ملک مشاع، فروش ملک مشاع

4.2/5 - (43 امتیاز)

جهت مشاره تلفنی رایگان و درخواست وکیل ملکی با شماره زیر تماس بگیرید


71333400 - (021) { سی خط ویژه }

ملک مشاع

در اصطلاح سرزمین بخش نشده ای که میان دو یا چند تن مشترک باشد و مالکین مشاعی در مال شریک می باشند بدون اینکه متصرفات انان مشخص باشد را ملک مشاع می گویند.در واقع مال مشاع مالی است که در آن حالت اشاعه وجود داشته باشد.یعنی از حیث قانونی سهم شرکا معلوم و معین است اما از حیث جغرافیا خیر و ایشان در ذره ذره مال با یکدیگر شریکند.

ملک مشاع در ترمینولوژی حقوق :به معنی ملکی که بین چند نفر مشترک باشد آمده است و در مقابل ملک مفروز استعمال می شود.

قانون مدنی مشاع را در ماده ۵۷۱ درقالب  تعریف شرکت به این نحو بیان می دارد:شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه .

ملک مفروز

تعریف ملک مفروز مفروز در لغت به معنی جدا کرده شده است که مالکان و حدود آن مشخص شده است .

ملک مفروز در ترمینولوژی حقوق :ملکی که بعد از اشاعه به صورت چند سهم جداگانه در آمده و بین شرکا تقسیم شده باشد و در مقابل ملک مشاع است.

افراز مالکیت ۶ دانگ است و تقسیم همان مشاع است.

ملک مشاع

تقسیم مال غیرمنقول

تقسیم از نظر ماهیت تمییز حق است یعنی حق هر کس مشخص می شود .تقسیم اعم از تفکیک و افراز و غیر آن می باشد .مثلا هر گاه کسی فوت کند ترکه او بین ورثه تقسیم می شود و این ترکه شامل منقول و غیرمنقول می شود و در این مورد تقسیم ترکه به کار برده می شود و نه تفکیک و افراز .

ماده ۵۸۹قانون مدنی مقرر می داردهر شریک المال می تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید مگر در مواردی که تقسیم به موجب این قانون ممنوع یا شرکا به وجه ملزمی ملتزم بر عدم تقسیم شده باشد .»

ماده ۵۹۱ قانون مدنی هر گاه تمام شرکا به تقسیم مال مشترک راضی باشند ،تقسیم به نحوی که شرکا تراضی نمایند به عمل می آید و در صورت عدم توافق بین شرکا حاکم اجبار به تقسیم می کند ،مشروطبراینکه تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد که در این صورت اجبار جایز نیست و تقسیم باید به تراضی باشد»

ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع :«ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص داده شود به تقاضای هر یک از شرکا به دستور دادگاه شهرستان فروخته می شود.»

با توجه به ماده ۵۹۱ قانون مدنی و ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع اگر مالی به دلیل ایجاد ضرر قابل تقسیم نباشد فروخته می شود تا بهای آن به نسبت سهم شریکان تقسیم شود .

مطابق ماده ۵۹۸قانون مدنی ترتیب تقسیم آن است که اگر مال مشترک مثلی باشد به نسبت سهام شرکا افراز می شود و اگر قیمی باشد برحسب قیمت تعدیل می شود و بعد از افراز یا تعدیل ،در صورت عدم تراضی بین شرکا حصص آن ها به قرعه معیین می گردد.»

قانون مدنی برای تقسیم ترتیب برشمرده است و منقول و غیر منقول را جدا نکرده است :۱٫مثلی باشد(قابل تجزیه باشد) افراز ۲٫قیمتی باشد تعدیل .تعدیل یعنی معتدل و تقسیم کردن از روی عدالت

تقسیم مال غیر منقول :تفکیک و افراز و فروش

فروش ملک مشاع
فروش ملک مشاع

سند ملک مشاع

انواع اسناد در قوانین مدنی و ثبت :قانون مدنی سند را بر دو نوع سند عادی و رسمی تقسیم کرده است و تعاریفی برای هر کدام ارائه کرده است قانون مدنی اسنادی را رسمی می داند که ۱٫در اداره ثبت اسناد و املاک ثبت شده است ۲٫اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده است ۳٫اسنادی که نزد سایر مامورین رسمی تنظیم شده باشد مشروط به اینکه تنظیم کننده سند صلاحیت تنظیم آن را داشته باشد و سند بر طبق مقرات قانونی تنظیم شده باشد .و سند عادی سندی است که به وسیله یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده اما مامور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته باشد و یا ترتیبات مقرره قانونی در تنظیم سند نکرده باشد سند مزبور در صورتی که امضا یا مهر طرف را داشته باشد عادی است .

نکته :سندی که امضا یا مهر طرف را نداشته باشد توسط هر کس تنظیم شده باشد کاغذ پاره ای بیش نیست و حتی سند عادی ا محسوب نمی شود .

قانون ثبت :سند رسمی از نظر قانون ثبت سندی است که مطابق قوانین در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد .

حال سوالی که پیش می آید این است که اسناد مالکیت ملک مشاع چه نوع سندی می باشد ؟

با توجه به اینکه سند مالکیت ملک مشاع در اداره ثبت اسناد و املاک ثبت می شود مطابق قانون مدنی سند رسمی می باشد ولی طبق قانون ثبت سند رسمی محسوب نمی شود .

سند رسمی قانون مدنی با سند رسمی قانون ثبت چه تفاوتی دارد ؟سند رسمی قانون ثبت بدون حکم دادگاه قابل اجرا است و اگر اختلاف یا اشکال و یا اشتباهی در تنظیم آن باشد حسب مورد در اداره کل امور اسناد سازمان ثبت یا در هیات نظارت و شورای عالی ثبت مطرح می شود .در صورتی که سند رسمی قانون مدنی مانند شناسنامه  که توسط سایر مامورین دولت تنظیم می شود قابل طرح در هیات نظارت یا لازم الاجرا نمی باشد .

سند مالکیت ملک مشاع :سند مالکیت بنا بر تعریف قانون مدنی از اسناد رسمی است که مهمترین اسناد است زیرا اعتبار آن برای همه افراد است و تمام مقامات رسمی نیز باید به آن اعتبار دهند و می دهند اما در عرف ثبت به آن می گویند سند مالکیت نه سند رسمی و لذا اثر خاص سند رسمی را که لازم الاجرا بودن آن بدون حکم دادگاه است ندارد مثلا :با ارائه اسناد مالکیت ،اجرائیه بر تخلیه ملک یا خلع ید از آن نمی توان صادر کرد.

فروش ملک مشاع

در رابطه با فروش و انتقال ملک مشاع دو موضوع مورد  بررسی قرار می گیرد:

۱٫ملک مشاع قبل از ثبت منتقل شود .

۲٫ملک مشاع بعد از ثبت منتقل شود .

انتقال قبل از ثبت :مطابق ماده ۱۱۴ آیین نامه قانون ثبتهر گاه ملک مشاع از طرف چند نفر درخواست ثبت شده و قبل از ثبت ملک به یک نفر منتقل شود با تذکر به اسامی متقاضیانی که ملک به نام آنها آگهی شده و انتقال داده اند به نام منتقل الیه در یک جا ثبت شده و سند مالکیت تمام ملک صادر می گردد.»

انتقال بعد از ثبت ملک :ماده ۱۱ آیین نامه قانون ثبت هر گاه ملک مشاع  در نتیجه انتقالات به یک نفر منتقل شود اسناد مالکیت قبلی باطل و سند مالکیت جدید صادر می شود .ومطابق ماده ۵۸۳قانون مدنی :هریک از شرکا می تواند بدون رضایت شرکا دیگر سهم خود را جزئا یا کلا به شخص ثالثی منتقل نماید.و همچنین مطابق ماده ۱۰۴ آیین نامه قانون ثبت در موقع انتقال تمام یا قسمتی از ملک ثبت شده و یا واگذاری حقی نسبت به عین ملک سند معامله در دفتر اسناد رسمی ثبت و خلاصه آن در دفتر املاک زیر ثبت ملک ثبت می شود .

وکالت در فروش ملک مشاع

در صورتی که شرکای ملک مشاع مایل باشند که وکیل ملک مزبور را برای آنها بفروشد و البته توصیه می شود که کلیه اقدمات مربوط به ملک مشاع با توجه به قوانین و راهکارهای مختلف توسط وکیل انجام شود .در صورت فروش توسط وکیل چون همه شرکا هر چند سهم کمتر در ملک داشته باشد مالک محسوب می شود لازم است همه شرکا وکالت به وکیل بدهند مثلا فرق نمی کند یکی از شرکا مالک ۳ دانگ و دیگری ۲ دانگ و سومی ۱ دانگ به طور مشاع باشد باید همگی وکالت بدهند در صورتی که یکی وکالت ندهد و وکیل اقدام کند فضولی و باطل خواهد بود .

دعاوی مربوط به املاک مشاع از نوع دعاوی مالی است  یا غیر مالی ؟

برخی از دعاوی مربوط به ملک مشاع مالی و برخی دیگر غیر مالی می باشد با توجه به قوانین مختلف و نظریه های مشورتی:

دعاوی مالی مربوط به املاک مشاع

۱.دعوای فروش املاک مشاع درصورتی که در مالکیت نیز اختلاف باشد /نظریه مشورتی ۱۱/۱۰/۶۲-۴۷۴۹/۷

۲٫دعوای تقسیم ملک مشاع در صورتی که در مالکیت نیز اختلاف باشد. نظریه مشورتی ۱۱/۱۰/۶۲-۴۷۴۹/۷

۳٫دعوای افراز ملک مشاع در صورتی که در مالکیت نیز اختلاف باشد . باشد /نظریه مشورتی ۱۱/۱۰/۶۲-۴۷۴۹/۷

۴٫دعوای الزام به فروش ملک مشاع در صورت اختلاف در مالکیت ./ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع و ماده ۹ آیین نامه آن

۵.ابطال صورت جلسه افراز در صورت اختلاف در مالکیت .

۶٫دعوای بطلان تقسیم در صورت اختلاف در مالکیت.

دعاوی غیر مالی مربوط به املاک مشاع

تمام موارد بالا در صورتی که مالکیت مورد اختلاف نباشد غیر مالی محسوب می شود . اثبات مالکیت از دعاوی مالی هست و هرجا اختلافی در مورد مالکیت به میان بیاد مالی محسوب می شود .

هزینه دادرسی دعوی ملک مشاع

در دعوی مربوط به ملک مشاع برخی از آن ها مالی بوده و برخی دیگر غیر مالی می باشد و بدیهی است که در دعاوی مالی هزینه دادرسی با توجه به خواسته و بهای آن مشخص می شود و در غیر مالی بر اساس تعرفه مقرر که حداقل پنجاه تا صد و پنجاه هزار تومان می باشد .

مدارک مورد نیاز برای طرح دعاوی ملک مشاع

۱.تنظیم دادخواست دقیق توسط وکیل .

۲. مدارک شناسایی .

۳. مدارک مالکیت ملک از جمله سند مالکیت

۴.سایر دلایل و مدارک

مزایای داشتن وکیل در دعاوی ملک مشاع

۱.کلیه دعاوی مربوط به اموال غیر منقول از جهات گوناگون دارای اهمیت می باشد و بنابراین دقت و حساسیت بیشتری را برای طرح دعوا می طلبد .

۲٫در دعاوی مربوط به مال غیر منقول در صورت موفقیت در دعوا یا عدم موفقیت  از جهت مالی همیشه با توجه به تورم مبلغ قابل توجهی پول  مبادله می شود .

۳٫در دعاوی غیر منقول حقوق متعددی وجود دارد که برای اینکه دادگاه حکم در مورد آنها صادر کند نیاز به طرح آن ابتدا در دادخواست و تحت عنوان خواسته لازم می باشد و در صورت عدم طرح در ابتدا امکان تضییع آن حق خواهد بود

۴٫تنظیم انواع دادخواست از جمله دادخواست دعاوی غیر منقول که مهمترین دعاوی است از تضییع احتمالی و عدم طرح درست دعوا جلوگیری می کند .

۵٫تشخیص مالی و غیر مالی بودن دعوا در اکثر موارد مشکل می باشد و در صورت حضور وکیل از هزینه های بی مورد جلوگیری می شود .

۶٫بخاطر رعایت مهلت ها و مواعد قانونی که در جهت احقاق حق موثر می باشد توصیه می شود وکیل در دادرسی داشته باشیم .

 1. در کلیه دعاوی مربوط به غیر منقول توصیه می شود حتما از وکیل متخصص دعاوی مر بوط به غیر منقول استفاده شود با توجه به وجود قوانین متعدد در زمینه اموال غیرمنقول و نهاد های حقوقی مختلف در زمینه ملک از جمله مشاع اقتضا دراد که از صفر تا صد دعوا توسط متخصص این امر انجام شود .

۸٫داشتن وکیل در پرونده از سردرگمی در دادگاه و کوتاه شدن طول مدت رسیدگی می شود .

بلکه چنین امکانی وجود دارد و در صورتی که یکی از شرکاء در مزایده برنده شود می تواند سهم شریک را در صندوق دادگستری تودیع نماید و مالک شش دانگ ملک شود.

برنده مزایده قیمت کامل ملک مشاع را در صندوق دادگستری تودیع می نماید و هریک از شرکاء می توانند ثمن را با اجاه دادگاه از صندوق دادگستری دریافت نمایند.

پس از صدور دستور فروش پرونده به اجرای احکام ارجاع می گردد و دادگاه اجرا کننده دستور فروش با تعیین کارشناس قیمت پایه ملک را تعیین می نماید و براساس قیمت پایه ملک در مزایده بفروش خواهد رسید.

باید از دادگاه درخواست فروش ملک انجام گیرد، دادگاه پس از رسیدگی دستور فروش ملک مشاع را صادر خواهد نمود و این دستور فروش قطعی می باشد.

بله اما بدواً می بایست از اداره ثبت اسناد محل تقاضای افراز ملک مشاع را نمود، چنانچه اداره ثبت نظر بر غیرقابل افراز بودن داشته باشد آنگاه امکان فروش ملک مشاع وجود دارد.


مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 • موسوی
  موسوی

  سلام.وقت بخیر قبلا بانک به موجب مزایده مالک مشاع با بنده در ملکم شده و الانم دستور فروش مال مشاع به نفعش صادر شده آیا من میتونم سهم خودمو نفروشم ولی بانک سهمشو به موجب دستور به کس دیگه بفروشه؟مشکلی پیش میاد برای من یا بانک؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   در این خصوص بهتر است که حضوراً مشورت اخذ نمایید ولیکن اگر دستور دادگاه برای فروش شش دانگ ملک باشد اجرای احکام بر مبنای دستوردادگاه شش دانگ ملک را به فروش می رساند

 • سپیده
  سپیده

  سلام وقتتون بخیر
  خونه ای هست که سه دانگ به نام من و سه دانگ به نام برادرم می باشد و هرکدام سند سه دانگ جدا داریم اما حغرافیای ان مشخص نیست. آیا من می توانم سه دانگ خودرا بفروشم یا به نام کسی منتقل کنم؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   بله می توانید بفروشید ولی تحویل دادن آن به خریدار بارضایت برادرتان است

 • محسن حسین ابادی
  محسن حسین ابادی

  باسلام واحترام،،ایا خریدار ۵۰درصد از سهم مشاع ملک تجاری مسکونی که فقط قولنامه دارد و هنوز سند بنام اونشده از طرفی سند در رهن بانک می‌باشد میتواند ادعای تملک سهم خود را بنماید قبل از فک رهن وتسویه حسابها

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   قبل از فک رهن ملک ادعای مالکیت و یا انتقال مالکیت مقدور نمی باشد

 • احمد کاشفی
  احمد کاشفی

  با سلام در باغ مشاعی با دو نفر شریک هستم که هر کدام سند تک برگ وحق السهم از باغ راداریم و حدود هر کس مشخص و افراز نشده است آیا میتوانم سهم خود را به همین صورت به شخص دیگری بفروشم

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   بله می توانید بفروشید ولی تصرف دادن ملک به خریدار موکول به رضایت سایر شرکا می باشد

 • مرادی
  مرادی

  هزینه نیم عشر در مزایده را چه کسی باید پرداخت کند خواهان یا خوانده؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   پرداخت نیم عشر بر عهده محکوم علیه می باشد

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   خوانده باید پرداخت نماید

 • زهرا
  زهرا

  سلام و عرض ادب،آیا اقدام برای گرفتن دستور فروش ملک مشاعی از طریق اداره ثبت هم میسر است؟یا فقط باید از طریق دادخواست دستور فروش از دفاتر قضایی اقدام کرد؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   شما باید ابتدائاً به اداره ثبت مراجعه و نظر آن اداره در خصوص قابلیت افراز یا عدم افراز ملک را اخذ نمایید و پس از آن در صورتیکه اعلام اداره ثبت مبنی بر عدم افراز ملک بود می توانید در دادگاه موضوع را پیگیری نمایید

 • سعید
  سعید

  سلام من دو دونگ از یک خانه مالک هستم و سند دارم ملک قابل تفکیک نیست و شریک بنده قصد فروش داره آیا دادگاه من و مجبور به فروش میکند؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   بله در صورت درخواست شریک شما برای تقسیم و فروش ملک این امکان وجود دارد

 • حمید
  حمید

  سهمی از ۷۵۰ متر در سند تک برگ دارم از یک زمین،ولی دو قطعه که تقسیمنامه دستی دارد،آیا میتوانم
  نیمی از سهم خود شامل عرصه واعیان انرا بفروشم

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   بله می توانید ولی تحویل دادن مال مشاعی به غیر موکول به موافقت سایر شرکا است

 • وحید
  وحید

  سلام بنده ۷۰۰ متر از ۲۲۰۰۰متر از ملک مشاع را خریداری کردم که سند مادر داره ولی مالک تو قولنامه نوشته حق فروش ندارم تا زمان الحاق به محدوده شهری‌و قولنامه رو هم با وجود اینکه املاکی داره دستی نوشته و تعهد محضری هم دادم من آگاهی کامل نداشتم از قوانین آیا میتوانم شکایت کنم و حقم را بگیرم.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   چنانچه فروشنده شخصاً نوشته است که تا زمان الحاق به محدوده شهری حق فروش ندارد و با این حال فروخته و قولنامه را امضا کرده است شما می توانید طرح دعوی قانونی به عمل آورید

 • علی طا ه
  علی طا ه

  سلام بنده بایت وجه یک چک سال ۹۷ پانصدمترازیک ملک مشاع را خریده ام البته بصورت قولنامه ای که کل ملک دارای سند تک برگ میباشدو قراربوده که فروشنده تفکیک وتحویل دهداکنون پس از گذشت سالها ظاهرا مدعی پیدا شده وعلیه وی حکم گرفته است وادعا میکند ملک دیگر مال من نیست تکلیف بنده چه میباشد ایا میتوانم از طریق چک دوباره اقدام کنم یا راه حل دیگری هست با تشکر از راهنمایتان

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   در صورتیکه تعهد به پرداخت چک تبدیل به تعهد به تحویل زمین نکرده باشید امکان اقدام روی چک وجود دارد و در غیر اینصورت صرفاً می توانید قیمت روز زمین را از فروشنده مطالبه نمایید.

 • علی
  علی

  سلام وقت بخیر ملک مشاعی هست ورثه ای که یکی از شرکا نسبت به دستورفروش اجباری اقدام کردن ودادگاه رای قطعی صادر کرده ولی به اجرا نرفته وبعداز رای دادگاه همسر یکی از شرکا نسبت به مهریه اقدام کردن وبصورت توافقی سهم مشاعی رو بنام همسرش زده جهت پرداخت مهریه اش ودرحال حاضر تکلیف دستور فروش چی میشه ؟؟دعوا رد میشه داخل اجرای احکام یا ملک به مزایده میره ؟؟ نسبت به سهمی که انتقال یافته جهت مهریه چی میشه ؟؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   اگر دستور فروش صادر شده و ملک در مرحله اجرا باشد انتقال بعد از آن بابت مهریه مانع اجرا نمی شود

 • ودادنعیمی
  ودادنعیمی

  سلام منو شوهرم دری ساختمان ک ۲طبقه هست ۳دانگ ۳دانگ مشترکیم من میخوام سهمم بفروشم واون موافق نیست راه حل چیه

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   شما می توانید از طریق مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک دعوی دستور فروش طرح نمایید

 • سجادی
  سجادی

  سلام ملکی دارم مشاع بین من و دوستم سه دانک سه دانگ زمین هزار متر است یعنی دوتا پانصد متر و هر سه دانگ سند جداگانه ولی مشاع دارد آیا میتوانم سهمم را بفروشم تا حالا سه بار خواستم سهممو بفروشم از ایشان پرسیدم کدام قسمت از زمین شرقی یا غربی را میخواهید که من زمینم را بفروشم اجازه ندادند و میگویند از روز اول ما میخواستیم با شما شریک باشیم نه ی غریبه میگم خب شما بخرید میگویند نمیتوانیم پولشو نداریم الان میتوانم خودم سهممو بفروشم با تشکراز راهنماییتون

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   شما می توانید درخواست افراز یا تقسیم زمین را بخواهید

 • سینا
  سینا

  سلام وقت بخیر.
  من ۷۰ متر بصورت مشاعی از زمین ۱۷۰ متری که ابعاد و موقعیت زمین خریداری شده توسط بنده در قولنامه مشخص شده است را خریداری نمودم زمین مورد نظر دارای سند ششدانگ می‌باشد و با توجه به اینکه متراژ زمین کوچک است شهرداری و ثبت اسناد پاسخگو نمیباشد میشه راهنمایی بفرمایید.
  با توجه به اینکه من فقط بصورت مشاعی و با متراژ و موقعیت مشخص خریداری کردم و بحثی از دانگ نشده

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   سوال شما نامفهوم است بهتر است برای مشاوره تماس تلفنی با مجموعه حاصل نمایید.

 • سعیده
  سعیده

  درود
  جهت وصول مهریه زمینی شناسایی و به مزایده رفته که ۳ دانگ از ۶ دانگ ارزش مهریه دریافتی میباشد. در مرحله اول مزایده خریداری پیدا نشد . برای ثبت رسمی مبلغ نیم عشر به اضافه ۴% حق مزایده رو از زوجه طلب کردند برای اینکه زمین بنام زوجه شود جهت وصول مهریه
  ۲ تا سوال داشتم اول اینکه آیا این مبلغ رو نباید زوج به عنوان محکوم پرداخت کند
  و اینکه در صورت انتقالل ۳ دانگ ملک مشاعی میباشد و با لج و لجبازی اگر رضایت به فروش نکنند میتونیم درخواست تفکیک سند ۳ دانگ رو بدیم و اینکه تقسیم بصورت مساوی هست ؟ این نشه که از ۶۰۰متر زمین ۳۰۰ متر پشت زمین که کحصور هست رو بدن و زمین غیر قابل فروش بشه؟

  ممنون از پاسخگویی و راهنمایی شما

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت بخیر
   پرداخت نیم عشر اجرایی بر عهده زوج می باشد و اگر خریدار برای ملک پیدا نشود هم می توانید مجدد درخواست مزایده بدهید هم می توانید نسبت به سهم سند بنامتان بشود.
   خیر امکان غیر قابل فروش کردن زمین وجود ندارد.

 • جمشید
  جمشید

  یک زمین مربوط به پدرم بوده که برادرم در زمان حیات پدرم با یک وکالت دستی زمین را به آموزش و پرورش اهدا کرده
  آموزش و پرورش بعد از ۳۰ سال هیچ اقدامی روی این زمین انجام نداده
  آیا با توجه به وکالت دستی بدون تاریخ می توانم روی این زمین اعتراض کنم و زمین از آموزش و پرورش پس بگیرم
  این زمین هنوز به نام آموزش و پرورش سند نخورده است.
  با تشکر

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   تنها در صورتی که سندی مبنی بر انتقال زمین به آموزش و پرورش موجود نباشد امکان استرداد زمین وجود دارد.

 • نورعلی نوروزی
  نورعلی نوروزی

  سلام ما دو خانواده دوسهم ملک کشاورزی داریم باسند رسمی ثبت خرم اباد که یکی ار شرکا سهم خود وقدار حدود ۲هکتار از سهم ما را فروخته بدون مشورت حال حاظر به دادن ملک نمی باشد طبط سند رسمی با من مشخص امیدوارم رسیدگی شود

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   سوال شما واضح نمی باشد

 • بختیاری
  بختیاری

  با سلام
  مالک ۴ دانگ از شش دانگ یک واحد اداری هستم.شریکم هم یه نفره و مالک دو دانگه.رفته از یه جایی پول قرض گرفته و اون طرف به عنوان ضمانت پس دادن پول ازش وکالت فروش این دو دانگشو خواسته.ایشونم داده.تمام این موارد هم بدون اطلاع من بوده.و من الان توی این ملک یه مجتمع دندونپزشکی زدم و به جای دو دانگ ایشون ماهانه بهش اجاره میدادم.حالا متوجه شدم که پول قرضی رو نتونسته پس بده و اینطرف اومده میگه میخام دو دانگمو بردارم شریک شما به من فروختش و میخام تیغه کشی کنم کاسبی خوزمو داخل دو دانگم راه بندازم.ملک هم قابل افراز نیست یه درب داره.تکلیف چیه؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   خیر در صورتی می تواند با شما وارد مذاکره شود که ملک یا همان میزان مالکیت آن رسماً به نامش باشد ضمن اینکه تیغه بندی داخل آپارتمان به عنوان واحد مستقل بر خلاف مقررات شهرداری می باشد.

 • حاجی
  حاجی

  سلام وقت بخیر
  حیاط منزل مسکونی غیر قابل افراز و دارای پروانه ساختمان رو قولنامه به فروش رساندم.خریدار متعهد شد نسبت به تفکیک سند و پروانه ساخت اقدام کند.که این امر غیر ممکن است.دادخواست اعلام بطلان معامله بدهم یا فسخ قرار داد؟جهت آن راچه بنویسم.رای دیوان دارم که نوشته خلاف مشاعی حیاط است و تخریب بنا در حیاط

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام باید مدارک شما بررسی شود.

 • علی
  علی

  سلام خسته نباشید ملک مشاعی که دارای دو مالک هست یکی ۵/۵ ودیگری نیم دانگ و عدم افراز صادر شده از ثبت و صاحب نیم دانگ ۱۳ بازداشتی برروی سند خود دارد چگونه میتوان ملک را به مزایده برد حتی صاحب نیم دانگ حاضر به پرداخت دیون خود نیست و مبالغی که از آن سند دریافت کرده بالاست دنبال راهکار قانونی هستم تا سهم خود را بفروشم

 • مهلا
  مهلا

  با عرض سلام
  مایک خونه باغ مشاع داریم که ۱۸سند تک برگی داره .عده ای میخوان بفروشن سهمشونو عده ای مثل ما نه
  این خونه برای ما خیلی ارزش داره اما بقیه افراد میخوان مارو مجبور کنن به فروش .ما نمیخوایم بفروشیم خونه رو گفتیم ما خونه رو بر میداریم شما باغو بردارید بفروشید ،باز هم راضی نیستند
  قابل ذکر که خونه فوق العاده قدیمی و چوبی هست .
  چاره چیست ؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   متاسفانه اگر ملک موصوف /علیرغم ارزش معنوی برای شما قابل تقسیم/و افراز نباشه /تجویز فروش صورت میگیره…

 • علی
  علی

  سلام ملکی که دارای دو مالک که میزان هر سهم یکی پنج و نیم دانگ ودیگری نیم دانگ است ونیم دانگ دارای ۱۳ بازداشتی است از چه طریق به مزایده میرود ؟ عدم افراز انجام شده به دنبال دستور فروش ملک هستم

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   تکراری

 • علی ر
  علی ر

  شلام ملکی دارای ۲ مالک که یکی از آن ها مالک ۵/۵ دانگ ودیگری مالک نیم دانگ است ما دستور فروش دادیم و با توجه به عدم افراز دردستور فروش آمده نیم دانگ دارای ۱۳ بازداشتی است و ما خواستار فروش هستیم چگونه اقدام میتوان کرد

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   بازداشتی ها مانع اجرای دستور فروش است

 • علی
  علی

  سلام خسته نباشید ملکی دارای ۲ مالک که یکی ۵/۵دانگ ودیکری نیم دانگ هست
  پرسش مدنظر این است که یکی از مالکین دستور فروش گرفته ومیدخواهد آن را بفروشد مراحل قانونی برای افراز انجام شده و عدم افراز صادر شده
  حال میخواهیم این امر به مزایده نرود وملک را صاحب ۵/۵دانگ بفروشد درچه صورتی این امر امکان پذیر است

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   کل ملک به مزایده می رود

 • فرهاد
  فرهاد

  ملکی که یک کاروانسرا قدیمی است و دارای چندین مغازه بوده و سندها بصورت مشاعی هست دو نفر صاحب یکی از مغازه های این کاروانسرا بودند یک نفر از آنها ۵۰ سال پیش سهم خود را فروخته است از ۵۰ سال پیش تاکنون کسی در این مغازه ساکن و یا دارای کسب و کار نبوده و ملک به تدریج تخریب شده و هیچ آثاری از جمله دیوار و یا سقف ندارد سوال اینجاست که آن یک نفری که ملک را فروخته الان ادعا ی سرقفلی ملک را دارد آیا درست میگوید؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   باید برا ی ادعای خود دلیل داشته باشد

 • صادق
  صادق

  سلام، مادرم قبل از فوت به صورت صلح عمری ۳دانگ مشاع به نام من و برای برادر و خواهرانم هر کدام ۱ دانگ مشاع در دفترخانه انتقال داده و پس از فوت من هر سه سهم مشاع برادر و خواهرانم را در حضور شاهدین به صورت شفاهی خریدم و از این بابت ثمن معامله پرداخت شد،یکی از سهامداران حاضر به انتقال سهم خود و یا وکالت نامه در دفترخانه نیست و ملک غیر قبل افراز است،من می‌توانم با توجه به مشاع بودن در خواست الزام به تنظیم سند کنم؟در ضمن ایشان علاوه بر دریافت پول از من برای ۱ سهم خود درخواست افراز و فروش از طریق دادگاه نموده است آیا با توجه به اقدامات قبلی امکان پذیر است

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.
   پاسخ کامل و دقیق نیازمند بررسی کامل دلایل. مدارک و سوابق قضایی است.

 • محمد
  محمد

  سلام،ملکی بصورت مشاع وجود داره وقبل ازانحصاروراثت وثبت ترکه،تعدادی از ورثا سهم االارث خودشونو فروختن به وارثهای دیگه،سوالم اینه حدودی ۳۴ متر سهم شون بوده،حالا بعداز چندسال وصیتنامه رو شده ومقدار زمین کم شده آیا خریدار میتونه اعتراض کنه ۳۴ متر بوده والان کم شده

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   کم بودن متراژ میتواند موجب مطالبه ارش شود.

 • علی محمودخانی
  علی محمودخانی

  سلام یک قطعه باغ با چند واحد ساختمان در آن که از طرف مرحوم مادرمان به ما ارث رسیده و یکی از وراث که سال ها در آن سکونت و کل باغ را در تصرف داشت توسط وارث دیگه خلع ید و باغ کلا تخلیه و به مدت ۲ سال از نظر قانونی پلمپ شده است ولی در حال حاظر تمام در و پنجره ها و لوله های اب و گاز و کنتور برق ساختمان ها توسط دوزدان و معتادان برده و بصورت مخروبه و محل رفت و آمد و زندگی این گروه شده و در هر مورد دخالت پلیس مجددا رفت و آمد این گروه ادامه داشته، سئوال بنده از شما عزیزان:
  بنده بعنوان یکی از وراث چگونه و از کجا میتوانم اجازه تخریب این بناها را بگریم تا از احتمال وقوع مسایل دیگه جلوگیری کنم، توضیح اینکه یکی از وراث حاظر به همکاری و توافق نیست و همسایگان از بنده در این خصوص شاکی هستنند..ارادتمند.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   دادخواست تقسیم ارث بدهید.

 • علی
  علی

  سلام و خسته نباشید زمینی داریم که مشا است و ما قبل از تقکیک ما وارثین اقدام به فروش سهم خود کرده ایم بعد از قولنامه با خریدار که حدود متراژ مشخص ذکر کردیم . و اگاه بر اینکه حتما شرکا باید این قولنامه رو پذیرا و تایید کنند نبودیم . بعد از قولنامه از شرکا خواستیم که اینکار را انجام بدهند که گفتن زمین شما متراژ اینقدر نیست . الان زمین رو تفکیک کردیم و متراژ خیلی کمتر از اون حدی که فروختیم شد . به خریدار اعلام کردیم . تکلیف چه میشود البته فسخ رو هم از ما محروم کردن در معامله .

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   پرسش مفهوم نیست.

 • حسین رضایی
  حسین رضایی

  سلام بنده بابت دو فقره چک که طرف نتوانسته پاس کند مغازه اش را به مزایده گذاشته‌اند و لی چون خریدار نبود به اندازه مبلغ چک از ملک را سند گرفته ام از طریق اجرای احکام تقریبا نیم دانگ ایا میتونم بدون اجازه مالک که ان هم بین سه نفر دیگر تقسیم شده وشریک هستند بفروشم یا نه

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام . امکان فروش نسبت به سهم حودتان وجود دارد

 • صالحی
  صالحی

  سلام
  زمین زراعی مورثی ازپدر بزرگ داریم سه وارث دارد البته زمین بصورتی ممکن است با منابع طبیعی مشکل داشته باشد متاسفانه به توافق نمرسیم دو وارث دیگر اعلام کردند که مستقل بدون در نظر گرفتن سهم ما اقدام خواهند کرد آیا امکانش هست

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام
   هریک از ورثه میتواند تقاضای تقسیم ارث نماید.

 • علرضا علیزاده
  علرضا علیزاده

  ایا سرقفلی مغازه که بین وراث مشترک می باشد جزو اموال مشاعی محسوب می شود ؟ بویژه برخی از وراث فاقد مالکیت در آن مغازه می باشند . در اینحالت از طرف شرکائی که سهمی از ملک را ندارند می توانند سایرین را مجبور به فروش نمایند ؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   میتوانند درقالب دادخواست تقسیم ارث تقاضای فروش نمایند.

 • عبدالا فلاحی
  عبدالا فلاحی

  سلام زمین کشاورزی قطعی غیر منقول دارم ۲۰هکتار هست که ۱۴ هکتار ان از من مالک به زور گرفته الان ۱۵سال اقدام کردم متاسفانه هرچه وکیل گرفتم کارنکرده فقط پول گرفته مالک بیشتر داده بهش کاری نکرده درحال حاضر یه وکیل ۵سال گرفتم پژوپارس ازم گرفته ۶۰میلیون پول حالا که تهش درفته وکیل خوش نشین بوده الان شده مخالف من با خوش نشین ۴اکتار زمین بهش دادن من بی خیال سند ندارن بزور پارتی ولی من که سند معتبر دارم هیچ حتی خودم پدرم راحت تهدید میکنن خوش نشینها قانون اسلامی خیلی خراب تراز این حرفهاست هرکه پارتی داره کارش میشه حتی اگر ادم بکشه به خدا کاریش نمیکنن حالا یه راهنمایی من کنید چکار کنم

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام،

   ارائه پاسخ کامل مستلزم ملاحظه و بررسی مدارک است.

 • مسعود
  مسعود

  فروش ملک مشاع از طریق دادگاه چون به صورت مزایده است زیر قیمت کارشناسی دادگاه انجام میشود؟ فروش با چ قیمتی شروع میشود؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   عموما فاصله زیادی با قیمت عرفی ندارد.

 • حسن برزر
  حسن برزر

  ایا میتوان در ملک مشاعی، یکی از شرکا در انجا سکونت کند ؟ این سکونت نیاز به دادن اجاره بها است؟ ایا ملک مشاعی را کی شخصی بیشتر سهم دارد میتواند بفروشد دال برا ینکه سهم من ۵ دنگ است؟؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام ، سکونت یکی از مالکین مشاع از لحاظ قانونی مشکلی ندارد ،، اما اگر تمام ملک را تصرف کرده باشد ، شما میتوانید اجره المثل مدت تصرف را نسبت به سهم خودتان را مطالبه کنید ، و فروش ملک مشاع یا بایستی با توافق یکدیگر صورت بگیره ، یا در صورت عدم توافق ، از طریق دادگاهر

 • فروتنی
  فروتنی

  با سلام و عرض احترام
  وقت بخیر
  اگر در ملک مشاعی سهمی فروخته شود و بر اساس قانون ۱۴۷ سند گرفته شده باشد ولی کوچه مشخص نباشد ، آیا طرف میتواند کوچه را بدون رضایت بقیه سهم را جدا کند به نحوی که مابقی ملک ضرر کنند ؟ قانون چه میگوید ؟
  سپاسگزارم

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام،
   مالک مشاعی ملک، بدون اذن و رضایت بقیه مالکین ، حق تصرف ندارد.

 • زهرا
  زهرا

  باسلام ، ملکی به ارث رسیده الان یک نفر از وراث حاضر به فروش نیست ایا میتونیم ازش شکایت کنیم که دادگاه خودش ملک رو بفروشه و تقسیم کنه و این پروسه چقدر طول میکشه ؟ ایا راه حل دیگه ای نیست که سریعتر به نتیجه برسه ، ممنون

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.بله.دادخواست دستورفروش بدهید

 • مهرداد
  مهرداد

  سلام
  من ۳ دانگ از ۶ دانگ یک زمین خریداری کردم صاحب ۳ دانگ دیگه به دلیل چک بی محل ازش شکایت کردن و زمین داره میره به مزایده و به من هیچ اطلاعی نداده شاکی چک
  آیا سهم منم به مزایده میره ؟
  من چه کار میتونم بکنم که سهمم نجات بدم؟
  پول خرید اون ۳ دانگ هم ندارم؟
  چجوری جلوی مزایده بگیرم و اعلام کنم ۳ دانگ برا منه؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.مزایده ششدانگ انجام می شود

 • فرهنگی
  فرهنگی

  سلام. ملک قدیمی مشاعی با دو سند سه دانگ برای هریک از مالکین (برادرم و مادرم) بوده. چند سال قبل از فوت مادرم، مادرم سهم خود را قولنامه ای بصورت ۲ دانگ برای من و ۱ دانگ برای خواهرم فروخته است. اکنون برادرم مدعی است که غیرقانونی بوده و مادرم حق فروش نداشته و ماهیچ گونه ادعایی در خصوص مالکیت ۳ دانگ نداریم. آیا ادعای ایشان درست است؟ یا ما (من و خواهرم) مالکین ۳ دانگ هستیم؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.خیر.ادعای ایشان درست نیست.

  • حامد
   حامد

   سلام ما ۳نفر در زمینی تجاری به مساحت ۱۹۵متر که زمین مشاعی هست مالک‌هستیم.این زمین بر اساس قرارداد واگذاری از طرف شهرداری به ما داده شده و طبق استعلام مراجع قضایی از شهرداری قابل افراز نیست.اما یکی از شرکا ادعا دارد که بر اساس کمسیون ماده۵قابل افراز میباشد. و اصرار به تقسیم دارد نه فروش،ولی ما مایل به فروش هستیم ممنونم مارا راهنمایی بفرمایین

   • ره جویان عدالت
    ره جویان عدالت

    سلام وقت شما بخیر
    فقط می توانید از طریق مرجع قضایی دادخواست دستور فروش ثبت نمایید.

 • اسدی
  اسدی

  سلام یک ملک پدر داریم که پدر در قبل از مرگ او را به قول نام به همه فروخته است و عبور همه جدا است و برق اب گاز تلفن جدا به اسم پسران است الان دو نفر فرشند هستند و بقیه قصت فروش ندارند در قانون چه میشود

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام
   بهتر است حضورا با در دست داشتن مدارک جهت مشاوره تشریف بیاورید. وضعیت ثبتی و قابلیت افراز ملک و عوامل دیگر دراین موضوع دخیل است.

 • حیدر
  حیدر

  سلام
  مالک چهار و نیم دانگ یک ملک مشاع هستم و یک دانگ هم به اسم برادرم است…آیا ایشون می تونه بدون اذن من ملک و بفروشه؟!
  و آیا می تونم به دادگاه درخواست بدم و این یک دانگ هم از ایشون بخرم؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.درهردوصورت بله

 • نورعلی نوروزی
  نورعلی نوروزی

  سلام خسته نباشی ما یعنی پدرم حدود ۳ شعیر زمین کشاورزی با سند رسمی مشاع با من مشخصه داریم که همسایه یا همجوار سهم خود با مقداری حدود ۲ هکتار از سهم ماه فروخته است بودن هماهنگی حال نه زمین پس میده نه پول زمین امیدوارم رسیدگی شود چکار کنم ممنون

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.اگرهمسایه مالک مشاع است کاری نمی توانیدبکنید.

 • وحید
  وحید

  سلام و وقت بخیر سند یک خانه ۱۰۰۰ متری در یکی از شهرستانها میباشد و سه مالک دارد که هرکدام سند تفکیک شده منگوله دار دارند(هر کدام دودانگ) اگر برای فروش خانه یکی اقدام کند مالک هایی که هرکدام سند ۲ دانگ دارند میتونن زمین خود را جدا و نگه دارند و نفروشند؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام،
   کل پلاک بفروش میرسد.

 • سید کاظم میری پور
  سید کاظم میری پور

  سلام ، زمین کشاورزی متعلق به ۴ خواهر
  که یکی از خواهران بدون اجازه ی ۳ خواهر دیگر مجوز گاوداری گرفته ، حالا میخواهد جواز گاوداری + سهم زمین خودش را به شخص دیگری بفروشد
  زمین قید شده در جواز بیشتر از سهم تقسیم و تفکیک نشده خودش است
  باقی خواهران چگونه میتوانند جلوی اینکار را بگیرند ؟؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام، میتوانید دادخواست خلع ید طرح نمایید.

 • شکیبا
  شکیبا

  سلام،وقتتون به خیر،بعدازفوت پدرم،برادرطبق تقسیم نامه ای دستی ،اموال پدر رابین برادران تقسیم کرد وبه خواهران مقداری پول داد وامضا گرفت،من آن زمان زیر۱۸ سال بودم ودوفرزندخواهرم( که الان درقید حیات نیست،موقع فوت پدر ،خواهرم زنده بود،قبل ازتقسیم ،فوت کرد)هم صغیربودند،دادگاه رای برابطال تقسیم نامه داد،برادرم ،برای همه ی اموال پدرم،سندبه اسم خودش گرفته،وخودش اعتراف کرده که این اموال،ارث پدرم هستند،اما در سندها قید شده،برادرم از یک نفر خریده ودر زمان قبل ازفوت پدرماموال راخریده، آیا امکان ابطال این اسناد هست؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام. دادخواست ابطال سند، طرح نمایید

 • مهرابی
  مهرابی

  سلام و تبریک سال نو، ملک مشاعی دارای دو مالک بر اساس سند ثبتی می باشد یکی از مالکین می خواهد در ملک نامبرده هزینه کند و ساخت و ساز انجام دهد ولی مالک دیگر بر اساس قرارداد نه شریک می شود و نه اقرار نامه می دهد که در آینده ادعایی نسبت به ساخت جدید نداشته باشد، آیا راهکار قانونی دارد که مالک دیگر را قبل از هزینه کردن مجبور به اقرار کند؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.
   شما میتوانید بمنظور تامین دلیل و استناد آینده خود، برای وی اظهارنامه ارسال کنید.

 • اصلان شهسوار
  اصلان شهسوار

  سلام من از مادرم ۱/۶ سهم ارس مشاع از دو ملک ارث رسیده حال قصد خرید یا فروش دارم و انان امتناع میکنند چگونه رسیدگی میشود با توجه به عدم وجود پایان کار شهرداری و صلح نامه که نوشتیم صحم ها مشخص شده

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   پرسش مفهوم نیست.

 • محمد جواد
  محمد جواد

  ملکی مشاعی واقع در تهران با مساحت ۷۷ متر بین ورثه مشاع می باشد .تعدادی از وراث سهم خود را بدون انتقال سند و با بنچاق و مبایعه نامه فروخته اند. آیا سایر وراث می‌توانند از فروشندگان یا خریداران شکایت کنند که چرا ملک مشاعی را ابتدا با عنایت به حق شفعه که چرا وراث فروشنده ملک سهم خود را به ورثه ای که سهمشان را نفروخته آند و اتفاقا خواهان ملک نیز هستند .
  بین ورثه اختلاف است و بعضی سهم خود را به بقیه نمی‌فروشند ولی به غیر میفروشند.با تشکر از زحمتی که میکشید.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   شفعه مختص دو شریک است.
   شما میتوانید درخواست فروش آن را از دادگاه بخواهید.

 • محسن
  محسن

  سلام بنده ۲٠٠ متر از ۱۲٠٠٠ متر زمین مشاعی که سند مادر داره خریدم. حالا شهرداری تقریبا ۴۵٪ قدرالسهم میخواد که زمین رو کوچه بندی و تفکیک کنه.صاحب اصلی زمین میگه اگه شهرداذی از ما ۴۵٪ کم کنه ما هم ۴۵٪ از شما کم میکنیم یعنی زمینم میشه ۱۱٠ متر. آیا این کار قانونیه؟ با سپاس

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام. بستگی به مبایعه نامه و مورد معامله شما دارد.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   علت درخواست شهرداری تغییر کاربری زمین مطابق قانون می باشد

 • محمد
  محمد

  سلام خسته نباشید یه سوال داشتم ما ۷ قطعه زمین داریم که دارای نسق می‌باشد چیه نام پدربزرگم هست که زمین ها ورثه ای می‌باشندو از زمان فوت پدربزرگم زمین‌ها کشت نمیشد همسایه یکی از زمین‌ها بدون اجازه ما زمین ماروشخم زده بود که با مقاومت ما شورای روستا خودمان زمین را کشت کردیم و محصول را برداشتیم حالا متصرفان با یک قولنامه دستی که مال زمین ما نیست ادعا دارند که ما زمین راخریدیم درضمن استشهاد محلی از همسایه های دیگر راهم گرفتیم خواهشاً راهنمایی کنید

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام. اگر تصرف غیر قانونی صورت گرفته است، با طرح دعوی رفع تصرف قابل حل است.

 • محسن جباربیگی
  محسن جباربیگی

  با سلام و خسته نباشید
  ملک با کاربری کشاورزی مساحت حدودا ۲۵۰۰ متر مربع مو قعیت جغرافیایی به شکل مستطیل ملک بین ۵ نفر وراث با تقسیم نامه عادی تقسیم شده مالک قطعه اول تا ابتدای قطعه چهارم راه دسترسی داده ولی قطعه پنجم که بتوسط یکی از وراث به شخص ثالثی منتقل شده،و مالکان قطعات ۱ تا ۴ اذعان دارند راهی وجود ندارد ولذا مالک قطعه ۵ شکایت مبنی بر ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق به ورود به زمین انجام داده و لذا دادگاه از کارشناسان رسمی دادگستری بخش کشاورزی استعلام و بازدید شده و نتیجه اینکه ضلع جنوبی ملک خیابان اصلی و به نهر منتهی میشود و ضلع شرقی هم به نهر منتهی میشود از حرایم نهر ها محل تردد و دسترسی به قطعات را عنوان کرده و راه ورود به ملک هم از راه اصلی در گزارش عنوان کرده و با توجه به قانون عدم تفکیک اراضی به جهت کم بودن مساحت ملک افراز مقدور نمی باشد.
  سوال ۱)آیا این ملک جزء املاک های مشاع است؟
  سوال ۲ )آیا قطعات ابتدائی میتوانند با توجه به مشاع بودن ملک راه دسترسی ندهند؟
  ممنونم میشم با مواد قانونی راهنمائی بفرمائید.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام
   ملک مشاع تا قبل از تفکیک ثبتی و طی صدور اسناد رسمی، کماکان مشاع محسوب میشود.

 • امیرحسین
  امیرحسین

  سلام ملکی مشاعی رو خریداری کردم که صاحب ملک قبلاً فوت شدند و به وارث رسیده ( از وارث خریداری کردم) و وارث شامل دو زن ، شش فرزند دختر و پنج فرزند پسر می‌باشد کل سهم خریداری شده ۲و ۴٫۶(دو و چهار ششم) سهم از کل ۹۶ سهم مشاع در پلاک ۴۳۵۲ می‌باشد کل وارث (به جز یک دختر و یک پسر ) فروش کردن ودر دفترخانه ثبت امضاء زدند.سهم این دو نفر ( یک دختر و یک پسر) که حاضر به فروش نشدند چقدر است، متراژ هر سهم به دلیل مشاع بودن مشخص نیست

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام
   پرسش، مفهوم نیست.

 • محمد علی
  محمد علی

  باسلام خسته نباشی
  ملک مشاع خریداری کردم مثلا از ۱۰۰ سهم من ده سهم خریداری کردم حال رفتم دفتر اسناد برای انتقال قطعی ایشان یک نامه برای شهرداری و یک نامه برای دارای به بنده دادن برای جواب نامه به شهرداری رفتم نماینده شهرداری جواب بنده رو نمیده می گه من نمی توانم حواب نامه دفتر خانه رو بدم اگه جواب بدم غیر قانونی می باشد می گه شما برید سند شش دانگ بگیرید من گفتم آقای حقوقی شهرداری اگه شش دانگ داشتم اینجا نمیومدم این ملک صد نفر مالک مشاعی دارد منم می خوام مثل اونا چند سهم انتقال بدم خلاص جواب نمیده باید چکار کنم مالک هم پیر مرده کلی پولم دادم نمیدونم چکارکنم خواهشن راهنمای کنید چطور بتوانم شهرداری رو مجاب کنم

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام
   ملک مورد نظر شما ، حتما در شهرداری پرونده ای مختص به خود دارد و کارکنان شهرداری میتوانند بر حسب مندرجات پرونده مذکور، پاسخ استعلام را بدهند.

 • علی موقوفه یی
  علی موقوفه یی

  سلام
  ملکی خریده ام شامل طبقه همکف ویک طبق به صورت اپارتمان وحیاط که حیاط مشاع بوده درضمن درطبقه هم کف تعداد۸مغازه وجوددارد
  که کل ملک متعلق به چهارنفربوده وهمگی امضانموده اندکه حیاط ودوواحد اپارتمان رافروخته اندوحق استفاده ازحیاط راندارندومن حیاط رابه مغازه تبدیل نموده ام بعداز۶سال صاحب مغاره هامی گویند حیاط مال ماست تکلیف چیست

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.حیاط مشاع است وقابل نقل وانتقال نیست.

   • ره جویان عدالت
    ره جویان عدالت

    سلام .
    بله مشاع است.

   • ره جویان عدالت
    ره جویان عدالت

    سلام.
    بله حیاط مشاع است.

   • صابر
    صابر

    سلام وقت بخير
    ملك مشاعى بين دو وارث وجود داره. ٢ دنگ براي بنده و مابقي براي شريكم. ملك از اول داراي دو خانه مسكونى بوده، بنده ساكن ملك مسكوني هستم. اما شريك بنده حدود ٢٠ سال پيش بدون اجازه از من، يكي از ملك هاى مسكوني در طبقه ي بالارو، تجاري كرده و كارو كاسبي راه انداخته بدون دادن ريالى اجاره. حكم ايشون چيه ، شكايت از ايشون به كجا ميرسه؟

    • ره جویان عدالت
     ره جویان عدالت

     سلام
     هریک از شرکا بابت تصرفات خود اجرت المثل تصرف خویش را به بقیه شرکا باید بپردازد.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.حیاط مشاع است وقابل نقل وانتقال نیست.

 • محمد
  محمد

  با سلام، من مالك ١.٥ دانگ از يك مغازه هستم و مغازه داراي ٦ مالك با نسبت دانگ هاي متفاوت هست. آيا عده اي از مالكين ميتوانند با توجه به عدم افراز ملك ، نسبت به صدور دستور فروش اقدام كنند و بنده را مجبور به فروش ملك نمايند؟ با تشكر

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.بله.

 • علی
  علی

  سلام.سهم الارث منزل جد پدری را از تعدادی از وراث خریداری کردیم و بقیه حاضر به فروش نیستند با توجه به اینکه مادر برزگ ما در قید حیات استو تعداد وراث اناث ۳ و مراث ذکور ۵ نفر است و ما دارای سهم دو پسر و دودختر هستیم. چگونه میتوانیم بر قسمتی از بخش مسکونی که شامل سه اتاق مجزاست متصرف باشیم؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.بارضایت سایرمالکین مشاعی.

 • محمد
  محمد

  با سلام، من مالک دو دانگ از شش دانگ مشاعی یک واحد آپارتمان هستم و کل آپارتمان در رهن بانک مسکن هستش آیا شریک دیگه میتونه بعد از عدم افراز ملک نسبت به فروش از طریق مزایده اقدام کنه یا تا زمانی که در رهن بانک باشه نمیتونه؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.تازمانیکه دررهن بانک است صدوردستورفروش جایزنیست.

 • مصطفی
  مصطفی

  آیا میتوان زمین کشاورزی که به صورت مشاع در اختیار دونفر هست به موجب قولنامه عادی۳۰۰متر از آن را با امضای دو شریک به نفر سوم افراز و واگذار کرد

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام
   چنین تقسیمی بین شرکا لازم و قابل استناد می باشد ودیکن قانونگذار در خصوص تقسیم بصورت ثبتی و رسمی اراضی کشاورزی محدودیت هایی دارد.

 • ناهید
  ناهید

  باسلام جای پارک ماشین در پارکینگ ساختمان نوساز راچه کسی تعیین میکنه؟حدود یک سال پیش یک واحدازیک ساختمان ۴ طبقه را خریداری کردیم که مالک در خود ساختمان سکونت دارد چون ماشین ما ۲۰۶ هست و جای پارک کمی رو میگیره جای کوچکی رو مالک به ما اختصاص داده الان با توجه به اینکه سند خونه حاضر نشده میشه از طریق قانونی اقدام کنیم ؟ و اینکه آیا قانون خاصی برای چینش ماشین در پارکینگ ساختمان وجود دارد؟ممنون میشم جواب بدید?

ثبت پرسش

شما می توانید از این بخش سوال خود را ثبت کنید و در کمترین زمان پاسخ مناسب را از طریق ایمیل دریافت کنید.

مشاوره حضوری

از طریق این بخش شما می توانید قرار مشاوره حضوری خود را ثبت و در زمان مشخص شده مشاوره حضوری دریافت کنید.

مشاوره تلفنی

درصورتی که نیاز به مشاوره تلفنی دارید از این بخش اقدام کنید و با وکلای پایه یک دادگستری تلفنی صحبت کنید.


برچسب‌ها :

  مشاوره تلفنی رایگان