تخلیه ملک مسکونی

جهت مشاره تلفنی رایگان و درخواست وکیل ملکی با شماره زیر تماس بگیرید


71333400 - (021) { سی خط ویژه }

در مورد اجاره محل مسکونی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳76 حاکم است. همچنین در مورد قراردادهای اجاره محل کسب وسکونت که بعد از سال ۱۳۷۶ منعقد می گردند قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ حکومت دارند. (ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر سال 76)

دستور تخلیه ملک مسکونی

مطابق ماده 13 قانون روابط موجر و مستاجر سال 56، بعد از انقضای مدت اجاره ، یا در صورت درخواست فسخ توسط مستاجر، یا در صورت درخواست فسخ اجاره از طرف موجر .

تخلیه ملک

مستاجر در چه مواردی حق دارد درخواست فسخ اجاره نامه را بکند؟

( ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر سال 62، ماده 12قانون سال 56، و قانون مدنی)

1-درصورتی که ملک مسکونی وصف مورد نظر در اجاره نامه را نداشته باشد.

2-در طول اجاره عیبی در ملک مسکونی بوجود آید که ملک قابلیت استفاده را نداشته باشد و رفع عیب هم ممکن نباشد.

3- در صورتی که در اجاره نامه برای مستاجر با شرایطی حق فسخ گذاشته شده باشد و اون شرایط بوجود آید و مستاجر محق در فسخ می­شود.

4-در صورتی که مستاجر فوت کند و کلیه ورثه درخواست فسخ کنند.

5-ملک مسکونی در حال خراب شدن باشد و تعمیر آن ممکن نباشد.

6-ملک مسکونی در حال خرابی بود و برای بهداشت مضر باشد.

در چه مواردی طبق قانون مدنی مستاجر حق فسخ و تخلیه ملک را دارد؟

1-موجر ملک را به تصرف مستاجر ندهد و اجبار او به تسلیم ممکن نباشد (ماده 476 ق.م).

2-عیبی در ملک باشد(ماده478)

3-تعمیرات ضروری در ملک لازم باشد مستاجر می­تواند اجاره را فسخ کند.(485)

4-بعد از قرارداد اجاره و قبل از تحویل ملک به مستأجر، شخص ثالث مزاحم مستاجر شود او می­تواند قرارداد اجاره را فسخ کند.

5- اگر مستاجر در موقع قرارداد اجاره برای خودش حق فسخ شرط کرده باشد.

نکته:  ارتباط با ملک مورد اجاره فرقی نمی­کند که آن ملک مسکونی باشد یا تجاری ،  در هر دو مورد شرایط فسخ برای مستأجر یکسان است . در ماده 6 قانون سال 62 که مختص به اجاره املاک مسکونی است موارد فسخ توسط مستأجر بیان شده و در ماده 12  قانون سال 56 که مربوط به اجاره املاک تجاری است به این موضوع پرداخته است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید ویدیو زیر را مشاهده کنید.

در چه مواردی موجر می­تواند درخواست تخلیه ملک مسکونی را بنماید؟

مطابق با ماده 8 قانون روابط موجر و مستاجر سال 62، موجر محل مسکونی نیز همانند موجر محل تجاری ( مطابق با ماده 13 قانون سال 56 ) در موارد زیر می تواند فسخ قرارداد اجاره و نهایتاً  تخلیه مستأجر از دادگاه  بخواهد :

 • در صورتی که مستأجر حق انتقال به غیر نداشته باشد ولی با این وجود کلا یا جزئا آن را به دیگری واگذار کند برای مثال خانه ای را که برای سکونت خود اجاره کرده است به دیگری اجاره دهد.
 • در صورتی که مستأجر محل مسکونی را اجاره کرده ولی عملا آن را در اختیار اشخاص دیگر بجز ورثه خود قرار دهد.
 • در صورتی که موجر در اجاره نامه شرط کرده باشد که درصورتی که ملک خود را به طور قطعی به دیگری انتقال دهد، حق فسخ اجاره را خواهد داشت.
 • درصورتی که محل مسکونی را برخلاف منظور و جهت مقصود در اجاره نامه استفاده کند برای مثال مستأجر خانه را برای سکونت خود و خانواده­اش اجاره کند اما عملاً آن را تبدیل به کارگاه فرش کند.
 • درصورتی که مستأجر تعهد کرده باشد اجاره بهاء را در مهلت مقرر پرداخت کند ولی تخلف کند.
 • در صورتی موجر ملک را برای سکونت خود یا خانواده­اش نیاز داشته باشد.(ماده14 سال 56).

اگر مستاجر ملک مسکونی را به آموزشگاه نقاشی و یا … اجاره دهد مشمول چه قانونی خواهد بود؟

مطابق ماده 8 قانون روابط موجر و مستاجر سال 62 اگر ملک مسکونی برای مقصود غیر از کسب و پیشه و یا تجارت به اجاره داده شود از هر حیث تابع مقررات مربوط به اجاره محل مسکونی است.

 اگر مستاجر ملک مسکونی که اجاره کرده به مرکز فساد اختصاص داده باشد تکلیف چیست؟

مطابق ماده 9 قانون سال 62 در این صورت اگر در دادگاه ثابت شود، به درخواست موجر محل تخلیه و در اختیار او قرار داده خواهد شد.

آیا دادگاه میتواند حکم تخلیه ملک مسکونی را به نفع موجر صادر نکند و مستاجر به سکونت خود در آن محل ادامه دهد؟

مطابق ماده 9 قانون 62 در صورتی که به دلیل کمبود مسکن دادگاه تخلیه ملک مسکونی توسط موجر را باعث عسر و حرج مستاجر بداند می تواند به مستاجر مهلت بدهد البته درصورتی که باعث عسر و حرج خود موجر نباشد.

اگر مستاجر در شهر محل سکونت خود یک واحد مسکونی داشته باشد عسر و حرج از او رفع می ­شود؟

بله در این صورت مطابق تبصره 4 ماده 24 قانون سال 56 ، موجر پس از انقضای مدت اجاره می­تواند تخلیه ملک را بخواهد.

دادگاه های ذیصلاح دعاوی تخلیه 

رسیدگی به اختلافات راجع به ملک مسکونی در دادگاه محل وقوف ملک انجام میشود که با توجه به قانون جدید شوراهای حل اختلاف مصوب 94 ماده 9 در بند ب دعاوی تخلیه ملک استیجاری را در صلاحیت شوراهای حل اختلاف قرار داده است بنابراین شوراهای حل اختلاف محل وقوع ملک مسکونی صالح به رسیدگی می باشد مگر اینکه در آن محل شورای حل اختلاف نباشد که مطابق اصل دادگاه محل وقوع ملک مسکونی صلاحیت رسیدگی خواهد داشت که در دادگاه و شورا به این گونه دعاوی خارج از نوبیت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی خواهد شد.(تبصره ماده 12 سال 62).

اگر دعوای تخلیه و تعمیر ملک مسکونی باهم مطرح شده باشد تکلیف چیست؟

مطابق ماده 13 قانون 62 اقامه دعوای تخلیه مانع دعوای تعمیر نیست و در صورتی که دادگاه مورد را از موارد تخلیه نداند و آن را رد کند به دعوای تعمیر رسیدگی خواهد نمود.

نکته: یکیاز معمول­ترین مورد تخلیه ملک مسکونی، موردی است که مدت اجاره تمام شده و مستاجر ملک را تخلیه نمی­کند.

اگر مستاجر بعد از انقضای مدت ملک را تخلیه کند ولی موجر از تحویل گرفتن آن خوداری کند تکلیف چیست؟

در این صورت مستاجر مکلف است از طریق فرستادن اظهارنامه از موجر یا نماینده او بخواهد که ملک را تحویل بگیرد

چگونه مستاجر برای موجر اظهارنامه تحویل ملک مسکونی را بفرستد؟

مطابق قانون آیین دادرسی مدنی عمل میکنیم و مستاجر می­تواند از طریق دادگاه حقوقی محل وقوع ملک اقدام کند و در اظهارنامه کلیه اظهارات خود را برای موجر بفرستد که یا از طریق اجرای اداره ثبت می­تواند اظهارنامه بفرستد ، و در صورتی که اجاره نامه به صورت رسمی در دفترخانه تنظیم شده باشد از طریق دفترخانه تنظیم کننده اجاره نامه نیز میتواند به موجر اخطار بدهد که ملک مسکونی خود را تحویل بگیرد.

اگر بعد از ارسال اظهار نامه مستاجر برای موجر همچنان موجر حاضر نشود تکلیف چیست؟

مطابق ماده 13 اگر موجر ظرف 5 روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه حاضر نگردد مستاجر باید به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه و تخلیه کامل مورد اجاره را تامین دلیل نماید و کلید آن را به دفتر دادگاه تسلیم کند.

 دعوای تخلیه ملک مسکونی چه نوع دعوایی است مالی یا غیرمالی؟

دعوای غیرمالی اعتباری می­باشد.

هزینه دادرسی دعوای تخلیه ملک مسکونی چقدر می­باشد؟

در ابتدای طرح دعوا برابر دعاوی غیرمالی حدودا 150 هزار تومان می باشد .

مراحل تخلیه ملک مسکونی در صورت عدم پرداخت اجاره بهاء یا اجرت­ المثل ملک مسکونی

اجاره ملک مسکونی یا به وسیله سند عادی است که توسط موجر و مستاجر  و در بنگاه­های املاک معمولا منعقد می­شود و یا این که در دفاتر اسناد رسمی به طور رسمی منعقد می­شود مطابق  بند 9 ماده 14 )

مرحله اول: در اجاره نامه رسمی موجر از طریق دفترخانه تنظیم کننده سند اقدام می­کند، یعنی دفترخانه به مستاجر اخطار می­کند که ظرف 10 روز قسط یا اقساط عقب افتاده را پرداخت نماید.

مرحله دوم: موجر با مراجعه به اداره ثبت از طریق اجرای ثبت ، صدور اجراییه بر تخلیه و وصول اجاره بها را بخواهد .

اگر بعد از صدور اجرائیه مستاجر اجاره بهاء را پرداخت کند تکلیف چیست؟

اجرای ثبت تخلیه را متوقف می­کند.اما موجر می­تواند به استناد تخلف مستاجر از پرداخت اجاره بهاء از دادگاه درخواست تخلیه ملک تجاری را بخواهد.(بند 9 ماده 14 قانون 56)

تخلیه ملک

اگر اجاره نامه تنظیم نشده باشد مراحل تخلیه به چه صورت خواهد بود؟

موجر برای تخلیه ملک و وصول اجاره بهاء می­تواند با ارسال اظهارنامه درخواست وصول اجاره بهاء را بکند یا به دادگاه مراجعه کند.

در اجاره نامه­ های عادی هر گاه قبل از صدور حکم دادگاه مستاجر اجاره بهاء را پرداخت کند چه اتفاقی می افتد؟

اگر مستاجر اضافه بر اجاره بهاء معوقه را به نفع موجر در صندوق دادگستری بگذارد حکم به تخلیه داده نمی­شود اما مستاجر به پرداخت خسارت دادرسی محکوم شده و به موجر پرداخت می­کند. و این ارفاق برای هر مستاجر فقط برای یک بار می­باشد.

اگر مستاجر مکررا اجاره بهاء را به تعویق بیندازد و هر بار بعد از اخطار دفترخانه یا از طریق اظهارنامه پرداخت کند چه اتفاقی می افتد؟

در صورتی که مستاجر محل مسکونی در ظرف یک سال دو بار بعد از اخطار یا اظهارنامه اجاره بهاء را پرداخته باشد در بار سوم اجاره بهاء را در موعد مقرر به موجر پرداخت نکند یا در صندوق ثبت تودیع نکند موجر میتواند با تقدیم دادخواست مستقیما از دادگاه درخواست تخلیه را بکند.

توقف دستور تخلیه  

 توقف دستور تخلیه ملک مسکونی و تجاری، زمانیکه امکان پذیر است که دستور تخلیه از شورای حل اختلاف صادر شود اگر شخصی مدعی خلاف قانون بودن دستور باشد، می تواند با توجه به مواد 9 و 27 قانون شوراهای حل اختلاف نسبت به دستور صادره تجدید نظرخواهی و دستور توقف تخلیه نماید.

اجرای حکم تخلیه توسط کلانتری

اجرای حکم تخلیه توسط کلانتری بعد از آن که دستور تخلیه صادر شد و به مستأجر ابلاغ گردید ، در صورتیکه مستأجر از اجرای دستور استنکاف کند ، مرجع قضایی به کلانتری محل از طریق نامه اعلام می کند که نسبت به اجرای دستور تخلیه اقدام کند. مأمورین انتظامی موظف به اجرای دستور قضایی می باشند و مقاومت مستأجر در این خصوص تاثیری ندارد.

دستور تخلیه ی فوری

دستورتخلیه فوری زمانی صادر می شود که طرفین دارای قرارداد کتبی با امضای دو شاهد باشند ؛ که در این حالت قانوناً باید ظرف یک هفته پس از تقدیم درخواست دستور تخلیه  فوری صادر و اجرا شود.

حکم تخلیه منزل 

دستور تخلیه ملک مسکونی به همان ترتیب فوق بعمل می آید اما اگر مدعی فسخ قرارداد در اثنای مدت قرارداد باشد، باید دادخواست فسخ قرارداد و صدور حکم تخلیه را به دادگاه عمومی حقوقی تقدیم نماید. درخصوص املاک تجاری نیز به ترتیب فوق اقدام می شود مگر در صورتیکه مستأجر حق کسب یا پیشه یا تجارت و یا سرقفلی داشته باشد.

  مزایا تخلیه املاک توسط وکیل

بررسی و انطباق قرارداد اجاره و شروط آن با قوانین مربوطه من جمله قانون مدنی و قانون روابط مؤجر و مستأجر از جانب وکیل می تواند در وقت و هزینه خواهان مؤثر باشد.

4.2/5 - (42 امتیاز)

237 دیدگاه

 • علی غفاری
  علی غفاری

  میخواستم بدونم وقتی مستاجر به دلیل پیدا نکردن خانه اجاره ای با وجود گذشت یک ماه از قرار داد توان تخلیه خانه را ندارد ومالک از او تخلیه می‌خواهد ایا می‌تواند حکم تخلیه بگیرد یا نه البته تا زمان اجاره منزل استیجاری جدید .

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام . در صورت در خواست تخلیه توسط موجر در شورای حل اختلاف امکان تمدید و یا استمهال وجود دارد

 • بهنام
  بهنام

  خانه ام را در سال گذشته اجاره دادم ، بعد از پایان اجاره از مستاجر خواستم تخلیه کند چون میخواهمذخانه را بفروشم که ایشان گفتن الان فقط برای ثبت نام مدرسه فرزندشان برایشان قرارداد جدید بنویسم و فعلا بنشینند تا هروقت خریدار پیدا شدممزل را تخلیه خواهند کرد ، و در این مدت هم چند بار چندین نفر برای بازدید به اون واحد رفتن و بالاخره واحد فروش رفت و مستاجر من به خریدار گفت که تا اول شهریور تخلیه میکند و حالا که میخواهیم تخلیه کنیم ، تمکین نمیکند ، حتی من به ایشون پیشنهاد کردم که به واحد دیگری که در همان ساختمان دارم و بزرگتر هم هست نقل مکان کنند ولی بازهم تمکین نمیکند ، وطلب ۱۵۰ ملیون از من کرده چون معتقد است که من در فروش منزلم سود کرده ام ،
  با توجه به اینکه قول ایشان مبنی بر تخلیه منزل در جایی مکتوب نیست ولی خریدار جدید هم شاهد این مدعا بوده و بر اساس حرف مستاجر حاضر به خرید شده ایا میتوانیم تنها بر مبنای اظهار شفاهی مستاجر سریعا حکم تخلیه بگیرم؟؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام شما میتوانید از طریق شورای حل اختلاف . تقا ضای صدور دستور تخلیه نمایید و در صورت نیاز به ما مراجعه کنید

 • اميررضا
  اميررضا

  سلام
  يك ماه پيش مدت زمان اجاره آپارتمان من با مستاجر به پايان رسيده و با مادرم به توافق رسيدن و پشت قرارداد امضا كرده اند اما خانه به اسم من مي باشد و من هم امضا نكرده ام آيا مي توانم حكم تخليه بگيرم ،
  مشكلم مبلغ قراردادي است كه بسته شده از سادگي مادر من سواستفاده كردن

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.
   میتوانید تقاضای صدور دستور تخلیه را از شورای حل اختلاف بخواهید.

 • جویباری
  جویباری

  سلام و وقت بخیر، اجاره من به پایان رسیده اما بعد از گشتن فراوان یک ملکی ک وعده تحویل ماه آینده رو داده را پیدا مردم، و از صاحبخانه درخواست کردم یکماه مهلت بده اما تهدید ک باید تخلیه کنم، الان حق با چه کسیه؟ اونم تو این اوضاع احوال گرونی و کرونا؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   در صورت درخواست تخلیه، شورا به شما یک ماه مهلت را خواهد داد.

 • ندا
  ندا

  سلام مستاجر خانه تخلیه نکرد و درخواست مهلت دوماهه کرد.مخالف بودیم اما دفتر املاک گفت دوماه رو تحمل کنید که تخلیه بشه.یک قرارداد دوماهه که داخل متن تعهد گرفتن ازش سر دوماه تخلیه کنه.اگرنکرد با این تعهد تخلیه فوری میشه گرفت؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام با توجه به تمدید دو ماهه . بس از گذشت دو ماه میتوانید نسبت به صدور دستور تخلیه از طریق شورا ی حل اختلاف اقدام کنید

 • فرهاد میرزایی
  فرهاد میرزایی

  سلام وقتتون بخیر .ملک مسکونی مشاعی را یکی از ورثه بدون اجازه بقیه اجاره داده و دادگاه حکم کلاهبرداری رد ملک مشاع و پرداخت حق الاجاره یک سال به صندوق دادگاه داده .مستاجر قولنامه دوساله بسته .ایا میتوان مستاجر رو از راه قانونی و سریع بلند کرد در حالیکه بقیه ورثه اجاره نشین هستند ؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   میتوانید داد خواست ابطال قرارداد اجاره را طرح نمایید اما اینطور نیست که به سرعت تخلیه شود.

 • عسکری
  عسکری

  سلام وقت بخیر مستاجر ما از خانه به عنوان تجاری استفاده کرده اند و تبدیل به آرایشگاه شده است آیا راهی وجود داره که بشه قرارداد با ایشون فسخ بشه!؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.
   بله دادخواست فسخ و تخلیه طرح نمایید.

 • علی
  علی

  سلام صاحبخانه من برای تمدید اجاره نامه(با کد رهگیری و هولگرامدار) درخواست افزایش ۸۰درصدی را ازمن کرد ولی نپذیرفتم وگفتم طبق بخشنامه جدید دولت که در بخشنامه آمده اجاره نامه به صورت اتوماتیک با افزایش ۲۵درصدی تمدید میشود و نمیتوانم ۸۰درصد افزایش را بپذیرم وصاحبخانه برای تخلیه اقدام کرده است..فردا شورای حل اختلاف هردو طرف را فراخوانده است،ممنون میشم راهنمایی کنید بنده را

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام . امکان تمدید قرارداد با افزایش تا بیست و پنج در صد اجار ه بها و یا استمهال برای شما وجوددارد

 • آراز
  آراز

  سلام. مستجر ما یک خانم بچه در قرارداد درج شده ولی بچه هر هفته یک بار میاید یک آقا دیگیه ای میاد یه بنگاه گفتم بنگاهی از مستجر بپرسید گفت برادرم در حالی که بردار نداره . بعضی وقت ها بوی مواد میاد که با عطر گفتم تخلیه کنید میگه قرداد مونده بنگاهی کاری نمیکنه میشه از طریق حل اختلاف کاری کرد

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام تقاضای صدرو دستور تخلیه پس انقضای قرارداد امکان پذیر است

 • احمد.
  احمد.

  سلام
  من موعد قرار دادم تمام شد، صاحب خانه گفت خونه را می خوام. منم درگیر بیماری فرزندم بودم. گفت امام به فکر بیماری بچت باش. با این حال رفتم خانه ای را قولنامه کردم که پیش صاحبخونه بدقول نشم. اما صاحب خونه گفت ندارم تا اون موقع و بیاد مستاجر بیاد ببینه اگه اجاره رفت تا بهت بدم و من هم چون نبود رفتم قرار داد را فسخ کردم. به صاحب خونه گفتم خودم میگیرم. پیشم ۶۰ بود صاحب خانه گفت ۱۷۰ میخوام و من گفتم ۱۵۰ و الانم جور نشد که ۴۰ جور شد. حالا باید چکار کرد. با توجه به اینکه سال پیش توفقی نشستیم و امضا نکردیم اما اجاره رو سر موقع میپرداختم.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام . در صورت اقدام مالک جهت تقاضای صدور دستور تخلیه در شورای حل اختلاف .شما میتوانید تقا ضای تمدید قرارداد و یا استمهال نمایید

 • سیداسماعیل موسوی
  سیداسماعیل موسوی

  سلام در زمانیکه موجر در محضر تعهد داده باشد و گواهی امضا نسبت به پنج سال اجاره دادن به یک شخص آیا میتواند حکم تخلیه بگیرد و گواهی امضا را در محضر باطل کند؟

 • مریم
  مریم

  سلام
  پدرم قرارداد مشارکت بسته و ما راضی نیستم پدرم با سازنده تبانی کرده و اظهار نامه به ظرفیت پدرم داده،
  مادرم هم اظهار نامه به سازنده داد که ایشان اصلن ساکن این محل نیستند و ما ساکنیم
  آیا امکان تخلیه میتواند داشته باشد. سند به نام پدرم است.
  سازنده قرارداد مشارکت دارد.
  از وکیلی پرسیدیم گفتند نمی تواتد، چون سند۶دانگ به نام ایشان نیست.
  نظر شما چیست؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   پرسش مفهوم نیست.

 • مریم دهقان نیری
  مریم دهقان نیری

  سلام ، خانه ام را سه سال به شخصی با تمدید سالیانه اجاره دادم ، سه ماه پیش منزل را فروخت ام ( مبایعه نامه کردم ) و به ایشان اطلاع دادم که خریدار منزل را لازم دارد و هر چه سریعتر به دنبال منزل باشند ، الان چند روزی بیشتر به پایان قرارداد. انها نمانده ، هر چه میگویم حریف نمیشویم و میگوید برید شکایت کنید ، دادگاه به من مهلت میدهد،. حتی اجاره هم نمیدهم ، در صورتی که خریدار هم به منزلش نیاز دارد . آیا میشود حکم تخلیه ی فوری گرفت.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام . شما تا زمان انقضای قرارداد اجاره بدون موافقت مستاجر حق تخلیه ندارید .

 • سینا عبداله زاده
  سینا عبداله زاده

  سلام خسته نباشید بنده یک واحد آپارتمان مسکن مهر دارم به دلیل نیاز مالی و اقساط زیادی که دارم مجبور شدم اجاره بدم الان ۶ ماه هست مستاجر نشسته و بنده خودم یک سال هست عقد کردم ولی نتوانستم جشن عروسی بگیرم برم خونه خودم و خودم مستاجر مانده ام هرکاری میکنم به این قیمت ها حتی خانه اجاره ای پیدا نمیکنم بهشون میگم تخیله کنید خودم میخوام بیام خانه خودم بشینم میگن نه نمیشه لطفاً منو خوب راهنمایی کنید من چیکار باید بکنم وقتی خودم شدید به خانه خودم نیاز دارم و مستاجر تاریخ قراردادش مانده چه راهی هست حکم تخلیه گرفته بشه و چقدر طول می‌کشه ؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام
   قرارداد اجاره تا زمان انقضای آن لازم الاجراست و فقط با توافق طرفین قابل فسخ است.

 • علی
  علی

  سلام وقت بخیر
  ما مستاجریم قراردادمون وقتش تموم شده به صاحب ملک درخواست تمدید دادیم ولی ایشون پاشو کرد تو یه کفش و قبول نکرد وقتی اجاره هارو واریز کردیم چیزی نگفت ولی دوماهه نشد اجاره بدیم ایشون رفته دستور تخلیه گرفته با این اوضاع گرونی هم نمیشه اونطور خونه پیدا کرد اگه با پرداخت اجاره های عقب افتاده میشه جلوی حکم رو گرفت یا به شورای حل اختلاف درخواست تمدید داد نتیجه چی میشه میشه کمک کنید تورو خدا

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   برای تخلیه میتوانید مهلت بگیرید.

 • احمد.
  احمد.

  با سلام
  آیا مستاجر وقتی قرار دادش رو به اتمام است، موظف است اجازه بازدید بدهد؟ اگر ندهد صاحب خانه میتواند این را بهانه کند و پولش پیش را ندهد یا به تعویق بیندازد؟ در صورت اکراه صاحب خانه از پرداخت پول پیش مستاجر چکار باید بکند؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با وجود عدم شرط در قرار داد نه مستاجر الزامی به بازدید دادن دارد ونه مالک الزامی به پرداخت پول پیش یا بخشی از پول پیش قبل از انقضای اجاره …..بهترین راه تعامل است و مدارا

 • محسن
  محسن

  با سلام
  من یک واحد اپارتمان خام شرکتی دارم و با همین شکل اجاره دادم ولی توی قرارداد نوشتم که تا ۲۰ ام مهر تکمیل میکنم ولی بدلیل مشکلات و بدعهدی کابینت کار ،من ۳۰ ام خانه رو تحویل دادم ولی مستاجر قبول نکرد و گفت نمیخوام و باید خسارت منو بدید و فسخ کنید و الانم نه میاد فسخ کنه نه میاد اجارش رو بده و خونه رو تحویل بگیره
  من باید چیکار کنم به عنوان مالک؟ خیلی نیاز دارم به پول اجاره و رهن و بدهکارم

  با تشکر

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   دادخواست مطالبه مبلغ ودیعه بدهید.

 • صادق
  صادق

  سلام وقت بخیر.موعد مستاجر من ده روزه که به پایان رسیده که مبلغ رهن ۱۵۰ میلیون بوده که پنجاه میلیون بعنوان بیعانه با دادن رسید در ابتدا گرفتم وصدمیلیون رو حین تحویل کلید. الان ایشون گفتن درصورتی حاضر به تخلیه هستن که پنجاه میلیون که قبلا تحت عنوان بیعانه با رسید رد و بدل شده بود رو قبل از تحویل کلید بدم و صد میلیون رو حین تحویل کلید.میخواستم بدونم آیا تقاضای ایشون وجهه قانونی داره یا نه؟ و اینکه باوجود گذشت ده روز از موعد قرارداد آیا میتونم دستور تخلیه بگیرم و آیا به ایشون پس از صدور دستور تخلیه در صورت درخواست مهلت چندین ماهه داده میشه یا من رو موظف میکنن ۲۵ درصد افزایش بدم و تمدید کنم؟ و اینکه از زمان درخواست تا صدور دستور تخلیه چقدر زمان میبره.ممنون میشم راهنمایی کنید

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   اگر خودتون مستاجرید میتوانید دستور تخلیه بگیرید.

 • محسن
  محسن

  روزبخیر
  درصورتیکه مالک یه واحد در یک مجتمع مسکونی قوانین آپارتمان نشینی را نقض کند و ایجاد مزاحمت های ملکی برای سایر ساکنین ایجاد کند ، به چه شکل میتوان فرد خاطی (مالک و ساکن است) را از مجتمع بیرون کرد؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   نمیتوان او را بیرون کرد

 • صادق
  صادق

  سلام من در استان یزد هستم و ملک من در استان خوزستان هست و مستاجر من بعداز اتمام قرداد و بدون پرداخت هیچ اجاره بها بودن اطلاع من خانه را به شخصی دیگر اجاره داده وپول پیش خانه را از آن گرفت و مستاجر دوم حاظر به تخلیه نیست بنده برای گرفتن حکم تخلیه چه اقدامی باید انجام بدم و اینکه امکانش هست که از استان یزد شکایت خودم رو ارسال کنم

 • محمد رضا
  محمد رضا

  سلام دوماه پیش زیر زمین خونه را اجاره دادم طرف هم پول پیش راکامل نداده وهم دوماه اجاره را و طبق توضیحاتی که تو قول نامه نوشتیم اختیار کامل فسخ را به ماداده و هم تعهد کرده اگر یک ماه اجاره نده ظرف یک هفته منزل خالی کند ایا راهی دارد که نشه حکم تخلیه بگیریم یا بهمون ندن

 • سحر
  سحر

  با سلام من خانه ای در شهریار دارم ک اجاره دادم.کل مبلغ پیش ۲۰۰تومن بود ک هنگام عقد قرار داد صد و هفتاد میلیون دادن پ پشت قولنامه تاریخ اعلام کردیم ک اگر تا این تاریخ سی تومن بقیه رو نداد ما میتونیم حکم تخلیه بگیریم و امضا و اثر انگشت زدیم. ولی بدقولی کردن الان ما باید چیکار کنیم با گذشت یک هفته از تاریخی ک قول دادن پرداخت کنن

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با تقدیم دادخواست به شورای حل اختلاف/ در محل وقوع ملک /درخواست صدور ((حکم تخلیه ))به استناد تخلف از شروط ضمن عقد اجاره بدهید.

 • رضا
  رضا

  سلام وقتتون بخیر
  مالک قیمت رهن را هشتاد درصد بالا برده و من میخواستم تخلیه کنم به همه املاکها سپردم و خودم در سایت دیوار گذاشتم و نزدیک پنجاه بازدید داشتم ولی هیچکس با این قیمت نمیاد. قرارداد تمام شده باید چه کاری انجام بدم😓؟؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   موجر موظف است پول شما را پرداخت نماید

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   راه کمی طولانی است….ارسال اظهارنامه در پایان مدت اجاره و مراجعه ظرف پنج روز بعد از ارسل اظهارنامه به شورا /تخلیه مورد اجاره و تامین دلیل وتحویل کلید و تقدیم دادخواست مطالبه وجه(ودیعه) همراه با خسارات قانونی.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام
   قرارداد اجاره تا زمان انقضای آن لازم الاجراست و فقط با توافق طرفین قابل فسخ است.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام
   قرارداد اجاره تا زمان انقضای آن لازم الاجراست و فقط با توافق طرفین قابل فسخ است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ثبت پرسش

شما می توانید از این بخش سوال خود را ثبت کنید و در کمترین زمان پاسخ مناسب را از طریق ایمیل دریافت کنید.

مشاوره حضوری

از طریق این بخش شما می توانید قرار مشاوره حضوری خود را ثبت و در زمان مشخص شده مشاوره حضوری دریافت کنید.

مشاوره تلفنی

درصورتی که نیاز به مشاوره تلفنی دارید از این بخش اقدام کنید و با وکلای پایه یک دادگستری تلفنی صحبت کنید.  مشاوره تلفنی رایگان