیل خود را به مادر خود منتقل نماید بدون این که هیچ گونه وجهی بین ایشان ردو بدل گردد، قرائن و امارات موجود دلالت بر این دارد که مدیون به قصد فرار از دین اتومبیل را منتقل نموده است.

7- قانونگذار در قانون مدنی آورده است که اگر معامله به قصد فرار از دین باشد و ثابت شود که بطور صوری انجام شده معامله باطل می باشد.

8- منظور از صوری بودن معامله این است که طرفین اراده ای برای انجام معامله نداشته باشند و قصد واقعی آنها معامله کردن نباشد.

9- از جنبه کیفری، چنانچه شخص مدیون با سوء نیت و در حالی که بقیه اموال وی تکافوی پرداخت بدهی طلبکار را نمی دهد ، مبادرت به انتقال مال به دیگری نماید دارای مسئولیت کیفری می باشد و در صورت احراز این موضوع در دادگاه به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد.

10- چنانچه بطلان معامله در دادگاه احراز گردد، طلبکار می تواند با توقیف مال نسبت به وصول طلب خود از محل مال توقیف شده اقدام نماید.

4.2/5 - (89 امتیاز)

مطالب مرتبط

177 دیدگاه

 • مازیار
  مازیار

  سلام
  من حدودا ۶ ماهه ازدواج کردم و خانومم بعد از ازدواج به خارج از کشور رفتند و الان اینجا نیستن
  من میخوام از ایشون جدا بشم اما مهریه سنگینی دارند و من مال زیادی ندارم میخوام بدونم، با چه شرایطی میتونم اقدام به طلاق کنم چون از طرف من میخوام درخواست طلاق باشه، ایا باید کل مهریه رو بدم؟ چیکار میتونم بکنم که سریع تر و بدون دردسر تر باشه و برای مهریه چیکار میتونم بکنم

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام می توانید با اثبات اعسار در دادگاه پرداخت مهریه را اقساطی کنید

 • تویسرکانی
  تویسرکانی

  سلام من دارم از همسرم طلاق غیابی میگیرم و مهریه ی من ۵۰ تا سکه است از جای که دادنامه بدستش رسید رفته خونه مادرش هست وبیکار شده من چه مقدار از مهریه ی خودمو میتوانم اولش از بگیرم

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام براساس وضعیت مالی همسرتان تعیین می شود

 • روشن
  روشن

  سلام من ۱۰ سال پیش از همسرم جدا شدم ایشون ۱۳ تا رسید یک میلیونی بمن دادن که دوتاشو پرداخت کردن و از پرداخت بقیهء مبلغ صرف نظر کردن.با اینکه سرپرستی دو فرزندم با خودشون بود من خودم بچه هامو بزرگ کردم بدون دریافت مهریه و بدون کوچکترین کمک مالی از طرف ایشون. یه ماشین هم به نامم بود که ایشون بمن ندادن و معلوم نیست ماشین کجا هست. چون ایشون به شدت آدم بزهکار و روان پریشی هستن تا امروز بخاطر اینکه از آزار و اذیتش در امان باشیم هیچ اقدام قانونی برای گرفتن رسیدها و ماشینم انجام ندادم. آیا الان میتونم اقدام کنم؟ در ضمن فقط سند ماشین دست من مونده، کارت ماشین و بقیه دست خودشون بود.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام ، شما میتوانید نسبت به مطالبه مبلغ رسیدها ، نفقه خود و فرزندان از طریق مراجع قضایی اقدام کنید ، و در خصوص خودرو هم میتوانید شکایت خیانت در امانت و یا انتقال مال غیر بستگی به مورد مطرح نمایید

 • رضاخواجه
  رضاخواجه

  ایا زن میتواند قبل از درخواست مهریه سند ماشین وسند خانه شوهر را بردارد درحالیکه مرد هم حقوق بگیر است و قصد فرارازپرداخت مهریه ندارد واگرزن درخواست مهریه کند وشوهرنتواند یکجا پرداخت کند باداشتن ماشین وخانخ بازمیتواند قسطی مهریه پرداخت کند؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام در صورت داشتن اموال اقساط نمی شود

 • سعید
  سعید

  ایا ندادن مهریه در زمان مقرردادگاه در طلاق کرفتن زن تاثییر دارد

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام خیر.

 • پریسا
  پریسا

  با سلام اگر زنی شکایت کند و رای با توجه به اموال مرد بابت پرداخت مهریه صادر گردد بر فرض مثال ماهی ۳ میلیون تومان و پس از دریافت ۲ ماه از این مبلغ، زن می تواند شکایت خود را پس گرفته و دوباره اقدام به اجرا گذاشتن مهریه نماید؟( برای وصول مبلغ قسط بیشتر)

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام خیر.

 • ناشناس
  ناشناس

  سلام.اگر مهریه زن ۲دانگ از منزلی باشد و این ۲دانگ در بنگاه املاک به صورت قولنامه به نام زن شده باشد و در قولنامه قید شده باشد این دودانگ به شرط زندگی مادام العمر به زوجه تعلق میگیرد باز هم زن میتواند هم درخواست طلاق نماید و هم ۲دانگ منزل را بگیرد.در ضمن زن باکره هم نباشد

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام زن از زمان عقد مالک کل مهریه می شود می تواند آنرا مطالبه کند در خصوص شرط مذکور باید بررسی شود .

 • لیلا
  لیلا

  سلام اگر مرد ملک خود را صلح عمری کرده باشد برای فرزندان و سند به نام نزده باشد زن میتواند بابت مهریه ان ملک را توقیف کند؟؟؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام،
   در صورت استعلام ثبتی و بنام زوج باشد، قابل توقیف است.

 • معصومه
  معصومه

  سلام خسته نباشید
  اگه یک زوج دو پرونده برای مهریه تشکیل شده باشه یک پرونده برای ۱۳ سال پیش از همسر قبلش و یک پرونده از همسر جدیدش بعد از ۱۳ سال زندگی و قبلا سکه پرداخت میشده و الان شده توقیف یک چهارم حقوق و مزایا و توقیف مزایای نامستمر پرونده جدید هم درخواست داده برای توقیف یک چهارم حقوق و مزایا و مزایای نامستمر . این دو پرونده به چه شکلی باید مهریشونو دریافت کنن یکی قبلا توقیف شده یک چهارم یک پرونده دیگر دوباره درخواست توقیف یک چهارم داده.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام هر یک جدا پرداخت می شود.

 • سعید
  سعید

  من ۸ ماهه ازدواج کردم و الان به مشکلات عدیده خوردم هیچ اموالی ندارم مهریه بنده ۱۱۴ سکه طلا می باشد آیا باید زندان بروم؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام ، در صورت مطالبه مهریه از طرف زن ، و پذیرش اعسار شما توسط دادگاه ، مهریه بصورت قسطی پرداخت میشه

 • رضا
  رضا

  بنده کارمند هستم و صرفا مالک یک خانه هستم و همسر بنده تقاضای مهریه نموده است. آیا می توانم کل مهریه را به صورت اقساطی پرداخت نمایم و خانه را جز مستثنیات دین قرار داده و همچنان در اختیار خود داشته باشم

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام ، منزل متناسب و در شأن مستثنیات دین محسوب میشه ، در اینصورت و درصورت پذیرش اعسار توسط دادگاه ، پرداخت مهریه به نحو اقساط

 • میلاد
  میلاد

  سلام زن من دوبار قبل از من ازدواج کرده الان بعد ۶ سال مبخواد از منم طلاق بگیر با ۱ بچه… آیا میتونه بچرو ازم بگیره ؟ و اینکه مهریه چی ؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام حضانت فرزند مشترک تا ۷ سال با مادر است و مهریه قابل مطالبه است.

 • میلاد
  میلاد

  سلام وخسته نباشید
  من ازدواج مجدد کردم و مهریه همسر قبلی ام رو نیز دارم پرداخت میکنم به صورت یک چهارم حقوق الان همسرجدیدم اقدام کرده مهریه اش را میخواد آیا میتونه از طریق دادگاه یک چهارم رو تبدیل به یک هشتم بکنه و به اون هم مهریه تعلق بگیره

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام در صورتی که شرایط مالی شما تغییر کرده است با اثبات آن می توانید تقاضای تعدیل اقساط را نمایید.

 • علیرضا
  علیرضا

  با سلام و احترام. دایی من همسرش فوت شده ، پدر و مادر همسرش در قید حیات نیستن و فرزندی هم ندارند. برادرهای همسرش بعد مرگ اقدام به مطالبه مهریه کردند آیا با توجه به اینکه عقدشون دائمی بوده و فرزندی هم نداشتند وراث زن به ترتیب طبقه باید سهمی از مهریه داشته باشند برادرهای همسرشان سهمی از مهریه زن )می رسد؟؟ یا اینکه چون خود شوهر جزو وراث طبقه اول است و تنها در قید حیات است کل مهریه به شوهر می رسد و یا یک دوم به شوهر و الباقی با توجه به نبودن وارث طبقه اول مشمول وارث طبقه دوم (برادر و خواهر ) زن می شود. ضمنا در صورتی که زن در مورد مهریه به برادرهایش وکالت داده باشد بعد فوت زن شرایط تغییر می کند.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام ، یک دوم به زوج ومابقی به دیگر وراث میرسه ، برادرها نسبت به سهم الارث (یک دوم )می‌توانند مهریه را مطالبه کنند ، وکالتنامه بعد از فوت بی اعتبار میشود

 • علی
  علی

  سلام خسته نباشید عمویم زنش فوت کرده رفته یه زن دیگه فراری داده و الان برادر و پسرای این زن شناسنامه رو نمیدن برای عقد و خواهان سند و مال و منال هستن وهمچنین خواهان ۶۰سکه و عقد ثبتی البته چون زنه با شوهر قبلیش عقد ثبتی نداشته الان دادگاه و دفتر ثبت اسناد عقد ثبتی رو قبول ندارن و برداری زن قبول نمیکنن و میگن هرجور شده باید عقد ثبتی باشه و حتی میگن اگر عقد ثبتی نباشه باید شوهر تعهد بدهد و شش ماه فرصت دارد تا زن را عقد ثبتی بکند الان عمویم نمیدونه باید چیکار کنه راهکارش رو لطفا بگید باید چیکار کنه

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام ، سوال شما واضح نیست ، ازدواج دایم می بایست در دفتر خانه رسمی و ثبت شود

 • مهدی فلاح
  مهدی فلاح

  سلام
  بنده کارمند هستم و خانمم مرحوم شدن. پدر و مادر خانمم رفتن ورخواست سهم الارث مهریه دادن که با مبلغ امروز شده ۴۸۰میلیون که اجرای احکام نامه فرستاده یبه اداره که ماهیانه از حقوقم کسر بشه و به اونا پرداخت بشه. حالا سوال من اینه که با توجه به اینکه چند سال طول میکشه تا این مبلغ پر بشه و تا اونموقع قیمت سکه تغییر میکنه چطور محاسبه میکتن که من در نهایت چه مبلغی باید پرداخت کنم؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام ، در صورتیکه محکوم به پرداخت سکه به نحو اقساط شده باشید ، پر داخت سکه ها به نرخ روز می‌باشد

 • پیروز
  پیروز

  سلام
  در زمان عقد دائم میشه برای مهریه این شرط رو گذاشت که: مهریه بعد از ۲سال زندگی زیر یک سقف(زندگی مشترک) قابل وصول باشد؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام نیاز به درج این شرط نیست از زمان عقد مهریه قابل مطالبه است.

 • سوال کننده
  سوال کننده

  سلام خدا قوت
  منظور از سکه تمام بهار آزادی که در سند رسمی ازدواج آمده سکه طرح جدید است یا قدیم؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام معمولا قید میشود در غیر اینصورت زوج مختار است طرح جدید یا قدیم را پرداخت نماید.

 • ترابی
  ترابی

  سلام وقت بخیر.اموالی که به نام زن هست مثل ماشین جدای از مهریه یعنی این ماشین در طول زندگی به نام زن شده آیا در زمان طلاق این ماشین جزئی از مهریه حساب می شود و یا اینکه اصلا ربطی به مهریه نداره؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام خیر ارتباطی به مهریه ندارد.

 • شهره
  شهره

  سلام
  اگر زن به دلیل فراری بودن شوهر خودشون رو مطلقه کنن
  تکلیف مهریه چیست

 • محمد
  محمد

  سلام ،بعد از ۹ سال زندگی مشترک و با وجود ۲ بچه ، متاسفانه همسرم به من خیانت کرد.ادامه زندگی با این شرایط برایم مقدور نیست و تصمیم به طلاق گرفته ام.از طرفی مهریه ایشان ۳۰۰ سکه است و من قادر به پرداخت حتی ۱۰۰ سکه پیش پرداخت هم نیستم. آیا دادگاه کل مهریه را اقساط می‌کند یا با وجود بلایی که سرم آمده، زندان هم باید بروم؟؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام .در صورت واجد شرایط بودن امکان تقسیط تمام مهریه تا سقف ۱۱۰ عدد سکه وجود دارد

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام در صورت عدم پرداخت اقساط جلب می شوید.

  • نصیریان
   نصیریان

   با سلام همسر من از طریق ثبت حساب‌های بانکی را مسدود کرده و خانه مسکونی که دارم دو برابر ارزش مهریه ایشان است به او می‌گویم خانه را به نامت میزنم و بعد طلاق جاری شود میگه نه من طلاق نمیخوام فقط مهریه میخوام آیا پس از به نام زدن خانه میتوانم اورا طلاق بدهم

   • ره جویان عدالت
    ره جویان عدالت

    با سلام بله می توانید.

 • محمد
  محمد

  با سلام در زمان عقد طی قرارداد دستی شوهر یک دانگ از منزل پدری را به عنوان مهریه به عروس میدهد با تایید پدر. بعدا پدرشوهر ملک رو میفروشه و طی چندین سال چند بار خرید و فروش میشه. عروس پس از فوت پدرشوهر ادعای مالکیت یک دانگ را میکنه و قاضی رای به ابطال تمام معاملات و اسناد میکنه. آیا راهکاری برای بنده که سند ششدانگ به نامم خورده و از ماجرا بیخبر بودم وجود داره. ضمنا شوهر زنده است.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام خیر قرارداد شما هم فسخ میشود.

 • Sanaz
  Sanaz

  سلام، من همسرم یک خانه ۸۰ متری دارد که سندش ششدانگ نیست ولی خانه قولنامه اش به نام همسرم هست میتوانم به عنوان مهریه اقدام کنم

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام مسکن متناسب و در شان مرد جهت وصول مهریه قابل توقیف نیست .

 • 9999
  9999

  سلام، اگر همسری خانه ای داشته باشد که دو دانگش در مهریه همسرش باشد ولی سندش درست نباشد فقط به صورت قولنامه ای باشد برای مهریه به زن میدهند

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام . مسکن متناسب و در شا ن مرد قابل توقیف جهت وصول مهریه نمیباشد

 • الهه
  الهه

  سلام.من مهریه ام ۳۱۴ سکه است.شوهرم هیچی نداره.اقدام کردم واسه مهریه که بیاد توافقی طلاق بده ولی خب نمیده.هدف من از طلب مهریه طلاقه.اگه شوهرم ثابت کنه توانایی مالی نداره نمیتونم حکم جلبشو بگیرم؟مثلا بگه من هیچی نمیتونم بدم.و اینکه دادگاه مشخص میکنه یه مقدار از مهریه پیش پرداخت بشه بعد تقسیط شه؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام در صورت عدم پرداخت اقساط می توانید تقاضای جلب نمایید.

 • مهرداد
  مهرداد

  سلام ، من ۱۵ ساله ازدواج کردم و خانمم نمیخواد بچه دار بشه، میخوام طلاق بدم . ۳۱۴ سکه مهریه داره و من فقط سه دانگ مغازه به نامم هست و مستاجر هستم . آیا مهریه قسطی میشه یا اینکه مغازه توقیف میشه ؟ ممنون از راهنماییتون

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام بستگی به ارزش سه دانگ دارد .

 • زهره سلطانی
  زهره سلطانی

  با سلام
  ایا سکه وطلا میتونه پشتوانه مالی برای مهریه باشه و در مهریه چقدر باید طلا و سکه نوشته شود.باتشکر

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام بله .در حال حاضر در صورت عدم توانایی مالی مرد تا سقف ۱۱۰ عدد سکه پرداخت می شود.

 • فایزه
  فایزه

  سلام دخترم باپسری درحال آشنایی هستند الان برا مهریه شوهرم میگه حتما باید خونه پدرش رومهریه کنه ولی پدر پسر قبول نمیکنه چه بایدکرد؟ممنون میشم راهنمایی بفرمایید⁦🙏🏽⁩

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام . نظر پدر محترمه .. اما در صورتیکه عدم اجازه و تعیین شروط از طرف پدر دختر به مصلحت دختر نیست . میتوانید از طریق دادگاه نسبت به اخذ اجازه ازدواج اقدام کنید

 • رضا بیانی
  رضا بیانی

  سلام خانه۹۰ متری بردارم با همسرش مشاع هست
  بردارم جز سهم این خانه جای دیگری ندارد ایا زنداداشم میتوان به خاطر مهریه بگیرد با توجه به مشاع بودن خانه اگر جواب منفی هست پس چرا اداره ثبت جز مسثیات دین ندونسته

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام . منزل در شان و مناسبی که زوج در ان سکونت دارد جز مستثنیات میباشد . از همکاری وکیل بهره گیرید

 • رضایی
  رضایی

  سلام
  خواهرم با پسر عمم که مقیم خارج هست عقد دائم کردند و یک هفته ای با هم رفت و آمد داشتن، بعد از رفتن پسر عمم حدود بیست روز هم ارتباط تلفنی داشتند، بعد از بیست روز بدون دلیل خواصی عمم خواهرمو از خونه انداخت بیرون و تمام طلاها و برگه ثبت ازدواجش رو هم ازش گرفته، الان بعد از اون موقع شوهرش هم جواب تلفنش رو نمیده و عمم برای خواهرم گفته که شوهرت تو رو غیابی طلاق داده بدون هیچ اطلاعی، میخواستم بدونم حکم قانونی در این مورد میتونه چی باشه؟ آیا میتونه تمام حق و حقوق خودشو مطالبه کنه یا نه؟
  نا گفته نمونه پسر عمم دوتا خانه داشته که الان زده بنام مادرش و خودشم الان فرانسه هست، آیا کاری از دستمون بر میاد؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام . رای طلاق را ملاحظه کنید . راجع به حقوق خواهرتان نظر داده شده

 • جواد
  جواد

  با سلام — ببخشید اگر خواسته باشیم تعهدات قرارداد ازدواجمان به این صورت باشد که من مهریه به طرف ندهم و فقط متعهد به پرداخت نفقه باشم و در مقابل همسرم هم متعهد به جهیزیه نباشد و حق طلاق و نیز ادامه تحصیل را هم به او بدهم و فقط حق خروج از کشور وجود نداشته باشد. یا سایر توافقات دیگری مشابه به این موارد… آیا امکان ثبت این موارد در سند ازدواج وجود دارد؟ و اگر لطف کنید بگید آیا تا کنون با چنین مواردی برخورد داشته اید؟ یعنی هستند افراد دیگری که مثل من و همسرم خواسته باشند از سنت های فعلی جامعه پیروی نکنند؟ آیا همسر من با قبول این شروط یک اشتباه را دارد مرتکب می شود و بعدا پشیمان و از من متنفر خواهد شد؟ (هم صلاح خودم را می خواهم و هم صلاح او را )
  ممنون می شوم یکم مفصل راهنمایی ام نمایید.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام برای دریافت مشاوره مفصل که فرمودید باید وقت مشاوره حضوری بگیرید .
   به طور کلی می توانید نسبت به موارد فوق در دفتراسناد رسمی به طور رسمی تعیین تکلیف نمایید .

   • جواد
    جواد

    ببخشید اینجانب ساکن شهرستان کرمان هستم و واقعا امکان مراجعه حضوری را نداشتم. ممنون می شوم اگر لطفا مقداری راهنماییم بفرمایید.

    • ره جویان عدالت
     ره جویان عدالت

     با سلام .مهریه را حتما تعیین کنید حتی صد هزار تومان . هر نوع تعهد دیگر را در دفتر اسناد رسمی ثبت نمایید تا ضمانت اجرا داشته باشد

 • مهدی
  مهدی

  سلام یه ماشین خریدم از یه بنده خدایی
  ولی هنوز تعویض پلاک نکرده بودم.اون بنده خدا با خانم مشکل خورده خانمش مهریه رو اجرا گذاشته ماشین من توقیف خورده منم مدرک معتبری ندارم اثبات کنم
  آیا زن میتونه ماشین رو به عنوان مهریه ببره؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام بله می تواند. با مدارک می توانید نسبت به الزام فروشنده به انتقال اقدام نماید.

 • سعید
  سعید

  سلام من برادرم با زنی ازدواج کرد که صاحب ۲ بچه بود. برای مهریه فقط آینه شمعدان و شاخه نبات انداختن بعلاوه حق طلاق را داد واسه خانم. اما الان بعد ۱ سال دچار مشکل شدن خانم میگه طلاق میگیرم و میرم دادگاه درخواست مهریه میکنم که خود دادگاه تعیین کنه؟آیا دادگاه مهریه تعیین میکنه؟ چقدر؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام مهریه تعیین شده است بنابراین نمی تواند از دادگاه تقاضای تعیین مهریه نماید.

 • Fahimemohammadi
  Fahimemohammadi

  سلام وقت بخیر
  پدره پسر مصر هستن ک در عقد نامه محضری مهریه باید بصورت فی الذمه قید شود
  ایا در عقد نامه مهریه بصورت فی الذمه قید میشود؟؟
  فی الذمه چه شرایطی دارد؟
  و اینکه فرقش با عندالمطالبه در چیست؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام برای توضیحات بیشتر با دفتر تماس بگیرید.

 • saman
  saman

  سلام بردار شوهرم میخواهد طلاق بگیرید ۱ دانگ خانه مادرش مهریه زنش هست تکلیف این ۱ دانگ چطور میشه ؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام باید یک دانگ بابت مهریه انتقال داده شود.

 • قاسمی
  قاسمی

  سلام ملاک مسکن در شان زوجه چیست کسی که ۳۰سال در منزل ۶۰ متری پدری زندگی کرده و در زمان عقد و ازدواج نیز در همان منزل ساکن بوده آیا الان که والدین منزل ۱۳۰متری خریداری کرده اند میتواند ادعای منزل در شان کنونی خانواده نماید .ضمنا مهریه خود را نیز کامل دریافت کرده است

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام مهریه ارتباطی به موضوع ندارد.
   شان زوجه را کارشناس مشخص می کند .

 • سعید
  سعید

  من ساکن ایران نیستم.
  یک پدر شاغل هستم که در عین حال از فرزندان صغیرم نگهداری میکنم.
  با همسرم هم ابتدا در خارج از ایران ازدواج کردیم(غیر اسلامی).
  چون اقلیت هستیم در هنگام ثبت ازدواج در سفارت، هیچگونه مهریه ای برای ازدواج ما ثبت نشد و صرفا نامها وارد شناسنامه شد و یک برگه گواهی ثبت ازدواج به ما تحویل شد.
  امروز تقریبا دو سال است که همسرم بدلیل بیماری ذهنی من و بچه ها را ترک کرده و به ایران برگشته.
  آیا در صورتی که بخواهم از ایشان جدا شوم:
  ۱- ابتدا نیاز دارم پروسه طلاق را در خارج ایران دنبال کنم با می‌توانم بصورت مجزا در ایران اقدام کنم؟
  ۲- آیا ایشان می‌توانند اموال من در ایران که در زمان ازدواجمان کسب کرده ام و صلح به فرزندانم می‌باشد را توقیف نمایند؟
  ممنونم.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   هر دو طلاق ایرانی و خارجی قابل انجام است
   پرسش دوم هم در صورت توقیف باید اعتراض نمایید

 • وفایی
  وفایی

  بعد از ابلاغ حکم مهریه و مشخص شدن مبلغ ماهانه پرداخت اقساطی و دریافت مهریه حدود دو سال آیا میتوان مجدد در خواست اضافه شدن اقساط رو کرد؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام بله می توانید.

 • علی
  علی

  ایا زنی بعد از ۳۳سال میتونه بیاد مطالبه مهریه کنه

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام بله .

 • نورانی
  نورانی

  سلام خسته نباشید خواهر بنده دادخواسته مطالبه مهریه خود را ارائه داده و همسرش شخصی است که توانایی پرداخت مهریه را دارد اما از اول ازدواج تمامی دارایی ها و اموال و املاک خود را بلافاصله پس از خریداری به نام مادر و خانواده خود تنظیم سند میکرده ، حال ما میتوانیم شکوائیه تحت عنوان فرار از دین ثبت کنیم ؟ و چطور بایستی ثابتش کنیم ؟ ایا انتقال وجه طبق صورت حساب ها از وی به مادرش مستند است؟ و یا خریداری خودرو به اسم مادرش مستند است؟ ممنون

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام خیر قابل طرح نیست.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   اموالی که پس از محکومیت بپرداخت مهریه منتقل شود (عینا و منفعتا) در صورت اثبات تحت عنوان جزایی/معامله به قصد فرار از دین / میتوان تعقیب نمود …با احراز شرط پیش گفته .هر مالی که ارزش مالی داشته باشد از سوی بدهکار به هر شخص منتقل شود قابل تعقیب است/البته نفقه اشخاص واجب النفقه در حد متعارف استثناست.

 • مریم
  مریم

  با سلام ..مهریه من ۲۰ میلیارد پوله نقده من میخوام درخواست مهریه بدم واینکه وکالت طلاق هم دارم،میخواستم سوال کنم نحوه پرداخت پول نقد چجوریه و من چقدر باید به حساب دادگستری بابت ۲۰میلیارد پرداخت کنم

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام در صورتی که همسرتان دارای مال و اموال باشد می توانید مطالبه مهریه نمایید در این صورت با توقیف اموال ایشان می توانید مبلغ مهریه را از اموال برداشت نمایید.

 • سپیده
  سپیده

  با سلام من جداشدم و همسر سابقم الان در زندان و هیچ گونه مالی هم ندارد اگر مهریم اجرا بذارم میتونم مهریم بگیرم یا ن

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام می توانید مطالبه نمایید و ایشان اقساط می نماید و در صورت عدم پرداخت در حبس می ماند.

 • خلیل
  خلیل

  با سلام دخترم فقط یکماه در زندگی مشترک با همسرش بود شوهرش هم یک باب خانه در بیرون از محدوده مسکونی شهر دارد اولش ک خوب بود و اخلاق خوبی داشت موافقت کردیم ک اونجا ساکن بشن ولی بعد از یکماه از زندگی مشترکشون شروع کرد به بد اخلاقی و ضرب و شتم و چون دور از محدوده مسکنی بود و همسایه ندارن نمیتونستیم در جریال مجرا باشیم دو سه روزی وسایل ارتباطی رو ازش میگرفت و نمیذاشت تماس بگیره تا زمانیکه آثار ضرب و شتم از بین بره تا مدرکی نباشه خلاصه کلا زندگیشون بهم خورده الان ۷ ماهه پیش خودمه حتی یکبار سراغش نیومده تا از طریق قانون ک اقدام کردیم فقط ایامی ک پیشم بوده نفقه صادر شده و درخواست تمکین نموده در صورتی منزل ایشون دور از محدوده مسکونی و رفاهی هست نمیذارم بره الان قانون چی میگه چیکار باید کرد
  ؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام اگر محکوم به تمکین شود از تاریخ ترک منزل نفقه به ایشان تعلق نمی گیرد.

 • محی
  محی

  سلام یکی از فامیل های ما داره طلاق میگیره یه بچه ام داره که سرپرستیش رو میخواد بگیره مهریه اش ۵۰۰ تا سکه است و شوهرش کار درست و حسابی نداره و کلا ی خونه و یه ماشین داره که توقیف شدن و ماشین رو با ی پلاک دیگه فروخته و پولش هم معلوم نیست کجاست فامیل ما چیکار میتونه بکنه که خونه رو ازش بگیره چیز دیگه ای نمیخواد فقط خونه با وسایلش

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام در پرونده مهریه استعلام گرفته می شود در صورتی که ملک به نام ایشان باشد توقیف می گردد.

 • مهتاب
  مهتاب

  سلام.اگر در قباله نوشته شده باشد ۳۰۰ سکه بهار آزادی.دادگاه چه سکه ای را حساب میکند تمام ،نیم،ربع؟؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام تمام سکه .

 • امیر ن
  امیر ن

  سلام وقت بخیر. همسر بنده بعد از ۱۵ سال زندگی با وجود اینکه برای او ۳ دنگ خانه و یک خودرو خریدم مهریه خود را برای اجرا اقدام کرده با توجه با اینکه بنده دارای یک خودرو سواری غیر عرف و یک کامیون هستم آیا میتوانم مهریه را اقساط کنم. تا چه مقدار و هیچ سند ملکی دیگه هم به نامم نیست. اما یک سوله دارم که شهرک صنعتی هست و قرارداد حق انتفاع دارد.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام خودرو قابل توقیف است . کامیون اگر وسیله کار است قابل توقیف نیست و سوله اگر اجاره داده اید قابل توقیف است.

 • فاطه
  فاطه

  سلام
  سهم‌الارث شوهرم از ملکی را جهت مهریه به مزایده گذاشته‌ام.
  طی اظهاری که از طریق دفتر خدمات قضایی انجام دادم برای دادگاه برگزار کننده مزایده اینگونه نوشتم که چنانچه در مرحله اول مزایده خریداری برای سهم‌الارث پیدا نشد، سهم‌الارث را بعنوان بخشی از مهریه بنام من بزنند.
  سوال اینکه: آیا این اظهار که از طریق دفتر خدمات قضایی ارسال شده کفایت می‌کند یا حتما شخصا باید در روز مزایده حضور داشته باشم؟
  باتشکر

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   اگر در مزایده نوبت اول خریداری یافت نشود میتوانید با ( لایحه یاهمان اظهارنامه )بمیزان قیمت پایه سهم الارث (مورد مزایده)رو بپذیرید …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ثبت پرسش

شما می توانید از این بخش سوال خود را ثبت کنید و در کمترین زمان پاسخ مناسب را از طریق ایمیل دریافت کنید.

مشاوره حضوری

از طریق این بخش شما می توانید قرار مشاوره حضوری خود را ثبت و در زمان مشخص شده مشاوره حضوری دریافت کنید.

مشاوره تلفنی

درصورتی که نیاز به مشاوره تلفنی دارید از این بخش اقدام کنید و با وکلای پایه یک دادگستری تلفنی صحبت کنید.


برچسب‌ها :

  مشاوره تلفنی رایگان