حق شفعه در ملک مشاع

جهت مشاره تلفنی رایگان و درخواست وکیل ملکی با شماره زیر تماس بگیرید


71333400 - (021) { سی خط ویژه }

ملک مشاع و حق شفعه

قانون مدنی مشاع را در ماده 571 درقالب  تعریف شرکت به این نحو بیان می دارد:شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه . مال مشاع مالی است که در آن حالت اشاعه وجود داشته باشد.یعنی از حیث قانونی سهم شرکا معلوم و معین است اما از حیث جغرافیا خیر و ایشان در ذره ذره مال با یکدیگر شریکند.

با توجه به قانون مدنی شرکت دو نوع می باشد اختیاری یا قهری، در واقع  شرکت در مورد کلیه اموال اعم از منقول و غیرمنقول مطرح می باشد ،اما شرکت اختیاری در مورد اموال غیر منقول مثل زمین و خانه و.. وقتی مطرح می شود که دو یا چند نفر باهم یک ملک را شریکی می خرندو یا از طریق هبه چند نفر مال غیر منقول را قبول می کنند، و شرکت قهری در مورد غیرمنقول از طریق ارث می باشد.

فروش ملک مشاع

تصرفات شرکا در ملک مشاع 

مطابق ماده 575قانون مدنی :هریک از شرکا به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم می باشد ،مگر اینکه برای یک یا چند نفر از آنها در مقابل عملی سهم زیادتری منظور شده باشد و طرز اداره کردن مال غیرمنقول مشاع هم به تراضی شرکا انجام می شود و اگر کسی بدون اجازه دیگران در امر اداره دخالت کرده باشد در مقابل دیگران ضامن می باشد.

مطابق ماده 581 قانون مدنی :تصرفات هریک از شرکا ،در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع احکام راجع به معاملات فضولی خواهد بود یعنی اگر شرکا قبول نکنند معامله باطل است .

و مطابق قانون ثبت نیز برای هریک از شرکا نسبت به سهم او یک سند مالکیت صادر می شود .

حق شفعه در ملک مشاع چیست ؟

شفعه چیست: ماده 808 قانون مدنی:هر گاه مال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند ،شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد و حصه مبیع را تملک کند.این حق را حق شفعه وصاحب آن را شفیع می گویند.

حق شفعه ویژه فروش املاک غیر منقول است و در اموال منقول راه ندارد .

حق شفعه به زبان ساده :اگر دو نفر در یک مال غیرمنقولی که قابل تقسیم باشد شریک باشند و یکی از شریک ها بخواهد سهم خود را به کس دیگری بفروشد شریک اول حق دارد مبلغ توافق بین شریک و مشتری به مشتری بدهد و کل مال را به تنهایی تصرف کند .

ویژگی های حق شفعه در ملک مشاع 

1.حق شفعه متخص مال غیر منقول است مثل زمین .

2.حق شفعه مختص مال غیر منقولی است که قابل تقسیم باشد .

3.مال غیر منقوا باید بین دو نفر مشترک باشد .

4.یکی از شریک ها مال غیرمنقول را بفروشد.

 حال چند سوال مهم مطرح می شود :

1.آیا حق شفعه در مورد همه اموال غیر منقول قابل اجرا می باشد ؟

خیر مطابق ماده 809 قانون مدنی اگر بنا و درخت بدون زمین فروخته شود حق شفعه نخواهد بود.در واقع حق شفعه در مورد زمین مشاع ایجاد می شود و البته امروزه قانون تملک آپارتمانها تغییراتی بر این مورد داده است .

2. اگر ملک دو نفر در محل عبور مشترک باشد یکی از شریک زمین خودش را با محل عبور بفروشد حق شفعه وجود دارد ؟

در این صورت که ملک با محل عبور فروخته می شود شریک دیگر حق شفع دارد هر چند در خود ملک شریک نباشند.(ماده 810 قانون مدنی )

3.اگر ملک مشترک بین 3 نفر یا بیشتر باشد حق شفعه چگونه است ؟

مطابق ماده 808 قانون مدنی حق شفعه در مورد هر ملک مشاع اعمال نمیشه و فقط در مورد ملکی که بین دو نفر مشترک باشد حق شفعه وجود دارد .

4.چه املاکی قابل تقسیم می باشد ؟

1.مطابق ماده 591 قانون مدنی املاکی که تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد قابل تقسیم می باشد .2.واگر باتقسیم تمام مال از مالکیت بیفتد تقسیم ممنوع می باشد (ماده 595 قانون مدنی )3.و مطابق ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع ملک غیر قابل افراز که فروخته می شود

5.مقصود از ضرری که مانع تقسیم است چه نوع ضرر می باشد ؟

ضرری که باعث نقصان قیمت به مقدرا فاحش باشد و عادتا قابل مسامحه نباشد (ماده 593 قانون مدنی )

حق شفعه

6.اگر یکی از شرکا سهم خود را به دیگری هبه کند یا صلح  کند و یا معاوضه کند برای شریک دیگر حق شفعه وجود دارد؟

خیر در صورتی که یکی از دو شریک سهم خود را به دیگری بفروشد برای شریک دیگر حق شفعه ایجاد می شود و در سایر موارد مثلا هبه کند حق شفعه وجود ندارد .

7.آیا ملک مشاع را می توان مهریه زن قرار داد؟

بله کلیه تصرفات حقوقی در ملک جایز می باشد و این صورت که یکی از شرکا سهم خود از ملک مشاع را مهریه قرار می دهد برای شریک دیگر حق شفعه نیست .(ماده 808 قانون مدنی )

8.اگر یکی از شرکا فوت کند و چند نفر ورثه داشته باشد و شریک دیگر سهم خود را بفروشد آیا ورثه حق شفعه دارند ؟

بله هر چند تعداد ورثه بیشتر باشد چون ورثه قائم مقام متوفی هستند و حق او را اعمال می کنند .

9.دعوای مربوط به اخذ به شفعه باید به طرفیت چه کسی اقامه شود؟

باید به طرفیت خریدار و شریک اقامه شود وگرنه قابل استماع نیست .

اخذ به شفعه چه زمانی باید اعمال شود ؟

ماده 821 قانون مدنی :«حق شفعه فوری است »

اخذ به شفعه در یک بیع صحیح ایجاد می شود و در بیع فاسد حق شفعه وجود ندارد و بعد از فوت صاحب حق به ورثه او منتقل می شود درنگ در اعمال حق شفعه باعث سقوط حق می شود مهلت عرفی اجرای حق از تاریخ آگاه شدن از وقوع معامله رعایت می شود .

حق شفعه در آپارتمانها

ماده 2 قانون تملک آپارتمانها:«قسمت های مشترک مذکور در این قانون عبارت از قسمتهایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و به کلیه مالکین به نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق می گیرد .به طور کلی قسمتهایی که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یا در اسناد مالکیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده از قسمتهای مشترک محسوب می شود مگر آن که تعلق آن به قسمت معینی بر طبق عرف و عادت محل مورد تردید نباشد

ماده 3 آیین نامه قانون تملک آپارتمان ها : «قسمت هایی از ساختمان و اراضی و متعلقات آنها که بطور مستقیم یا غیرمستقیم مورد استفاده تمام شرکا میباشد قسمتهای مشترک محسوب میگردد و نمیتوان حق انحصاری بر آنها قائل شد.

تبصره: گذاردن میز و صندلی و هر نوع اشیای دیگر و همچنین نگهداری حیوانات در قسمتهای مشترک ممنوع است، قسمتهای مشترک در ملکیت مشاع تمام شرکای ملک است هرچند که در قسمتهای اختصاصی واقع شده باشد و یا از آن قسمتها عبور نماید.

ماده 4 آیین نامه قانون تملک آپارتمانها: « قسمتهای مشترک مذکور در ماده 2 قانون تملک آپارتمانها عبارت است از:

الف) زمین زیربنا خواه متصل به بنا باشد یا بنا به وسیله پایه روی آن قرار گرفته باشد.

ب) تاسیسات قسمتهای مشترک از قبیل چاه آب و پمپ، منبع آب  ،مرکز حرارت و تهویه ، رختشوی خانه، تابلوهای بر، کنتورها، تلفن مرکزی، انبار عمومی ساختمان، اتاق سرایدار در هر قسمت بنا که واقع باشد، دستگاه آسانسور و محل آن، چاههای فاضلاب، لوله ها از قبیل( لوله های فاضلاب، آب، برق، تلفن، حرارت مرکزی، تهویه مطبوع، گاز، نفت، هواکشها، لوله های بخاری)، گذرگاههای زباله و محل جمع آوری آن و غیره.

پ) اسکلت ساختمانحق شفعه در آپارتمانها

تبصره: جدارهای فاصل بین قسمتهای اختصاصی مشترک بین آن قسمتها است مشروط بر اینکه جز اسکلت ساختمان نباشد.

ت) درها و پنجره ها ، راهرو، پله ها،پاگردها که خارج از قسمتهای اختصاصی قرار گرفته اند.

ث) تاسیسسات مربوط به راه پله از قبیل وسایل تامین کننده روشنایی، تلفن و وسایل اخبار و همچنین تاسیات مربوط به آنها به استثنای تلفن ها یاختصاصی ، شیرهای آتشنشانی، آسانسور و محل آن، محل اختتام پله و ورود به بام و پله های ایمنی.

ج) بام و کلیه تاسیاتی که برای استفاده عموم شرکا ء و یا حفظ بنا در آن احداث گردیده است.

ه) نمای خارجی ساختمان.

خ) محوطه ساختمان، باغها و پارکها که جنبه استفاده عمومی دارند و در سند اختصاصی نیز ثبت نشده اند.

 ماده 10قانون تملک آپارتمانها: «هر کس آپارتمانی را خریداري می نماید به نسبت مساحت قسمت اختصاصی خریداري خود در زمینی که ساختمان روي آن بنا شده یا اختصاص به ساختمان دارد مشاعا سهیم می گردد مگر آن که مالکیت زمین مزبور به علت وقف یا خالصه بودن یا علل دیگر متعلق به غیر باشد که در این صورت باید اجور آن را به همان نسبت پردازد مخارج مربوط به محافظت ملک و جلوگیري از انهدام و اداره و استفاده از اموال و قسمتهاي مشترك و به طور کلی مخارجی که جنبه مشترك دارد و یا به علت طبع ساختمان یا تاسیسات آن اقتضا دارد یکجا انجام شود نیز باید به تناسب حصه هر مالک به ترتیبی که در آیین نامه ذکر خواهد شد پرداخت شود هر چند آن مالکاز استفاده از آنچه که مخارج براي آن است صرف نظر نماید».

ماده 809قانون مدنیهرگاه بنا و درخت بدون زمین فروخته شود حق شفعه نخواهد بود »

ماده 810قانون مدنی :اگر ملک دو نفر در ممر یا مجرا مشترک باشد و یکی از آن ها ملک خود را با ممر و مجرا بفروشد ،دیگری حق شفعه دارد اگر چه در خود ملک مشاعا شریک نباشد،ولی اگر ملک را بدون ممر یا مجرا بفروشد دیگری حق شفعه ندارد »

با توجه به قوانین تملک آپارتمانها در آپارتمان های با مالک متعدد قسمتهایی مشاع محسوب می شود مثل راه پله ها و آسانسور و …و همچنین با توجه به ماده 10 قانون تملک آپارتمان هر کس به نسبت سهم اختصاصی خود در زمین آپارتمان به طور مشاع شریک می شودونیز مطابق ماده 4 آیین نامه قانون تملک آپارتمان ها اسکلت ساختمان جز مشاع می باشد بام ساختمان و بنای بیرونی ساختمان نیز جز مشترک و مشاع می باشد و با توجه به قانون مدنی اگر ملک دو نفر در ممر و مجرا شریک باشد و شریک ملک خود را با ممر و مجرا بفروش شریک دیگر حق شفعه خواهد داشت .در اینکه آیا در صورت فروش آپارتمان که در راه پله و آسانسور مشترک است برای شرکا دیگر حق شفعه وجود دارد یا خیر ؟باید به شرکت توجه کرد و دید آپارتمان بین چند نفر اشتراک در ممر و مجرا دارد چون حق شفعه در صورتی است که دو نفر باهم شریک باشند یا اشتراک در ممر و مجرا باز بین دو نفر باشد زیرا فلسفه اعمال حق شفعه این هست که نفر سومی وارد شراکت نشود و وقتی آپارتمان بیش از دو نفر مالک اختصاصی داشته باشد حتی با توجه به ماده 810 قانون مدنی نمی توان حکم به حق شفعه داد.

شفعه ساخت و ساز در ملک مشاع

ماده 571 قانون مدنی «شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه »

ماده 581 قانون مدنی «تصرفات هر یک از شرکا ،در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات فضولی می باشد »

تصرفات مادی در ملک مشاع

باتوجه به قانون مدنی اگر دونفر یا چند نفر در یک زمین به طور مشاع سهیم باشند هر کدام از آنها در جز جزء ملک مشاع سهیم می باشند مثلا اگر یکی از شرکا مالک سه دانگ از زمین به صورت مشاع باشد سه دانگ مذکور در ذره ذره زمین مشاع تقسیم شده و ملک مزبور نمی تواند بدون اذن دیگرا در زمین مزبور هیچ گونه تصرف مادی از جمله ساخت و ساز انجام دهد و مطابق قانون آیین دادرسی مدنی تصرف بدون اذن سایر شرکا تصرف عدوانی محسوب می شود .

تصرفات حقوقی در ملک مشاع

هر شریک المال می تواند بدون اذن دیگر شرکا در مال خود تصرف حقوقی انجام دهد مثلا به دیگری هبه کند یا بفروشد و اما در این صورت نیز کسی که مال غیرمنقول را مالک می شود نمی تواند تصرف مادی بکند در این رابطه ماده 583 قانون مدنی مقرر می دارد «هریک از شرکا می تواند بدون رضایت شرکا دیگر سهم خود را جزئا یا کلا به شخص ثالثی منتقل کند »

4.5/5 - (19 امتیاز)

7 دیدگاه

 • دلارام
  دلارام

  سلام
  اگر دو شخص حقوقی در زمینی شریک باشند یکی از دو شریک سهمش را بفروشد آیا شریک دیگر حق شفعه دارد

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام اگر ملک قابل تقسیم باشد بله.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام اگر ملک قابل تقسیم باشد بله.

 • علی
  علی

  سلام
  اگر دو نفر شریک به سهم یکسان در یک ملک سهم خود را به نام فرزندان صلح کند آیا حق شفعه برای شریک وجود دارد ؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   طبق ماده۸۰۸ قانون مدنی خیر.

 • علی
  علی

  سلام وقت بخیر
  مدت زمانی حدودی برای مهلت اقدام برای حق شفع چند هفته است ؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام بستگی به عرف محل دارد ولی احتمالا تا یک ماه هم بتواند اقدام کند

 • مرتضی
  مرتضی

  سلام من ۴دانگ از ملک مشاع را از صاحب ۴ دانگ خریداری کرده ام ‌ .ایا صاحب ۲ دانگ مشاع میتواند از صاحب ۴ دانگ که به من فروخته است شکایت نماید و تقاضای شفعه کند و معامله را باطل نماید آن هم بعد از ۲ سال از فروش و چندبرابر شدن قیمت ملک.؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام
   اعمال حق شفعه بمحض اطلاع، فوری است ازینرو چنانچه علم و اطلاع شفیع در زمان فروش، اثبات شود، حق شفعه پس از انقضای مهلت عرفی آن، قابل اعمال نخواهد بود.

 • علي
  علي

  سلام
  ساختماني دو واحد است كه واحد دوم در حياط واحد اول حق پارك يك ماشين را دارد و هركدام از آپارتمانها سند ششدانگ دارد آيا براي مالك واحد اول حق شفعه در بيع واحد دوم وجود دارد
  با تشكر

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام
   آپارتمانهای گفته شده با توجه به اینکه هریک سند جداگانه ششدانگ دارند، یک ملک محسوب نمیشوند و شفعه در آنها محقق نیست.

 • هادی علیپور
  هادی علیپور

  درود بر شما
  من یک ملک عرصه و اعیان خریدم و مالک ۳دانگ آن سند و ملک هستم؟
  این ملک رو هر دوتا بصورت اجاره بشرط تملیک فروختیم ولی شریک من بدون اذن من کلید منزل رو قبل از موعد دفترخانه داده به خریدار و فعلا در دادگاه بدوی تاییدیه فسخ قرارداد گرفتیم!
  اما هم خریدار که متصرف هست و هم مشاور املاک هر دونفر اقرار کردن که کلید منزل از طرف شریک شما تحویل خریدار شد؟
  آیا در اینجا من میتونم از حق شفعه از باب خیانت در امانت و سقوط شراکت طبق قانون استفاده کنم؟
  و قدرالسهم شریکم رو بحساب دادگاه واریز کنم
  و سهم ۳دانگ شریکم رو پرداخت کنم و مالک ۶دانگ بشم؟
  لطفاً راهنمایی بفرمایید
  تشکر

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام خیر

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام خیر

 • هادی علیپور
  هادی علیپور

  باسلام
  من با یک نفر ۳دانگ ۳دانگ یک ملک حیاط دربست با خانه خریدیم؟
  سند هم تک برگ ۳دانگ ۳دانگ جدا جدا مشاعی هست؟
  یک فروشنامه نوشتیم هر دونفر امضا زدیم؟
  مقرر شد بعد ۳ماه کلید منزل زمان پرداخت مانده ثمن معامله و زمان انتقال سند در دفترخانه تحویل خریدار گردد؟
  اما طبق اقرار خریدار و املاک شریک بنده بدون رضایت و‌ اذن من کلید منزل را به خریدار میدهد و اکنون خریدار بدون پرداخت مانده ثمن معامله و ضمن اعمال شروط حق فسخ از طرف ما؟
  در منزل شراکتی ما سکونت دارد

  در اینجا بنده میتوانم طبق ماده ۸۰۱ و ۵۷۱,۵۷۵ از دست شریکم شکایت کنم بابت سقوط حق شراکت از بابت رعایت نکردن قانون شراکت و سهم ایشان را به دادگاه واریز کنم؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام
   ماده ۸۰۱ ارتباطی به موضوع شما ندارد
   اما طبق مواد مربوط به شراکت، میتوانید طرح دادخواست مناسب نمایید.

 • Reza
  Reza

  با سلام
  ما خانه ای به مساحت ۱۸۰ متر در مشهد داریم که ۴ دانگ آن متعلق به من و ۲ دانگ آن متعلق به عمه ام است.ایشان نه سهممان را میخرد و نه میفروشد.من هم میخوام خانه را بسازم ولی نمیتونم.زمین خانه هم امولن تقسیم شدن نداره به شکل مربع است.لطفا راهنماییم کنید که چکونه میتوان از مجاری قانونی صاحب کل خانه شویم ممنون

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام
   چنانچه گواهی عدم افراز داشته باشید، میتوانید از دادگاه تقاضای صدور دستور فروش نمایید.

 • مبینا
  مبینا

  وقتی دو شریک زمینی دارن و شریک دوم به مدت ۳۰ سال میره خارج از کشور و شریک اول سهم خودش رو میفروشه و این زمین به ۵ دست بچرخه وقتی شریک دوم برمیگرده متوجه این موضوع میشه حالا اگر بخواد سهم اون شریک اولیه رو بخره چقدر باید پول پرداخت کنه؟؟؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   چنانچه شرایط اخذ به شفعه محقق باشد، وفق ماده ۸۰۸ قانون مدنی، قیمتی که خریداری شده است را باید بپردازد.

 • مهدی
  مهدی

  سلام ملکی که دارای پنج مغازه می باشد به وراث که دو پسر و سه دختر می باشد می رسد دو دختر و یک پسر سهم خود را به خواهر خود وکالت می دهند و سند کلیه وراث به غیر از یک پسر به نام خواهر صادر می شود و این خواهر و برادر از ملک مشاع می برند برادر سهم خود را به صورت مشاع می فروشد آیا حق الشفعه برای خواهر ایجاد می شود یا نه ؟؟؟ممنون از راهنمایی تون

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.
   بله، حق شفعه دارد

 • حسین میر
  حسین میر

  با سلام.
  ساخت و ساز در رمینی که بصورت مشاع که ۳ دانگ به نام بنده و دو تا یک و نیم دانگ به نام دو نفر دیگر بود انجام داده ایم بصورت ۴ طبقه و ۴ واحد. یکی از شرکا طبقه سوم رو قبل از افراز و بدون اذن به دیگری فروخت اما هم زمان با فروش طبقه ۲ افراز مکتوب بین شریک و وکیل شریک دیگر صورت گرفت. خریدار طبقه دوم ساختمان را به صورت ۵ طبقه ۴ واحد (طبقه ۴ دوبلکس ) خریداری نمود.
  سوال. ۱٫آیا فروش واحد طبقه سوم فضولی در معامله تلقی میشود؟
  ۲٫ آیا شرکایی که سهم خود را فروخته اند در صورت افزایش تراکم بنا سهم میبرند یا خریداران جدید؟
  ۳٫ آیا در صورت افزایش بنا و احداث دوبلکس نیاز به رضایت خریدار اول یعنی خریدار طبقه سوم میباشد؟
  با تشکر

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   پرسش مفهوم نیست.

 • میر
  میر

  با سلام
  جهت افزایش تراکم بنا نیاز به رضایت خریدار طبقه سوم میباشد یا خیر؟
  با توجه به اینکه مبایعه نامه ایشان با فروشنده(یکی از شرکا که مالک یک و نیم دانگ میباشد ) توسط من که سه دانگ به نامم هست امضا نشده.
  تشکر

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.خیرنیازی نیست

 • علی
  علی

  با سلام
  یک واحد آپارتمان بصورت مشاع با سند ۳ دنگ به اسم پدرم و ۳ دنگ به اسم شریک پدرم بود. پدر بنده فوت کردند و قبل از اینکه گواهی انحصار وراثت برای من و خواهر و برادرم صادر شود، شریک پدرم ۳ دنگ سهم خود را بدون اطلاع ما فروخت. با توجه به اینکه مالک جدید ۳ دنگ، الان گواهی عدم افراز گرفته است و درخواست فروش آپارتمان را داده است، ما(ورثه پدرم) حق شفع داریم یا خیر؟

 • امیرعلی
  امیرعلی

  سلام،دریک منطقه‌ای که به صورت مشاع سند ثبتی برایش صادر شده و هرکسی به نسبت سهم پدربزرگش از زمین های روستا سهمیه ای دارد و همه ی زمین‌های کشاورزی بیش از صد سال است که جداشده و قطعات زمین با مالکیت هرکسی مشخص است ولی سند مالکیت مشاع و براساس شعیر می باشد (هر ۱۶شعیر می شود ۱دانگ) معمولا بین ۱شعیر تا ۴شعیر برای مالکین سند صادر شده است آیا ورثه یک سهم یا دو سهم می توانند بعداز این همه مدت شکایت کنند که سهم ما (سهم پدرانشان) کم بوده ؟ لطفاً راهنمایی کنید،باتشکر فراوان

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام
   بله چنین امکانی وجود دارد ولی حصول نتیجه بستگی به ادعا و دلایل آن دارد.

 • علیرضا ملکی
  علیرضا ملکی

  سلام
  خانه پدری سه دنگ‌به نام‌مادر م بوده و سه دانگ برای پدرم بعد از فوت پدر مادرم سه سهم از شش سهم وراث را می‌خرد آیا چگونه میتواند سه سهم دیگر را بخرد

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   دادخواست فروش ملک مشاع طرح نمایید.

 • حسین میر
  حسین میر

  با سلام.
  یکی از شرکا که یک دانگ و نیم به نامش بوده سهم خود را فروخته.یک واحد از ۴ واحد آپارتمان در حال تکمیل شدن. در صورت تقاضای افزایش تراکم آیا ایشان قانونا میتواند جلو ی صدور پروانه را بگیرد. و آیا در صورت ساخت ایشان(دارنده یک و نیم دانگ)سهم میبرد یا خریدار جدید؟
  باسپاس

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام،
   اگر بیش از سهم مالکانه خود فروخته باشد، ممکن است تحت معامله فضولی درآید.
   زمان هم تغییر دهنده ماهیت موضوع نخواهد بود.

 • حسین میر
  حسین میر

  با سلام
  اگر یکی از شرکا در مجتمع آپارتمانی در حال ساخت که سند مشاعی دارد قبل از افراز اقدام به فروش بدون اطلاع دیگر شرکا کند معامله فضولی ملک مشاع قلمداد میشود یا خیر؟و اگر مثلا یک سال بعد افراز نامه ای تنظیم گردد که ملک فروخته شده در تصرف فضول قرار بگیرد آیا هنوز میتوان طرح دعوای معامله فضولی نمود؟
  با تشکر

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.سوال اول بله ودوم خیر

 • مهدی
  مهدی

  یک خانه در روستای ارث رسیده به وراث و تقسیم شده به ۱۲ نیم دانگ
  کع به پسران دوبرابر دختران می رسد
  اگر یک پسر بدون اطلاع و خبر دادن دوتا نیم دانگ خودش را به فرد دیگری غیر از شرکا بفروشد؟
  آیا اینکار درست است؟
  در صورتیکه به شرکا این خانه خبر نداده است؟؟
  و یک نفر جدید وارد
  با این فروش وارد شرکا خواهر برادر شده است!
  آیا
  خواهر و برادران می توانند با توجه به حق شفعه این فروش را باطل کنند؟ و خودشان بخرند!
  حق شفعه در اینجا چی میشود؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   در موضوع مطروحه شما ، حق شفعه وجود ندارد.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   در موضوع مطروحه شما ، حق شفعه وجود ندارد.

 • امیر حسین
  امیر حسین

  با سلام
  ایا یک زمینی که به صورت ۳ دانگ سه دانگ مشاعی بین ۲ شریک باشد و نیز غیر قابل افراز باشد چنانچه یکی از شرکا سهم خود را بیع کند،ایا شریک دیگر حق شفعه دارد؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام . اگر قابل تقسیم نباشد حق شفعه ندارد

 • علی
  علی

  سلام ما یه خانه ۱۰۰متری داریم که کلا ۳طبقه کارکردیم پارکینگ و ۲واحد وقتی ما این زمین خریدیم ۱۰۰متری سال ۹۳کل زمین ۲۸۰متر بود بعد ساخت همون موقع برازمین سند ۳دانک ۳دانگ ثبتی خریدیم برامادرم وخودم پارسال من ۱واحد فروختم بدون خبرداشت مادرم ولی زمین مشاع فعلا شریک هستیم ۲۸۰ متر ۱۸۰ متر باقی هم ساختمان ساخته ومادرم شکایت اخذشفعه کرده تعلق میگیره

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   پرسش مفهوم نیست.

 • اصفهانی
  اصفهانی

  با سلام،خانه ای موروثی بین سه دختر متوفی به ارث رسیده و برای هرسه سند تک برگی ۲دانگ اخذ شده.یکی از دختران ۴سال است که در این خانه سکونت کرده و علیرغم تذکر شفاهی ملک را تخلیه نمیکند.یکی از خواهران برای فروش ،تعهد تخلیه لازم است.حال دو خواهر میخوهند ۴ دانگ خودرا به فرد ثالث بفروشند.آیا خواهر دیگر میتواند بهمان قیمت از فرد خریدار بخرد.وسهم الاجاره این ۴سال به او تعلق میگیرد.همجنین خریدار میتواند اقدام به تصاحب و بازسازی کند.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام بله م یتواند بخرد .
   اجرت المثل این ایام باید مطالبه شود.

 • سارا
  سارا

  سلام
  من در ملک یک مغازه با دایی ام شریک بودم . ایشان موقع مزایده ۴ دانگ ‌بنده ۲ دانگ .
  اینجانب برای ادامه تحصیل مدتی در خارج از کشور بوده ام . به تازگی به ایران برگشته ام و متوجه گردیدم که ایشان ۴ سال پیش با گرفتن گواهی عدم افراز ملک را به مزایده برده و سپس خود کل انرا بطور فاحش زیر قیمت روز خریداری و مبلغ ناچیزی برای من به صندوق دولت ریخته.. ایشان اخیرا کل سند را به یکی از دوستانش منتقل کرده . وی مرا در تمام این مدت مجهول المکان معرفی کرده که ابلاغها به ست اینجانب نرسد . اینجانب معتقدم که ملک قابل افراز هست .
  با توجه به اینکه معامله انجام شده از راهی می‌توانم اقدام کنم که بتوانم کل ملک. ا خریداری کنم ؟
  با تشکر

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.
   میتوانید از دفتر وقت مشاوره بگیرید تشریف بیارید.

 • هانیسا
  هانیسا

  سلام ما ی خونه دوطبقه داریم و۴نفرشریک هستیم ۳نفرازشرکا اصراربه فروختن دارن ومن هم مایل به فروش نیستم وتوان خرید هردو طبقه راندارم اما یک طبقه رامیتوانم خریداری کنم وسندجداگانه نداریم باید چکارکنم ممنون میشم جواب بدین🙏

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   مجبور به فروش نیستید

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   اگر ملک (خانه) مورد اشاره مشاعی -وغیر قابل افراز باشد به تقاضای هر یک از شرکا فروخته شده و بهای ان تقسیم و تسهیم میشود…رضایت یا عدم رضایت شما در فرض پیش گفته تاثیری ندارد.

 • بهرام
  بهرام

  سلام. یک ملک بصورت آپارتمان که ۸ واحد است. ۷ نفر قصد فروش و مشارک دارند، یک نفر که خارج از کشور است همکار نمیکند. چکار بایست انجام دهیم که آن یکنفر مجبور به همکاری شود. ملک ۲۸ ساله است

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام نمی توانید ایشان را مجبور نمایید.

 • احمدی
  احمدی

  سلام ما برای زمین و معازه ای چهار شریک هستیم قسمتی از زمین قابل افراز نیست سه شریک که سهمشون ۴ دونگ می باشد راصی به فروشند یک شریک به هیج وجه حاضر به فروش نبست از نظر قانونی ما شرکا بدون ادن اون شریک می توانیم بفروشیم

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام می توانید ا ز دادگاه تقاضای دستور فروش نمایید.

 • سامان
  سامان

  سلام مدت ۳۰ سال پیش مغازه ای از مادرم خریداری کردم که شریک داشت وبین خود تقسیم نامه داشتن هر دهنه مغازه برای یک نفر وسومی شریک .الان یکی از شرکا فوت کرده ویکی از فرزندان سهم ارث میخواهد کل ملک و مغازه من هم برای فروش پلمپ شده حکم قطعی هم صادر شده لطفاً راهنمایی کنید

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام مدارک خود را برای بررسی به مجموعه بیاورید.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام مدارک خود را برای بررسی به مجموعه بیاورید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ثبت پرسش

شما می توانید از این بخش سوال خود را ثبت کنید و در کمترین زمان پاسخ مناسب را از طریق ایمیل دریافت کنید.

مشاوره حضوری

از طریق این بخش شما می توانید قرار مشاوره حضوری خود را ثبت و در زمان مشخص شده مشاوره حضوری دریافت کنید.

مشاوره تلفنی

درصورتی که نیاز به مشاوره تلفنی دارید از این بخش اقدام کنید و با وکلای پایه یک دادگستری تلفنی صحبت کنید.  مشاوره تلفنی رایگان