ملک مشاع، فروش ملک مشاع

4.3/5 - (41 امتیاز)

جهت مشاره تلفنی رایگان و درخواست وکیل ملکی با شماره زیر تماس بگیرید


71333400 - (021) { سی خط ویژه }

ملک مشاع

در اصطلاح سرزمین بخش نشده ای که میان دو یا چند تن مشترک باشد و مالکین مشاعی در مال شریک می باشند بدون اینکه متصرفات انان مشخص باشد را ملک مشاع می گویند.در واقع مال مشاع مالی است که در آن حالت اشاعه وجود داشته باشد.یعنی از حیث قانونی سهم شرکا معلوم و معین است اما از حیث جغرافیا خیر و ایشان در ذره ذره مال با یکدیگر شریکند.

ملک مشاع در ترمینولوژی حقوق :به معنی ملکی که بین چند نفر مشترک باشد آمده است و در مقابل ملک مفروز استعمال می شود.

قانون مدنی مشاع را در ماده ۵۷۱ درقالب  تعریف شرکت به این نحو بیان می دارد:شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه .

ملک مفروز

تعریف ملک مفروز مفروز در لغت به معنی جدا کرده شده است که مالکان و حدود آن مشخص شده است .

ملک مفروز در ترمینولوژی حقوق :ملکی که بعد از اشاعه به صورت چند سهم جداگانه در آمده و بین شرکا تقسیم شده باشد و در مقابل ملک مشاع است.

افراز مالکیت ۶ دانگ است و تقسیم همان مشاع است.

ملک مشاع

تقسیم مال غیرمنقول

تقسیم از نظر ماهیت تمییز حق است یعنی حق هر کس مشخص می شود .تقسیم اعم از تفکیک و افراز و غیر آن می باشد .مثلا هر گاه کسی فوت کند ترکه او بین ورثه تقسیم می شود و این ترکه شامل منقول و غیرمنقول می شود و در این مورد تقسیم ترکه به کار برده می شود و نه تفکیک و افراز .

ماده ۵۸۹قانون مدنی مقرر می داردهر شریک المال می تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید مگر در مواردی که تقسیم به موجب این قانون ممنوع یا شرکا به وجه ملزمی ملتزم بر عدم تقسیم شده باشد .»

ماده ۵۹۱ قانون مدنی هر گاه تمام شرکا به تقسیم مال مشترک راضی باشند ،تقسیم به نحوی که شرکا تراضی نمایند به عمل می آید و در صورت عدم توافق بین شرکا حاکم اجبار به تقسیم می کند ،مشروطبراینکه تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد که در این صورت اجبار جایز نیست و تقسیم باید به تراضی باشد»

ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع :«ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص داده شود به تقاضای هر یک از شرکا به دستور دادگاه شهرستان فروخته می شود.»

با توجه به ماده ۵۹۱ قانون مدنی و ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع اگر مالی به دلیل ایجاد ضرر قابل تقسیم نباشد فروخته می شود تا بهای آن به نسبت سهم شریکان تقسیم شود .

مطابق ماده ۵۹۸قانون مدنی ترتیب تقسیم آن است که اگر مال مشترک مثلی باشد به نسبت سهام شرکا افراز می شود و اگر قیمی باشد برحسب قیمت تعدیل می شود و بعد از افراز یا تعدیل ،در صورت عدم تراضی بین شرکا حصص آن ها به قرعه معیین می گردد.»

قانون مدنی برای تقسیم ترتیب برشمرده است و منقول و غیر منقول را جدا نکرده است :۱٫مثلی باشد(قابل تجزیه باشد) افراز ۲٫قیمتی باشد تعدیل .تعدیل یعنی معتدل و تقسیم کردن از روی عدالت

تقسیم مال غیر منقول :تفکیک و افراز و فروش

فروش ملک مشاع
فروش ملک مشاع

سند ملک مشاع

انواع اسناد در قوانین مدنی و ثبت :قانون مدنی سند را بر دو نوع سند عادی و رسمی تقسیم کرده است و تعاریفی برای هر کدام ارائه کرده است قانون مدنی اسنادی را رسمی می داند که ۱٫در اداره ثبت اسناد و املاک ثبت شده است ۲٫اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده است ۳٫اسنادی که نزد سایر مامورین رسمی تنظیم شده باشد مشروط به اینکه تنظیم کننده سند صلاحیت تنظیم آن را داشته باشد و سند بر طبق مقرات قانونی تنظیم شده باشد .و سند عادی سندی است که به وسیله یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده اما مامور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته باشد و یا ترتیبات مقرره قانونی در تنظیم سند نکرده باشد سند مزبور در صورتی که امضا یا مهر طرف را داشته باشد عادی است .

نکته :سندی که امضا یا مهر طرف را نداشته باشد توسط هر کس تنظیم شده باشد کاغذ پاره ای بیش نیست و حتی سند عادی ا محسوب نمی شود .

قانون ثبت :سند رسمی از نظر قانون ثبت سندی است که مطابق قوانین در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد .

حال سوالی که پیش می آید این است که اسناد مالکیت ملک مشاع چه نوع سندی می باشد ؟

با توجه به اینکه سند مالکیت ملک مشاع در اداره ثبت اسناد و املاک ثبت می شود مطابق قانون مدنی سند رسمی می باشد ولی طبق قانون ثبت سند رسمی محسوب نمی شود .

سند رسمی قانون مدنی با سند رسمی قانون ثبت چه تفاوتی دارد ؟سند رسمی قانون ثبت بدون حکم دادگاه قابل اجرا است و اگر اختلاف یا اشکال و یا اشتباهی در تنظیم آن باشد حسب مورد در اداره کل امور اسناد سازمان ثبت یا در هیات نظارت و شورای عالی ثبت مطرح می شود .در صورتی که سند رسمی قانون مدنی مانند شناسنامه  که توسط سایر مامورین دولت تنظیم می شود قابل طرح در هیات نظارت یا لازم الاجرا نمی باشد .

سند مالکیت ملک مشاع :سند مالکیت بنا بر تعریف قانون مدنی از اسناد رسمی است که مهمترین اسناد است زیرا اعتبار آن برای همه افراد است و تمام مقامات رسمی نیز باید به آن اعتبار دهند و می دهند اما در عرف ثبت به آن می گویند سند مالکیت نه سند رسمی و لذا اثر خاص سند رسمی را که لازم الاجرا بودن آن بدون حکم دادگاه است ندارد مثلا :با ارائه اسناد مالکیت ،اجرائیه بر تخلیه ملک یا خلع ید از آن نمی توان صادر کرد.

فروش ملک مشاع

در رابطه با فروش و انتقال ملک مشاع دو موضوع مورد  بررسی قرار می گیرد:

۱٫ملک مشاع قبل از ثبت منتقل شود .

۲٫ملک مشاع بعد از ثبت منتقل شود .

انتقال قبل از ثبت :مطابق ماده ۱۱۴ آیین نامه قانون ثبتهر گاه ملک مشاع از طرف چند نفر درخواست ثبت شده و قبل از ثبت ملک به یک نفر منتقل شود با تذکر به اسامی متقاضیانی که ملک به نام آنها آگهی شده و انتقال داده اند به نام منتقل الیه در یک جا ثبت شده و سند مالکیت تمام ملک صادر می گردد.»

انتقال بعد از ثبت ملک :ماده ۱۱ آیین نامه قانون ثبت هر گاه ملک مشاع  در نتیجه انتقالات به یک نفر منتقل شود اسناد مالکیت قبلی باطل و سند مالکیت جدید صادر می شود .ومطابق ماده ۵۸۳قانون مدنی :هریک از شرکا می تواند بدون رضایت شرکا دیگر سهم خود را جزئا یا کلا به شخص ثالثی منتقل نماید.و همچنین مطابق ماده ۱۰۴ آیین نامه قانون ثبت در موقع انتقال تمام یا قسمتی از ملک ثبت شده و یا واگذاری حقی نسبت به عین ملک سند معامله در دفتر اسناد رسمی ثبت و خلاصه آن در دفتر املاک زیر ثبت ملک ثبت می شود .

وکالت در فروش ملک مشاع

در صورتی که شرکای ملک مشاع مایل باشند که وکیل ملک مزبور را برای آنها بفروشد و البته توصیه می شود که کلیه اقدمات مربوط به ملک مشاع با توجه به قوانین و راهکارهای مختلف توسط وکیل انجام شود .در صورت فروش توسط وکیل چون همه شرکا هر چند سهم کمتر در ملک داشته باشد مالک محسوب می شود لازم است همه شرکا وکالت به وکیل بدهند مثلا فرق نمی کند یکی از شرکا مالک ۳ دانگ و دیگری ۲ دانگ و سومی ۱ دانگ به طور مشاع باشد باید همگی وکالت بدهند در صورتی که یکی وکالت ندهد و وکیل اقدام کند فضولی و باطل خواهد بود .

دعاوی مربوط به املاک مشاع از نوع دعاوی مالی است  یا غیر مالی ؟

برخی از دعاوی مربوط به ملک مشاع مالی و برخی دیگر غیر مالی می باشد با توجه به قوانین مختلف و نظریه های مشورتی:

دعاوی مالی مربوط به املاک مشاع

۱.دعوای فروش املاک مشاع درصورتی که در مالکیت نیز اختلاف باشد /نظریه مشورتی ۱۱/۱۰/۶۲-۴۷۴۹/۷

۲٫دعوای تقسیم ملک مشاع در صورتی که در مالکیت نیز اختلاف باشد. نظریه مشورتی ۱۱/۱۰/۶۲-۴۷۴۹/۷

۳٫دعوای افراز ملک مشاع در صورتی که در مالکیت نیز اختلاف باشد . باشد /نظریه مشورتی ۱۱/۱۰/۶۲-۴۷۴۹/۷

۴٫دعوای الزام به فروش ملک مشاع در صورت اختلاف در مالکیت ./ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع و ماده ۹ آیین نامه آن

۵.ابطال صورت جلسه افراز در صورت اختلاف در مالکیت .

۶٫دعوای بطلان تقسیم در صورت اختلاف در مالکیت.

دعاوی غیر مالی مربوط به املاک مشاع

تمام موارد بالا در صورتی که مالکیت مورد اختلاف نباشد غیر مالی محسوب می شود . اثبات مالکیت از دعاوی مالی هست و هرجا اختلافی در مورد مالکیت به میان بیاد مالی محسوب می شود .

هزینه دادرسی دعوی ملک مشاع

در دعوی مربوط به ملک مشاع برخی از آن ها مالی بوده و برخی دیگر غیر مالی می باشد و بدیهی است که در دعاوی مالی هزینه دادرسی با توجه به خواسته و بهای آن مشخص می شود و در غیر مالی بر اساس تعرفه مقرر که حداقل پنجاه تا صد و پنجاه هزار تومان می باشد .

مدارک مورد نیاز برای طرح دعاوی ملک مشاع

۱.تنظیم دادخواست دقیق توسط وکیل .

۲. مدارک شناسایی .

۳. مدارک مالکیت ملک از جمله سند مالکیت

۴.سایر دلایل و مدارک

مزایای داشتن وکیل در دعاوی ملک مشاع

۱.کلیه دعاوی مربوط به اموال غیر منقول از جهات گوناگون دارای اهمیت می باشد و بنابراین دقت و حساسیت بیشتری را برای طرح دعوا می طلبد .

۲٫در دعاوی مربوط به مال غیر منقول در صورت موفقیت در دعوا یا عدم موفقیت  از جهت مالی همیشه با توجه به تورم مبلغ قابل توجهی پول  مبادله می شود .

۳٫در دعاوی غیر منقول حقوق متعددی وجود دارد که برای اینکه دادگاه حکم در مورد آنها صادر کند نیاز به طرح آن ابتدا در دادخواست و تحت عنوان خواسته لازم می باشد و در صورت عدم طرح در ابتدا امکان تضییع آن حق خواهد بود

۴٫تنظیم انواع دادخواست از جمله دادخواست دعاوی غیر منقول که مهمترین دعاوی است از تضییع احتمالی و عدم طرح درست دعوا جلوگیری می کند .

۵٫تشخیص مالی و غیر مالی بودن دعوا در اکثر موارد مشکل می باشد و در صورت حضور وکیل از هزینه های بی مورد جلوگیری می شود .

۶٫بخاطر رعایت مهلت ها و مواعد قانونی که در جهت احقاق حق موثر می باشد توصیه می شود وکیل در دادرسی داشته باشیم .

 1. در کلیه دعاوی مربوط به غیر منقول توصیه می شود حتما از وکیل متخصص دعاوی مر بوط به غیر منقول استفاده شود با توجه به وجود قوانین متعدد در زمینه اموال غیرمنقول و نهاد های حقوقی مختلف در زمینه ملک از جمله مشاع اقتضا دراد که از صفر تا صد دعوا توسط متخصص این امر انجام شود .

۸٫داشتن وکیل در پرونده از سردرگمی در دادگاه و کوتاه شدن طول مدت رسیدگی می شود .

بلکه چنین امکانی وجود دارد و در صورتی که یکی از شرکاء در مزایده برنده شود می تواند سهم شریک را در صندوق دادگستری تودیع نماید و مالک شش دانگ ملک شود.

برنده مزایده قیمت کامل ملک مشاع را در صندوق دادگستری تودیع می نماید و هریک از شرکاء می توانند ثمن را با اجاه دادگاه از صندوق دادگستری دریافت نمایند.

پس از صدور دستور فروش پرونده به اجرای احکام ارجاع می گردد و دادگاه اجرا کننده دستور فروش با تعیین کارشناس قیمت پایه ملک را تعیین می نماید و براساس قیمت پایه ملک در مزایده بفروش خواهد رسید.

باید از دادگاه درخواست فروش ملک انجام گیرد، دادگاه پس از رسیدگی دستور فروش ملک مشاع را صادر خواهد نمود و این دستور فروش قطعی می باشد.

بله اما بدواً می بایست از اداره ثبت اسناد محل تقاضای افراز ملک مشاع را نمود، چنانچه اداره ثبت نظر بر غیرقابل افراز بودن داشته باشد آنگاه امکان فروش ملک مشاع وجود دارد.


مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 • سپیده
  سپیده

  سلام وقتتون بخیر
  خونه ای هست که سه دانگ به نام من و سه دانگ به نام برادرم می باشد و هرکدام سند سه دانگ جدا داریم اما حغرافیای ان مشخص نیست. آیا من می توانم سه دانگ خودرا بفروشم یا به نام کسی منتقل کنم؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   بله می توانید بفروشید ولی تحویل دادن آن به خریدار بارضایت برادرتان است

 • محسن حسین ابادی
  محسن حسین ابادی

  باسلام واحترام،،ایا خریدار ۵۰درصد از سهم مشاع ملک تجاری مسکونی که فقط قولنامه دارد و هنوز سند بنام اونشده از طرفی سند در رهن بانک می‌باشد میتواند ادعای تملک سهم خود را بنماید قبل از فک رهن وتسویه حسابها

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   قبل از فک رهن ملک ادعای مالکیت و یا انتقال مالکیت مقدور نمی باشد

 • احمد کاشفی
  احمد کاشفی

  با سلام در باغ مشاعی با دو نفر شریک هستم که هر کدام سند تک برگ وحق السهم از باغ راداریم و حدود هر کس مشخص و افراز نشده است آیا میتوانم سهم خود را به همین صورت به شخص دیگری بفروشم

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   بله می توانید بفروشید ولی تصرف دادن ملک به خریدار موکول به رضایت سایر شرکا می باشد

 • مرادی
  مرادی

  هزینه نیم عشر در مزایده را چه کسی باید پرداخت کند خواهان یا خوانده؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   پرداخت نیم عشر بر عهده محکوم علیه می باشد

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   خوانده باید پرداخت نماید

 • زهرا
  زهرا

  سلام و عرض ادب،آیا اقدام برای گرفتن دستور فروش ملک مشاعی از طریق اداره ثبت هم میسر است؟یا فقط باید از طریق دادخواست دستور فروش از دفاتر قضایی اقدام کرد؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   شما باید ابتدائاً به اداره ثبت مراجعه و نظر آن اداره در خصوص قابلیت افراز یا عدم افراز ملک را اخذ نمایید و پس از آن در صورتیکه اعلام اداره ثبت مبنی بر عدم افراز ملک بود می توانید در دادگاه موضوع را پیگیری نمایید

 • سعید
  سعید

  سلام من دو دونگ از یک خانه مالک هستم و سند دارم ملک قابل تفکیک نیست و شریک بنده قصد فروش داره آیا دادگاه من و مجبور به فروش میکند؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   بله در صورت درخواست شریک شما برای تقسیم و فروش ملک این امکان وجود دارد

 • حمید
  حمید

  سهمی از ۷۵۰ متر در سند تک برگ دارم از یک زمین،ولی دو قطعه که تقسیمنامه دستی دارد،آیا میتوانم
  نیمی از سهم خود شامل عرصه واعیان انرا بفروشم

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   بله می توانید ولی تحویل دادن مال مشاعی به غیر موکول به موافقت سایر شرکا است

 • وحید
  وحید

  سلام بنده ۷۰۰ متر از ۲۲۰۰۰متر از ملک مشاع را خریداری کردم که سند مادر داره ولی مالک تو قولنامه نوشته حق فروش ندارم تا زمان الحاق به محدوده شهری‌و قولنامه رو هم با وجود اینکه املاکی داره دستی نوشته و تعهد محضری هم دادم من آگاهی کامل نداشتم از قوانین آیا میتوانم شکایت کنم و حقم را بگیرم.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   چنانچه فروشنده شخصاً نوشته است که تا زمان الحاق به محدوده شهری حق فروش ندارد و با این حال فروخته و قولنامه را امضا کرده است شما می توانید طرح دعوی قانونی به عمل آورید

 • علی طا ه
  علی طا ه

  سلام بنده بایت وجه یک چک سال ۹۷ پانصدمترازیک ملک مشاع را خریده ام البته بصورت قولنامه ای که کل ملک دارای سند تک برگ میباشدو قراربوده که فروشنده تفکیک وتحویل دهداکنون پس از گذشت سالها ظاهرا مدعی پیدا شده وعلیه وی حکم گرفته است وادعا میکند ملک دیگر مال من نیست تکلیف بنده چه میباشد ایا میتوانم از طریق چک دوباره اقدام کنم یا راه حل دیگری هست با تشکر از راهنمایتان

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   در صورتیکه تعهد به پرداخت چک تبدیل به تعهد به تحویل زمین نکرده باشید امکان اقدام روی چک وجود دارد و در غیر اینصورت صرفاً می توانید قیمت روز زمین را از فروشنده مطالبه نمایید.

 • علی
  علی

  سلام وقت بخیر ملک مشاعی هست ورثه ای که یکی از شرکا نسبت به دستورفروش اجباری اقدام کردن ودادگاه رای قطعی صادر کرده ولی به اجرا نرفته وبعداز رای دادگاه همسر یکی از شرکا نسبت به مهریه اقدام کردن وبصورت توافقی سهم مشاعی رو بنام همسرش زده جهت پرداخت مهریه اش ودرحال حاضر تکلیف دستور فروش چی میشه ؟؟دعوا رد میشه داخل اجرای احکام یا ملک به مزایده میره ؟؟ نسبت به سهمی که انتقال یافته جهت مهریه چی میشه ؟؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   اگر دستور فروش صادر شده و ملک در مرحله اجرا باشد انتقال بعد از آن بابت مهریه مانع اجرا نمی شود

 • ودادنعیمی
  ودادنعیمی

  سلام منو شوهرم دری ساختمان ک ۲طبقه هست ۳دانگ ۳دانگ مشترکیم من میخوام سهمم بفروشم واون موافق نیست راه حل چیه

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   شما می توانید از طریق مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک دعوی دستور فروش طرح نمایید

 • سجادی
  سجادی

  سلام ملکی دارم مشاع بین من و دوستم سه دانک سه دانگ زمین هزار متر است یعنی دوتا پانصد متر و هر سه دانگ سند جداگانه ولی مشاع دارد آیا میتوانم سهمم را بفروشم تا حالا سه بار خواستم سهممو بفروشم از ایشان پرسیدم کدام قسمت از زمین شرقی یا غربی را میخواهید که من زمینم را بفروشم اجازه ندادند و میگویند از روز اول ما میخواستیم با شما شریک باشیم نه ی غریبه میگم خب شما بخرید میگویند نمیتوانیم پولشو نداریم الان میتوانم خودم سهممو بفروشم با تشکراز راهنماییتون

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   شما می توانید درخواست افراز یا تقسیم زمین را بخواهید

 • سینا
  سینا

  سلام وقت بخیر.
  من ۷۰ متر بصورت مشاعی از زمین ۱۷۰ متری که ابعاد و موقعیت زمین خریداری شده توسط بنده در قولنامه مشخص شده است را خریداری نمودم زمین مورد نظر دارای سند ششدانگ می‌باشد و با توجه به اینکه متراژ زمین کوچک است شهرداری و ثبت اسناد پاسخگو نمیباشد میشه راهنمایی بفرمایید.
  با توجه به اینکه من فقط بصورت مشاعی و با متراژ و موقعیت مشخص خریداری کردم و بحثی از دانگ نشده

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   سوال شما نامفهوم است بهتر است برای مشاوره تماس تلفنی با مجموعه حاصل نمایید.

 • سعیده
  سعیده

  درود
  جهت وصول مهریه زمینی شناسایی و به مزایده رفته که ۳ دانگ از ۶ دانگ ارزش مهریه دریافتی میباشد. در مرحله اول مزایده خریداری پیدا نشد . برای ثبت رسمی مبلغ نیم عشر به اضافه ۴% حق مزایده رو از زوجه طلب کردند برای اینکه زمین بنام زوجه شود جهت وصول مهریه
  ۲ تا سوال داشتم اول اینکه آیا این مبلغ رو نباید زوج به عنوان محکوم پرداخت کند
  و اینکه در صورت انتقالل ۳ دانگ ملک مشاعی میباشد و با لج و لجبازی اگر رضایت به فروش نکنند میتونیم درخواست تفکیک سند ۳ دانگ رو بدیم و اینکه تقسیم بصورت مساوی هست ؟ این نشه که از ۶۰۰متر زمین ۳۰۰ متر پشت زمین که کحصور هست رو بدن و زمین غیر قابل فروش بشه؟

  ممنون از پاسخگویی و راهنمایی شما

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت بخیر
   پرداخت نیم عشر اجرایی بر عهده زوج می باشد و اگر خریدار برای ملک پیدا نشود هم می توانید مجدد درخواست مزایده بدهید هم می توانید نسبت به سهم سند بنامتان بشود.
   خیر امکان غیر قابل فروش کردن زمین وجود ندارد.

 • جمشید
  جمشید

  یک زمین مربوط به پدرم بوده که برادرم در زمان حیات پدرم با یک وکالت دستی زمین را به آموزش و پرورش اهدا کرده
  آموزش و پرورش بعد از ۳۰ سال هیچ اقدامی روی این زمین انجام نداده
  آیا با توجه به وکالت دستی بدون تاریخ می توانم روی این زمین اعتراض کنم و زمین از آموزش و پرورش پس بگیرم
  این زمین هنوز به نام آموزش و پرورش سند نخورده است.
  با تشکر

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   تنها در صورتی که سندی مبنی بر انتقال زمین به آموزش و پرورش موجود نباشد امکان استرداد زمین وجود دارد.

 • نورعلی نوروزی
  نورعلی نوروزی

  سلام ما دو خانواده دوسهم ملک کشاورزی داریم باسند رسمی ثبت خرم اباد که یکی ار شرکا سهم خود وقدار حدود ۲هکتار از سهم ما را فروخته بدون مشورت حال حاظر به دادن ملک نمی باشد طبط سند رسمی با من مشخص امیدوارم رسیدگی شود

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   سوال شما واضح نمی باشد

 • بختیاری
  بختیاری

  با سلام
  مالک ۴ دانگ از شش دانگ یک واحد اداری هستم.شریکم هم یه نفره و مالک دو دانگه.رفته از یه جایی پول قرض گرفته و اون طرف به عنوان ضمانت پس دادن پول ازش وکالت فروش این دو دانگشو خواسته.ایشونم داده.تمام این موارد هم بدون اطلاع من بوده.و من الان توی این ملک یه مجتمع دندونپزشکی زدم و به جای دو دانگ ایشون ماهانه بهش اجاره میدادم.حالا متوجه شدم که پول قرضی رو نتونسته پس بده و اینطرف اومده میگه میخام دو دانگمو بردارم شریک شما به من فروختش و میخام تیغه کشی کنم کاسبی خوزمو داخل دو دانگم راه بندازم.ملک هم قابل افراز نیست یه درب داره.تکلیف چیه؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   خیر در صورتی می تواند با شما وارد مذاکره شود که ملک یا همان میزان مالکیت آن رسماً به نامش باشد ضمن اینکه تیغه بندی داخل آپارتمان به عنوان واحد مستقل بر خلاف مقررات شهرداری می باشد.

 • حاجی
  حاجی

  سلام وقت بخیر
  حیاط منزل مسکونی غیر قابل افراز و دارای پروانه ساختمان رو قولنامه به فروش رساندم.خریدار متعهد شد نسبت به تفکیک سند و پروانه ساخت اقدام کند.که این امر غیر ممکن است.دادخواست اعلام بطلان معامله بدهم یا فسخ قرار داد؟جهت آن راچه بنویسم.رای دیوان دارم که نوشته خلاف مشاعی حیاط است و تخریب بنا در حیاط

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام باید مدارک شما بررسی شود.

ثبت پرسش

شما می توانید از این بخش سوال خود را ثبت کنید و در کمترین زمان پاسخ مناسب را از طریق ایمیل دریافت کنید.

مشاوره حضوری

از طریق این بخش شما می توانید قرار مشاوره حضوری خود را ثبت و در زمان مشخص شده مشاوره حضوری دریافت کنید.

مشاوره تلفنی

درصورتی که نیاز به مشاوره تلفنی دارید از این بخش اقدام کنید و با وکلای پایه یک دادگستری تلفنی صحبت کنید.


برچسب‌ها :

  مشاوره تلفنی رایگان