تخلیه ملک مسکونی

جهت مشاره تلفنی رایگان و درخواست وکیل ملکی با شماره زیر تماس بگیرید


71333400 - (021) { سی خط ویژه }

در مورد اجاره محل مسکونی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳76 حاکم است. همچنین در مورد قراردادهای اجاره محل کسب وسکونت که بعد از سال ۱۳۷۶ منعقد می گردند قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ حکومت دارند. (ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر سال 76)

دستور تخلیه ملک مسکونی

مطابق ماده 13 قانون روابط موجر و مستاجر سال 56، بعد از انقضای مدت اجاره ، یا در صورت درخواست فسخ توسط مستاجر، یا در صورت درخواست فسخ اجاره از طرف موجر .

تخلیه ملک

مستاجر در چه مواردی حق دارد درخواست فسخ اجاره نامه را بکند؟

( ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر سال 62، ماده 12قانون سال 56، و قانون مدنی)

1-درصورتی که ملک مسکونی وصف مورد نظر در اجاره نامه را نداشته باشد.

2-در طول اجاره عیبی در ملک مسکونی بوجود آید که ملک قابلیت استفاده را نداشته باشد و رفع عیب هم ممکن نباشد.

3- در صورتی که در اجاره نامه برای مستاجر با شرایطی حق فسخ گذاشته شده باشد و اون شرایط بوجود آید و مستاجر محق در فسخ می­شود.

4-در صورتی که مستاجر فوت کند و کلیه ورثه درخواست فسخ کنند.

5-ملک مسکونی در حال خراب شدن باشد و تعمیر آن ممکن نباشد.

6-ملک مسکونی در حال خرابی بود و برای بهداشت مضر باشد.

در چه مواردی طبق قانون مدنی مستاجر حق فسخ و تخلیه ملک را دارد؟

1-موجر ملک را به تصرف مستاجر ندهد و اجبار او به تسلیم ممکن نباشد (ماده 476 ق.م).

2-عیبی در ملک باشد(ماده478)

3-تعمیرات ضروری در ملک لازم باشد مستاجر می­تواند اجاره را فسخ کند.(485)

4-بعد از قرارداد اجاره و قبل از تحویل ملک به مستأجر، شخص ثالث مزاحم مستاجر شود او می­تواند قرارداد اجاره را فسخ کند.

5- اگر مستاجر در موقع قرارداد اجاره برای خودش حق فسخ شرط کرده باشد.

نکته:  ارتباط با ملک مورد اجاره فرقی نمی­کند که آن ملک مسکونی باشد یا تجاری ،  در هر دو مورد شرایط فسخ برای مستأجر یکسان است . در ماده 6 قانون سال 62 که مختص به اجاره املاک مسکونی است موارد فسخ توسط مستأجر بیان شده و در ماده 12  قانون سال 56 که مربوط به اجاره املاک تجاری است به این موضوع پرداخته است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید ویدیو زیر را مشاهده کنید.

در چه مواردی موجر می­تواند درخواست تخلیه ملک مسکونی را بنماید؟

مطابق با ماده 8 قانون روابط موجر و مستاجر سال 62، موجر محل مسکونی نیز همانند موجر محل تجاری ( مطابق با ماده 13 قانون سال 56 ) در موارد زیر می تواند فسخ قرارداد اجاره و نهایتاً  تخلیه مستأجر از دادگاه  بخواهد :

 • در صورتی که مستأجر حق انتقال به غیر نداشته باشد ولی با این وجود کلا یا جزئا آن را به دیگری واگذار کند برای مثال خانه ای را که برای سکونت خود اجاره کرده است به دیگری اجاره دهد.
 • در صورتی که مستأجر محل مسکونی را اجاره کرده ولی عملا آن را در اختیار اشخاص دیگر بجز ورثه خود قرار دهد.
 • در صورتی که موجر در اجاره نامه شرط کرده باشد که درصورتی که ملک خود را به طور قطعی به دیگری انتقال دهد، حق فسخ اجاره را خواهد داشت.
 • درصورتی که محل مسکونی را برخلاف منظور و جهت مقصود در اجاره نامه استفاده کند برای مثال مستأجر خانه را برای سکونت خود و خانواده­اش اجاره کند اما عملاً آن را تبدیل به کارگاه فرش کند.
 • درصورتی که مستأجر تعهد کرده باشد اجاره بهاء را در مهلت مقرر پرداخت کند ولی تخلف کند.
 • در صورتی موجر ملک را برای سکونت خود یا خانواده­اش نیاز داشته باشد.(ماده14 سال 56).

اگر مستاجر ملک مسکونی را به آموزشگاه نقاشی و یا … اجاره دهد مشمول چه قانونی خواهد بود؟

مطابق ماده 8 قانون روابط موجر و مستاجر سال 62 اگر ملک مسکونی برای مقصود غیر از کسب و پیشه و یا تجارت به اجاره داده شود از هر حیث تابع مقررات مربوط به اجاره محل مسکونی است.

 اگر مستاجر ملک مسکونی که اجاره کرده به مرکز فساد اختصاص داده باشد تکلیف چیست؟

مطابق ماده 9 قانون سال 62 در این صورت اگر در دادگاه ثابت شود، به درخواست موجر محل تخلیه و در اختیار او قرار داده خواهد شد.

آیا دادگاه میتواند حکم تخلیه ملک مسکونی را به نفع موجر صادر نکند و مستاجر به سکونت خود در آن محل ادامه دهد؟

مطابق ماده 9 قانون 62 در صورتی که به دلیل کمبود مسکن دادگاه تخلیه ملک مسکونی توسط موجر را باعث عسر و حرج مستاجر بداند می تواند به مستاجر مهلت بدهد البته درصورتی که باعث عسر و حرج خود موجر نباشد.

اگر مستاجر در شهر محل سکونت خود یک واحد مسکونی داشته باشد عسر و حرج از او رفع می ­شود؟

بله در این صورت مطابق تبصره 4 ماده 24 قانون سال 56 ، موجر پس از انقضای مدت اجاره می­تواند تخلیه ملک را بخواهد.

دادگاه های ذیصلاح دعاوی تخلیه 

رسیدگی به اختلافات راجع به ملک مسکونی در دادگاه محل وقوف ملک انجام میشود که با توجه به قانون جدید شوراهای حل اختلاف مصوب 94 ماده 9 در بند ب دعاوی تخلیه ملک استیجاری را در صلاحیت شوراهای حل اختلاف قرار داده است بنابراین شوراهای حل اختلاف محل وقوع ملک مسکونی صالح به رسیدگی می باشد مگر اینکه در آن محل شورای حل اختلاف نباشد که مطابق اصل دادگاه محل وقوع ملک مسکونی صلاحیت رسیدگی خواهد داشت که در دادگاه و شورا به این گونه دعاوی خارج از نوبیت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی خواهد شد.(تبصره ماده 12 سال 62).

اگر دعوای تخلیه و تعمیر ملک مسکونی باهم مطرح شده باشد تکلیف چیست؟

مطابق ماده 13 قانون 62 اقامه دعوای تخلیه مانع دعوای تعمیر نیست و در صورتی که دادگاه مورد را از موارد تخلیه نداند و آن را رد کند به دعوای تعمیر رسیدگی خواهد نمود.

نکته: یکیاز معمول­ترین مورد تخلیه ملک مسکونی، موردی است که مدت اجاره تمام شده و مستاجر ملک را تخلیه نمی­کند.

اگر مستاجر بعد از انقضای مدت ملک را تخلیه کند ولی موجر از تحویل گرفتن آن خوداری کند تکلیف چیست؟

در این صورت مستاجر مکلف است از طریق فرستادن اظهارنامه از موجر یا نماینده او بخواهد که ملک را تحویل بگیرد

چگونه مستاجر برای موجر اظهارنامه تحویل ملک مسکونی را بفرستد؟

مطابق قانون آیین دادرسی مدنی عمل میکنیم و مستاجر می­تواند از طریق دادگاه حقوقی محل وقوع ملک اقدام کند و در اظهارنامه کلیه اظهارات خود را برای موجر بفرستد که یا از طریق اجرای اداره ثبت می­تواند اظهارنامه بفرستد ، و در صورتی که اجاره نامه به صورت رسمی در دفترخانه تنظیم شده باشد از طریق دفترخانه تنظیم کننده اجاره نامه نیز میتواند به موجر اخطار بدهد که ملک مسکونی خود را تحویل بگیرد.

اگر بعد از ارسال اظهار نامه مستاجر برای موجر همچنان موجر حاضر نشود تکلیف چیست؟

مطابق ماده 13 اگر موجر ظرف 5 روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه حاضر نگردد مستاجر باید به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه و تخلیه کامل مورد اجاره را تامین دلیل نماید و کلید آن را به دفتر دادگاه تسلیم کند.

 دعوای تخلیه ملک مسکونی چه نوع دعوایی است مالی یا غیرمالی؟

دعوای غیرمالی اعتباری می­باشد.

هزینه دادرسی دعوای تخلیه ملک مسکونی چقدر می­باشد؟

در ابتدای طرح دعوا برابر دعاوی غیرمالی حدودا 150 هزار تومان می باشد .

مراحل تخلیه ملک مسکونی در صورت عدم پرداخت اجاره بهاء یا اجرت­ المثل ملک مسکونی

اجاره ملک مسکونی یا به وسیله سند عادی است که توسط موجر و مستاجر  و در بنگاه­های املاک معمولا منعقد می­شود و یا این که در دفاتر اسناد رسمی به طور رسمی منعقد می­شود مطابق  بند 9 ماده 14 )

مرحله اول: در اجاره نامه رسمی موجر از طریق دفترخانه تنظیم کننده سند اقدام می­کند، یعنی دفترخانه به مستاجر اخطار می­کند که ظرف 10 روز قسط یا اقساط عقب افتاده را پرداخت نماید.

مرحله دوم: موجر با مراجعه به اداره ثبت از طریق اجرای ثبت ، صدور اجراییه بر تخلیه و وصول اجاره بها را بخواهد .

اگر بعد از صدور اجرائیه مستاجر اجاره بهاء را پرداخت کند تکلیف چیست؟

اجرای ثبت تخلیه را متوقف می­کند.اما موجر می­تواند به استناد تخلف مستاجر از پرداخت اجاره بهاء از دادگاه درخواست تخلیه ملک تجاری را بخواهد.(بند 9 ماده 14 قانون 56)

تخلیه ملک

اگر اجاره نامه تنظیم نشده باشد مراحل تخلیه به چه صورت خواهد بود؟

موجر برای تخلیه ملک و وصول اجاره بهاء می­تواند با ارسال اظهارنامه درخواست وصول اجاره بهاء را بکند یا به دادگاه مراجعه کند.

در اجاره نامه­ های عادی هر گاه قبل از صدور حکم دادگاه مستاجر اجاره بهاء را پرداخت کند چه اتفاقی می افتد؟

اگر مستاجر اضافه بر اجاره بهاء معوقه را به نفع موجر در صندوق دادگستری بگذارد حکم به تخلیه داده نمی­شود اما مستاجر به پرداخت خسارت دادرسی محکوم شده و به موجر پرداخت می­کند. و این ارفاق برای هر مستاجر فقط برای یک بار می­باشد.

اگر مستاجر مکررا اجاره بهاء را به تعویق بیندازد و هر بار بعد از اخطار دفترخانه یا از طریق اظهارنامه پرداخت کند چه اتفاقی می افتد؟

در صورتی که مستاجر محل مسکونی در ظرف یک سال دو بار بعد از اخطار یا اظهارنامه اجاره بهاء را پرداخته باشد در بار سوم اجاره بهاء را در موعد مقرر به موجر پرداخت نکند یا در صندوق ثبت تودیع نکند موجر میتواند با تقدیم دادخواست مستقیما از دادگاه درخواست تخلیه را بکند.

توقف دستور تخلیه  

 توقف دستور تخلیه ملک مسکونی و تجاری، زمانیکه امکان پذیر است که دستور تخلیه از شورای حل اختلاف صادر شود اگر شخصی مدعی خلاف قانون بودن دستور باشد، می تواند با توجه به مواد 9 و 27 قانون شوراهای حل اختلاف نسبت به دستور صادره تجدید نظرخواهی و دستور توقف تخلیه نماید.

اجرای حکم تخلیه توسط کلانتری

اجرای حکم تخلیه توسط کلانتری بعد از آن که دستور تخلیه صادر شد و به مستأجر ابلاغ گردید ، در صورتیکه مستأجر از اجرای دستور استنکاف کند ، مرجع قضایی به کلانتری محل از طریق نامه اعلام می کند که نسبت به اجرای دستور تخلیه اقدام کند. مأمورین انتظامی موظف به اجرای دستور قضایی می باشند و مقاومت مستأجر در این خصوص تاثیری ندارد.

دستور تخلیه ی فوری

دستورتخلیه فوری زمانی صادر می شود که طرفین دارای قرارداد کتبی با امضای دو شاهد باشند ؛ که در این حالت قانوناً باید ظرف یک هفته پس از تقدیم درخواست دستور تخلیه  فوری صادر و اجرا شود.

حکم تخلیه منزل 

دستور تخلیه ملک مسکونی به همان ترتیب فوق بعمل می آید اما اگر مدعی فسخ قرارداد در اثنای مدت قرارداد باشد، باید دادخواست فسخ قرارداد و صدور حکم تخلیه را به دادگاه عمومی حقوقی تقدیم نماید. درخصوص املاک تجاری نیز به ترتیب فوق اقدام می شود مگر در صورتیکه مستأجر حق کسب یا پیشه یا تجارت و یا سرقفلی داشته باشد.

  مزایا تخلیه املاک توسط وکیل

بررسی و انطباق قرارداد اجاره و شروط آن با قوانین مربوطه من جمله قانون مدنی و قانون روابط مؤجر و مستأجر از جانب وکیل می تواند در وقت و هزینه خواهان مؤثر باشد.

4.9/5 - (28 امتیاز)

86 دیدگاه

 • لعیا
  لعیا

  با سلام و عرض احترام
  میخواستم بدونم با حکم تخلیه و مراجعه کللنتری برای سه بار هنوز موفق به تخلیه نشدیم، در این شرایط چکار باید کرد واقعا؟!!!ایا کلانتری این اجازه رو نداره که وسایل رو به یک انبار منتقل کنه؟!!
  از همکاریتون متشکرم

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   کلیه امور اجرایی تخلیه تحت نظر اجرای احکام شورای حل اختلاف (دادگستری) انجام می پذیرد و حضور نیروی انتظامی فقط جهت حفظ نظم در انجام امور است . بنابراین انتقال اموال در مورد تخلیه و یا انتخاب امین اموال و یا فرصت دادن به مستأجر بیش از یکبار همه در صلاحیت اجرای احکام می باشد.

 • امین صابر
  امین صابر

  باسلام و خداقوت من ملکی داشتم دوستانه به یکی از دوستانم اجاره دادم بدون قول نامه و چند سال که اجاره را نداده و ملک را بدون اطلاع به بنده تخلیه کرده وکلید ها را به بنده نداده است به شورای حل اختلاف نامه نوشتم بنده را محکوم کردند که هیچ مستندی جهت اثبات اجاره نداری و من سند ملک را همراهم به داداگاه نبرده بودم وبه رای اعتراض کردم ولی هنوز جوابی نیافتم الان هم مانده ام چیکار کنم چگونه حق و حقوق و کلید را از نامبرده بگیرم چند بار به زنگ زدم و به گفته اگر میتوانی برو ازطریق دادگاه اقدام کن لطفا راهنمایی ام بفرمائید باتشکر فراوان

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   شما می توانید با شکایت ممانعت از حق و اثبات اینکه مستاجرملک را تخلیه کامل کرده است ولی کلید ان را نمی دهد و مانع ورود شما به ملک خود می شود می توانید مشکل را اسانتر حل نمائید.

 • Zamen
  Zamen

  با شرایط کنونی کورنا حکم تخلیه صادر میشود؟
  و یا ضررزیان تعلق میگیرد؟
  اگر مدت زمان قرارداد تمام شود و یک ماه تاخیر به وجود آید در شرایط کنونی ، حکم چگونه است؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام ستاد مقابله با کرونا قراردادهای اجاره ای که انقضای مدتشان فروردین و اردیبهشت ۹۹باشد را به مدت دو ماه تمدید کرده است ,ضمن اینکه در شرایط عادی نیز پس از صدور دستور تخلیه می توان از اجرای احکام حداکثر یک ماه مهلت گرفت .

   • زهرا
    زهرا

    سلام ،الان که شهریور هست هم قانون به همین منوال است یا خیر ،۱۷ شهریورتمام ولی بلند نمیشه با این وجود که ساختمان نیاز به تعمیر داره و باعث آسیب به طبقه پایین و نشت آب شده است می‌توانم حکم تخیلیه بگیرم ؟؟

    • ره جویان عدالت
     ره جویان عدالت

     سلام.شمادادخواست دستورتخلیه رادردفترخدمات الکترونیک قضائی ثبت کرده وپس ازتعیین شعبه شورامطالب اضافی راجع به تعمیرات ونیازشخصی راورشعبه شورامطرح نمائید.

 • محمود
  محمود

  سلام وقت بخیر، من ۴ ساله که مستاجر یک ملک تجاری هستم که نوع کسب بنده رستوران میباشد که در ایام کرونا از مشاغل پر خطر بودم و بسیار متضرر شدم، حالا مالک میگه یا باید تخلیه کنی یا اجاره را بالا ببری، آیا قانون حمایتی از این مشاغل در این مدت وضع شده یا خیر، مهلت قرارداد پایان برج۴ هستش، ممنون میشم راهنمایی بفرمایید

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام با توجه به وضعیت کرونا و سختی انجام تعهدات شما می توانید به استناد قاعده هارد شیپ به نظر می رسد شما می توانید در خواست تعدیل قرارداد و یا تعلیق پرداخت مالاجاره در ایام کرونا را تقدیم دادگاه نمایید در خصوص تمدید قرارداد نیز امکانی برای اجبار موجر وجود ندارد .

 • حسن
  حسن

  بنده با وکالت رسمی از طرف برادرم جهت تخلیه ملک ایشان به دفتر قضایی مراجعه کردم .ولی ایشان از قبول و ثبت شکوائیه خودداری میکنند و میگویند باید یا خود مالک باشی ویا وکیل دادگستری شخص نمیتواد آیا درست است

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام بله هرگونه اقدام قضائی توسط اصیل یا وکیل دادگستری انجام می شود .

 • نوا
  نوا

  سلام وقت بخیر مالک حکم تخلیه را گرفته به علت عدم پرداخت چند ماهه ما نیز تمام کرایه اش را به حسابش واریز کردیم اما همچنان از طریق دادگاه میگویند باید خالی کنید، چون یکی از بندهای قرار داد این بوده که یکماه پرداخت نشود میتواند حکم را بگیرید ما نمیدانستیم و قرارداد یک طرفه فسخ شده،ما چطور میتوانیم اعتراض به حکم کنیم؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام دستور تخلیه قابل اعتراض نیست .

 • طاهری
  طاهری

  با سلام . خونه ای رو اجاره کردیم از اواسط خرداد ماه امسال قرار بر این بود که مستاجر تخلیه کنه اما نکرد مالک رفت شکایت کرد و مستاجر رو شورای حل اختلاف خواست و ازش تعهد گرفت که اواخر تیر تخلیه کنه . میخواستم بدونم چقدر روی این تعهد میشه حساب کرد یعنی اخر تیر اگه بار تخلیه نکنه با اون تعهد میشه با مامور خونه رو تخلیه کنه ؟ یا باز مالک باید بره درگیر دادگاه بشه باز یه ماه هم منتظر اون باشیم. چون جایی هم که ساکن هستیم مهلتش تموم شده اخر خرداد و ما باید جریمه بدیم. اگر تعهدی که دادن ارزشی نداره بریم دنبال خونه باز. ممنون میشم ….

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام مدت یکماه را قانون پیش بینی کرده و بعد از ان مدت می توانید مراجعه و دستور تخلیه را اجرا کنید .

 • حاجوی
  حاجوی

  سلام مستاجر ما از تیر ماه ۹۸ امده.تا مهر اجاره ها را نا مرتب پرداخت کرد.یعنی هر بار با اصرار و خواهش فقط مبلغی را دستی اورد و پرداخت کرد.نافص البته.و ما بلافاصله بعد از دو ماه ندادن کرایه اقدام کردیم خدمات الکترونیک و اظهارنامه امد ایشو ن نه پولی پرداخت کردن نه تخلیه انجام دادند.حالا کرونا امد و ماه خرداد بنگاه اعلام کرد میتوانید منزلتان را اجاره بدهید.منم به مستاجر اخطار دادم که سریع خانه پیدا کن..حتی اجازه ی بازدید نداد و خودشم در را بست و تشریف برد معلوم نیست کجا.اصلا قصد رفتن ندارد.روز دهم تیر قرار داد تمام شد رفتم مجدد خدمات الکترونیک گفتن روز یازدهم بروم مجدد برای حکم تخلیه.چند روز طول میکشد

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام شما باید درخواست دستور تخلیه (نه حکم تخلیه )خود را از طریق دفاتر خدمات قضایی به شورای حل اختلاف ارسال نمایبد تا شورا پس از بررسی و بدون جلسه رسیدگی دستور تخلیه را صادر کند در خصوص مدت زمان نیز بستگی به وضعیت شورای مربوطه دارد .

 • مهدی
  مهدی

  با سلام ، برای سکونت خونه رو خریدم که از وقتی خریدم داخلش مستاجر داشت ، وقتی که وقتش تموم شد گفت یه شش ماه فرصت بده تا بلند بشم ، رفتیم بنگاه و دوباره یک اجاره نامه هفت ماهه نوشتیم که پایانش ۳۱ خرداد سال ۹۹ هست بعد از اون ده روز دیگه مهلت خواست که قبول کردم و الان هم از وقتی اخبار گفته که حکم تخلیه صادر نمیشه وقتی زنگ میزنم بهش میگه هر کاری دلت خواست بکن دولت گفته حکم تخلیه تا زمانی که کرونا هست نمیدن درضمن این که ۳ ماه بیشترهست که کرایه نداده و فحاشی هم به من میکنه که صداش رو ضبط کردم.
  البته من فقط خونه خودم رو میخوام که برم و داخلش زندگی کنم .

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام به دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه و دعوی دستور تخلیه به همراه مطالبه اجاره بها و تامین خواسته طرح کنید شورای حل اختلاف محل مرجع رسیدگی و صدور دستور است .

   • مهدی
    مهدی

    بعد از نوشتن عریضه و ثبت و ارسال در دفتر خدمات قضایی و آمدن ابلاغیه و شماره پرونده و مراجعه به شورای حل اختلاف و تهیه پوشه و بقیه موارد و تکمیل پرونده ( در تاریخ : ۲۲ تیر ماه ۹۹) به من گفتن که بخش نامه اومده به هیچ وجه فعلا حکم تخلیه صادر نکنیم و گفتن باید منتظر بخش نامه جدید باشی و هفته بعد بیا سر بزن تا ببینیم چی میشه .
    ممنون از راهنمایی شما.

   • مهدی
    مهدی

    همین کار رو کردم مراحل اداری رو تی کردم و در نهایت به من گفتن که طبق بخش نامه فعلا حکم تخلیه صادر نمیشه و باید تا بخش نامه جدید بیایید و سر بزنید. الي برکت الله…

    • مهدی
     مهدی

     بلاخره با پیگیری های خیلی زیاد من معلوم شد که اگر مستأجر، هم زمانه تخلیش تمام شده و هم اجور معوقه(یعنی کرایه عقب افتاده) داره، حکم تخلیه میدن ولی قبل از دادن حکم تخلیه باید به اجور معوقه رسیدگی بشه تا معلوم بشه که واقعا کرایه عقب افتاده داشته یا نه و شورای حل اختلاف برای رسیدگی به اجور معوقه یک ماه و نیم دیگه بهم وقت داده ، و بعدشم معلوم نیست چی بشه و چه بخش نامه جدید دیگه ای بیاد و چقدر الافی و وقت و هزینه ، منم خونم رو شدیداً لازم داشتم مجبور شدم که با ضرر زیاد با مستاجر توافق کنم که یک ماه و نیم هم کرایش رو بخشیدم و خودم براش از بنگاه خونه پیدا کردم و با التماس راضیش کردم که خونه رو خالی کنه.

 • علی
  علی

  سلام قرارداد ما ۱۵ تیر تمام شده و صاحب خانه حدود۶۰درصد افزایش قیمت داده بعد چند روز باز قیمت رو ۱۰درصد بالاتر برده.الان اظهار نامه فرستاده ک خودم میخوام بیام تخلیه کنید با توجه به دستور ستاد کرونا و موظف کردن بنگاه ها ک قرار داد تا ۲۰ درصد میتونند اضافه کنن و اتحادیه که گفتن با ۲۰ درصد قانونی هست و قرارداد خود به خود تمدید میشه الان چکار باید کرد.ضمنا تو قرار داد نوشته به ازا ی هروز تاخیر ۲۰۰ هزار تومان خسارت باید پرداخت بشه و صاحب خانه با مسیج اعلام کرده که جهت تمدید پول واریز شود

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام هیچ قراردادی به خودی خود تمدید نمی شود .

 • سامان
  سامان

  سلام مستاجرمن ۸ تیر تاریخ قراردادش تمام شده ونیومده برای تعیین تکلیف و من خودم میخوام بشینم،ولی میگه تخلیه نمیکنم هرکاری خواستی بکن،بایدچیکارکرد؟
  واینکه این دوماه بهشون فرصت داده شد نباید بیان برای تعیین تکلیف تمدید یاتخلیه؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام در صورت اتمام مدت قرارداد می توانید از شورای حل اختلاف درخواست دستور تخلیه نمائید دستور صادر می شود و قطعی است ولی اجرای آن و اعطای مهلت با اجرای احکام است .

 • عباس
  عباس

  باسلام بنده مستأجر هستم صاحبخانه در یزد سکونت دارد. باتوجه به شرایط کرونا در سال گذاشته گرفتار عدم پرداخت گرایه به موجر شدم که یک جا کل کرایه رو پرداخت کردم . از طرفی دیگه موجر بدون هماهنگی میاید کرج که فلانمهندس میخواست خونه رو بازدید کنه که بنده هم اجازه بازیده ندادم.قرارداد بنده در مورخه ۹۹/۰۴/۰۶ به پایان رسیده است.از طرفی دیگر پول پیش قرض الحسنه ۳۶ میلیون تومن پرداخت شده که موجر مبلغ ۳ میلیون تومن یک هفته مونده به اتمام قرار داد به حساب شخص مسئول بنگاه واریز نموده است.که می بایست یک سوم مبلغ یعنی ۱۲ میلیون به حساب مستأجر واریز کنه نه کسی دیگه. حال شورای حل اختلاف بدون حضور بنده دستور تخلیه برایم صادر کرده.و دولت هم دستور داده به هیچ عنوان حکم تخلیه صادر نشود امیدی به متوقتف شدن حکم هست؟ممنون میشم راهنمایی فرمایید.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام اجرای دستور تخلیه با مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا که با تنفیذ مقام معظم رهبری در حکم قانون است برای مدت مندرج در مصوبه متوقف می گردد.

 • دلارام
  دلارام

  سلام
  من برای مستأجر حکم تخلیه گرفتم به در خونه هم زدم ولی اصلا نیومده که ببینه می خواستم بدونم که مامور کلانتری فقط حکم رو میاره؟ خالی نمیکنن خونه رو؟ بعد اوردن حکم در کل وظیفه اشون چیه؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام اجرای حکم تخلیه به دستور مرجع قضائی با ضابطین قضائی است .

 • ‌امین
  ‌امین

  باسلام . پدربزرگ بنده یک مغازه را در سال ۵۷ بمدت دوسال با اجاره نامه رسمی برای حرفه لحاف دوزی به فردی اجاره میدهد . یک صلحنامه مجدد عادی هم در ۷۳ تنظیم میکنند و مبالغ افزایش سالیانه اجاره را در آن قید میکنند و در انتها دوباره تاکید میشود که برگه به منزله اجاره نامچه نیز میباشد . مالک سال ۷۶ فوت میکند و مستاجر همچنان داخل مغازه میماند . مستاجر ۵-۶ سال پیش فوت میکند و مغازه هم اکنون در تصرف وراث وی است . باتوجه به اینکه بنده (بعنوان شخص غیر ) با خریداری ملک موفق به اخذ سند ملک شدم . حال با توجه به اینکه این اجاره مشمول قانون سال ۵۶ میشود آیا بنده با داشتن سند میتوانم تقاضای تخلیه نمایم یا بهتر است مادر بنده بعنوان وراث مالک اقدام نماید ؟ لازم بذکر است که وراث مستاجر بعلت نداشتن اطلاعات لازم از قوانین اجاره سال ۵۷ را که در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم شده مصداق سرقفلی و قوانین آن میدانند . و تا کنون هیچگونه تخلف ظاهری از قبیل تعمیر و یا تغییر شغل مرتکب نشده اند . و تا کنون مبالغ بسیار ناچیزی مانند ماهیانه ۱۵۰۰۰ تومان را بعنوان کرایه سرقفلی به حساب دادگستری واریز کرده اند .
  حال آیا بنده میتوانم با داشتن سند تقاضای تخلیه نمایم و در اینصورت آیا ایشان میتوانند از ورثه مالک شکایت کنند و تقاضای حق کسب و پیشه نمایند یا خیر ؟ و اینکه طبق قانون سال ۵۶ صرف اعلام نیاز میتواند منجر به حکم تخلیه شود ؟( البته ببخشید باید عرض کنم که من با یک وکیل مشورت کردم و گفت که خودم باسند میتوانم ، اما این سوال برایم پیش آمد که اگر من براحتی میتوانم خلع ید بگیرم پس چرا خود مالک اصلی که ملک را اجاره داده نمیتواند و باید مطابق قانون سال ۵۶ رفتار نماید ؟؟؟ در اینصورت قاضی به من نمیگوید که شما چرا ملک را خریده اید و وضع موجود و مستاجر را دیده و واقف به موضوع بوده اید ؟)
  لازم بذکر است که سال گذشته مادر بنده بصرف انقضای مدت اجاره تقاضای تخلیه داد که پرونده به شورای حل اختلاف ارجاع شد و قرار عدم استماع بجهت اینکه دادخواست تخلیه مطابق مواد ۱۴و ۱۵ قانون سال ۵۶ نبود صادر شد .

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام حقوق قانونی مستاجر دارای حق کسب و پیشه با انتقال ملک تغییر نمی کند مورد تخلیه مورد اجاره تجاری را هم قانون موجر و مستاجر سال ۵۶ تعیین نموده که اگر مصداق آن هستید در همان چارچوب می توانید اقدام نمائید .

 • آینوتی
  آینوتی

  سلام و وقت بخیر
  سوالی داشتم درخصوص تمدید اجاره نامه با توجه به شرایط کرونا در کشور.ممنون میشم پاسخ بدید

  قرارداد اجاره من ۲۲ شهریور۹۹ تموم میشه شنیدم و البته دیدم که ستاد مقابله با کرونا مصوبه ای داده که قراردادهای اجاره با ۲۰% افزایش قیمت (البته برای کرج که خودم ساکن هستم) تا سه ماه بعد از اعلام رسمی وضعیت سفید کرونا تمدید میشه.
  البته اختلاف نظری هم وجود داره که میگن این قانون واسه اجاره نامه های قبل از ۸ تیر ماه هست.
  (درمورد این اختلاف نظر هم اگه ممکنه توضیح دهید که شامل کل سال ۹۹ هست یا فقط قبل از ۸ تیر رو شامل میشه.)

  من هنوز بیست روز به موعد اتمام قراردادم مونده و صابخونه اظهارنامه فرستاده که باید در موعد مقرر و سررسید سال تخلیه کنی.
  خواستم راهنمایی بفرمایید باید چه کاری انجام بدم الان.
  آیا پاسخی به اظهارنامه لازمه بدم؟
  با توجه به اینکه به خاطر کرونا تمایل به تمدید اجاره دارم.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام متاسفانه در این خصوص ابهامات زیادی وجود دارد و رویه مشخصی در محاکم قضایی هنوز برقرار نمی باشد بنابراین امکان ارائه مشاوره دقیق فعلاً وجود ندارد.

 • عبداله
  عبداله

  با سلام
  بنده آپارتمانی دارم که در سال گذشته اجاره داده بودم و قرارداد اجاره آن در خرداد ماه به پایان رسیده است و حالا شخصا قصد سکونت در آن را دارم. با توجه به عدم تخلیه مستاجر دستور تخلیه از شورای حل اختلاف گرفته شده است. حالا می خواه بدانم بعد از ابلاغ حکم مستاجر می تواند درخواست مهلت بکند یا خیر؟ و اینکه در صورت عدم حضور مستاجر در زمان تخلیه تکلیف اموال مستاجر چه خواهد شد؟ (خودم قادر نیستم امین اموال باشم)

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام اگر مستاجر درخواست مهلت نماید قانونا ممکن است تا یک ماه به ایشان مهلت داده شود همچنین در خصوص اجرای حکم شما می توانید با همکاری اجرای احکام شخص دیگری را به عنوان امین اموال معرفی نمایید و یا اینکه اموال مستاجر به انبار سپرده شود.

 • مریم احمدی
  مریم احمدی

  سلام وقتبخیر
  با توجه ب قانون جدید حکم تخلیه صادر نمیشه
  و مستاجر ۲۰ درصد اجاره ها را بپذیرد
  و خسارت مالی مثل عدم پرداخت قبوض نداشته و هر ماه سر وقت احاره بها را پرداخته باشه
  مشکلی براش پیش نمیاد؟؟؟
  بدلیل ق جدید بخاطر وضعیت کرونا براش خسارت و بار مالی وجود نداره؟؟؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.قانون جدیدی تصویب نشده و فقط ستاد ملی مقابله باکرونا ازباب حمایت ازمستاجران شرایطی رامصوب نموده است.

 • ali falsafi
  ali falsafi

  سلام ایا قانون دوره کرونا به موجر اجازه تخلیه میدهد

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام
   بله امکان تخلیه وجود دارد.

 • مسیح
  مسیح

  با سلام و احترام
  بنده تمام سوالها و پاسخها را خواندم ولی متاسفانه این ره جویان عدالت خودش هم نمیدونه که چی جواب میده.
  در جایی بابت تخلیه میگه با توجه به مصوبه جدید کرونا و تنفیذ مقام معظم رهبری فعلا دستور تخلیه صادر نمیشود ولی در جایی دیگر جواب میدهد که بله امکان تخلیه ( در شرایط کنونی ) هست ؟؟؟!!!!!

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.مصوبه ستادکرونا باتوجه به تنفیذ رهبری درحکم قانون است.بنابراین طبق قانون روابط موجرومستاجر عمل شده ودستورتخلیه صادرمی شودولی درمرحله اجرااگرمستاجرتسلیم مصوبه باشرایط کامل آن نشودتخلیه انجام می شودواگرتسلیم شرایط مصوبه باشدتخلیه انجام نشده ومطابق مصوبه عمل می شود.چون شوراهای حل اختلاف درمرحله اجراوتقابل مصوبه درحکم قانون وقانون مصوب مجلس دچارچالش گردیده اندلذا کلیت امردرسیستم قضائی نیزددارای حکم واحدنیست.لذا خواهشمنداست به همکاران وکیل این مجموعه درنحوه پاسخگوئی حق داده وبرای کسب اطلاعات بیشتربه مقاله جامع همکارمحترم جناب آقای پیمان حاج محمودعطاردرروزنامه همشهری تاریخ۹۹/۶/۱۷ توجه فرمائید.

 • ساسان
  ساسان

  با سلام. بنده مستاجری هستم که تاریخ قرارداد اجاره به اتمام رسیده و صاحب خانه ودیعه را نمی دهد. در روز آخر قرارداد اظهارنامه برای آمادگی تخلیه و دریافت ودیعه برای ایشان فرستادم و هنوز پس از ۷ روز خبری از ایشان نیست. سوال: من هنوز تخلیه نکرده و منتظر دریافت ودیعه هستم. آیا این روزهای بعد از قرارداد مشمول پرداخت اجاره هستم؟ آیا اجرت المثل هم باید پرداخت کنم؟ در قرارداد قید شده که در صورت عدم تخلیه پس از انقضای قرارداد، مستاجر روزی ۷۵ هزار تومان و همچنین موجر در صورت عدم پرداحت ودیعه روزی ۷۵ هزار تومان باید بپردازند. لطفا راهنمایی بفرمایید.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.متاسفانه این موقعیت حقوقی ازامورناعادلانه عرفی است.ازسوئی شم برای قراردادجدید نیازبه تخلیه و دریافت ودیعه خوددارید و ازطرف دیگرموجرشما برای اینکه ودیعه شمارامستردکند نیازبه مستاجرجدید و دریافت پول ازاودارد.راهکارقانونی این است که شما منزل را تخلیه کرده وتامین دلیل نمائیدودیعه خودرا ازطریق مرجع قضائی ازموجرمطالبه کنید.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.متاسفانه این موقعیت حقوقی ازامورناعادلانه عرفی است.ازسوئی شمابرای قراردادجدیدنیازبه تخلیه ودریافت ودیعه خودداریدو ازطرف دیگرموجرشما برای اینکه ودیعه شمارا مستردکندنیازبه مستاجرچدید و دریافت پول ازاودارد.راهکارقانونی تین است که شما منزل راتخلیه کرده وتامین دلیل نمائید ودیعه خودراازطریق مرجع قضائی ازموجرمطالبه کنید.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.متاسفانه این موقعیت حقوقی ازامورناعادلانه عرفی است.ازسوئی شمابرای قراردادجدیدنیازبه تخلیه ودریافت ودیعه خودداریدو ازطرف دیگرموجرشما برای اینکه ودیعه شمارا مستردکندنیازبه مستاجرچدید و دریافت پول ازاودارد.راهکارقانونی تین است که شما منزل راتخلیه کرده وتامین دلیل نمائید ودیعه خودراازطریق مرجع قضائی ازموجرمطالبه کنید.

 • محمد
  محمد

  سلام وقت بخیر..من مستاجرم چندین ماه اجاره رو نداده و ۲ماه که از قرارداد هم گذشته و من نمیخوام تمدید کنم و مستقیم گفت من تخلیه نمیکنم اگر میتونی برو شکایت کن..حالا میتونم حکم تخلیه بگیرم؟؟و چقدر زمان میبره؟و مراحلشو میخواستم بدونم چکار کنم و از کجا شروع کنم..ممنون میشم راهنمایی کنید

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.برای دستورتخلیه بایدبه دفترخدمات ولکترونیک قضائی مراجعه ودادخواست خودراثبت کنیدتابه شورای حل اختلاف محل ارجاع وتصمیم گیری شود.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.برای دستورتخلیه بایدبه دفترخدمات ولکترونیک قضائی مراجعه ودادخواست خودراثبت کنیدتابه شورای حل اختلاف محل ارجاع وتصمیم گیری شود.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.برای دستورتخلیه بایدبه دفترخدمات ولکترونیک قضائی مراجعه ودادخواست خودراثبت کنیدتابه شورای حل اختلاف محل ارجاع وتصمیم گیری شود.

 • احمدی
  احمدی

  سلام من ملکی را اجاره داده ام. در اجاره نامه دو نفربه عنوان شاهد امضا کرده اند. پس از اتمام مهلت اجاره، قرارداد را با مستاجر به مدت یکسال تمدید کردم. در تمدید اجاره شاهدی قرارداد را امضا نکرده است. آیا برای گرفتن دستور تخلیه، نیاز به امضای تمدیداجاره توسط دو شاهد وجود دارد؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.قانونآ بله ولی درخواستتان رابدهید.معمولآ مراجع شبه قضائی مثل وکلا وقضات اینقدربدبین ودقیق نیستند.

 • بهی
  بهی

  بعد از تخلیه واحد مسکونی توسط مستاجر ودر حضور مامور اجرای احکام وکلانتری وصورت جلسه ایشان دال بر تحویل بی کم وکاست مورد اجاره به موجر آیا باز هم موجر میتواند جهت مطالبه خسارت دادرسی،خسارت مالی دیرکرد تخلیه،اجرت المثل مذکور در قولنامه وخسارت غدم پرداخت اجاره بها وتأدیه ازمستاجر شکایت کند؟در صورت پاسخ مثبت آیا باید در همان شعبه که دستور تخلیه صادر کرده شکایت مطالبات خود را بکند یا میتواند در شعبه دیگری فقط جهت خسارات ذکر شده اقدام کند؟ضمن اینکه مستاجر درتمام مدت اختلاف کرایه را به حساب دادگستری واریز کرده است وفیش آن را به شعبه ای که تخلیه را صادر کرده داده است.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.
   بله خسارت دادرسی قابل مطالبه میباشد و بابت اجرت المثل نیز چنانچه مستاجر از قبل بدهکار باشد قابل مطالبه میباشد.

 • سیامک
  سیامک

  سلام من ملکی اجاره دادم و مستاجر قراردادش تمام شد و تمدید نکرد من هم حکم تخلیه گرفتم و قرار شد با حکم اجرای احکام همراه با مامور برای تخلیه درب منزل بروم ولی روز قبل اجرای احکام نامه زده به کلانتری و توقف تخلیه تا اطلاع ثانوی زده داخل نامه میخواستم راهنمایی کنید این اطلاع ثانوی به چه منظور است و اینکه اگر مستاجر درخواست مهلت ۱ماه نهایتا میتونه بکنه از اجرای احکام چرا داخل نامه نوشته اطلاع ثانوی

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام
   احتمالا منظورشان همان مهلت یک ماه است. موضوع را حضورا از اجرای احکام پیگیری نمایید.

 • علی
  علی

  با سلام و احترام
  ضمن تشکر از شما بابت پاسخ به موارد ذیل :
  ملکی دارم که در اختیار مستاجر می باشد
  ۱- هر ماه به بهانه تعمیرات جزیی یا سرویس کولر از اجاره مبلغی کسر کرده و مابقی را پرداخت مینماید.این کار قانونی است؟
  ۲- با توجه به اینکه در شهر دیگری مستاجر هستم و در قرارداد ما ذکر شده بابت هر روز تاخیر مبلغی به عنوان تاخیر در پرداخت کرایه می بایست پرداخت نماییم،در قرارداد با مستاجر خود نیز قید نموده ام، نحوه پرداخت یا دریافت هزینه تاخیرات چگونه باشد؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام
   هزینه های تعمیرات کلی با موجر ولی اگر در اثر استفاده مستاجر آسیب به وسیله ای برسد پرداخت هزینه با مستاجر است .
   مطالبه خسارت قراردادی از طریق شورای حل اختلاف میسر است.

 • ابراهیم رنگریز
  ابراهیم رنگریز

  سلام .خانه را برابر قرار داد به یک زوج جوان اجاره دادم. طرف قرار داد خانم می باشد . حالا خانم مجرده ؛خانه مجردی برای تفریح وخوشگذرانی گرفته ؛ راهنمایی بفرمایید .از چه طریق زودتر حکم تخلیه رامی توانم بگیرم .چون واحدهای دیگر خانواده سکونت دارندوبرای اونا مزاحمت داره

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.می توانیدزمانی که باعث مزاحمت شماهستندباپلیس ۱۱۰ تماس گرفته وسپس باگزارش پلیس ۱۱۰ شکایت ایجادمزاحمت طرح نمائید.

 • علی محبی
  علی محبی

  سلام، موعد تخلیه مستاجر من سررسیده است و ایشان اعلام کرده با توجه به شرایط کرونا خانه را تخلیه نخواهد کرد. با توجه به اینکه ایشان خودشان مالک هستند و در کرج آپارتمان دارند و بنده نیز برای سکونت شخصی به ملک خود احتیاج دارم آیا میتوانم شکایت کنم و حکم تخلیه بگیرم؟ و چگونه اثبات کنم که ایشان دارای ملک مسکونی است؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.بله می توانیدبا تامین دلیل اثبات کنید.اگرمورد اجاره را برای سکونت خودتان می خواهیدمی توانیددعوی تخلیه طرح کنید.

 • ا/ دونو
  ا/ دونو

  سلام ما از بهمن ۹۹ به مستجرمون گفتیم که تخلیه کنه وقتشونم ۱۴۰۰/۲/۱ تموم شده الانم درس ۲۰ روزه که وقتش تموم شده از زمانی ک بهش گفتیم تخلیه کن طبقه پایین کلا رطوبت برداشته بهش گفتیم لوله کش بیار رفت دوتا آدم ناشی ک اصلا لوله کش نبودن رو آورد باعث شد اینبار رطوبت به خونه همسایه ومستجرشم برسه یکیم ک مبلغ رهن رو از پارسال گفتیم ۵ میلیون بده فقط ۲میلیون داده بنظرتون دادگاه دستور تخلیه فوری میده تروخدا راهنماییمون کنین

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.دستورتخلیه درصلاحیت شورای حل اختلاف است.همزمان درخواست تامین دلیل باجلب نظرکارشناس رسمی دادگستری برای برآوردخسارت هم بکنید.بایدبه دفترخدمات الکترونیک قضائی مراجعه کنید.

 • مهران
  مهران

  بنده آپارتمان به خانمی اجاره دادم و پسر ایشان در پارکینگ از داخل خودروها دست به سرقت زد.و مدیر ساختمان و مالکان خودرو سارق رو شناسایی کردند. و ایشان با التماس در مقابل عدم شکایت ساکنین اموال مسروقه رو پس داد. آیا می توانم با توجه به درخواست همسایگان دستور تخلیه بگیرم؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.خیر.رابطه استیجاری عقد لازم است و فقط می توانیدشخصآ بواسطه تعدی و تفریط درملکتان درخواست تخلیه کنیدکه آن هم بواسطه مصوبه ستادکرونا دارای شرایط خاصی است.

 • علی
  علی

  سلام
  مدت اجاره ملک من بهمن ماه به اتمام رسید فرادا جدید برای چهارماه بستم که فرصت به علت کرونا به مستاجر دادم جهت تخلیه الان قرارداد چهار ماه سررسید شده ومستاجرمیگوی طبق مصوبه تخلیه نمی کنم وحاضر به بسا
  تن قرار داد جدید در بنگاه هم نیست
  آیا شورا دستور تخلیه میدهد با توجه به مصوبه وچقدر حداکثر طول میکشد

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.مطابق مصوبه ستادکرونااگرایشان افزایش اجاره بهارانپذیرندتخلیه انجام می شود.

 • سید ابوالفضل صادق زاده
  سید ابوالفضل صادق زاده

  با سلام
  بنده مستاجری هستم که طبق مبایعه نامه ای موعدش آخر مرداد ۱۴۰۰ به پایان می رسد.موجر بنده که در شهر دیگری مستاجر بودند اواسط تیر ماه تخلیه کردند و وسایلشان را در یک انبار که انباردار مول ۳ ماهه را ازشان پیش گرفت گذاشتند.
  از بنده خواهش کردند که اگر ممکن است یک ماه زودتر منزل را تخلیه کنیم.بنده با توجه به اینکه زمان کروناست و همسرم باردار بود و تصمیم داشتیم طی چند ماه آینده منزلی خریداری کنیم با توجه به رکود بازار قبول کردیم که تخلیه کنیم و زیر مبایعه نامه نوشتیم و امضا کردیم.ولی ۱۰ روز مانده به تحویل منزل شرایط جور شد که منزلی خریداری کنیم و از موجر فرصت اندکی خواستیم که قبول نمی کند.
  خواستم بدانم در صورت گرفتن دستور با حکم تخلیه بنده حداکثر چند روز فرصت تخلیه منزل دارم؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.موجر ودیعه شمارا به صندوق واریزمی کندو دستورتخلیه می گیرد.دراجرای احکام باتوجه به شرایط خاص شمامی توانیدمهلت بگیرید.

 • امین
  امین

  سلام
  من دستور تخلیه را به اجرای احکام دادم و گفتند که روز بعد بروم برای گرفتن اجرای دستور، ولی مجدد به روز بعد موکول کردند.
  فردای آن روز گفتند که مستاجر برای اجاره یک ملک دیگر مهلت خواسته و پول پیشش را هم گرفته،
  چطور ممکن است که اجرائیات احکام هنوز ملک من رو تحویل نگرفته ولی پول پیش مستاجر رو کامل داده؟؟؟
  بابت اجاره‌هایی که نداده باید مجدد شکایت کنم؟ چون دادگاه کل پول پیشش رو بهش داده

  اگر مستاجر کلید ملک را تحویل اجرای احکام بدهد من چگونه می‌توانم متوجه خسارت‌های وارده به ملک بشوم؟
  امکانش هست در حضور خودم خانه را تحویل بدهد؟ چون ممکن است بعدا بگوید من ملک را سالم تحویل دادم درصورتی که اینگونه ممکن است نباشد.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام
   بله .می توانیدباتوافق یکدیگرپوال راپرداخت کرده وهمزمان بصورت کتبی وفیزیکی ملک خودراتحویل بگیرید.اگرودیعه رابه شوراداده می توانیدمبلغ ودیعه رادریافت واگرخسارتی زده بودازطریق همان شوراتامین دلیل کرده ودعوی مطالبه خسارت طرح نمائید.

 • حسن به نژاد
  حسن به نژاد

  با سلام می خواستم بپرسم ایا فردی که وکیل رسمی دادگستری نیست می تواند با وکالت نامه محضری از مالک نسبت به طرح دعوای تخلیه به طرفیت مستاجر اقدام نماید

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام، مستقلاً خیر ولی با اخذ وکیل دادگستری می تواند این کار را انجام دهد

 • حمید
  حمید

  سلام
  مهلت قانونی مستاجر بنده اول خرداد ۱۴۰۰ تمام می شود، دادخواست صدور دستور تخلیه دادم، با توجه به شرایط کرونا امکان تهلیه وجود دارد . خودم در جای دیگری ساکن هستم ولی اعلام کردم قصد سکونت در منزل خودم را دارم.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سام.آخرین مصوبات ستادکرونارادراینترنت ببینید.

 • م ش
  م ش

  با سلام،
  در سال ۹۷ خانه‌ای را در مشهد در بنگاه املاکی طی قرارداد اجاره رسمی به مستاجر اجاره دادم.
  پس از آن برای ۴ سال متوالی بصورت پشت‌نویسی و بدون مراجعه به بنگاه املاک قرارداد را هربار برای یکسال تمدید کردم. البته پارسال مایل بودم که مستاجر تخلیه کند و به ایشان یک ماه زودتر اعلام کردم (به دلیل نیاز پسرم برای سکونت در این واحد که الان در اشغال این مستاجر می‌باشد چون پسر مجردم که در تهران شاغل بوده و آنجا مستاجر است و به دلیل افزایش ناگهانی اجاره‌بها و عدم توانایی پرداخت آن، تصمیم به استفاده از این واحد برای سکونت او گرفتیم). اما پارسال به دلیل شرایط کرونا و مراعات حال مستاجرمان، قرارداد را برای یکسال دیگر (تا ۱۳ مرداد ۱۴۰۰) تمدید کردم. با توجه به افزایش نیاز پسرم به استفاده از واحد مسکونی خودمان، از شش ماه پیش به مستاجر اعلام کردم که بایستی سر موعد اتمام قرارداد، خانه را تخلیه کند و ایشان قول مساعد دادند. اما الان که حدود یک هفته از پایان قرارداد اجاره گذشته، از تخلیه امتناع ورزیده و کرونا را دلیل پیدا نکردن خانه عنوان می‌کند. رفتار اهانت آمیز و طلبکارنه خود مستاجر و دو پسرش هم شرایط بسیار استرس‌زا و غیر قابل تحملی را برای من و خانواده‌ام که در طبقه بالای این واحد مسکونی سکونت داریم ایجاد کرده است. تقاضای دادخواست در شورای حل اختلاف داده‌ام. اما می‌خواستم قبل از ثبت دادخواست با یک وکیل در این زمینه مشورت کنم. ممنون می‌شوم اگر من را راهنمایی بفرمایید و بگویید باید چه مدارکی را برای اثبات نیاز خانواده خودم به سکونت در واحد مذکور، در روز ثبت دادخواست ارائه دهم و اساساً بگویید چه مدارکی شانس صدور حکم تخلیه را بیشتر می‌کند.
  و اینکه آیا پس از ثبت دادخواست و ارائه مدارک می‌توان مدارک دیگری را تا پیش از روز دادگاه به پرونده اضافه کرد ؟
  آیا وکیل را می‌شود بعدا تعیین کرد یا اگر در همان زمان ثبت دادخواست وکیل تعیین نشود دیگر امکان تعیین وکیل وجود نخواهد داشت؟
  آیا صرف اعلام اینکه پسرم که برنامه‌نویس است و دورکاری می‌کند و همینطور قصد ازدواج دارد و نیاز به خانه دارد برای اثبات نیاز شخصی من به عنوان صاحبخانه کافیست؟
  در ضمن خانه به اسم من نیست و به اسم فرزندانم می‌باشد.
  با تشکر.

 • سروش
  سروش

  آیا میشود در صورتی که مدت اجاره ملک به پایان رسیده و تسویه شده اما مستاجر بلند نمیشود ملک را بدون اطلاع مستاجر قبلی به فرد جدید اجاره داد تا فرد جدید خودش به وسیله قانون مستاجر قبلی را بیرون کند؟
  مشکلی برای موجر پیش نمیاد؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام
   اگر به دنبال راه حلی در خصوص تمدید قراردادهای اجاره در ایام کرونا هستید، این ایده اصلا راه حل خوبی نیست و مستاجر جدید نمی تواند دستور تخلیه مستاجر قبلی را اخذ نماید.

 • داریوش نورزاده
  داریوش نورزاده

  سلام قرارداد بنده ده روزه تموم شده بخاطر مریضی دو ماهه بیکارم ۳ ماهه کرایه پرداخت نکردم،الان صاحب خانه رفته شکایت کرده واسه تخلیه،یعنی خانه را به کس دیگه اجاره داده،اگه من کرایه عقب افتاده را پرداخت کنم شامل تمدید یک سال ستاد کرونا میشم؟؟؟لطفاا راهنمایی کنید

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام چون شما از مفاد قرارداد تخلف کردید ممکنه مشمول مصوبه نشوید

 • داوود
  داوود

  سلام من حکم تخلبه گرفتم. برای خانه چند رور طول میکشه تا خانه تخلیه شود. اگر مستاجر در خانه را باز نکند چی میشود

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.اگردستورتخلیه باشداجرای احکام باقفل ساز واردشده وخانه راتحویل شمامی دهند.

 • محمد احمدی
  محمد احمدی

  سلام. بنده اپارتمانی را در سال ۹۷رهن کردم .پس از پایان مدت پشت قولنامه تا شهریور ۹۹ تمدید کردیم .در شهریور ۹۹ نیز بصورت شفاهی تمدید کردیم با اجاره جدید .که هر ماهه اجاره به حساب موجر واریز شد و پیامک برای ایشان ارسال کردم. ایشان تمایل به تمدید اجاره ندارد .و به شورا ی حل اختلاف شکایت کرد.شورا حکم تخلیه با حق اعتراض ۲۰روزه صادر نموده است .چگونه میتوانم از مصوبه کرونا استفاده کنم .در لایحه جلسه شورا نیز اعلام کردم ولی ترتیب اثر داده نشد .و نیز اگر درخواست تجدید نظر کنم چقدر زمان جهت صدور حکم جدید صرف میشود. با پرداخت اجاره مصوب موافقم .کلا چه پیشنهادی میدهید.و نیز در لایحه تجدید نر چه مطلبی درج کنم. ممنون از راهنمایی شما

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.حکم تخلیه بادستورتخلیه فرق دارد.مصوبه ستادکروناهم شرایط خاص دارد.باوکیل مجرب مشورت نمایید.

 • ارسلان
  ارسلان

  سلام خسته نباشید من یک ملکی رو اجاره کرده ام یکساله الان قراردادم ۲۶ ۵ تمام شده صاحب خونه گفت بشین ۴ میلیون تومان اجاره برج ۶ ( شهریورماه ۱۴۰۰)رو بهش دادم و صاحب خونه میگه تخلیه کن خونه اش میخواد.
  ایشون الان توسط وکیل دادخواست تنظیم کرده و در برگه دادخواست خواسته تخلیه فوری به دلیل انقضای مهلت اجاره نیاز شخصی به سکونت در مطالبه خسارات پرداخت وجه التزام قرارداد تاخیر تخلیه مبلغ ۳ میلیون ریال از تاریخ انقضای قرار دارد تا اجرای کامل احکام به انضمام خسارت وارده و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل ۱۱ میلیون تومان ۱۱۰ میلیون ریال مطالبه خسارت دادرسی من باید چیکار کنم؟؟؟
  سپاس

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام
   قرارداد اجاره شما و دادخواست طرف مقابل باید مطالعه شود، ولیکن به طور کلی شما می توانید به مصوبات ستاد کرونا در خصوص قراردادهای اجاره استناد نمایید.

 • سما
  سما

  سلام خسته نباشید یه ملک مسکونی رو اجاره بدیم وقتش تموم بشه و تخلیه نکنه بهش ۲۰ روز دیگه وقت بدیم و نصف بیشتر پول پیش بهش بدیم تخلیه نکنه چه کاری میتونیم انجام بدیم ؟ حکم تخلیه فوری بتونیم بگیریم چقدر زمان میبره؟ فقط همین خونه رو داشته باشیم و مستاجر باشیم

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام
   اگر نیاز شخصی شما و همچنین توافق بر تاریخ تخلیه اثبات شود امکان اخذ دستور تخلیه وجود دارد.

 • هدایتی
  هدایتی

  با سلام
  من دستور تخلیه رو گرفتم و مامور کلانتری به دلیل حضور نداشتن مستاجر ابلاغیه رو زیر در منزل انداخت و ۷۲ ساعت بهش مهلت دادند. حالا بعد از سپری شدن این ۷۲ ساعت مهلت مرحله بعدی چی هست؟ملک رو از طرف کلانتری تخلیه می کنند یا دوباره بهش مهلت میدن؟چون مستاجر جدی نمیگیره و فکر میکنه اقدامی نمیشه خودش رو نشان نمیده و کلید رو هم به همسایه داده ولی وسایلش داخل واحد هست.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.بستگی به نوع دعوی تان دارد.دستورتخلیه یاحکم نخلیه.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.بستگی به نوع دعوی تان دارد.دستورتخلیه یاحکم نخلیه.

 • سید مهدی موسوی
  سید مهدی موسوی

  سلام من ملکی را خریداری کردم باقولنامه رسمی بنگاه و کد رهگیری و موعد تحویل فرا رسیده ومالک قبلی از تحویل آن خوداری میکند آیا حکم تخلیه فوری صادر می شود ملک دارای سند مشاعی است یک سند مادر دارد باتفکیک ومجوز قانونی شهرداری

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.قولنامه سندرسمی نیست.تخلیه زمان براست.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.قولنامه سندرسمی نیست.تخلیه زمان براست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ثبت پرسش

شما می توانید از این بخش سوال خود را ثبت کنید و در کمترین زمان پاسخ مناسب را از طریق ایمیل دریافت کنید.

مشاوره حضوری

از طریق این بخش شما می توانید قرار مشاوره حضوری خود را ثبت و در زمان مشخص شده مشاوره حضوری دریافت کنید.

مشاوره تلفنی

درصورتی که نیاز به مشاوره تلفنی دارید از این بخش اقدام کنید و با وکلای پایه یک دادگستری تلفنی صحبت کنید.