تصرف عدوانی و مجازات آن

جهت مشاره تلفنی رایگان و درخواست وکیل ملکی با شماره زیر تماس بگیرید


71333400 - (021) { سی خط ویژه }

در این مطلب قصد داریم  درباره ی دعاوی تصرف عدوانی صحبت کنیم.

دعاوی تصرف:در صورتی که موضوع حقی که منشا دعوا است تصرفات قبلی خواهان باشد .یعنی خواهان عملا مال یا حق مورد نظر را در اختیار داشته باشد به آن دعوای تصرف اطلاق میشود و در این رابطه  اینکه خواهان واقعا در دعوا ذی حق باشد یا نباشد در نظر گرفته نمی شود.

در حقیقت قانونگذار به متصرف قبلی مال غیرمنقول که ملک عدوانا از تصرف او خارج شده اجازه داده است که بدون نیاز به دلایل مالکیت طرح دعوا کند حتی اگر کسی که عدوانا متصرف شده دلایلی بر مالکیت خود داشته باشد بنابراین قانونگذار خارج کردن املاک از تصرف متصرفین را ممنوع کرده است و از تصرف و متصرف حمایت می کند.  

دعاوی تصرف به زبان ساده :اگر کسی مالی یا حقی را در اختیار داشته باشه و عملا تصرف کند، قانونگذار به این تصرف عملی افراد بها داده و به اینکه شخص واقعا آن حق را دارد یا ندارد توجه نکرده و همین که کسی مال یا حقی را در تصرف (در دست ،اختیار ) خود داشته باشد قانون از آن حمایت می کند.

پس اگر کسی در یک مال غیرمنقول متصرف بوده (مثلا مستاجر بوده یا به رایگان در ملک دیگری ساکن بوده یا ملک خودش بوده و ساکن ملک بوده و..)به این می گویند تصرف و تصرف او به مدت مثلا 1 سال سابقه تصرف محسوب می شود حالا کسی این ملک را به زور و عدوان از دست متصرف قبلی خارج کند غیر قانونی می باشد و قانونگذار آن را ممنوع کرده است و طرف می تواند علیه کسی که ملک را عدوانا تصرف کرده دعوای تصرف اقامه کند.

انواع دعاوی تصرف

قانون آیین دادری مدنی دعوی تصرف را بر سه نوع بیان کرده است :

1.دعوای تصرف عدوانی

2.دعوای مزاحمت

3.دعوای ممانعت از حق

تصرف عدوانی چیست؟

اگر شخصی با زور و بدون رضایت مالک یا مستاجر ، زمین یا ملک آن را تصرف کند این عمل وی تصرف عدوانی نامیده می شود.به عبارتی تصرف عدوانی عبارت است کسی به جبر و تعدی ، مال مورد تصرف کسی را از دست او در آورد.تصرف عدوانی طبق قانون به دو صورت تصرف عدوانی کیفری و تصرف عدوانی حقوقی تقسیم می شود.

تصرف عدوانی

تعریف حقوقی تصرف عدوانی :

 ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی :«دعوای تصرف عدوانی عبارت است از ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید.»

سابقه تصرف خواهان که مدعی تصرف عدوانی خوانده است چه مدت می باشد؟

در قانون قدیم حداقل یک سال گفته شده بود اما در حال حاضر طبق قانون جدید مدت مشخص نشده و مدت هر چندکوتاه باشد مورد حمایت قرار گرفته ولی با توجه به نظرات متعدد به نظر میرسد تصرف حداقل یک سال مد نظر می باشد و تصرف محسوب می شود.

اگر کسی بدون رضایت دیگری اتومبیل او را تصاحب و خود استفاده کند مرتکب تصرف عدوانی شده است ؟

خیر، تصرف عدوانی در رابطه اموال غیر منقول مانند زمین ،خانه ،مغازه ،و…مطرح می شود در رابطه با اموال منقول مثل اتومبیل جای بحث جرایم دیگر می باشد.

تفاوت و شباهت تصرف عدوانی کیفری با خلع ید

دعوای خلع ید (یا همان دعوای مالکیت ) : در واقع دعوای مالکیت دعوایی است که در آن دادگاه در صورتی حکم علیه خوانده صادر می نماید که خواهان با ارایه ادله متناسب ،مالکیت خود را نسبت ملک مورد دعوا که خوانده آن را انکار می نماید و نیز غاصبانه بودن ید خوانده را اثبات می کند. :در یک مثال ساده :آقای ب در یک منزل مسکونی ساکن و متصرف می باشد و آقای الف مدعی است که این منزل که آقای ب متصرف آن است ملک آلف بوده و سند مالکیت دارد و آقای ب به زور و عدوان آن را متصرف شده و الف در خواست خلع ید  را دارد .

دعوای تصرف عدوانی :سبق تصرف خواهان و عدوانی بودن تصرف خوانده محور رسیدگی است .در دعوای تصرف عدوانی مطابق ماده 162 قانون آیین دادرسی مدنی ابراز سند مالکیت دلیل سابقه تصرف خواهان می باشد مگر اینکه خوانده استفاده از حق را به طریق دیگر ثابت کند .

یعنی در دعاوی تصرف عدوانی مهم این است که خواهان سابقه تصرف در مال غیر منقول (ملک ،زمین ) داشته باشد و خوانده به زور مال غیرمنقول را از دست خواهان گرفته باشد و خودش تصرف کند .

 

در یک بیان کلی :در تصرف عدوانی مهم نیست ملکی  که خواهان قبلا در تصرف داشته مال خواهان بوده یا نه مهم این هست که ملک را در تصرف و اختیار داشته و به مالکیت خواهان توجه نمی کنیم و مهم این است که خواهان ادعا می کند ملکی را که در اختیار داشته دیگری (خوانده )به زور از چنگ او خارج کرده است ولی در دعوای خلع ید خواهان ادعا می کند که مالک ملک است و خوانده به زور آن را از اختیار او خارج کرده است

دعوای تخلیه ید چیست ؟ در دعوای تخلیه ید خواهان مدعی است که خوانده قبلا به موجب قانون یا قرار دادی مثل قرار داد اجاره متصرف در ملک من بوده ولی حالا که قانونا مهلت تصرف او تمام شده یا مدت قراردادش  تمام شده همجنان در ملک من مانده و ملک را تخلیه نمی کند و خوانده نیز قبول دارد که خواهان مالک ملک است ولی به زور از ملک خارج نمی شود.

برای مثال :آقای الف مستاجر و ساکن ملک اقای ب می باشد و عقد اجاره بین آنها به مدت یک سال منعقد شده است بعد از پایان یک سال آقای ب که مالک ملک (موجر) است به آقای الف (مستاجر) می گویند مهلت اجاره تمام شده و خانه را تخلیه کن ولی با این حال آقای الف (مستاجر ) خانه را تخلیه نمی کند  و در واقع در این صورت ادامه سکونت مستاجر قانونی نیست و عدوانی است و خواهان در این مورد دعوای تخلیه ید اقامه می کند .

ماده 171 قانون آیین دادرسی مدنی:«سرایدار ،خادم ،کارگر و به طور کلی هر امین دیگری ،چنانچه پس از ده روز از تاریخ ابلاغ اظهار نامه مالک یا ماذون از طرف مالک یا کسی که حق مطالبه دارد مبنی بر مطالبه مال امانی از آن رفع تصرف نکند متصرف عدوانی محسوب می شود.

ماده 494قانون مدنی : عقد اجاره به محض انقضای مدت برطرف میشود و اگر پس از انقضای آن مستاجر عین مستاجره را بدون اذن مالک مدتی در تصرف خود نگاه دارد موجر برای مدت مذکور مستحق اجرت المثل خواهد بود، اگر چه مستاجر استیفای منفعت نکرده باشد و اگر با اجازه مالک در تصرف نگه دارد وقتی باید اجرت المثل بدهد که استیفا منفعت کرده باشد مگر اینکه مالک اجازه داده  باشد که مجانا استفاده نماید.

تصرف عدوانی کیفری

اگر کسی ملک متصرفی مستاجر را از تصرف او خارج کند مستاجر چه دعوایی می تواند مطرح کند؟؟

مطابق ماده 170 قانون آیین دادرسی مدنی مستاجر که متصرف قانونی ملک است در این صورت دعوای تصرف عدوانی مطرح می کند .

چه موقع دعوای تصرف عدوانی مطرح می شود ؟

1.موضوع اختلاف مال غیر منقول باشد مثل زمین ،خانه ،مغازه و…

2.خواهان مدعی تصرف قبلی در مال غیر منقول مزبور بوده :(یعنی خواهان مدعی باشد ملک مزبور مدتها در تصرفش بوده )و خواهان مدعی تصرف فعلی خوانده به طور عدوانی باشد .(خواهان مدعی باشد ملکی را که مدتها در تصرف داشته خوانده به زور از دست او گرفته )

3. خوانده انکار کند .(خوانده همه ادعا های خواهان را انکار کند و مدعی تصرفات خودش

انواع تصرف عدوانی

تصرف عدوانی به دو دسته تصرف عدوانی کیفری  و  تصرف عدوانی حقوقی تقسیم می شود

تصرف عدوانی کیفری

تصرف عدوانی کیفری عبارت است از اخراج مال غیر منقول بدون رضایت مالک یا اجازه از طرف مالک توسط دیگری با علم به موضوع و از روی عمد. جرم تصرف عدوانی از جمله جرایم علی اموال و مالکیت است که موضوع آن مال غیر منقول متعلق به دیگری است. قانونگذار در ماده 690 قانون مجازات اسلامی جرم تصرف عدوانی را پیش بینی نموده و بیان می دارد در صورت اجتماع عناصر سه-گانه جرم مرتکب به مجازات یک ماه تا یکسال حبس محکوم می شود.

جرم تصرف عدوانی

عناصر جرم تصرف عدوانی عبارتند از :

اول) عنصر قانونی جرم تصرف عدوانی : مواد 690 تا 693 قانون مجازات اسلامی
دوم) عنصر مادی جرم تصرف عدوانی : استیلای عرفی و مادی مرتکب بر مال غیرمنقول متعلق به دیگری به قصد استفاده از آن به نفع خود.
سوم) عنصر معنوی جرم تصرف عدوانی : قصد اضرار به غیر، سوءنیت خاص این جرم نیست.

برای طرح دعوای تصرف عدوانی کیفری کدام مرجع صالح می باشد ؟

دادسرا و دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول

نکته : دعاوی مربوط به مال غیرمنقول مطابق قانون شوراهای حل اختلاف قابل طرح در شوراهای حل اختلاف نمی باشد

دعوای تصرف عدوانی را از کدام راه (حقوقی یا کیفری ) مطرح کنیم ؟

1.اگر خواهان حقوقی باشیم نیاز به اثبات مالکیت و دلایل مالکیت خود نداریم و صرف اینکه ملکی را که حداقل یک سال در تصرف داشتیم از تصرف ما خارج کرده باشند کافی برای اقامه دعوای حقوقی خواهد بود .

2.به دلایل و اسناد و مدارک خود نگاه می کنیم.اگر دلایل مالکیت مثل سند مالکیت داشته باشیم بهتر است دعوای کیفری مطرح کنیم چون داشتن سند مالکیت در مراجع کیفری مورد توجه قرار می گیرد ولی در حقوقی به سند توجه نمیشه فقط تصرف قبلی خواهان اگر محرز باشد کافی است .

3.در اکثر مواقع خواهان صرفا میخواهد به ملک خود برسد و فقط از دنبال خسارت و آثار مالی و اجرت المثل ایام تصرف و…می باشد و دنبال مجازات خوانده از طریق کیفری ازجمله حبس نمی باشد .

4.معمولا روند دادرسی حقوقی طولانی تر از کیفری می باشد .

5.در صورت داشتن دلایل مالکیت و اسناد مالکیت اقامه دعوای کیفری سهل تر می باشد

6.دعوی مربوط به مال غیر منقول از پیچیدگی و اهمیت بالا برخوردار می باشد و قانونگذار توجه ویژه به این مورد داشته است و….

با توجه به این موراد به طور مثال خواهان تصمیم می گیرد که از طریق کدام کانال حقوقی یا کیفری طرح دعوا کرده و احقاق حق کند.توصیه میشود براینکه درست انتخاب کنیم که از کدام راه وارد بشویم و چونه احقاق حق کنیم حتما در دعوا وکیل داشته باشیم .

پس در دادگاه کیفری خواهان باید مالکیت خود را اثبات کند ولی در دادگاه حقوقی خواهان نیاز به اثبات مالکیت ندارد و تصرف قبلی خواهان و عدوانی بودن عمل خوانده برای طرح دعوا کافی است

تفاوت تصرف عدوانی کیفری با حقوقی

1-مهمترین فرق بین تصرف عدوانی کیفری با حقوقی ، وجود یا عدم وجود رکن روانی در متصرف عدوان است که برای مجرم شناخته شدن شخص مرتکب، باید توسط قاضی احراز شود که وی میدانسته مال متعلق به غیر است.
2- در قانون مجازات اسلامی احراز مالکیت ضرورت دارد در حالی که در قانون آیین دادرسی مدنی نیاز یه احراز مالکیت نیست همچنین در قانون آیین دادرسی مدنی احراز سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف (تصرف جدید) خوانده ملاک بوده ولی در قانون مجازات اسلامی نیازی به کشف و احراز سبق تصرف شاکی نمی باشد.
3-دعوی تصرف عدوانی با تقدیم دادخواست حقوقی قابل طرح بوده ولی شکایت کیفری تصرف عدوانی صدور حکم رفع تصرف نیاز به تقدیم دادخواست حقوقی ندارد و صرف شکایت کیفری برای تعقیب جزایی متهم و صدور حکم رفع تصرف کفایت می کند.
نکته : مساله تصرف عدوانی هم از حیث حقوقی و هم از لحاظ کیفری قابلیت رسیدگی و تعقیب دارد فلذا چنانچه در محکمه حقوقی دادخواست رفع تصرف تقدیم دادگاه شده باشد در دادگاه کیفری صرفا باید متهم از حیث جرم تصرف عدوانی موضوع ماده 690 ق.م.ا تحت تعقیب واقع شود و مطالبه رفع تصرف در شکایت کیفری عملی لغو به نظر می رسد . طرح شکایت کیفری و تقاضای رفع تصرف عدوانی منوط به احراز مالکیت شاکی است به همین دلیل از غیر مالک قابلیت استماع ندارد و اقامه دعوی تصرف عدوانی در صورتی قابلیت استماع دارد که خواهات دارای سبق تصرف باشد.

تصرف عدوانی

مجازات جرم تصرف عدوانی

مجازات جرم تصرف عدوانی طبق ماده 690 قانون مجازات اسلامي مي گويد هر كس … اقدام به هرگونه … تصرف عدواني يا ايجاد مزاحمت يا ممانعت از حق در موارد مذكور نمايد به مجازات 1 ماه تا يكسال حبس محكوم مي شود و دادگاه را موظف به رفع تصرف عدوانی يا رفع مزاحمت يا ممانعت از حق نمايد.
دعوای تصرف عدوانی از جمله دعاوی غیرمالی می باشد که خواهان باید هزینه ثبت دعاوی غیرمالی را بر اساس تعرفه معینه که هر ساله از سوی قوه قضائیه تعیین می گردد ابطال نماید.
در نهایت پیشنهاد می شود که با توجه به شباهت مقوله خلع ید با تصرف عدوانی حتما مقاله مربوط به خلع ید را نیز مطالعه فرمایید.

تصرف عدوانی در ملک مشاع

مال مشاع مالی است که بیش از یک نفر در جزء جزء آن مال مالک باشند ، بدون اینکه سهم هر یک در آن مال خاص مجزا شده باشد. از آنجا مرتکب هم در این اموال مالک است آیا باز جرمی محقق می شود؟
این جرم در اموال مشاع نیز قابل تحقق است ، زیرا کل مال مشاع به یک نفر تعلق ندارد و تصرف در این مال حتی از طرف یکی از شرکاء بدون اجازه سایر ماکین تصرف در مال دیگری است. از این رو شرط تعلق داشتن مال به دیگری وجود دارد . از طرف دیگر از لحاظ عنصرمعنوی وقتی شریک مال مشاع با سوء نیت این اقدام را مرتکب می گردد، نظم عمومی جامعه را نیز مختل نموده و از آنجا که هدف حقوق کیفری حفظ حقوق و آزادی های فردی و نظم عمومی است می توان قائل شد که این اقدام شریک موجب ایراد ضرر به شریک دیگر و حقوق او شده است. به این ترتیب به نظر می رسد که بتوان قائل به تحقق این جرم در اموال مشاع نیز شد.

تصرف عدوانی

 

رسیدگی ،صدور رای و شکایت در دعوای تصرف عدوانی به چه نحو انجام می شود ؟

1.مطابق ماده 177 قانون  آیین دادرسی مدنی رسیدگی به دعاوی تصرف تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست وخواهان در نوبت رسیدگی قرار نمی گیرد و رسیدگی خارج از نوبت خواهد بود.

2.رعایت اصل تناظر در این دعاوی نیز الزامی است یعنی خواهان و خوانده در این دعاوی حق دفاع در مقابل همدیگر را دارند .

3.و در دادگاه باید تصرف قبلی خواهان و تصرف عدوانی خوانده احراز شود .

4.شخص ثالثی هم که در دعوای تصرف عدوانی خود را ذی نفع می داند می تواند وارد شود .

5.دعوای تصرف عدوانی به محض صدور حکم ،حکم فورا اجرا می شود و باید سریع رفع تصرف شود .

6.چون دعوای تصرف عدوانی غیر مالی اعتباری می باشد بنابراین مانند دعاوی غیر مالی در هر حال قابل تجدید نظر می باشد .و تجدید نظر خواهی در این مورد برخلاف سایر دعاوی مانع اجرای حکم نیست .

و تمامی این موارد مستلزم رسیدگی به ادله و ادعاها و استدلات طرفین دعوا می باشد .

اوصاف و ویژگی های تصرف عدوانی:در رابطه با دعوای تصرف خواهان و خوانده و مالی که تصرف روی آن انجام شده یک سری ویژگی ها دارد که براساس آنها می توان دعوای تصرف مطرح کرد .

آثار تصرف عدوانی

بعد از اینکه تصرف عدوانی خوانده در دادگاه ثابت شود تکلیف آثارو اقدمات انجام شده در ملک مورد تصرف عدوانی چه خواهد شد؟:

ممکن است  متصرف عدوانی در ملک مورد تصرف عدوانی اقداماتی از قبیل :

1.بنا بسازد

2.درخت بکارد

3زراعت کند

اگر متصرف عدوانی (خوانده)در زمینی که عدوانا تصرف کرده درخت بکارد یا بنا بسازد و دادگاه حکم به رفع تصرف بدهد تکلیف درخت و بنا چه می شود؟

اگر خوانده مدعی مالکیت زمین مزبور باشد درخت و بنا در زمین باقی می ماند و متصرف عدوانی در ظرف یک ماه از تاریخ اجرای حکم در باب مالکیت به دادگاه صلاحیتدار دادخواست دهد و اگر ادعای مالکیت نکند بنا و درخت را قلع و قم می کنند .

اگر متصرف عدوانی در زمین مورد تصرف زراعت کرده باشد تکلیف چیست ؟

مطابق ماده  165 قانون آیین دادرسی مدنی اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد متصرف عدوانی باید فوری محصول را برداشت نماید و اجرت المثل بدهد.

اگر موقع برداشت محصول نرسیده باشد تکلیف چیست ؟

در این مورد چه وقت برداشت محصول باشد چه موقع برداشت محصول نباشد و چه اینکه بذر روییده باشد یا نه خواهان می تواند متصرف عدوانی را مکلف به معدوم کردن زراعت کند و اصلاح آثار تخریبی را بخواهد.و یا خواهان می تواندبا جلب موافقت خوانده 2 کار کند .1.قیمت بذر و دسترنج را پرداخت کند و ملک را تصرف کند یا 2.ملک را تا برداشت محصول در تصرف متصرف قرار دهد و اجرت المثل را بگیرد .

 

مزایای داشتن وکیل در دعاوی تصرف عدوانی

1.تصرف عدوانی دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول بوده که به جهت اهمیت مال غیر منقول جز دعاوی پیچیده و حساس می باشد .

2.با توجه به شباهت دعاوی تصرف تشخیص اینکه دعوای مربوط به مال غیر منقول تصرف عدوانی است یا ممانعت یا مزاحمت و مالکیت و.. سخت می باشد .

3.اهمیت تشخیص دعاوی تصرف از جهت نحوه و چگونگی طرح دعوا می باشد درصورت عدم تشخیص درست ممکن است دعوا با قرار رد و منع مواجه شود

3.در طرح دعاوی تصرف معمولا با توجه به ادله موجود تصمیم می گیریم طرح دعوای حقوقی یا کیفری کدام به نفع ما هس و این ایجاب می کند که وکیل درپرونده حضور داشته باشد

4.درصورتی که دعوا در ابتدا به صورت صحیح اقامه نشود آثار منفی متعدد به دنبال خواهد داشت که حضور وکیل این امر را مانع خواهد شد برای نمونه ماده 163 آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد کسی که راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوا کرده باشد نمی تواند نسبت به تصرف عدوانی و ممانعت از حق طرح دعوا نماید.

5.باتوجه ضمانت های متعدد که در مواد قانونی مطرح و همچنین مجازلات و مسئولیت های پیش بینی شده در قانون اقتضا دارد که شخص متخصص اقدام کند تا خواهان به همه حقوق خود برسد.مثل در خواست اجرت المثل ایام تصرف که مستلزم اقامه دعوا و صدور حکم است

6.در مجموع در پرونده هایی که موضوع مال غیرمنقول هست مبلغ مال غیرمنقول قابل توجه می باشد  که خواهان ممکن است در صورت یک اقدام نادرست مبلغ مزبور از دست بدهد هرچند در حقیقت محق بوده باشد.

 1. در دعاوی تصرف عدوانی برخی نهاد های حقوقی مثل ورود ثالث و …امکان دارد و اینگونه موارد مهلت های قانونی خاص خود را دارد که در صورت عدم حضور وکیل به دلیل عدم آگاهی افراد از اینگونه موارد ممکن است حقشان ضایع شود و چون بعد از سپری شدن برخی مواعد و مهلت های قانونی برخی موارد قانونی قابل اجرا نمی باشد .

8.در دعاوی مربوط به اموال غیر منقول مثلا تصرف عدوانی و سرقفلی و.. حضور و مشاوره و اقدام وکیل بسیار توصیه می شود بخاطر تعدد قوانین و روند دادرسی و مهلت ها و مواعد مختلف و جلوگیری از تضییع حق .

 

مدارک مورد نیاز برای گرفتن وکیل تصرف عدوانی 

 • کارت ملی
 • مدارکی که سبق تصرف را ثابت کند
 • اصول اسناد مالکیت

3 سوال متداول از تصرف عدوانی کیفری

1-آیا تصرف عدوانی کیفری تنها از طریق مالک قابل طرح است؟
در دعوی تصرف عدوانی کیفری مسأله مالکیت مطرح میباشد لذا تنها از طرف مالک یا نماینده قانونی وی قابل اقامه است.

2-ضمانت اجرای تصرف عدوانی اموال منقول چیست؟
تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق اموال منقول همچنان با ماده یک از قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرفات عدوانی قابل رسدگی و اعاده به وضع سابق است.

3-آیا این جرم تصرف عدوانی در اموال مشاع قابل تحقق هستند؟
بله، طبق ماده 167 قانون آیین دادرسی مدنی اگر در مال مشاع بعضی از شرکاء مانع تصرف یا استفاده یا مزاحم استفاده بعضی دیگر شـونـد، حسب مورد در حکم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب خواهند بود.

جنبه حقوقی این دعاوی مالی است.

مدت زمان تصرف بدون داشتن سند مالکیت و معامله ای که نشان دهنده ی مالکیت باشد هیچ نوع حقی برای متصرف ایجاد نخواهد کرد . و الویت با شخصی است که سند داشته باشد.

بله، طبق ماده 167 قانون آیین دادرسی مدنی اگر در مال مشاع بعضی از شرکاء مانع تصرف یا استفاده یا مزاحم استفاده بعضی دیگر شـونـد، حسب مورد در حکم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب خواهند بود.

تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق اموال منقول همچنان با ماده یک از قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرفات عدوانی قابل رسدگی و اعاده به وضع سابق است.

در دعوی تصرف عدوانی کیفری مسأله مالکیت مطرح میباشد لذا تنها از طرف مالک یا نماینده قانونی وی قابل اقامه است.


مطالب مرتبط

88 دیدگاه

 • پیمان گلکار
  پیمان گلکار

  با سلام و خسته نباشید .درساختمان ۸ واحدی که واحد ۲ فاقد پارکینگ میباشد .واحد ۲ دارای ۲ عدد خودرو میباشد .برای یکی از خودرو ها از واحد ۸ پارکینگ اجاره کرده و از این موقعیت استفاده نموده در حیاط که مشاع میباشد سقف زده و پارکینگ احداث نموده است که ۲ واحد ناراضی هستند و رضایت ندادن اما با قلدری ,زورو فحاشی و زدو خورد به مدت ۷ سال است تخلف کرده فرد یا واحد تخلف کار همان مدیر ساختمان میباشد .از شما کمک و راه حل میخواستم یک نوع شکایت دوم مجازات آن چیست و از کجا اقدام نماییم به کجا شکایت کنیم متشکرم و کمک کنید .مشکلات زیاده اما این یکی از موضوعات میباشد و سو استفاده از مدیریت

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   باسلام. درخصوص اینکه موضوع شما جنبه کیفری (دائر بر تصرف عدوانی) دارد یا خیر اختلاف نظر وجود دارد و بهتر است دعوی حقوقی دائر بر رفع تصرف از مشاعات و قلع و قمع مستحدثات مطرح نمایید.

 • مسعود ناظمی
  مسعود ناظمی

  سلام .اگر ۳۵ سال جای کسی متصرف باشی هیچ مدرکی هم نداشته باشی یکی بیاد بگه من سند دارم شکایت کنه میتونه کاری کنه ؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   مدت تصرف بدون داشتن سند مالکیت و معامله ای که ناقل مالکیت باشد هیچ نوع حقی برای متصرف ایجاد نخواهد کرد . بنابراین هر کس دارای سند رسمی ملک باشد می تواند خلع ید متصرف را از مرجع قضائی درخواست نماید.

 • محمدرضا
  محمدرضا

  سلام حدود ۱۵ سال پیش به خواهرم ارث پدری یک قطعه زمین کشاورزی دادم و او هم قبول کرده و دارای قول نامه هست . چون وضع مالی خوبی ندارم از این رو خواهرم زمینش را کشت نمیکرد واین ۱۵ سال من انجا را کشت و درامدش هم واسه خودم برمیداشتم خواهرم هم راضی بود.چندین دفعه هم گفته بودم که زمینش و خودش کشت کنه میگفت احتیاجی ندارم خودت کشت کن و بینمون هیچگونه اجاره نامه ای نبود.حالا سر یک اختلاف خانوادگی از من شکایت کرده و میگه به زور زمینم و کشت کردی . ایا من باید جریمه پرداخت کنم؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام
   با توضیحی که دادید خواهر شما مستحق دریافت اجرت المثل ایام تصرف شما در زمین متعلق به ایشان است .

 • امین
  امین

  با سلام
  ۲ دانگ از ۶ دانگ ملک آپارتمانی به نام بنده می باشد.
  من این ۲ دانگ رو از کسی که قبلا در آنجا سکونت داشته خریدم ولی خودم تاکنون آنجا ساکن نبودم.
  سوال اول:امکان شکایت کیفری تصرف عدوانی وجود دارد؟
  سوال دوم: چه حکمی علیه کسی که مالک ۴ دانگ باقی مانده است صادر می شود؟
  سوال سوم: امکان پیگیری برای صدور حکم یک ماه تا یک سال حبس وجود دارد؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام، توضیحات شما ناقص است ولی به شما پیشنهاد می شود که دعوی حقوقی خلع ید و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف را مطرح نمائید.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   خیر املاک به طور مشاع و با علم و اطلاع از مالکیت مشاعی افراد دیگر دلیل بر اجازه بر تصرفات شرکاءدیگر است بنابراین طرح کیفری موضوع امکان پذیر نیست شما میتوانید اجرات المثل ایام تصرف در سهم خود را مطالبه نمائید و یا درخواست خلع ید مشاعی کنید .

 • مهری ولی زاده
  مهری ولی زاده

  بعد از دوسال از خریداری یک خانه که با رای دادگاه بدوی و تجدیدنظر در نهایت حکم به تسلیم مبیع از طرف دادگاه داده شد به همراه دادورز جهت تخلیه ملک و اجرای حکم به محل ملک رفتیم اما متوجه شدیم فروشنده ملک را به شخص سومی فروخته و به اسم او سند زده است (تاریخ سند بعد از حکم تجدید نظر بوده و حکم موقت برای عدم فروش خانه به علت نداشتن پول یک سوم کارشناسی ملک که باید به حساب دادگاه ریخته مشد صادر نشد) به هرحال طی صورتجلسه دادورز خانه را قفل کرد تا به موضوع در دادگاه رسیدگی شود اما روز بعد، خریدار جدید با شکستن قفل در ملک را تصرف کرده است. حالا مسیر درست و کوتاه برای این مورد چیست؟ و اینکه خریدار جدید روی ملک وام گرفته است

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   چون با رای تجدید نظر مالکلیت شما به اثبات رسیده است و رای دادگاه سند رسمی می باشد لذا بر اساس ان شما می توانید در دادسرا شکایت فروش مال غیر و تصرف عدوانی مطرح نمایید.

 • ج
  ج

  سلام طبق یک سازش نامه مرز بین دو مزرعه در سال ۱۳۳۶ در دادگاه تعیین شده قسمتی از زمینه ا به عنوان اجاره به مزرعه دیگر داده شده و با قیمت معین و قرار شد بعد از برداشت زمین ها را تخلیه کنند به دلایل خشکسالی و…زمین مورد اجاره در دست تنها باقی مانده و در دهه هفتاد به مستثنیات خود اضافه کرده اند سال گذشته با اطلاع از این موضوع اضهارنامه به عنوان ترک زمین ها به آن ها ارسال شد ولی اعتنایی نشد الان من میخوام بدم زمین را کشت کنم ایرادی دارد….البته من قسمتی از زمین را شخم کردم و آنها شورا شکایت کردند که بخاطر عدم صلاحیت شورا رد شد الان در تدارک گرفتن سند هستن تا شکایت کنن لطفا راهنمایی کنید

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با توجه به وجود سازش بین مالکین در مزرعه و یا تقسیم نامه که حدود دو مزرعه را مشخص نموده است و با توجه به وجود اجاره نامه که مزرعه مورد مالکیت شما به اجاره واگذار شده است مالکیت شما بر قسمت مورد اختلاف محرز و مسلم است چنانچه اجاره نامه کتبی باشد چون قبل از سال ۷۶(تصویب قانون روابط مورد مستاجر در خصوص اماکن مسکونی و تجاری )منعقد شده است در صلاحیت شورای حل اختلاف و قابل صدور دستور تخلیه نیست بنابراین شما نیاز به طرح دعوی تخلیه و اخذ حکم تخلیه از دادگاه می باشید و چنانچه اجاره نامه کتبی موجود نمی باشد شما می توانید از دعوی خلع ید و یا رفع تصرف استفاده نمایید.

 • علی رضا پ
  علی رضا پ

  سلام . اینجانب سال ۱۳۹۶ با یک نفر شروع به احداث دامداری نمودیم اورده ایشان فقط یک قطعه زمین به مساحت ۱۲۰۰ متر مربع بوده ولی هزینه های اعیانی محوطه سازی و خرید دام علوفه تجهیزات و… به عهده من بوده است . ولی متاسفانه شهریور سال ۱۳۹۸ ایشان فوت کردند و برادر و پدر ان مرحوم دامداری را تصرف و کلیه تجهیزات و دام و علوفه ها را فروخته اند . لذا اینجانب از طریق تصرف عدوانی کیفری شکایت نمودند ولی پدر ان مرحوم میگویند که من را نمیشناسند و هیچ برگه ایی به پسرم مبنی بر دادن زمین نداده ام . اینجانب قبل از شروع به ساخت برگه را مشاهده و چون دفتر املاک دارم مبایعه نامه و مشارکت نامه تنظیم شده است . ولی دادیار میگویند که از طریق حقوقی باید اقدام کنی .

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   اگر ملک دارای سندرسمی بنام پدر شریک شما بوده و ایشان وکالتی از پدرش برای تصرف و اجرای شرکت نداشته، چنانچه مبایعه نامه ای راجع به زمین تنظیم شده فضولی است و قرارداد مشارکت بین شما و شریکتان معتبر بوده و با اثبات اینکه اموال موجود در دامداری مربوط به قرارداد مشارکتتان است می توانید از ورثه شریکتان مطالبه نمایند

 • زهرا
  زهرا

  سلام سال ۹۶طبقه همکف یه خونه دوطبقه را خریدیم (تمامیت انتقال شش دانگ نوشته )درمبایعه نامه سازنده خونه خودش طبقه دوم زندگی میکرد،،راهرو و در اپارتمانی هم خونه داره یه حیاط با در پارکینگی هم هست که تو مبایعه نامه نوشته دراختیارخریدار(ما)میباشد سال ۹۸طبقه دوم را فروخت ،،،،،،صاحب خونه جدیدمیگه تومبایعه نامه ما نوشته راهرو اختصاصی متعلق به بنده هست الانم ازطرف راهرو رفته در توری پشت در ما گذاشته الان ما باید ازکی شکایت کنیم ازاین جدیده که یک ماهه اومده یا ازصاحب خونه اولیه که ملک مشاع رو اختصاصی به اون داده؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   باسلام هر دو طرف را بايد طرف دعوا قرار دهيد

 • مسلم
  مسلم

  با سلام،
  بنده دارای پرونده‌ای با موضوع تصرف عدوانی در دادگاه کیفری دو هستم. طبق نظرات کارشناسی مختلف سابقه ۲۰ ساله تصرف من در زمین مورد بحث ثابت شده است. اما دارای سند مالکیت رسمی نیستم (سند عادی است). البته استشهادیه محلی در رابطه با مالکیت و تصرف ۲۰ ساله بنده بر زمین موجود است. همچنین اثبات مالکیت طرف مقابل در دادگاه حقوقی قبلا رد شده است (عدم استماع). چندین سال است که در زمین تصرفی ندارم که طرف مقابل اقدام به ساختن واحد مسکونی در آن کرده است. می‌خواستم از شما بپرسم با توجه به وجود تمام جنبه‌های جرم تصرف عدوانی (فقط سند مالکیت رسمی موجود نیست)، شکایت بنده قابل پیگری است یا ممکن است قرار منع تعقیب یا اناطه از طرف دادگاه صادر گردد؟
  با سپاس

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   در پاسخ باید گفت که ، در رویه ای که اکنون دادگاههای کیفری دارند؛ تا شاکی سند مالکیت نداشته باشد ، به شکایت تصرف عدوانی وی رسیدگی نمی شود

 • سعیده ایزدی فرد
  سعیده ایزدی فرد

  با سلام و خسته نباشید بنده ساله ۹۸ زمینی در اطراف شهر زاهدان که طرح مسکن بوده به قیمت ۱۶۵ میلیون به صورت قولنامه خریداری کرده ام که فرد فروشنده۲ عدد قولنامه که از صاحب اصلی زمین و خودش بوده به ما ارائه کرده و قبل از خریداری کردن پرس و جو از صاحب اصلی زمین و بنگاه دار که زمین مشکلی ندارد خریداری کردیم ۲ ماه قبل متوجه شدیم که شخصی شروع به ساخت و ساز کرده پرس و جو کردیم شخص مدعی که این زمین فلان فرد به من۵ سال قبل داده و بهم مدرک نداده خواهان مدرک شدیم هیچ مدرکی به ما نداده و زمین حاضر۲۰۰ متره و فقط یه قولنامه از اشخاص دیگه ارائه داده که نه آدرس این زمینه و نه متراژ و ما شکایت کردیم از فروشنده زمین به ما و این شخص و پرونده در دادسرا از ما ۲ تا شاهده قولنامه خواستن که ارائه دادیم حالا نگرانیم میخواستم بپرسم که این پرونده آخرش چی میشه…

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.درپرونده کیفری تان نتیجه مطلوب نخواهیدگرفت اماازاستعلام ثبتی وجوابیه آن می توانیدمتوجه شویدمالک رسمی زمین چه کسی است.اگرایادی قبل ازقولنامه شماصحیحآ به مالک رسمی منتهی شدعلیه فروشنده قولنامه خودومالک رسمی دعوی الزام به تنظیم سندوتحویل مبیع طرح نمائید.به جهت فنی بودن موضوع پس ازاخذگردش کارثبتی حتماباوکیل مشورت نمائید.

 • محمد
  محمد

  با عرض سلام
  ۳۰۰۰ متر زمین از کل ملک به متراژ ۵۰۰۰۰ متر در سال ۹۲ خریداری کردیم که ۹۵٪ مبلغ رو پرداخت کردیم
  باقی قرار بر زمان سند شد..
  متاسفانه با توجه به ارتباط فروشنده و بنگاه ، زمان تنظیم سند در مبایعه نامه قید نشده

  همچنین محدوده زمین در واقع متراژ طول و عرض قید نشده
  و با توجه به اینکه کل ۵۰۰۰۰ هزار متر ۸ سند دارد
  شماره سندهای قید شده درقولنامه زمین ما با آدرس قید شده همخوانی ندارد

  تنها یک نقشه وجود دارد که ما با استناد به همان اقامه دعوا کردیم

  ۴ سال قبل ۲ قطعه از زمین (۵۰۰) متر توسط فروشنده
  به فرد دیگه ای فروخته شد
  حال دادگاه حکم تصرف عدوانی به نفع ما صادره کرده و فروشنده رو به ۱ سال حبس و پرداخت جریمه محکوم کرده

  با توجه به در بافت بودن قسمتهایی از ۳۰۰۰ متر زمین
  و انتقال داده نشدن سند به من
  بنده حق ساخت در محدوده زمینی که خریداری کرده ام دارم؟

  ایشون بعد ها میتوانند ادعای این کنند که ملک بنده محدوده دیگری بوده هست؟

  با سپاس از لطف شما

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام تا زمانی که سند مالکیت رسمی شش دانگ را نگرفته اید اقدام به ساخت نکنید داخل بافت و خارج بافت مقررات مخصوص به خود را دارد ترجیحاً قبل از هر اقدامی با یک وکیل دادگستری متخصص در امور ثبتی و ملکی مشورت نمائید .

 • مرتضی
  مرتضی

  با سلام. بنده یک هکتار زمین کشاورزی از پدرم خریداری کرده ام. مدارک و مبایعه نامه هم موجود می باشد.پدر بنده نیز در قید حیات میباشند. بعد از دوسال برادرم شکایت کرده که زمین در سال ۴۹ مال بنده بوده که در دادگاه قاضی گفت مشمول زمان میشه و حق رو به پدرم داده. حالا برادرم برای من شکایت تصرف عدوانی کرده. نظر شما راجع به حکم چی هست ؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام توضیحات سوال کافی نیست ادعای انعقاد عقد بیع مشمول مرور زمان نمی شود و عقد لازم است .

 • مظاهر
  مظاهر

  سلام و خسته نباشید. پدر من سال ۵۴ ملکی را به صورت قولنامه خرید و پس از پرداخت مبلغ خانه ساکن خانه شد. قرار بود که دو روز بعد سند زده شود اما دیگر خبری از فروشنده نشد که نشد. در حال حاضر پدرم فوت کرده است و در مدت این ۴۵ سال کسی هم مراجعه نکرده است. سند هنوز به نام آن فروشنده است. آیا امکان تقاضای سند برای ما وجود دارد؟ قولنامه مشاور املاک را هم هنوز داریم.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام بله این امکان وجود دارد شما باید بعد از اخذ انحصار وراثت نسبت به تقدیم دادخواست الزام به تنظیم سند به طرفیت فروشنده اقدام نمایید.

 • کامران
  کامران

  سلام- توضیحات مقدماتی: مالک واحد ۱ یکی از منازل تعاونی مسکن هستم. هنوز سند مالکیت تفکیکی رسمی به هیچ یک از صد نفر ساکن داده نشده و در حال طی مراحل قانونی است. اما هر واحد در دفتر تعاونی اسناد مشخص که کلیه مشخصات ذکر شده شامل طبقه، شماره واحد متراژ واحد، شماره انباری و متراژ انباری، شماره پارکینیک و متراژ آن ثبت شده و طبق همین متراژ واگذاری هر کدام از مالکین پول پرداخت کردنده اند.
  بیان مسئله اصلی: با توضیحات فوق خدمتتان عرض کنم شهریور ۹۸ مالک واحد ۲ منزل خود را به یک خانم طی قولنامه ای در یکی از دفاتر املاک شهرشتان فروخت. همان شهریور ماه ۹۸ متوجه شدم انباری شماره ۱ که طبق اسناد موجود در دفتر تعاونی مسکن بنام اینجانب بوده و قفل هم درب آن زده بودم توسط شوهر خریدار واحد ۲ قفل انباری شکسته و خود یک قفل جدید درب آن زده بود. چندین نفر از جمله مدیر ساختمان ، احدی از اعضای هیات مدیره تعاونی مسکن با ایشان صحبت کردند که این کار شما غیر قانونی است ولی ایشان مدعی است که فروشنده واحد با اشاره دست به ایشان گفته بود که این انباری متعلق به شماست. خریدار هم فقط بخاطر همین اشاره دست این ادعا را دارد . وقتی هم یکی از اعضای هیآت مدیره با ایشان صحبت کرده که چون هنوز سند مالکیت صادر نشده باید قبل از تکمیل خرید و برای اطلاع به دفتر تعاونی مراجعه میکردید و از صحت گفته های فروشنده اطلاع حاصل میکردید باز خریدار زیر بار این حرف درست نمی رود و مدعی است که الا و بلا این انباری مال من است و با قلدری رفتار میکند.
  سئوال: حال از محضر شما سئوال دارم که این فردحدود یکسال غیر قانونی انباری را تصرف کرده، با توجه به اینکه هنوز سند تفکیکی رسمی بدلیل عدم اتمام کامل پروژه ۱۰۰ واحدی مد نظر صادر نشده، ۱- آیا با چند نامه رسمی دفتر تعاونی مسکن که به صورت دقیق به مالکیت اینجانب بر انباری مد نظر اشاره شده و همچنین اسناد مختلفی که در دفتر تعاونی مبنی بر متراژ واحد و انباری و پارکینک اینجانب اشاره شده و در صورت نیاز گواهی شهود مبنی بر شکستن قفل انباری توسط خریدار و اخطار به خریدار برای جلوگیری از این کار ، می توان از ایشان شکایت کرد؟ .۲- نوع شکایت با توجه به جمیع جهات و خسارتها چه باید باشد؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام ملک نهائی و قانونی صورتمجلس تفکیکی و سند است با این حال مطابق قولنامه و استشهادیه هیات مدیره و تعدادی مالکین و گواهی تعاونی مسکن می توانید دعوی ممانعت از حق کیفری ابتدا طرح کرده و در صورت عدم پذیرش بدلیل نداشتن سند رسمی همین دعوی را مستند به قانون آیین دادرسی مدنی بصورت حقوقی مطرح کنید .

 • س قربانی
  س قربانی

  سلام خسته نباشید مدت یک هفته است که فردی وارد زمین مسکونی ما شده و اقدام به پی کنی و ریختن اجر به قصد ساخت آن دارد با صحبت با او ادعا می کند مدرک دارد و مجوز گرفته در حالی که این زمین از سال ۸۵ توسط ما خریداری شده ما شکایت تصرف عدوانی کیفری کرده ایم چگونه دادگاه متوجه می شود مدارک مالکیت او جعلی است ؟ با تشکر

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام باید توانایی علمی و تجربی در دادسرا و دادگاه داشته باشید تا ملاحضه مدارک طرف مقابل بلافاصله حسب مورد ادعای انکار یا جعل نمائید موضوع فنی است حتما باید با وکیل به دادگاه یا دادسرا رفته یا در صورت عدم توانایی مالی تمام مراحل را با مشورت وکیل طی نمائید .

 • هومن گلشنی
  هومن گلشنی

  با سلام بنده مالک دو دانگ از شش دانگه ,ملکی هستم که به صورت یک اپارتمان شانزده واحدی در امده است سازنده ملک بدون جواز مبادرت به ساخت نموده و کلاه برداری کرده و در دادگاه محکوم به حبس و باز پرداخت پول شاکیان شده با توجه به اینکه ملک مزبور صورت مجلس تفکیکی ندارد و به صورت مشاع میباشد یکی از شاکیان سازنده مبادرت به تصرف یک واحد کرده و به استناد به مبایعه نامه خود با سازنده طرح دعوی حقوقی کرده و در دادگاه رای به بی حقی ایشان صادر گردیده لطفا راهنمایی کنید برای اینکه ملک مزبور از تصرف ایشان خارج گردد چه باید کرد

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام اگر مالکیت شما مستند به سند رسمی می باشد شما می توانید با تقدیم سند رسمی و دادنامه های که در خصوص واحد مزبور صادر شده است دادخواست خلع ید خود را به دادگاه عمومی محل ملک تقدیم نمایید .

 • Ali
  Ali

  سلام و وقت بخیر
  پدر بزرگ من اوایل سال ۶۰ یک باغ و یک هکتار زمین کشاورزی از مالکی طبق یک قول نامه ساده خریداری کرده است. چند سال قبل فروشنده با ادعای تصرف عدوانی کیفری زمین کشاورزی از پدربزرگ من شکایت کرد که حکم دادگاه این تصرف رو وارد ندونست و به خاطر وجود قول نامه به سود پدربزرگ بنده حکم نهایی رو صادر کردن. حالا بعد از چند سال که از فوت پدربزرگم می گذره ما به عنوان وراث می خوایم سند مالکیت زمین رو بگیریم. ممنون میشم راهنمایی کنید که چیکار باید کنیم و چه روند حقوقی رو باید طی کنیم.
  و آیا اینکه با توجه به حکم دادگاه از اونجایی که فروشنده هم فوت کردن، فرزندان اون شخص می تونن دوباره با ادعای تصرف عدوانی زمین مانع گرفتن سند مالکیت ما بشن؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام پروسه اخذ سند مالکیت بستگی به سوابق ملک دارد و اگر مدارکی راجع به این سوابق دارید باید حضوراً به یک وکیل دادگستری مراجعه تا راهنمایی لازم جهت طرح دعوی در دادگستری و یا طرح در خواست در اداره ثبت صورت پذیرند .

 • سعیدملکیان
  سعیدملکیان

  با سلام بنده در مزایده اموزش و پرورش ۲۸۴۰عرصه و اعیان برنده شدم و خریداری نمودم.هبه نام زمین در سال ۶۸ از طرف مردم به آموزش و پرورش با حدودات اربعه واگزار میشود.
  اموزش و پرورش بعد از بیست سال ملک را می فروشد.
  بعد از گذشت پنج سال مالکیتم اقدام به حفاری برای محصور نمودن زمین اطرافم نمودم که که با حمله و ممانعت مردم روستا روبرو شدم
  کار را به دادگاه کشاندم شکایت ممانعت از حق نمودم
  به نظر شما اگه قاضی اشناشون باشه میتونه ناحق کنه؟
  سپاس

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام
   مجموعه ما نمی تواند در خصوص شخص قاضی اظهار نظر نماید و در صورتیکه ابهامی در خصوص موضوعی قضایی دارید سوال خود را مطرح نمایید.

 • خرمی
  خرمی

  با سلام
  سال ۹۱ یه واحد آپارتمان از یک شخصی که وکالت شراکتی از صاحب زمین داشت و قرار شد در این زمین واحد بسازد که ۵ واحد به صاحب زمین تعلق بگیرد و ۵ واحد به پیمانکارو به پیمانکار اجازه فروش این واحد داده شد و ما یکی از این ۵ واحد پیمانکار پیش فروش طبق مبایع نامه خریدار کردیم و همه هزینه ها رو بجز ۳۰ میلیون ( قرار شدپای سند پرداخت شه) را در قولنامه ذکر کردیم که پرداخت شد ولی متاسفانه پیمانکار واحدها رو نیمه کاره رها کرد و تکمیل نکرد ما خودمون با همکاری بقیه واحد ها و صاحب زمین شروع به تکمیل کردیم متاسفانه حال پیمانکار برای ما درخواست رفع تصرف عدوانی زده . آیا همچنین درخواستی مورد قبول می باشد و لطفا راهنمایی فرمایید که ما نیز باید شکایت کنیم ؟ در ضمن متاسفانه ما تامین دلیل انجام بدلیل ناآگاهی انجام ندادیم در زمان تکمیل واحد

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام
   شما می توانید دادخواست الزام به انجام تعهدات- اخذ پایان کار – صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند را مطرح نمایید.
   قبل از هر اقدامی حضورا با وکیل دادگستری مشورت نمایید و در صورت تمایل می توانید به دفتر ما جهت مشاوره تشریف بیاورید.

 • ملیحه
  ملیحه

  با سلام. پدر من سال ۹۷یک ملکی رو با ملک خودش معاوضه کرده و۱۵۰ میلیون تومان هم در وجه نقد پرداخت کرده اما به این دلیل که ملک خریداری شده یک طبقه ی آن اجاره داده شده بود به همین دلیل قرار شده بود تا چند وقتی که مستاجر از آن خانه تخلیه کند ۲۵ میلیون تومان چک بدون تاریخ نوشته شده بود که هر وقت اجاره نشین از آن خانه تخلیه کرد ۲۵ میلیون تومان پرداخت شود،اما فروشنده ی ملک خودسرانه به چک تاریخ گذاشته و چک پدرم را برگشت زده است.ومتاسفانه کارپدرم به شکایت و دادگاه کشیده شده است.ومتاسفانه رای داوری هم به طرف مقابل صادر شده است وفسخ اعلام شده است.اما چون که در مبایعه نامه معاوضه ی ملک و کلید به کلید نوشته شده است نتوانسته اند اجرای حکم کنند.از روش تصرف عدوانی شکایت کرده اند.میخواهم از شما کمک و راهنمایی بگیرم که آیا چگونه میتوانیم این تصرف عدوانی را ابطال کنیم چون همه ی مدارک و مبایعه نامه و صورت جلسه همه تکمیل و شفاف هستش.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام
   بهتر است حضورا و با در دست داشتن مدارک و رای داوری به دفتر تشریف بیاورید و امکان مشاوره در این خصوص بدون رویت مدارک و مستندات وجود ندارد.

 • علی
  علی

  با عرض سلام و خسته نباشی
  این جانب یک باغ داریم با قباله قدیمی در قباله دودانگ به اسم من سه دانگ به اسم ۲برادر ناتنی دیگر اما در اداره ثبت به اسم یک نفر ثبت شده پلاک کوبی گردید ه این یک مورد ۲-پشت باغ متصل به باغ می باشد اما جاده از وسط رد شده و یک نفر غریبه محل انگور دیم کاشته بدون مدرک حا لا شکایت کرده ام به عنوان تصرف عدوانی ایا به حق خودم میرسم یا خیر براساس نامه ادراه ثبت اسناد پلاک کوبی گردید

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.اگرسندنداریدوبراساس تصرف مدعی هستیدمی توانیددعوی رفع تصرف حقوقی طرح نمائید.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.اگرسندنداریدوبراساس تصرف مدعی هستیدمی توانیددعوی رفع تصرف حقوقی طرح نمائید.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.اگرسندنداریدوبراساس تصرف مدعی هستیدمی توانیددعوی رفع تصرف حقوقی طرح نمائید.

 • مهدی
  مهدی

  با سلام. یک سال پیش آپارتمان تازه ساختی را خریدم. هنگام خرید در بنگاه املاک سند زمین که به نام فروشنده بود رو دیدم و کپی اونو دارم. قولنامه در مشاور املاک تنظیم شد ولی کد رهگیری نگرفتم. الان بعد ازیک سال حکم تخلیه اومده برام که این واحد قبل از شما خریداری شده و کد رهگیری هم دارد. زمین مذکور سه دست معامله شده تا رسیده به فروشنده ما و انگار قبل از خرید زمین واحد ها تفکیک شده بوده اند. الان بنده باید چیکار کنم. تا چند وقت میتونم حکم تخلیه رو عقب بندازم و در کل چکار باید بکنم؟ هنوز سند ملک هم حاضر نشده است.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.حکم شماتخلیه نیست وخلع یداست.می توانیداگرقطعی شده ازاجرای احکام مهلت گرفته وشکایت قانونی تان راپس ازمشورت باوکیل طرح نمائید.

 • حسن
  حسن

  باسلام ملکی از پدرم ارث رسیده هیچگونه سند نداشیم برای تقسیم وارث ها مشکل داشتیم برای تقسیم ب دادگاه با استشادمحلی در دادگاه طرح دعوا کردیم رای دادگاه از طریق دادگاه ملک فروخته شود بین وراث تقسیم شود الان شخصی همسایه ماست ملک را تصرف کرد میگوید با استشاد محلی گرفته میگه ملک مال شما نیست مال من است وا میگه من ورثم ملک اجدادی ماست حال نمیدادم چکار کنم

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.اگرشمابا استشهادیه دستورفروش و مزایده گرفته اید همسایه تان هم می تواندبا استشهادیه ادعای مالکیت کند.

 • امیر علی اصغریان
  امیر علی اصغریان

  استادان گرامی بنده در یک ساختمانی از سال ۹۳ مستاجر هستم و هر سال هم با اتمام وقت اجاره نامه ام با صاحب ملک میرفتیم پیش بنگاه پشت قولنامه ظهرنویسی تمدید میکردیم الان یکی پیدا شده میگه این ساختمان مال من هست و یه روز ساعت ۹ شب بدون وقت اداری با کارشناس دادگاه اومدن جلوی درم از من اجاره نامه خواستن من بخاطر محکم کاری به کارشناس اجاره نامه رو ندادم گفتم هر وقت دادگاه ازم بخواد من میارم دادگاه. من کارت کارشناسی و شماره پرونده رو خواستم بهم نشون ندادن. بعد من صاحب خانه را کشیدم خونه ام گفت غلط میکنه قولنامه به اسم خودمه گفت اون پسر عموم هست من با اون مشکل دارم کارمون در دادگاه فعلا به پایان نرسیده هر وقت حکم مالکیت آورد من بهت میگم خونه رو تخلیه کن. الان به بنده شکایت تصرف عدوانی کرده و بنده با بردن اجاره نامه ام و دفاعیاتم دادیار قرار منع تعقیب بهم داد بعد طرف اعتراض کرد دادگاه با استناد به نظر کارشناس قرار را نقض و بهم قرار جلب دادرسی داده نظر کارشناسی هم اینه که من رفتم جلوی در فلانی اجاره نامه بهم نشون داد الان بنده چیکار کنم آیا واقعا بنده مرتکب جرمی شدم.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام
   با این اوصافی که شما تعریف کرده اید، رابطه شما با طرف مقابل یک رابطه حقوقی است و اتهام تصرف عدوانی به شما وارد نمی باشد.

 • مريم خجسته
  مريم خجسته

  با سلام من احتياج به راهنماييتون دارم، پدر من يك ملك مشاع داشتن، به اصرار افراد ديگر خونواده مقداري از اين ملك رو دستي به كسي كه اونجا كار ميكرد بخشيدند. ايشون راضي نبودند. بعد از سالها متوجه شدند كه اونها از اون مقدار زمين كه نوشته بوده حدودي ٥٠٠٠ متر حتي بيشتر هم گرفتند سند مشاع زمين به اسم ايشون هست و خواستند كه زمين رو پس بگيرند. بعد از كلي كشمكش پدرم تو زمين چند تا درخت كاشتند و ورثه اون شخص كه سالهاست فوت شده از ايشون شكايت عدواني كردند. سند به اسم پدرم هست ايا ايشون ميتونند ملك رو پس بگيرن وقتي پولي اين وسط رد و يدل نشده و ايا اين دادگاه عدواني براي شاكي نتيجه خواهش داد ؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.اگرهبه باشرایط قانونی انجام شده باشد با فوت واهب و متهب قابل رجوع نیست.حتمآ باوکیل مشورت کنید.

 • ملک محمدابدالوند
  ملک محمدابدالوند

  سلام .من یک قطعه زمین باغی ۲ سال قبل خریداری کرده وبصورت قولنامه ووکالت به شخص دیگری واگذارنموده ام مساحت زمین ۱۱۰۰متربوده ودرقولنامه ذکرشده انتقال زمین طبق سهم قیدشده درسندولی درقولنامه قسمت مساحت ۱۰۰۰مترنوشته شده اکنون متوجه شده ام قسمت سند ۷۰۰متراست ایا میتوانم نسبت به بقیه مساحت اضافی که۴۰۰متراست ادعا نمایم

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.به لحاظ تخصصی بودن موضوع وپیچیدگی حقوقی آن بامدارک برای مشورت نزدوکیل بروید.

 • تصرف ملک بدون سند رسمی
  تصرف ملک بدون سند رسمی

  سلام
  در یک منطقه کوهستانی که ملک ها فاقد سند رسمی می باشند و اصطلاحا جزو مستثنیات هستند. اما یه دیوار از نوع دستک های فلزی و سیم خاردار میان دو ملک کشیده شده بود. همسایه ما اقدام به تخریب دستک های فلزی و سیم خاردار میان دو ملک کرده و به ملک ما تجاوز کرده و به احداث بنا در آن نیز پرداخته است. کارشناسان دادگستری هم وقوع تجاوز به اندازه ۲۰ مترمربع را تایید کرده اند
  می خواستم بدونم به نظر شما چه حکمی برای این همسایه ما احتمالا صادر خواهد شد؟؟
  با تشکر

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام
   در این خصوصا امکان پیش بینی برای ما وجود ندارد و دادگاه با توجه به اوضاع و احوال وضعیت متهم و آثار جرم حکم صادر می کند.

 • Sm
  Sm

  با سلام وخسته نباشید،ما یه زمین کشاورزی داریم که مال پدرمونه ،بیش از ۴۰ساله استفاده میکنیم این زمین رو پدرم از داییش که بی وارث بوده خریده و دایی پدرم هم از شوهر عمم خریده اما سندی بین پدرم و داییش نیست نمیدونیم شاید گم شده،اما شوهر عمم سند داره و تازگیا فوت کرده پسراش ادعا میکنن این زمین مال اوناست و کل ده هم میدونن این زمین ماله پدرم هستش که به ما چهار برادر رسیده ،پدرم هم فوت کرده،پسرای شوهر عمم از ما شکایت عدوانی کردن در حالی که نزدیک به چهل ساله اصلا چنین ادعایی نداشتن و بعد از فوت پدرشون این شکایت رو‌انجام دادن،ما هم میتوانیم استشهاد جمع کنیم که این زمین ماله ماس هم هم میتوانیم سوگند بخوریم که پول دادیم و گرفتیم اما متاسفانه سندی در دستمون نیس.راه حل شما چی میباشد ؟این شکایت اخرش چی میشه؟ما بعد بیش از ۴۰سال باید زمین رو دو‌دستی تقدیم کنیم؟ممنون میشم راهنمایی کنید

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.لازم است درمحل زندگی تان بایک وکیل متخصص ملکی مشورت نمائید.

 • محسن
  محسن

  سلام شب شما بخیر..ملکی با کد رهگیری خریدم روز محضر گواهی عدم حضور فروشنده صادر شد بعلت وام گرفتن روی ملک فروخته شده ؟
  چند ماه بعد فروشنده اظهارنامه ای فرستاد که بدلیل فسخ یک طرفه معاملعه ما فسخ و ۵ روز وقت دارید برای گرفتن ثمن پرداختی خودتان..و گواهی عدم حضورگرفته بود به تاریخ شش ماه قبل از همان سردفتر.
  حالا که مردان خداست الزام به تنظیم سند کردیم. با همان گواهی عدم حضور دعوایی تقابل داده و فسخ مبایعه را خواسته.
  سوالم این هست مگر سر دفتر حق دارد روی یک سند دو تا گواهی عدم حضور صادر کنند.شکالت کردم از سر دفتر به کانون سر دفتران اول محکوم شد دادگاه تجدید نظر تبرئه کرد سر دفتر را..حالا نمیدانم چکار کنم

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.خیر.تخلف است.چون دعوی شمامرتبط با امرملکی وفک رهن وسایرمدارک می باشد لازم است باهماهنگی دفتروقت مشاوره حضوری بگیریدو با تمام مدارک تشریف بیاورید.ضمنآ اگرمحل زندگی شماتهران نیست ازوکلای متخصص ملکی محلی استفاده کنید.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.خیر.تخلف است.چون دعوی شمامرتبط با امرملکی وفک رهن وسایرمدارک می باشد لازم است باهماهنگی دفتروقت مشاوره حضوری بگیریدو با تمام مدارک تشریف بیاورید.ضمنآ اگرمحل زندگی شماتهران نیست ازوکلای متخصص ملکی محلی استفاده کنید.

 • میترا
  میترا

  سلام . منزل مسکونی با سند رسمی بنام پدرم را مادرم با سند عادی خرید وچند ماه بعد من ساختمان را از مادرم با سند عادی خریدم و خواهرانم و برادرم همگی به عنوان شاهد امضا کردن . اما متاسفانه پدرم فوت شد و در حال حاضر که ساکن ساختمان میباشم و در خواست الزام به سند مالکیت نموده ام . هیچ یک از خواهران و برادرم و مادرم حاضر به رضایت وامضا در دفتر خانه نمیشون .
  با تشکر . ممنون میشم راهنمایی کنید .

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.خواسته شماصحیح بوده و دادگاه حقوقی رسیدگی می کند.

 • یحیی
  یحیی

  با سلام اداره توزیع برق تهران با ایجاد دکل فشار قوی برق درفاصله ۳۳ متری زمین وبا عبور سیمهای ان از روی زمین عملا افت قیمت زمین مشا ۹۰۰ متری را داشته وبا شکایت در دادگاه کیفری با احراز وتامین دلیل کارشناس دادگستری حکم به مصارف عام المنفعه وخدمات عمومی داده است حکم برایت متهم داده ایا صحیح یا خیر

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام
   توضیحات شما ناقص است و بهتر است مشاوره حضوری اخذ نمایید، ولی به نظر می رسد موضوع فاقد وصف کیفری می باشد و باید در دادگاه حقوقی بررسی شود.

 • علیرضا
  علیرضا

  سلام و خسته نباشید واحدی را از سازنده خریده ام و در قرارداد که کد رهگیری دارد قید شده بعلت عدم پرداخت مابقی پول میتونم خونه رو بفروشم وپول فروشنده رابدم ولی بعلت کسادی بازار نتونستم بفروشم و سازنده خونه منو به اجاره داده ایا میتونم از ایشون شکایت کنم به عنوان خیانت در امانت و تصرف ممنون می شم راهنمایی بفر مایید

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.هنوزرسمآ مالک نیستیدوبه فروشنده بدهکارهستید.بنابراین رابطه قراردادی شمابافروشنده مهم است.درمحل زندگی خودبایک وکیل متخصص درامورملکی مشاوره کنید.

 • مجید حسنوند
  مجید حسنوند

  سلام.۳۳سال پیش شخصی در روستا بخشی از خانه مرا تخریب و زمینش را تصرف کرده و اطرافش را دیوار کشیده آیا بعد از ۳۳سال میتوانم از او شاکی و زمین را پس بگیرم؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.خیر.مشمول مرورزمان کیفری شده است.

 • محمد
  محمد

  باسلام . پدر بزرگ من با دو برادرش شریک بودند در زمینهای کشاورزی و سهم هر کدام از این سه نفر از زمینها مشخص است . حالا که پدربزرگ من فوت کرده است ، دو برادر او اجازه ی بهره برداری از زمینهای پدربزرگ را به ورثه ی او نمیدهند ، حالا چطور باید حق خودمان را از آنها بگیریم؟؟؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.ابتدابایدبادردست داشتن گواهی حصروراثت وبه اداره ثبت محل مراجعه کرده وپلاک اصلی زمین راپیداکرده وسپس علیه دوورثه دیگردعوی خلع یدمشاعی طرح کنیدتاراضی به افرازوتقسیم شوند.

 • فاطمه
  فاطمه

  سلام تقريبا ٢٠سال پيش پدر شوهرم يه ملك تو بهترين منطقه تهران داشتن كه من اطلاع نداشتم كه هنوز ملك مانده پدرشوهرم تقريبا ١٢ساله فوت كرده و بعدفوت پدرشوهرم دوسال بعدش شوهرم فوت كرده ويه دختر دارم حالا بعد گذشت ١٠سال از فوت شوهرم فهميدم از طريق دادسرا و پيگيري ملك هنوز به اسم پدرشوهرم باقيست و منع معامله داردچون بدهي بانكي دارد و اينكه يه نفر اونجا رو با جعل سند تصاحب كرده و ١٨ سال اونجا رو اجاره داده و اينكه مارو با زور از خونه دور ميكنه و تهديد ميكنه ميخواستم ببينم من چيكار ميتونم بكنم تا حق دخترو خودم رو از اونا بگيرم ممنون از راهنماييتون

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.حتمآ به وکیل متخصص درامورملکی وثبتی مراجعه نمائیدتاحق شمارابازپس گیرد.

 • ن. م
  ن. م

  باسلام اگر شخصى ملك شمارو تصرف كرده باشه عدوانى و شما بعد دوسال متوجه شويد از او شكايت كنيد و حكم داده شه چند روزه فرد رو بيرون مى كنن؟ يعنى چه چقدر بعد حكم اجرا ميشه

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.شکایت موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجارات اسلامی نمی توانیدانجام دهید وتصرف عدوانی شماحقوقی است.

 • سروش
  سروش

  با سلام.ما ۵ برادر وخواهر هستیم که یک منزل دوطبقه از پدرمان به ما به ارث رسیده.سال ۹۷-۹۸ طبقه همکف را اجاره داده ایم و امضای برادرم پای قولنامه بنگاه معاملات ملکی است که فاقد امضای دوشاهد است و کرایه ماه به ماه به حساب مادرم واریز می گردد که سند مالکیت به اسم ایشان نیست.از سال ۹۸ به بعد هیچ قراردادی نوشته نشده و تنها کرایه به حساب مادرم واریز شده است. الان که به مستاجر گفتیم تخلیه کن بخاطر کرونا از تخلیه ملک خودداری می کند و چون قولنامه اولیه ما فاقد دو امضا شاهد است طرح دعوی جهت دستور تخلیه در شورای حل اختلاف ممکن نمی باشد و باید از طریق دعوی برای صدور حکم تخلیه اقدام کنیم که فرایند زمانبری است.آیا راه دیگری برای طرح شکایت از طرف ورثه که زمان کمتری را شامل بشود وجود دارد؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.منظورتان ازقولنامه قرارداداجاره است.صرف واریزاجاره بها دلیل وجودرابطه استیجاری نیست.لازم است حضورآ باکارت شناسائی برای مشاوره حضوری به وکیل متخصص امورملکی مراجعه نمائید.

 • بزرگی
  بزرگی

  با سلام.بنده مالک سه دانگ یک واحد آپارتمان هستم و سند تک برگی بابت ۳ دانگ را دارا میباشم بابت سه دانگ دیگر ملک را اجاره کرده ام بعد از اتمام زمان اجاره کلید آپارتمان را تحویل شورای حل اختلاف داده تقاضای وجه رهن را کردم که شورای حل اختلاف رای به پرداخت وجه رهن و اجرت مثل دیر کرد پولم را داد و کلید آپارتمان را شریکم از شورای حل اختلاف تحویل گرفته و حدود ۲ سال در اختیار دارد و ملک هم تخلیه میباشد و کلید هم نزد شریکم هست سوال اینجاست آیا بنده میتوانم شکایت تصرف عدوانی از شریکم داشته باشم و آیا میتوانم اجرت مثل این ۲ سال را که ملک در اختیار شریکم بوده را دریافت کنم و اگر این حق را دارم بهتر است شکایت کیفری کنم یا حقوقی لطفا راهنماییم کنید،ممنونم

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام
   می توانید بابت این دو سال دعوی مطالبه اجرت المثل حقوقی را طرح نمایید.

 • نوید
  نوید

  سلام خدا خیرتون بده ممنون میشم راهنمایی کنید ما خونه باغ موروثی را با اعتماد به فروشنگان مبنی بر تقسیم شدن بین خودشون خریدیم در واقع چهار دنگ از زمین شش دانگ متاسفانه الان متوجه شدیم که تقسیم نامه ای در کار نیست و نفر سوم هم شکایت داره باید چه کنیم؟علیه کی شکایت کنیم و اینکه میگن اگه بریم تصرف کنیم بهتره صحیح است؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام علیه وراثی که بدون اجازه دیگر وراث ملک رو به شما فروختن شکایت فروش مال غیر مطرح کنید

 • گیتا
  گیتا

  با سلام. من به همراه پدر و مادرم در یک واحد اپاتمان زندگی میکنیم که سند آن به نام مادر من است ولی ایشان در دفترخانه آپاتمان را به من و خواهرم صلح عمره کرده اند. با توجه به این موضوع اگر در مورد استفاده غیر قانونی یکی از همسایگان از مشاعات شکایت داشته باشم، خودم میتوانم شکایت کنم یا حتما مادرم باید برای شکایت به دادسرا مراجعه کند؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام مالک شما هستید و می توانید شکایت کنید.

 • ابوالفضل
  ابوالفضل

  سلام خسته نباشید پدرم سال۵۸ از امور اراضی زمین میگیرد بعد با پدرش درخت کار ی میکنن تاچند سال باهم کار میکنن که به مشکل میخورندپدرم دیگه داخل باغ نمیرود تاسال۸۵ که پدر بزرگم فوت می کند بعد ازفوت پدرم بزرگم ،عموهام ملک بین خودشون تقسیم میکنند هنوز سند واگذاری زمین به اسم پدرم هست ولی فوت کرده آیا میشه ملک را پس گرفت

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.بایدمدارک خودرابه وکیل متخصص ملک نشان دهید.

 • سیدمحمدقریشی
  سیدمحمدقریشی

  سلام. پدرم در خصوص ملک مشاع در دادگاه اقامه دعوی کرده و حکم خلع ید گرفته و بعد از حکم خلع ید متصرف اقدام به ساخت بنا نموده و مجددا بعد از کلی دوندگی و ماجراهای طولانی حکم رفع تصرف گرفته اما بعد از دوبار مراجعه به مکان مذکر فرد متصرف خود را نشان نمیدهد و تنها فرزندان وی حضور داشته با مراتب به صورت تلفنی توسط مامور ناجا به متصرف اعلام شده و به وی ۴۸ ساعت مهلت تخلیه داده . چنانچه این روند ادامه داشته باشد نتیجه کار چه میشود. ممنون میشم راهنمایی کنید.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.رفع تصرف اجرامی شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ثبت پرسش

شما می توانید از این بخش سوال خود را ثبت کنید و در کمترین زمان پاسخ مناسب را از طریق ایمیل دریافت کنید.

مشاوره حضوری

از طریق این بخش شما می توانید قرار مشاوره حضوری خود را ثبت و در زمان مشخص شده مشاوره حضوری دریافت کنید.

مشاوره تلفنی

درصورتی که نیاز به مشاوره تلفنی دارید از این بخش اقدام کنید و با وکلای پایه یک دادگستری تلفنی صحبت کنید.


برچسب‌ها :