تصرف عدوانی و مجازات آن

جهت مشاره تلفنی رایگان و درخواست وکیل ملکی با شماره زیر تماس بگیرید


71333400 - (021) { سی خط ویژه }

در این مطلب قصد داریم  درباره ی دعاوی تصرف عدوانی صحبت کنیم.

دعاوی تصرف:در صورتی که موضوع حقی که منشا دعوا است تصرفات قبلی خواهان باشد .یعنی خواهان عملا مال یا حق مورد نظر را در اختیار داشته باشد به آن دعوای تصرف اطلاق میشود و در این رابطه  اینکه خواهان واقعا در دعوا ذی حق باشد یا نباشد در نظر گرفته نمی شود.

در حقیقت قانونگذار به متصرف قبلی مال غیرمنقول که ملک عدوانا از تصرف او خارج شده اجازه داده است که بدون نیاز به دلایل مالکیت طرح دعوا کند حتی اگر کسی که عدوانا متصرف شده دلایلی بر مالکیت خود داشته باشد بنابراین قانونگذار خارج کردن املاک از تصرف متصرفین را ممنوع کرده است و از تصرف و متصرف حمایت می کند.  

دعاوی تصرف به زبان ساده :اگر کسی مالی یا حقی را در اختیار داشته باشه و عملا تصرف کند، قانونگذار به این تصرف عملی افراد بها داده و به اینکه شخص واقعا آن حق را دارد یا ندارد توجه نکرده و همین که کسی مال یا حقی را در تصرف (در دست ،اختیار ) خود داشته باشد قانون از آن حمایت می کند.

پس اگر کسی در یک مال غیرمنقول متصرف بوده (مثلا مستاجر بوده یا به رایگان در ملک دیگری ساکن بوده یا ملک خودش بوده و ساکن ملک بوده و..)به این می گویند تصرف و تصرف او به مدت مثلا ۱ سال سابقه تصرف محسوب می شود حالا کسی این ملک را به زور و عدوان از دست متصرف قبلی خارج کند غیر قانونی می باشد و قانونگذار آن را ممنوع کرده است و طرف می تواند علیه کسی که ملک را عدوانا تصرف کرده دعوای تصرف اقامه کند.

انواع دعاوی تصرف

قانون آیین دادری مدنی دعوی تصرف را بر سه نوع بیان کرده است :

۱٫دعوای تصرف عدوانی

۲٫دعوای مزاحمت

۳٫دعوای ممانعت از حق

تصرف عدوانی چیست؟

اگر شخصی با زور و بدون رضایت مالک یا مستاجر ، زمین یا ملک آن را تصرف کند این عمل وی تصرف عدوانی نامیده می شود.به عبارتی تصرف عدوانی عبارت است کسی به جبر و تعدی ، مال مورد تصرف کسی را از دست او در آورد.تصرف عدوانی طبق قانون به دو صورت تصرف عدوانی کیفری و تصرف عدوانی حقوقی تقسیم می شود.

تصرف عدوانی

تعریف حقوقی تصرف عدوانی :

 ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی :«دعوای تصرف عدوانی عبارت است از ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید.»

سابقه تصرف خواهان که مدعی تصرف عدوانی خوانده است چه مدت می باشد؟

در قانون قدیم حداقل یک سال گفته شده بود اما در حال حاضر طبق قانون جدید مدت مشخص نشده و مدت هر چندکوتاه باشد مورد حمایت قرار گرفته ولی با توجه به نظرات متعدد به نظر میرسد تصرف حداقل یک سال مد نظر می باشد و تصرف محسوب می شود.

اگر کسی بدون رضایت دیگری اتومبیل او را تصاحب و خود استفاده کند مرتکب تصرف عدوانی شده است ؟

خیر، تصرف عدوانی در رابطه اموال غیر منقول مانند زمین ،خانه ،مغازه ،و…مطرح می شود در رابطه با اموال منقول مثل اتومبیل جای بحث جرایم دیگر می باشد.

تفاوت و شباهت تصرف عدوانی کیفری با خلع ید

دعوای خلع ید (یا همان دعوای مالکیت ) : در واقع دعوای مالکیت دعوایی است که در آن دادگاه در صورتی حکم علیه خوانده صادر می نماید که خواهان با ارایه ادله متناسب ،مالکیت خود را نسبت ملک مورد دعوا که خوانده آن را انکار می نماید و نیز غاصبانه بودن ید خوانده را اثبات می کند. :در یک مثال ساده :آقای ب در یک منزل مسکونی ساکن و متصرف می باشد و آقای الف مدعی است که این منزل که آقای ب متصرف آن است ملک آلف بوده و سند مالکیت دارد و آقای ب به زور و عدوان آن را متصرف شده و الف در خواست خلع ید  را دارد .

دعوای تصرف عدوانی :سبق تصرف خواهان و عدوانی بودن تصرف خوانده محور رسیدگی است .در دعوای تصرف عدوانی مطابق ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی ابراز سند مالکیت دلیل سابقه تصرف خواهان می باشد مگر اینکه خوانده استفاده از حق را به طریق دیگر ثابت کند .

یعنی در دعاوی تصرف عدوانی مهم این است که خواهان سابقه تصرف در مال غیر منقول (ملک ،زمین ) داشته باشد و خوانده به زور مال غیرمنقول را از دست خواهان گرفته باشد و خودش تصرف کند .

در یک بیان کلی :در تصرف عدوانی مهم نیست ملکی  که خواهان قبلا در تصرف داشته مال خواهان بوده یا نه مهم این هست که ملک را در تصرف و اختیار داشته و به مالکیت خواهان توجه نمی کنیم و مهم این است که خواهان ادعا می کند ملکی را که در اختیار داشته دیگری (خوانده )به زور از چنگ او خارج کرده است ولی در دعوای خلع ید خواهان ادعا می کند که مالک ملک است و خوانده به زور آن را از اختیار او خارج کرده است

دعوای تخلیه ید چیست ؟ در دعوای تخلیه ید خواهان مدعی است که خوانده قبلا به موجب قانون یا قرار دادی مثل قرار داد اجاره متصرف در ملک من بوده ولی حالا که قانونا مهلت تصرف او تمام شده یا مدت قراردادش  تمام شده همجنان در ملک من مانده و ملک را تخلیه نمی کند و خوانده نیز قبول دارد که خواهان مالک ملک است ولی به زور از ملک خارج نمی شود.

برای مثال :آقای الف مستاجر و ساکن ملک اقای ب می باشد و عقد اجاره بین آنها به مدت یک سال منعقد شده است بعد از پایان یک سال آقای ب که مالک ملک (موجر) است به آقای الف (مستاجر) می گویند مهلت اجاره تمام شده و خانه را تخلیه کن ولی با این حال آقای الف (مستاجر ) خانه را تخلیه نمی کند  و در واقع در این صورت ادامه سکونت مستاجر قانونی نیست و عدوانی است و خواهان در این مورد دعوای تخلیه ید اقامه می کند .

ماده ۱۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی:«سرایدار ،خادم ،کارگر و به طور کلی هر امین دیگری ،چنانچه پس از ده روز از تاریخ ابلاغ اظهار نامه مالک یا ماذون از طرف مالک یا کسی که حق مطالبه دارد مبنی بر مطالبه مال امانی از آن رفع تصرف نکند متصرف عدوانی محسوب می شود.

ماده ۴۹۴قانون مدنی : عقد اجاره به محض انقضای مدت برطرف میشود و اگر پس از انقضای آن مستاجر عین مستاجره را بدون اذن مالک مدتی در تصرف خود نگاه دارد موجر برای مدت مذکور مستحق اجرت المثل خواهد بود، اگر چه مستاجر استیفای منفعت نکرده باشد و اگر با اجازه مالک در تصرف نگه دارد وقتی باید اجرت المثل بدهد که استیفا منفعت کرده باشد مگر اینکه مالک اجازه داده  باشد که مجانا استفاده نماید.

تصرف عدوانی کیفری

اگر کسی ملک متصرفی مستاجر را از تصرف او خارج کند مستاجر چه دعوایی می تواند مطرح کند؟؟

مطابق ماده ۱۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی مستاجر که متصرف قانونی ملک است در این صورت دعوای تصرف عدوانی مطرح می کند .

چه موقع دعوای تصرف عدوانی مطرح می شود ؟

۱.موضوع اختلاف مال غیر منقول باشد مثل زمین ،خانه ،مغازه و…

۲٫خواهان مدعی تصرف قبلی در مال غیر منقول مزبور بوده :(یعنی خواهان مدعی باشد ملک مزبور مدتها در تصرفش بوده )و خواهان مدعی تصرف فعلی خوانده به طور عدوانی باشد .(خواهان مدعی باشد ملکی را که مدتها در تصرف داشته خوانده به زور از دست او گرفته )

۳٫ خوانده انکار کند .(خوانده همه ادعا های خواهان را انکار کند و مدعی تصرفات خودش

انواع تصرف عدوانی

تصرف عدوانی به دو دسته تصرف عدوانی کیفری  و  تصرف عدوانی حقوقی تقسیم می شود

تصرف عدوانی کیفری

تصرف عدوانی کیفری عبارت است از اخراج مال غیر منقول بدون رضایت مالک یا اجازه از طرف مالک توسط دیگری با علم به موضوع و از روی عمد. جرم تصرف عدوانی از جمله جرایم علی اموال و مالکیت است که موضوع آن مال غیر منقول متعلق به دیگری است. قانونگذار در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی جرم تصرف عدوانی را پیش بینی نموده و بیان می دارد در صورت اجتماع عناصر سه-گانه جرم مرتکب به مجازات یک ماه تا یکسال حبس محکوم می شود.

جرم تصرف عدوانی

عناصر جرم تصرف عدوانی عبارتند از :

اول) عنصر قانونی جرم تصرف عدوانی : مواد ۶۹۰ تا ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی
دوم) عنصر مادی جرم تصرف عدوانی : استیلای عرفی و مادی مرتکب بر مال غیرمنقول متعلق به دیگری به قصد استفاده از آن به نفع خود.
سوم) عنصر معنوی جرم تصرف عدوانی : قصد اضرار به غیر، سوءنیت خاص این جرم نیست.

برای طرح دعوای تصرف عدوانی کیفری کدام مرجع صالح می باشد ؟

دادسرا و دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول

نکته : دعاوی مربوط به مال غیرمنقول مطابق قانون شوراهای حل اختلاف قابل طرح در شوراهای حل اختلاف نمی باشد

دعوای تصرف عدوانی را از کدام راه (حقوقی یا کیفری ) مطرح کنیم ؟

۱.اگر خواهان حقوقی باشیم نیاز به اثبات مالکیت و دلایل مالکیت خود نداریم و صرف اینکه ملکی را که حداقل یک سال در تصرف داشتیم از تصرف ما خارج کرده باشند کافی برای اقامه دعوای حقوقی خواهد بود .

۲.به دلایل و اسناد و مدارک خود نگاه می کنیم.اگر دلایل مالکیت مثل سند مالکیت داشته باشیم بهتر است دعوای کیفری مطرح کنیم چون داشتن سند مالکیت در مراجع کیفری مورد توجه قرار می گیرد ولی در حقوقی به سند توجه نمیشه فقط تصرف قبلی خواهان اگر محرز باشد کافی است .

۳.در اکثر مواقع خواهان صرفا میخواهد به ملک خود برسد و فقط از دنبال خسارت و آثار مالی و اجرت المثل ایام تصرف و…می باشد و دنبال مجازات خوانده از طریق کیفری ازجمله حبس نمی باشد .

۴.معمولا روند دادرسی حقوقی طولانی تر از کیفری می باشد .

۵.در صورت داشتن دلایل مالکیت و اسناد مالکیت اقامه دعوای کیفری سهل تر می باشد

۶.دعوی مربوط به مال غیر منقول از پیچیدگی و اهمیت بالا برخوردار می باشد و قانونگذار توجه ویژه به این مورد داشته است و….

با توجه به این موراد به طور مثال خواهان تصمیم می گیرد که از طریق کدام کانال حقوقی یا کیفری طرح دعوا کرده و احقاق حق کند.توصیه میشود براینکه درست انتخاب کنیم که از کدام راه وارد بشویم و چونه احقاق حق کنیم حتما در دعوا وکیل داشته باشیم .

پس در دادگاه کیفری خواهان باید مالکیت خود را اثبات کند ولی در دادگاه حقوقی خواهان نیاز به اثبات مالکیت ندارد و تصرف قبلی خواهان و عدوانی بودن عمل خوانده برای طرح دعوا کافی است

تفاوت تصرف عدوانی کیفری با حقوقی

۱-مهمترین فرق بین تصرف عدوانی کیفری با حقوقی ، وجود یا عدم وجود رکن روانی در متصرف عدوان است که برای مجرم شناخته شدن شخص مرتکب، باید توسط قاضی احراز شود که وی میدانسته مال متعلق به غیر است.
۲- در قانون مجازات اسلامی احراز مالکیت ضرورت دارد در حالی که در قانون آیین دادرسی مدنی نیاز یه احراز مالکیت نیست همچنین در قانون آیین دادرسی مدنی احراز سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف (تصرف جدید) خوانده ملاک بوده ولی در قانون مجازات اسلامی نیازی به کشف و احراز سبق تصرف شاکی نمی باشد.
۳-دعوی تصرف عدوانی با تقدیم دادخواست حقوقی قابل طرح بوده ولی شکایت کیفری تصرف عدوانی صدور حکم رفع تصرف نیاز به تقدیم دادخواست حقوقی ندارد و صرف شکایت کیفری برای تعقیب جزایی متهم و صدور حکم رفع تصرف کفایت می کند.
نکته : مساله تصرف عدوانی هم از حیث حقوقی و هم از لحاظ کیفری قابلیت رسیدگی و تعقیب دارد فلذا چنانچه در محکمه حقوقی دادخواست رفع تصرف تقدیم دادگاه شده باشد در دادگاه کیفری صرفا باید متهم از حیث جرم تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ ق.م.ا تحت تعقیب واقع شود و مطالبه رفع تصرف در شکایت کیفری عملی لغو به نظر می رسد . طرح شکایت کیفری و تقاضای رفع تصرف عدوانی منوط به احراز مالکیت شاکی است به همین دلیل از غیر مالک قابلیت استماع ندارد و اقامه دعوی تصرف عدوانی در صورتی قابلیت استماع دارد که خواهات دارای سبق تصرف باشد.

تصرف عدوانی

مجازات جرم تصرف عدوانی

مجازات جرم تصرف عدوانی طبق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامي مي گويد هر كس … اقدام به هرگونه … تصرف عدواني يا ايجاد مزاحمت يا ممانعت از حق در موارد مذكور نمايد به مجازات ۱ ماه تا يكسال حبس محكوم مي شود و دادگاه را موظف به رفع تصرف عدوانی يا رفع مزاحمت يا ممانعت از حق نمايد.
دعوای تصرف عدوانی از جمله دعاوی غیرمالی می باشد که خواهان باید هزینه ثبت دعاوی غیرمالی را بر اساس تعرفه معینه که هر ساله از سوی قوه قضائیه تعیین می گردد ابطال نماید.
در نهایت پیشنهاد می شود که با توجه به شباهت مقوله خلع ید با تصرف عدوانی حتما مقاله مربوط به خلع ید را نیز مطالعه فرمایید.

تصرف عدوانی در ملک مشاع

مال مشاع مالی است که بیش از یک نفر در جزء جزء آن مال مالک باشند ، بدون اینکه سهم هر یک در آن مال خاص مجزا شده باشد. از آنجا مرتکب هم در این اموال مالک است آیا باز جرمی محقق می شود؟
این جرم در اموال مشاع نیز قابل تحقق است ، زیرا کل مال مشاع به یک نفر تعلق ندارد و تصرف در این مال حتی از طرف یکی از شرکاء بدون اجازه سایر ماکین تصرف در مال دیگری است. از این رو شرط تعلق داشتن مال به دیگری وجود دارد . از طرف دیگر از لحاظ عنصرمعنوی وقتی شریک مال مشاع با سوء نیت این اقدام را مرتکب می گردد، نظم عمومی جامعه را نیز مختل نموده و از آنجا که هدف حقوق کیفری حفظ حقوق و آزادی های فردی و نظم عمومی است می توان قائل شد که این اقدام شریک موجب ایراد ضرر به شریک دیگر و حقوق او شده است. به این ترتیب به نظر می رسد که بتوان قائل به تحقق این جرم در اموال مشاع نیز شد.

 

رسیدگی ،صدور رای و شکایت در دعوای تصرف عدوانی به چه نحو انجام می شود ؟

۱.مطابق ماده ۱۷۷ قانون  آیین دادرسی مدنی رسیدگی به دعاوی تصرف تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست وخواهان در نوبت رسیدگی قرار نمی گیرد و رسیدگی خارج از نوبت خواهد بود.

۲٫رعایت اصل تناظر در این دعاوی نیز الزامی است یعنی خواهان و خوانده در این دعاوی حق دفاع در مقابل همدیگر را دارند .

۳٫و در دادگاه باید تصرف قبلی خواهان و تصرف عدوانی خوانده احراز شود .

۴٫شخص ثالثی هم که در دعوای تصرف عدوانی خود را ذی نفع می داند می تواند وارد شود .

۵٫دعوای تصرف عدوانی به محض صدور حکم ،حکم فورا اجرا می شود و باید سریع رفع تصرف شود .

۶٫چون دعوای تصرف عدوانی غیر مالی اعتباری می باشد بنابراین مانند دعاوی غیر مالی در هر حال قابل تجدید نظر می باشد .و تجدید نظر خواهی در این مورد برخلاف سایر دعاوی مانع اجرای حکم نیست .

و تمامی این موارد مستلزم رسیدگی به ادله و ادعاها و استدلات طرفین دعوا می باشد .

اوصاف و ویژگی های تصرف عدوانی:در رابطه با دعوای تصرف خواهان و خوانده و مالی که تصرف روی آن انجام شده یک سری ویژگی ها دارد که براساس آنها می توان دعوای تصرف مطرح کرد .

آثار تصرف عدوانی

بعد از اینکه تصرف عدوانی خوانده در دادگاه ثابت شود تکلیف آثارو اقدمات انجام شده در ملک مورد تصرف عدوانی چه خواهد شد؟:

ممکن است  متصرف عدوانی در ملک مورد تصرف عدوانی اقداماتی از قبیل :

۱٫بنا بسازد

۲٫درخت بکارد

۳زراعت کند

اگر متصرف عدوانی (خوانده)در زمینی که عدوانا تصرف کرده درخت بکارد یا بنا بسازد و دادگاه حکم به رفع تصرف بدهد تکلیف درخت و بنا چه می شود؟

اگر خوانده مدعی مالکیت زمین مزبور باشد درخت و بنا در زمین باقی می ماند و متصرف عدوانی در ظرف یک ماه از تاریخ اجرای حکم در باب مالکیت به دادگاه صلاحیتدار دادخواست دهد و اگر ادعای مالکیت نکند بنا و درخت را قلع و قم می کنند .

اگر متصرف عدوانی در زمین مورد تصرف زراعت کرده باشد تکلیف چیست ؟

مطابق ماده  ۱۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد متصرف عدوانی باید فوری محصول را برداشت نماید و اجرت المثل بدهد.

اگر موقع برداشت محصول نرسیده باشد تکلیف چیست ؟

در این مورد چه وقت برداشت محصول باشد چه موقع برداشت محصول نباشد و چه اینکه بذر روییده باشد یا نه خواهان می تواند متصرف عدوانی را مکلف به معدوم کردن زراعت کند و اصلاح آثار تخریبی را بخواهد.و یا خواهان می تواندبا جلب موافقت خوانده ۲ کار کند .۱٫قیمت بذر و دسترنج را پرداخت کند و ملک را تصرف کند یا ۲٫ملک را تا برداشت محصول در تصرف متصرف قرار دهد و اجرت المثل را بگیرد .

 

مزایای داشتن وکیل در دعاوی تصرف عدوانی

۱.تصرف عدوانی دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول بوده که به جهت اهمیت مال غیر منقول جز دعاوی پیچیده و حساس می باشد .

۲٫با توجه به شباهت دعاوی تصرف تشخیص اینکه دعوای مربوط به مال غیر منقول تصرف عدوانی است یا ممانعت یا مزاحمت و مالکیت و.. سخت می باشد .

۳٫اهمیت تشخیص دعاوی تصرف از جهت نحوه و چگونگی طرح دعوا می باشد درصورت عدم تشخیص درست ممکن است دعوا با قرار رد و منع مواجه شود

۳٫در طرح دعاوی تصرف معمولا با توجه به ادله موجود تصمیم می گیریم طرح دعوای حقوقی یا کیفری کدام به نفع ما هس و این ایجاب می کند که وکیل درپرونده حضور داشته باشد

۴٫درصورتی که دعوا در ابتدا به صورت صحیح اقامه نشود آثار منفی متعدد به دنبال خواهد داشت که حضور وکیل این امر را مانع خواهد شد برای نمونه ماده ۱۶۳ آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد کسی که راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوا کرده باشد نمی تواند نسبت به تصرف عدوانی و ممانعت از حق طرح دعوا نماید.

۵٫باتوجه ضمانت های متعدد که در مواد قانونی مطرح و همچنین مجازلات و مسئولیت های پیش بینی شده در قانون اقتضا دارد که شخص متخصص اقدام کند تا خواهان به همه حقوق خود برسد.مثل در خواست اجرت المثل ایام تصرف که مستلزم اقامه دعوا و صدور حکم است

۶٫در مجموع در پرونده هایی که موضوع مال غیرمنقول هست مبلغ مال غیرمنقول قابل توجه می باشد  که خواهان ممکن است در صورت یک اقدام نادرست مبلغ مزبور از دست بدهد هرچند در حقیقت محق بوده باشد.

 1. در دعاوی تصرف عدوانی برخی نهاد های حقوقی مثل ورود ثالث و …امکان دارد و اینگونه موارد مهلت های قانونی خاص خود را دارد که در صورت عدم حضور وکیل به دلیل عدم آگاهی افراد از اینگونه موارد ممکن است حقشان ضایع شود و چون بعد از سپری شدن برخی مواعد و مهلت های قانونی برخی موارد قانونی قابل اجرا نمی باشد .

۸٫در دعاوی مربوط به اموال غیر منقول مثلا تصرف عدوانی و سرقفلی و.. حضور و مشاوره و اقدام وکیل بسیار توصیه می شود بخاطر تعدد قوانین و روند دادرسی و مهلت ها و مواعد مختلف و جلوگیری از تضییع حق .

 

مدارک مورد نیاز برای گرفتن وکیل تصرف عدوانی 

 • کارت ملی
 • مدارکی که سبق تصرف را ثابت کند
 • اصول اسناد مالکیت

۳ سوال متداول از تصرف عدوانی کیفری

۱-آیا تصرف عدوانی کیفری تنها از طریق مالک قابل طرح است؟
در دعوی تصرف عدوانی کیفری مسأله مالکیت مطرح میباشد لذا تنها از طرف مالک یا نماینده قانونی وی قابل اقامه است.

۲-ضمانت اجرای تصرف عدوانی اموال منقول چیست؟
تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق اموال منقول همچنان با ماده یک از قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرفات عدوانی قابل رسدگی و اعاده به وضع سابق است.

۳-آیا این جرم تصرف عدوانی در اموال مشاع قابل تحقق هستند؟
بله، طبق ماده ۱۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی اگر در مال مشاع بعضی از شرکاء مانع تصرف یا استفاده یا مزاحم استفاده بعضی دیگر شـونـد، حسب مورد در حکم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب خواهند بود.

4.4/5 - (50 امتیاز)

جنبه حقوقی این دعاوی مالی است.

مدت زمان تصرف بدون داشتن سند مالکیت و معامله ای که نشان دهنده ی مالکیت باشد هیچ نوع حقی برای متصرف ایجاد نخواهد کرد . و الویت با شخصی است که سند داشته باشد.

بله، طبق ماده 167 قانون آیین دادرسی مدنی اگر در مال مشاع بعضی از شرکاء مانع تصرف یا استفاده یا مزاحم استفاده بعضی دیگر شـونـد، حسب مورد در حکم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب خواهند بود.

تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق اموال منقول همچنان با ماده یک از قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرفات عدوانی قابل رسدگی و اعاده به وضع سابق است.

در دعوی تصرف عدوانی کیفری مسأله مالکیت مطرح میباشد لذا تنها از طرف مالک یا نماینده قانونی وی قابل اقامه است.


مطالب مرتبط

164 دیدگاه

 • اسمعیل
  اسمعیل

  سلام. در دادگاه کیفری با شکایت تصرف عدوانی رای به رفع تصرف و مجازات داده شد و بیست روز برای تجدید نظر وقت داده شده است آیا با توجه به ماده ۱۷۵ آیین دادرسی مدنی اجرای فوری وظیفه دادگاه نیست ؟قاضی می گوید تا قطعی نشدن رای در دادگاه تجدیدنظر امکان اجرای رفع تصرف ممکن نیست.آیا قاضی نباید با توجه با ماده ۱۷۵ بلافاصله رفع تصرف نماید؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.اقدامات اولیه رفع تصرف درصلاحیت دادسراست.

 • عباس دانایی
  عباس دانایی

  درود،، ملک مشاع مفروض باتعیین ٍثغور اربعه ازمالک خریداری ولی مبایعه نامه بصورت بصورت قولنامه دستی بدون کد رهگیری انجام شده فروشنده زنده ، ودرهمان ملک مشاع ملک دیگری رابه شخص ثالث دیگر فروخته ، شخص ثالث ادعای مالکیت ملک بنده راداشته وبه عنوان عدوانی ازمن شکایت کرده ، راه حل چیست

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام
   شرط شکایت کیفری تصرف عدوانی، داشتن سند رسمی مالکیت است.
   به همین دلیل شکایت فوق، قابلیت طرح نخواهد داشت.

 • user-09374621998
  user-09374621998

  سلام پسر همسرم املاک داره همسرم سال ۸۹ملکی رو خریداری کرده بعد دوسال پسرش به همسرم گفته پشت قولنامه رو امضاء کن تا برم سند ملک رو واست بگیرم تو نمیتونی الان از سال ۹۲ملک را تصرف کرده و حتی با دوتا از همکارانش زیر برگه نوشتن که پدرم این ملک رو با صحت وسلامتی کامل به من فروخته نه ثمن معامله رو نوشته ونه هیچ پولی به همسرم داده واز اون سال تا پارسال ما حتی قولنامه ویا کپی اون رو نداشتیم پارسال که همسرم به علت بیماری به کما رفت اون سریع رفته واسه سند اقدام کرد که ما متوجه شدیم از همسرم شکایت کرده روز دادگاه رفتیم و اون سریع شکایتش رو پس گرفت الان ما شکایت کردیم به عنوان تصرف عدوانی با توجه به اینکه دوتا از همکاراش که دستشون تو یه کاسه ست به عنوان شاهد زیر برگه رو امضاء کردن با توجه به اینکه ملک کد رهگیری داره ما کد رو به اتحادیه بردیم ملک هنوز بنام همسرمه

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام
   همسرشما میتواند با عنوان جعل و کلاهبرداری و نیز تصرف عدوانی از نامبرده شکایت نماید.

 • علی
  علی

  سلام خسته نباشی دوست عزیز
  بنده یه زمین کشاورزی دارم ‌که درمسیر خط لوله ی اب اشامیدنی که طرح ملی هم هست قرار گرفته من شرط هایی دارم که بزارم از زمینم عبور کنن .متاسفانه سازمان اب زیربار نمیره
  سوال من اینجاست ایا میتونن بدون درنظر گرفتن نظر من اقدامی روی زمین بکنن یا از طریق دادگاه اقدام کنند ؟؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام. چنانچه پس از ابلاغ و نشر آگهی، مبادرت به تصرف و تملک زمین نمایند، میتوانید دادخواست مطالبه قیمت زمین به نرخ عادله روز را از دادگاه بخواهید.

 • .۹۱۱۳۹۲۹۳۲۱بیژن خاوری
  .۹۱۱۳۹۲۹۳۲۱بیژن خاوری

  درود خداوند برشما و خانواده معزز
  ملکی خریدم . فروشنده بابت همین ملک نوبتی در ثبت اسناد داشت و کتبآ به بنده تعهد داد که از نوبتی که دارد برای ملک خریداری من سند بگیرد .
  او با انجام تشریفات قانونی سند ثبتی(ماده ۱۴۷) بنام خودش گرفته و عینآ به غیر واگذار میکند .
  با توجه به اینکه ملک را جهت گرفتن سند به امانت تحویل وی بود و بجای تحویل به بنده به غیر تحویل داد خیانت در امانت نموده است .
  ضمن اینکه خریدار نیز اگاه به مالکیت بنده بود و اکنون تصرف عدوانی او غاصبانه است ، شکایت کیفری خیانت در امانت و تصرف عدوانی غاصبانه را بجایی میبرد؟
  با توضیح اینکه فروشنده مال غیر یا معامله معارض نسبت سببی نزدیک با بنده داشته و حبس و جریمه سنگین ان تف سربلاست ، مانع شکایت ماده ۱۰۵ و ۱۱۷ ق ثبت است .
  لطفا شکایت کیفری را برایم تنظیم نموده ، شماره کارت عنایت بفرمایید تا هزینه را تقدیم کنم .
  با تشکر
  لطفآ پیامک و یا در واتساپ پیام بگذارید

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام. هم میتوانید شکایت کیفری کلاهبرداری طرح کنید و هم دادخواست ابطال سند تقدیم دادگاه نمایید.

 • محمد
  محمد

  تحقیقات مقدماتی ورسیدگی طبق رای وحدت رویه در تصرف عدوانی حقوق خصوصی با دادگاه کیفری ۲ هست نه دادسرا

 • فرح آذری
  فرح آذری

  سلام وقت بخیر
  دادگاه حکم به محکومیت خواندگان ردیف اول به رفع تصرف به میزان ذکر شده کرده است (که مالک اولیه و متصرف عدوانی اولیه خوانده ردیف اول است) در صورتی که در حین مراحل رسیدگی یا قبل تر زمین و مالکیت قسمت تصرف شده را به خوانده ردیف دوم انتقال داده است از آنجایی که دادگاه بصورت حضوری به دلایلی تشکیل نشده است لذا قاضی متوجه مالکیت خوانده ردیف دوم نشده است و برای ایشون قرار رد دعوا صادر کرده است
  ممنون میشوم راهنمایی فرمایید که این حکم قابلیت اجرا دارد یا باید اعتراض بزنیم و محکومیت خوانده ردیف دوم را هم بخواهیم؟؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام،
   هر دو گزینه، قابل انجام است.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام،
   هر دو گزینه، قابل انجام است.

 • سیاوش
  سیاوش

  با سلام ما ملکی دیم داریم
  که قسمتیش توسط شرکت گاز تصرف شده وگاز موقعیتوابعاد ان را به هم زده
  با توجه به فوت پدرم ونبود ما در ان منطقه شخصی که
  مرحوم پدرش در ۵۰ سال پیش در ان منطقه سابقه کشاورزی بر روی زمین دیگران داشته حالا فرزند ان مزحوم بعلت اشنایی به ان منطقه قسمت قابل توجه ای از زمین مارا متصرف وادعای مالکیت داره وابراز میکنه از شخصی خریده که ان شخص هم سالهاست که فوت کرده ولی پسرش باجناق برادرش نیز هست
  ولی لز سازمان نقشه برداری هوایی نقشه کامل زمین
  نربوط به ۵۲ سال قبل را تهیه کرده ام وکاملا مشخصه شده
  که تصرفاتی انجام داده ولازم به توضیح هست ای فقط در یک قسمت زمین چنین تخلفی صورت کرفته در قیماتهایی دیگه نیز بعلت
  عدم توجهپدرم که پیر بوده وتشخیصش کم بوده باز
  تخلف صورت گرفته ولی در شمالش با صحبت مشکل
  برطرف میشه اصل این نفر در جنوبی زمینه
  مدارک نقشه هوایی دارم
  عوارض پرداختی سال ۱۳۲۰
  بنچاق
  برگ امار
  سند مالکیت همسایگان
  خواهشمندم منو راهنمایی کنید

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام،
   شرکت گاز از جهت تصرفات خود مکلف به پرداخت قیمت زمین به نرخ عادله روز است.

 • علی
  علی

  درود گل…..پدر من اعدام محکوم شد سال۲ ۷،،،جرم یک تن تریاک کشف نشده فقط برای تلفن گزارش شخصی که بعدها گفتن بعد ازپول گرفتن که عمه من این کارو کرده و پدرم مهریز به خاطر اینکه رینگ ماشین خاک نرمه نشسته بود و تو بیابون چه میکرده دستگیر و زیر شکنجه یکماهه یک تن انگشتش میزنن پا کاغذ هم عمه هم عمو سریع پس از شنیدن اعدام اقدام به تصرف زمینهاش کردن و ساختن و الا هم نشستن بع از هشت سال کابوس بلاخره با دادن رشوه به هر عمله ای تو سیستم قضایی یزد آزادش کردیم وقتی صحنه ساخت زمینهاش دید به شوهرخواهرش گفت چرا ؟ترس گفت هنوزم مال خودت و عموم اصلا منکره میگه خریدم حالا چ جوری و حق الوکاله چنده هر پلاک زمین ها ۶۰۰ متره
  سپاس

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   باید تصرف عدوانی شکایت کنید
   البته با مدارک مالکیت باید حضوری با وکیل مشورت کنید تا راهکار مناسبی ارایه شود

 • سجاد
  سجاد

  زمین کشاورزی بنده روتصرف کرده اندمی تونم خسارت بگیرم؟سوال دوم اینکه آیا فرقی بین هبه نامه وتوکیل معامله وجوددارد؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام
   اگر سند مالکیت دارید امکان شکایت کیفری یا طرح دادخواست حقوقی و اخذ اجرت المثل و خسارات وجود دارد.
   در خصوص سوال دوم اختلاف زیادی ما بین این دو سند وجود دارد و بهتر است حضورا یا تلفنی مشاوره اخذ نمایید.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام
   اگر سند مالکیت دارید امکان شکایت کیفری یا طرح دادخواست حقوقی و اخذ اجرت المثل و خسارات وجود دارد.
   در خصوص سوال دوم اختلاف زیادی ما بین این دو سند وجود دارد و بهتر است حضورا یا تلفنی مشاوره اخذ نمایید.

 • محمدرضا
  محمدرضا

  باسلام و خسته نباشید
  ملکی پیش خرید کردم و ملک با توجه به توضیحات کارشناس دادگستری در حال استفاده برای نگهبان و کارگران می‌باشد و خساراتی به ملک وارد شده
  که با اعتراض مکرر بنده هیچ ترتیب اثری داده نشده
  آیا این تصرف هست ؟از کدام نوع ممنون

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.قبل ازمالکیت قطعی شماکاری نمی توانیدانجام دهید

 • مهدی خسروی
  مهدی خسروی

  سلام وقتتون بخیر
  من ۳ سال پیش یک واحد آپارتمان خریدم که دارای انباری میباشد،الان انباری دست شخصی است که میگوید من مستاجر هستم و شما بروید از صاحب اینجا شکایت کنید،من دعوای تصرف عدوانی کیفری کردم ولی الان میگویند باید دعوای حقوقی کنی،من الان باید چه دعوایی کنیم حقوقی یا کیفری و اینکه دعوای تصرف عدوانی کنم یا خلع ید
  ممنون

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.حقوقی رفع تصرف

 • شاه
  شاه

  سلام پدر بنده کا الان مرحوم هستن نزدیک ۳۵ سال بر روی ملک کشاورزی زراعت کردن و یک سال قبل این ملک دست عمو بوده والان چهار سال که که پدرم فوت کرده بنده دارم کشاورزی میکنم و عمو از من شکایت کیفری تصرف عدوانی کرده در ضمن سند اصلا ب نام عمو و پدر من نیست جز زمین های کردی میباشد الان من برا دفاع از خودم باید چیکار کنم

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.شکایت رومی شود

 • صحبت الله اصلانی
  صحبت الله اصلانی

  سلام سال۸۳قطعه زمینی داشتم که شخصی که میدونست زمینگیرشدم گفت ازپای تلفنت تکان نخورشخصی رامیشناسم که انهم مثل توقولنامه اززمینت داردشکایت کرده بایدبیای دادگاه تا۳روزدیگه باتوتماس میگیرندروزسوم رفتم سرزمین دیدم ساختن ونشستن ۱۴سال زمین مال من بودیکدفعه صاحب پیداکردسال ۸۰من رفتم پی زمین رایکمترکندم وسنگ وآهک پرکردم ونیم متردیوارکارکردم چهارطرف من ساخته شده بودیک برکوچه ۸متری بودپس چراسال ۸۰کسی نیامدادعاکندوقتی که مریض شدم آمدندزمینی که کل دارایی من بودهزارباربراش نقشه خواب وآشپزخانه کشیده بودم تواون شرایط برام روزنه امیدبودولی نامردی کردن وساختن منم رفتم که دعواکنم که بامشارکت پاسگاه دسبند زدن دستم ورفتم پاسگاه گفتن ازکسیکه خریدی شکایت کن منم ازون شکایت کردم ولی اون ازمن بدبختره کشاورزی داره ولی راضی نشدم ازکشاورزیش بردارم تاالان هم قراربوده که ۱۵میلیون حکمی که دادگاه دادبمن پرداخت کنه که یکریال نتونسته بده سنش بالاست سکته کرده سمت چپش فلجه راهنماییم کنیدچکارکنم ممنون ازهمه عدالت جویان وعدالت خواهان

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.درمحل زندگی تان به وکیل متخصص ملکی مراجعه کنید

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.درمحل زندگی تان به وکیل متخصص ملکی مراجعه کنید

 • رضا
  رضا

  سلام خسته نباشید
  پدر من در حال ساخت ساختمان بود که فوت میکنه .
  سه تا از واحد هارو پیش فروش میکنه یکی از واحد ها با پارکینگ اختصاص دوتا دیگه رو با پارکینگ مشاع
  و این هم بگم یک واحد هم به اسم من میباشد که پسرش مباشم که آن واحد هم با پارکینگ اختصاص میباشد .
  الان ساختمان آماده تحویل که مشکل پارکینگ هستش که در پارکینگ فقط دوتا اختصاص جا میشه میخواستم بدونم آیا کسانی که مشاع خریداری کردن حق در پارکینگ دارن یا نه

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   کسانی که پارکینگ اختصاصی خریده اند مقدم هستند.

 • علی مرادی
  علی مرادی

  عرض سلام و دورد
  شکایت تصرف عدوانی از ملکی را داشتیم متشاکی حین رسیدگی فوت کرد ورثه هنوز بر تصرف استمرار داشته و مدعی مالکیت مورث خود هستند دادگاه قرار موقوفی تعقیب صادر کرده . اگر ضمن اعتراض اعلام ورثه کنیم رسیدگی خواهد شد. آیا قرار موقوفی صحیح است؟ با تشکر

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام ، چون متشاکی فوت نموده ، قرار صادره صحیح هست ، شما میتوانید بر علیه ورثه شکایت نمایید

 • حمید
  حمید

  من محکوم به پرداخت پول دودانگ از شش دانگی که خریداری کردم به معارض و ید اول شدم .سوالم اینه با ایشون توافق کنم یا دادگاه تعیین قیمت کند به نفع من میباشد؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.توافق کنیدمطابق نظرکارشناس خبره

 • احمد
  احمد

  سلام درود به اساتید محترم از اینکه وقت میگذارید برای راهنمایی هموطنانخود کمال تشکر رادارم

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   خواهش

 • احمد
  احمد

  با سلام وعرض ادب
  اساتید محترم حدود ۴۰سال پیش شخصی ازدوستی وصداقت پدرم سو استفاده کرده مدعی قسمتی ازملک پدرموپدر بزرگم که بر روی آن کست و برداست داشته ان نموده که با وساطت معتمدین قسمتی مشخص از زمین پدرم جدا نموده اند با حدو مرز مشخص ۴۰ سال پیش به آن شخص داده اند با اینکه پدرم وآن شخص فوت شده اند فرزند آن شخص مدعی قسمتی دیگر از زمین ما میباشد در صورتیکه در طول ۴۰ سال گذشته هیچ یک از حدو مرز تعیین شده تخطی ننموده ایم حال فرزند آن شخص شکایت تصرف عدوانی بر علیه ما کرده لطفاراهنمایی فرمایید که شکایت این شخص بعد از ۴۰ سال جنبه قانونی دارد ؟ با تشکر

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   نتیجه هر دعوایی . در دادگاه و بررسی مدارک و دلایل طرفین. تعیین میشود و قابل پیش بینی نیست.

 • احمد
  احمد

  سلام اساتید محترم حدود ۴۰سال پیس شخصی مدعی قسمتی از زمین کشاورزی پدرم میگردد باتوجه به اینکه این زمین از زمان پدر بزرگ وپدرم کشت وبر داشت میشده با ورود معتمدین وقت قسمتی از زمین را به آن شخص واگذار میکنن با حدو مرز مسخص وقطعی با اینکه پدر بنده وشخصی که زمین را گرفته چند سال است فوت کرده اند حالا با گذشت ۴۰سال فرزندان آن شخص مدعی تغیر در حدو مرز ۵۰ سال پیش را دارن با توجه به اینکه هر کدام از در این مدت برروی زمین اختصاص شده کشاورزی کرده اند خواهشمندم در صورت اصرار آنها برای خواسته خود این جانب را راهنمایی فرمایید

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام
   نتیجه دادگاه با بررسی مدارک و دلایل طرفین خواهد بود.

 • ذبیح اله
  ذبیح اله

  سلام. پدر بنده۳۵ سال پیش یک قطعه زمین خریداری نموده بعد از چند سال پدر بنده به خاطر معتاد بودن ازش سوی استفاده کردند و در زمین ساخت ساز انجام دادند پدرم زمین را به صورت قولنامه از خود صاحب زمین خریداری نموده ولی اونهایی که زمین را تصرف کردند به صورت استشهاد محلی زمین را تصرف و سند زدند صاحب زمین وفات کرده ولی ورثه صاحب زمین تایید می‌کنند که زمین مال شماست راهنمایی بفرمایید

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام برای جواب به سوال شما نیاز به ملاحظه و برررسی مدارک میباشد

 • سپیده
  سپیده

  سلام خسته نباشید زمینی خریداره شده در سال ۸۲ توسط پدرم که ارث رسیده مسکونی بوده سال ۸۴ منطقه ازاد تاسیس شد و کابری اونو برای پروژه اش انبار اعلام کردن که قیپت زمین یک سوم شده و کسی حاصر به خرید نیست ایا می تونم برای صررو زیان اقدام کنم ودر صورت قبول چه مقدار از قیمت مسکونی پرداخت می کنن ممنون می شم جواب بدیین ؟؟؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   پرسش مفهوم نیست.

 • سپیده
  سپیده

  سلام خسته نباشید ببخشید که سریع نوشتم نامفهوم شد از پدرم زمینی به من به ارث رسده که سال ۸۲ خریداری شده بود توسط پدرم با کا ربری مسکونی بعد سال ۸۴ اون منطقه منطقه ازاد تاسیس شد و کاربری زمینهارو تغییر دادن زمین پدرمو کاربریشو انبار کردن گفتن باید تاجر بخره انبار بسازه با این طرح تا الان کسی حاصر نشده زمینو بخره و کسی استقبال نکر ده در صورتی اون دست خیابان زمینها مسکونی هست قیمتش ۳تا ۴برابر زمینهای ماست هر دفعه منطقه ازاد میرم خودشون حاصرنیستن زمینو بخرن می گن در اینده خوب می شه اخه الان بیش از ده ساله کی می خواد خوب بشه سوال من اینه من می تونمشکایت کنم و از منطقه بخاطر پایین امدن ارزش زمینم شده صررو زیان بخوام ؟؟و معمولا چند درصد قیمت واقعی زمینم با کاربری مسکونی صررو و زیان میدن ؟ فقط اینو بگم به هیچ عنوان کاربری بر نمی گردونن فکر کنم حدود ۱۰۰ زمین هستکه دچار این مشکل شدیم و با این دستور اون منطقه اصلا اباد نشده ممنون می شم جواب منو بدیین ????

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام برای جواب به سوال شما نیاز به بررسی و ملاحظه مدارک و مصوبات مدیریت منطقه ازاد در خصوص تغییر کاربری میباشد .

 • محمد پالیزوان
  محمد پالیزوان

  با سلام
  من یک ویلای مبله بمدت یک سال اجاره نمودم (قرارداد اجاره در مشاور املاک تنظیم شده است) و پس از یک سال بر اساس درخواست موجور ملک را با یک ماه تاخیر در ابتدای شهریور تخلیه نمودم. با توجه به آنکه موجر مبلغ قرض الحسنه (رهن) را تا انتهای شهریور پرداخت نکرده و بدلایل مختلف به تاخیر می اندازد تکلیف چیست؟
  در حال حاضر کلید کماکان در دست من بعنوان مستاجر می باشد و پس از تخلیه ویلا در همان مشاور املاک حضور یافتم و متنی مبنی بر اینکه ویلا تخلیه شده و پس از دریافت مبلغ رهن کلید به موجر تحویل می گردد در پشت اجاره نامه نوشته شد.
  تکلیف مسئولیت ویلایی که درون آن نیستم چیست؟
  آیا نیاز است که بصورت حقوقی موضوع را دنبال کنم؟
  ممنون میشم راهنمائی بفرمائید.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.
   شما باید مراتب فوق را به اطلاع شورای حل اختلاف محل رسانده و کلید ویلا را تحویل شورا دهید

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.
   شما باید مراتب فوق را به اطلاع شورای حل اختلاف محل رسانده و کلید ویلا را تحویل شورا دهید

 • hoseyni
  hoseyni

  سلام،وقتتون بخیر
  مالک تمام شش دانگ ملک زراعی هستم که از طریق مادرشوهرم برای مهریه به من رسیده.بعد از گذشت ۹سال ابتدا شکایت های متعددی تحت عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع و فریب و…علیه من انجام داد که همگی را با مدرک و دلیل محکم اثبات کردم و رای به نفع من صادر شد.اکنون مادرشوهرم در شورای حل اختلاف علیه من شکایت تصرف عدوانی کرده
  در قباله مهریه و سند تک برگ من مالکیت تمامی شش دانگ ذکر شده است و۲سال از ساخت و ساز در ملک میگذرد.
  □آیا شکایت مربوط به زمین ملک است یا ساخت ملک؟
  □روند اثبات چگونه است؟
  □با چه عنوان هایی میتوانم از وی شکایت کنم؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با فرض داشتن سند مالکیت، شکایت تصرف عدوانی از شما ، مردود خواهد بود.

 • کیومرث پروانه پور
  کیومرث پروانه پور

  سلام
  پدر من ۱۷ سال پیش با پدر بزرگم زمینی مسکونی خریداری کرده اند که پدرم قبل پدربزرگ فوت شد و پدر بزرگم فوت شده است حالا به هر نحوی عموی کوچک زمینو ساخته سندم زده بنامش بنده قولنامه ی مادر رو دارم که نام پدر من در ان میباشد و تمام عمه ها شاهد این اتفاق هستند که نصف این ملک مال پدر بنده میباشد که من بعنوان تنها ورثه اش باید مالک ان باشم
  میتونم شکایت تصرف عدوانی بکنم و موفقیت توش هست یا نه؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   میتوانید دادخواست ابطال سند بدهید.

 • خلجی
  خلجی

  سلام وقت بخیر
  من سه سال پیش ملکی را خریدم
  پارسال متوجه شدم مساحتی از آن در تصرف فروشنده ملک هست
  به او اعلام کردم و فرصت دادم تا قسمت تصرف شده را تخلیه کند و به من تحویل بدهد
  ولی شخص فروشنده قسمت تصرف شده را تحویل نمی‌دهد
  آیا می توانم علیه فروشنده شکایت مبنی بر تصرف عدوانی کنم ؟ واینکه کیفری هم می توانم شکایت کنم یا باید حقوقی شکایت کنم

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   اگر ملک قبلا تحویل شما شده است میتوانید رفع تصرف وی را از دادگاه بخواهید

 • حمید حسن پور
  حمید حسن پور

  با سلام من مالک یه واحد آپارتمان از مجتمع سه واحدی هستم که در زمان خرید من ۱۰درصدی از مشاعات آپارتمان را سازنده ساخته بود وبعد طبقه همکف را فروخت ومالک جدید طبقه همکف کل مشاعات ساختمان را به تصرف خود در اورد من شکایت کیفری کرده رای اولیه رفع تصرف و۴ماه حبس تعزیری برید به نفع من ولی در تجدید نظر سازنده آپارتمان شهادت دروغ داد گفت من همینجوری فروختم وبراعت مالک طبقه همکف صادر شد در صورتیکه مالک طبقه همکف ۵۳ مترقولنامه ای خریده واکنون ۱۰۰متر راتصرف کرده (واحد ها پایان کار و سند دارد) میگن شکایت حقوقی خلع ید کن ایا به نتیجه میرسد یا باز دوباره بعد دو سال دوندگی به جایی نمیرسد لطفا راهنمایی کنید

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.
   پاسخ کامل و دقیق نیازمند بررسی کامل دلایل. مدارک و سوابق قضایی است.

 • حمید حسن پور
  حمید حسن پور

  با سلام تصرف قطعی که مشاعات ساخته شده در دو مرحله ۴کارشناس ساخت مشاعات را تایید کردند سوال من این است که میشود مشاعات را بدون اجازه بقیه مالکها (سازنده بنا بسازد ) در صورتیکه سند مجزا وآپارتمان می باشد.ایا شکایت خلع ید بجایی میرسد یا نه

 • فدایی
  فدایی

  سلام درود فراوان
  کسی که کوچه عمومی را تصرف کند جرمش چیست
  و کجا می توان از او شکایت کرد

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.شارع عمومی درمسئولیت شهردا ی است ومی تواندشکایت کندولی مانع شکایت هرذینفع هم نیست

 • M
  M

  با سلام.. ملکی مشاع بین دو نفر بعد از تقسیم ملک به دوقسمت دیواری بین هردو مالک بنا شده …حال یکی از مالکین ادعا کرد ملک من مساحتش کمتر است نسبت ب قراردادمان و ادعای تجاوز عدوانی کرده و با مراجعه به شورای حل اختلاف و بررسی دوباره ملک متوجه شده ک شاکی چیزی در حدود ۲۰ سانتی متر طلب دارد که به طور کاملا اتفاقی این اختلاف سانتی متری حاصل شده حال نظر شما چیست و چه راه حلی برای رفع اتهام وجود دارد

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام تقسیم نامه موجود به توافق بوده بنابراین قصد مجرمانه نداشته اید.

 • ناشناس
  ناشناس

  سلام خسته نباشید. ما ملک تجاری ای داریم که به مدت بیست سال دست عموم هستش ولی سند کامل به نام پدر من هست. و اینکه بین این دو قرارداد و اجاره نامه ای تنظیم نشده و تمام این سالها عموی مجانی اونجا کار میکنه. اگر ما بخوایم مغازه رو ازش بگیریم و درخواست اجاره نامه این سالها رو بکنیم میتونیم؟ ایا اون حقوقی داره که ما باید بپردازیم مثل حق سرقفلی؟ یا اینکه میتونه ادعای مالکیت کنه؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   شما می توانید دعوی خلع ید طرح نمایید.

 • امیر
  امیر

  با سلام
  بنده سه هفته پیش زمینی در مزایده برنده شدم و چند روز پیش تمام مبلغ را پرداخت کردم و مامور زمین را به من تحویل داد ولی موقع تحویل دیدیم که دارن سیب زمینی در زمین میکارن و مارو تهدید کردن حال چون هنوز سندی نگرفتیم میتونیم ازشون شکایت کنیم؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   هر زمانی که مالکیت زمین به طور قطعی به شما واگذار گردد شما مالک ملک بوده و هر گونه استفاده و تصرفی در آن بایستی با اجازه شما صورت گیرد.در غیر اینصورت قابل شکایت می باشد.

 • user-09355515402
  user-09355515402

  سلام وقت بخیر.همسرم فرزند خونده خالش شده تک دختر داخل شناسنامه بعد از فوت خاله وشوهرخاله خانه ومغازه دارن ولی به همسرم نه پولی دادند ونه ملکی.ملکم سنداره..از کجا بفهمیم چیزی بهش تعلق گرفته.کسی دیگه تصرف کرده..

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   سوال شما در خصوص موضوع فرزند خواندگی مبهم است و بهتر است حضوراً مشورت نمایید ولیکن به طورکلی جهت انجام امور راجع به ماترک ابتدائاً باید گواهی انحصار وراثت اخذ و سپس دادخواست تحریر ترکه مطرح گردد.

 • مهرداد
  مهرداد

  سلام
  بنده مالک ملک زراعی هستم که ۴سال پیش یکی از اقوام برای نگهداری گوسفند خواست از آنجا استفاده کنه بدون قرار داد والان هر چی بهش میگم میگه بنده اینجا هزینه کردم هزینه منو بده تا تخلیه کنم به نظرتون بنده باید چیکار کنم ملک قولنامه ای بوده و به نام بنده

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   با توجه به قولنامه ای که دارید می توانید به دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کرده و دادخواست به خواسته رفع تصرف بدهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ثبت پرسش

شما می توانید از این بخش سوال خود را ثبت کنید و در کمترین زمان پاسخ مناسب را از طریق ایمیل دریافت کنید.

مشاوره حضوری

از طریق این بخش شما می توانید قرار مشاوره حضوری خود را ثبت و در زمان مشخص شده مشاوره حضوری دریافت کنید.

مشاوره تلفنی

درصورتی که نیاز به مشاوره تلفنی دارید از این بخش اقدام کنید و با وکلای پایه یک دادگستری تلفنی صحبت کنید.


برچسب‌ها :

  مشاوره تلفنی رایگان