تخلیه ملک مسکونی

جهت مشاره تلفنی رایگان و درخواست وکیل ملکی با شماره زیر تماس بگیرید


71333400 - (021) { سی خط ویژه }

در مورد اجاره محل مسکونی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳76 حاکم است. همچنین در مورد قراردادهای اجاره محل کسب وسکونت که بعد از سال ۱۳۷۶ منعقد می گردند قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ حکومت دارند. (ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر سال 76)

دستور تخلیه ملک مسکونی

مطابق ماده 13 قانون روابط موجر و مستاجر سال 56، بعد از انقضای مدت اجاره ، یا در صورت درخواست فسخ توسط مستاجر، یا در صورت درخواست فسخ اجاره از طرف موجر .

تخلیه ملک

مستاجر در چه مواردی حق دارد درخواست فسخ اجاره نامه را بکند؟

( ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر سال 62، ماده 12قانون سال 56، و قانون مدنی)

1-درصورتی که ملک مسکونی وصف مورد نظر در اجاره نامه را نداشته باشد.

2-در طول اجاره عیبی در ملک مسکونی بوجود آید که ملک قابلیت استفاده را نداشته باشد و رفع عیب هم ممکن نباشد.

3- در صورتی که در اجاره نامه برای مستاجر با شرایطی حق فسخ گذاشته شده باشد و اون شرایط بوجود آید و مستاجر محق در فسخ می­شود.

4-در صورتی که مستاجر فوت کند و کلیه ورثه درخواست فسخ کنند.

5-ملک مسکونی در حال خراب شدن باشد و تعمیر آن ممکن نباشد.

6-ملک مسکونی در حال خرابی بود و برای بهداشت مضر باشد.

در چه مواردی طبق قانون مدنی مستاجر حق فسخ و تخلیه ملک را دارد؟

1-موجر ملک را به تصرف مستاجر ندهد و اجبار او به تسلیم ممکن نباشد (ماده 476 ق.م).

2-عیبی در ملک باشد(ماده478)

3-تعمیرات ضروری در ملک لازم باشد مستاجر می­تواند اجاره را فسخ کند.(485)

4-بعد از قرارداد اجاره و قبل از تحویل ملک به مستأجر، شخص ثالث مزاحم مستاجر شود او می­تواند قرارداد اجاره را فسخ کند.

5- اگر مستاجر در موقع قرارداد اجاره برای خودش حق فسخ شرط کرده باشد.

نکته:  ارتباط با ملک مورد اجاره فرقی نمی­کند که آن ملک مسکونی باشد یا تجاری ،  در هر دو مورد شرایط فسخ برای مستأجر یکسان است . در ماده 6 قانون سال 62 که مختص به اجاره املاک مسکونی است موارد فسخ توسط مستأجر بیان شده و در ماده 12  قانون سال 56 که مربوط به اجاره املاک تجاری است به این موضوع پرداخته است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید ویدیو زیر را مشاهده کنید.

در چه مواردی موجر می­تواند درخواست تخلیه ملک مسکونی را بنماید؟

مطابق با ماده 8 قانون روابط موجر و مستاجر سال 62، موجر محل مسکونی نیز همانند موجر محل تجاری ( مطابق با ماده 13 قانون سال 56 ) در موارد زیر می تواند فسخ قرارداد اجاره و نهایتاً  تخلیه مستأجر از دادگاه  بخواهد :

 • در صورتی که مستأجر حق انتقال به غیر نداشته باشد ولی با این وجود کلا یا جزئا آن را به دیگری واگذار کند برای مثال خانه ای را که برای سکونت خود اجاره کرده است به دیگری اجاره دهد.
 • در صورتی که مستأجر محل مسکونی را اجاره کرده ولی عملا آن را در اختیار اشخاص دیگر بجز ورثه خود قرار دهد.
 • در صورتی که موجر در اجاره نامه شرط کرده باشد که درصورتی که ملک خود را به طور قطعی به دیگری انتقال دهد، حق فسخ اجاره را خواهد داشت.
 • درصورتی که محل مسکونی را برخلاف منظور و جهت مقصود در اجاره نامه استفاده کند برای مثال مستأجر خانه را برای سکونت خود و خانواده­اش اجاره کند اما عملاً آن را تبدیل به کارگاه فرش کند.
 • درصورتی که مستأجر تعهد کرده باشد اجاره بهاء را در مهلت مقرر پرداخت کند ولی تخلف کند.
 • در صورتی موجر ملک را برای سکونت خود یا خانواده­اش نیاز داشته باشد.(ماده14 سال 56).

اگر مستاجر ملک مسکونی را به آموزشگاه نقاشی و یا … اجاره دهد مشمول چه قانونی خواهد بود؟

مطابق ماده 8 قانون روابط موجر و مستاجر سال 62 اگر ملک مسکونی برای مقصود غیر از کسب و پیشه و یا تجارت به اجاره داده شود از هر حیث تابع مقررات مربوط به اجاره محل مسکونی است.

 اگر مستاجر ملک مسکونی که اجاره کرده به مرکز فساد اختصاص داده باشد تکلیف چیست؟

مطابق ماده 9 قانون سال 62 در این صورت اگر در دادگاه ثابت شود، به درخواست موجر محل تخلیه و در اختیار او قرار داده خواهد شد.

آیا دادگاه میتواند حکم تخلیه ملک مسکونی را به نفع موجر صادر نکند و مستاجر به سکونت خود در آن محل ادامه دهد؟

مطابق ماده 9 قانون 62 در صورتی که به دلیل کمبود مسکن دادگاه تخلیه ملک مسکونی توسط موجر را باعث عسر و حرج مستاجر بداند می تواند به مستاجر مهلت بدهد البته درصورتی که باعث عسر و حرج خود موجر نباشد.

اگر مستاجر در شهر محل سکونت خود یک واحد مسکونی داشته باشد عسر و حرج از او رفع می ­شود؟

بله در این صورت مطابق تبصره 4 ماده 24 قانون سال 56 ، موجر پس از انقضای مدت اجاره می­تواند تخلیه ملک را بخواهد.

دادگاه های ذیصلاح دعاوی تخلیه 

رسیدگی به اختلافات راجع به ملک مسکونی در دادگاه محل وقوف ملک انجام میشود که با توجه به قانون جدید شوراهای حل اختلاف مصوب 94 ماده 9 در بند ب دعاوی تخلیه ملک استیجاری را در صلاحیت شوراهای حل اختلاف قرار داده است بنابراین شوراهای حل اختلاف محل وقوع ملک مسکونی صالح به رسیدگی می باشد مگر اینکه در آن محل شورای حل اختلاف نباشد که مطابق اصل دادگاه محل وقوع ملک مسکونی صلاحیت رسیدگی خواهد داشت که در دادگاه و شورا به این گونه دعاوی خارج از نوبیت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی خواهد شد.(تبصره ماده 12 سال 62).

اگر دعوای تخلیه و تعمیر ملک مسکونی باهم مطرح شده باشد تکلیف چیست؟

مطابق ماده 13 قانون 62 اقامه دعوای تخلیه مانع دعوای تعمیر نیست و در صورتی که دادگاه مورد را از موارد تخلیه نداند و آن را رد کند به دعوای تعمیر رسیدگی خواهد نمود.

نکته: یکیاز معمول­ترین مورد تخلیه ملک مسکونی، موردی است که مدت اجاره تمام شده و مستاجر ملک را تخلیه نمی­کند.

اگر مستاجر بعد از انقضای مدت ملک را تخلیه کند ولی موجر از تحویل گرفتن آن خوداری کند تکلیف چیست؟

در این صورت مستاجر مکلف است از طریق فرستادن اظهارنامه از موجر یا نماینده او بخواهد که ملک را تحویل بگیرد

چگونه مستاجر برای موجر اظهارنامه تحویل ملک مسکونی را بفرستد؟

مطابق قانون آیین دادرسی مدنی عمل میکنیم و مستاجر می­تواند از طریق دادگاه حقوقی محل وقوع ملک اقدام کند و در اظهارنامه کلیه اظهارات خود را برای موجر بفرستد که یا از طریق اجرای اداره ثبت می­تواند اظهارنامه بفرستد ، و در صورتی که اجاره نامه به صورت رسمی در دفترخانه تنظیم شده باشد از طریق دفترخانه تنظیم کننده اجاره نامه نیز میتواند به موجر اخطار بدهد که ملک مسکونی خود را تحویل بگیرد.

اگر بعد از ارسال اظهار نامه مستاجر برای موجر همچنان موجر حاضر نشود تکلیف چیست؟

مطابق ماده 13 اگر موجر ظرف 5 روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه حاضر نگردد مستاجر باید به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه و تخلیه کامل مورد اجاره را تامین دلیل نماید و کلید آن را به دفتر دادگاه تسلیم کند.

 دعوای تخلیه ملک مسکونی چه نوع دعوایی است مالی یا غیرمالی؟

دعوای غیرمالی اعتباری می­باشد.

هزینه دادرسی دعوای تخلیه ملک مسکونی چقدر می­باشد؟

در ابتدای طرح دعوا برابر دعاوی غیرمالی حدودا 150 هزار تومان می باشد .

مراحل تخلیه ملک مسکونی در صورت عدم پرداخت اجاره بهاء یا اجرت­ المثل ملک مسکونی

اجاره ملک مسکونی یا به وسیله سند عادی است که توسط موجر و مستاجر  و در بنگاه­های املاک معمولا منعقد می­شود و یا این که در دفاتر اسناد رسمی به طور رسمی منعقد می­شود مطابق  بند 9 ماده 14 )

مرحله اول: در اجاره نامه رسمی موجر از طریق دفترخانه تنظیم کننده سند اقدام می­کند، یعنی دفترخانه به مستاجر اخطار می­کند که ظرف 10 روز قسط یا اقساط عقب افتاده را پرداخت نماید.

مرحله دوم: موجر با مراجعه به اداره ثبت از طریق اجرای ثبت ، صدور اجراییه بر تخلیه و وصول اجاره بها را بخواهد .

اگر بعد از صدور اجرائیه مستاجر اجاره بهاء را پرداخت کند تکلیف چیست؟

اجرای ثبت تخلیه را متوقف می­کند.اما موجر می­تواند به استناد تخلف مستاجر از پرداخت اجاره بهاء از دادگاه درخواست تخلیه ملک تجاری را بخواهد.(بند 9 ماده 14 قانون 56)

تخلیه ملک

اگر اجاره نامه تنظیم نشده باشد مراحل تخلیه به چه صورت خواهد بود؟

موجر برای تخلیه ملک و وصول اجاره بهاء می­تواند با ارسال اظهارنامه درخواست وصول اجاره بهاء را بکند یا به دادگاه مراجعه کند.

در اجاره نامه­ های عادی هر گاه قبل از صدور حکم دادگاه مستاجر اجاره بهاء را پرداخت کند چه اتفاقی می افتد؟

اگر مستاجر اضافه بر اجاره بهاء معوقه را به نفع موجر در صندوق دادگستری بگذارد حکم به تخلیه داده نمی­شود اما مستاجر به پرداخت خسارت دادرسی محکوم شده و به موجر پرداخت می­کند. و این ارفاق برای هر مستاجر فقط برای یک بار می­باشد.

اگر مستاجر مکررا اجاره بهاء را به تعویق بیندازد و هر بار بعد از اخطار دفترخانه یا از طریق اظهارنامه پرداخت کند چه اتفاقی می افتد؟

در صورتی که مستاجر محل مسکونی در ظرف یک سال دو بار بعد از اخطار یا اظهارنامه اجاره بهاء را پرداخته باشد در بار سوم اجاره بهاء را در موعد مقرر به موجر پرداخت نکند یا در صندوق ثبت تودیع نکند موجر میتواند با تقدیم دادخواست مستقیما از دادگاه درخواست تخلیه را بکند.

توقف دستور تخلیه  

 توقف دستور تخلیه ملک مسکونی و تجاری، زمانیکه امکان پذیر است که دستور تخلیه از شورای حل اختلاف صادر شود اگر شخصی مدعی خلاف قانون بودن دستور باشد، می تواند با توجه به مواد 9 و 27 قانون شوراهای حل اختلاف نسبت به دستور صادره تجدید نظرخواهی و دستور توقف تخلیه نماید.

اجرای حکم تخلیه توسط کلانتری

اجرای حکم تخلیه توسط کلانتری بعد از آن که دستور تخلیه صادر شد و به مستأجر ابلاغ گردید ، در صورتیکه مستأجر از اجرای دستور استنکاف کند ، مرجع قضایی به کلانتری محل از طریق نامه اعلام می کند که نسبت به اجرای دستور تخلیه اقدام کند. مأمورین انتظامی موظف به اجرای دستور قضایی می باشند و مقاومت مستأجر در این خصوص تاثیری ندارد.

دستور تخلیه ی فوری

دستورتخلیه فوری زمانی صادر می شود که طرفین دارای قرارداد کتبی با امضای دو شاهد باشند ؛ که در این حالت قانوناً باید ظرف یک هفته پس از تقدیم درخواست دستور تخلیه  فوری صادر و اجرا شود.

حکم تخلیه منزل 

دستور تخلیه ملک مسکونی به همان ترتیب فوق بعمل می آید اما اگر مدعی فسخ قرارداد در اثنای مدت قرارداد باشد، باید دادخواست فسخ قرارداد و صدور حکم تخلیه را به دادگاه عمومی حقوقی تقدیم نماید. درخصوص املاک تجاری نیز به ترتیب فوق اقدام می شود مگر در صورتیکه مستأجر حق کسب یا پیشه یا تجارت و یا سرقفلی داشته باشد.

  مزایا تخلیه املاک توسط وکیل

بررسی و انطباق قرارداد اجاره و شروط آن با قوانین مربوطه من جمله قانون مدنی و قانون روابط مؤجر و مستأجر از جانب وکیل می تواند در وقت و هزینه خواهان مؤثر باشد.

4.5/5 - (35 امتیاز)

86 دیدگاه

 • منصور
  منصور

  سلام دادخواست اجور معوق رادادم دوباره تمام ودییه را باید بحساب دادگاه بریزم یا که اجور معوق کسر میشود بقیه واریز میشود

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام
   برای اخذ و اجرای دستور تخلیه میبایست وجه ودیعه را واریز کنید

 • محمد
  محمد

  سلام
  ما یه خونه داریم در شهرستان که به یه تهرانی اجازه دادیم
  طرف خونه ش تهرانه برا تفریح هر دوماه یه بار میاد سه روز سر میزنه به خونه
  الان سه ماهیه مهلت اجاره ش تموم شده بیرون نمیره
  میگه طبق مصوبه کرونا تمدید میکنم یه ال دیگه میمونم
  خب این شخص اصلا قصدش مونده نیست فقط میخواد اذیت کنه
  الان ما میتونیم حکم تخلیه براش بگیریم؟
  اگه واقعا مستاجر بود و با بیرون انداختنش خانواده ش در به در میشدن یه چیزی
  ولی این اقا به عنوان یه خونه تفریحی اجاره گرفته
  الانم اجاره ها تو این مدت کلی رفته روش ولی این میگه نهایتا قانونی ۲۰ درصد میاد روش دیگه
  بعد اینم کاری از دست تون برنمیاد
  این انصافه اخه
  لطفا کمکم کنین مرسی

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام
   ضمن تقاضای صدور دستور تخلیه موارد فوق را هم برای قاضی شورا تشریح نمایید.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   طبق بخشنامه، دستور تخلیه صادر نمیشود.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   طبق بخشنامه، دستور تخلیه صادر نمیشود.

 • Darya
  Darya

  سلام
  مستاجر خانه مسکونی ما ،الان ۴ سال هست در خانه نشسته که دو سال ان به علت کرونا بوده است. هیچوقت اجاره را به موقع پرداخت نکرده است.
  الان ۶ ماه از پایان قرارداد گذشته، نه قرارداد جدید منعقد نموده ، نه به تلفن جواب می دهد نه ریالی اجاره پرداخت می کند . ۴ ماهه شکایت کردم ، دستور تخلیه ۳۰ دی زده بودند . که هنوز تخلیه نشده ، چرا دادگاه تا این حد قدرت اجرایی ندارد . تکلیف من چیست؟ خودم می خواهم ساکن خانه شوم .

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.
   وکیل انتخاب نمایید تا موضوع تان را پیگیری نماید.

 • محمد
  محمد

  سلام آقا من ی خونه اجاره کردم الان یک ماه از قرار داد گذشته من ب ساحب خونم گفتم پول بده برم دنبال خونه ولی گفت اول برو دنبال خونه بعد یک ماه حالا میگه ک روزی ۱۵۰هزار تومن ازت کم میکنم و باید ۱۰روزه خالی کنی

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام. قرارداد اجاره تا پایان زمان اجاره غیر قابل فسخ است مگر با توافق طرفین

 • محمد سبحان
  محمد سبحان

  سلام بنده یک واحد مسکونی رو سال اسفند ۹۸ اجاره کردم و قرارداد یک ساله نوشتیم سال ۹۹ با اعتماد به صاحب خانه مبلغ ۱۰۰ ملیون پول پیش اضافه کردم و برای ایشان واریز کردم اما متاسفانه قرارداد جدید ننوشتیم و قرارداد را شفاها ً تمدید کردیم (ضمن اینکه مبالغ اجاره نامه هر ماه بدون تاخیر نیز به حساب مالک واریز شده است و فیش موجود است) حالا امسال صاحب خانه مبلغ ۲ برابر از من خواسته و به توافق نرسیدیم یک ماه قبل از تاریخ ۱۵ اسفند به صاحبخانه اعلام کردم که میخواهم بروم حالا که نزدیک تاریخ تخلیه ام هست صاحب خانه هیچ مبلغی به من نداده و میگوید تا اجاره ندهم پول ندارم (مبلغی که اعلام کرده بسیار بالا است) حالا با در نظر گرفتن این نکته که بنده جای دیگر قرار داد نوشتم و قطعا میخواهم اثاث کشی کنم تکلیف چیست ؟ مبلغ ۲۰۰ ملیون پول پیش نزد صاحب خانه است که بابت ۱۰۰ ملیون آن قرارداد جدید ندارم لطفا راهنمایی بفرمایید .

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   از طریق دادخواست مطالبه وجه، مبلغ ۱۰۰ میلیون را پیگیری نمایید. برای تخلیه واحد نیز موضوع را از طریق شورای حل اختلاف پیگیری کنید.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.قبل ازدریافت پولتان تخلیه نکنید.

 • محمد
  محمد

  سلام
  من دستور تخليه را مرداد ٩٩ اجرا كردم مستأجر اموال خودش را در منزل رها كرده و نمياد ببره حالا بعد از حدود دو سال چه بايد كرد

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام. موضوع را میتوانید از طریق اجرای احکام مجری دستور تخلیه، پیگیری نمایید.

 • فرزانه
  فرزانه

  سلام
  ملکی رو اجاره کردیم و هنوز ۶ ماه از پایان قرارداد باقی هستش و کل اجاره بها یکجا پرداخت شده .میخواستم بدونم اینکه موجو میخواهد ملک رو بفروشه ایا میتونه حکم تخلیه بگیره ؟
  ممنون میشم راهنمایی بفرمایید

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   خیر

 • حسام
  حسام

  سلام من مستاجر هستم و اجاره بها رو دقیقا سر وقت پرداخت میکنم،الان قرداد ما ۱۴۰۱٫۰۲٫۰۴ تمام میشه و از موجر خاستیم ۲ ماه فرصت بده که خونه ای که داریم میسازیم آماده بشه بریم ولی موافق نیستن،آیا اگر کار به دادگاه بکشه،قاضی مهلت میده برای من؟آیا راهکاری هست که بشه مهلت گرفت؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   حداقل یک ماه میتوانید برای اجرای حکم، مهلت بگیرید.

 • ابوالفضل محمدیان
  ابوالفضل محمدیان

  سلام و خسته نباشید
  ما یه خونه کرایه کردیم طبقه ۲ م در یاسوج و صاحبخونه هردفعه که مهمون میاد با اینکه سر و صدا نمی‌کنیم باز میاد بالا گیر میده
  ما اصالتا براس شمال هستیم و پدر من با یک خانوم یاسوجی ازدواج کرده من بعد از ۵ ماه اومدم خونه پدرم صاحبخونه اومد بالا گیر میده و گفته بود من خونه رو به عروس داماد دادم و مهمون ها فقط یکماه باید بیان (یعنی چی یعنی ما کس و کار نداریم که بیان یه سر به ما بزنن ) بعد خونشم مشکل داره اگه داخل خونه ساکت باشیم صدای اونا از طبقه پایین میاد باید چیکار کنیم

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.
   موضوع را به پلیس گزارش کنید.

 • جوادنوری
  جوادنوری

  سلام ببخشید حکم تخلیه در اسفند ماه صادر میشه ایا؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   خیر

 • رضا
  رضا

  سلام
  بنده یک آپارتمان خریداری کردم که در آن مستأجر نشسته بود و قرار بود در تاریخی آپارتمان تخلیه و تحویل گردد و مبلغی هم از قرارداد نگهداشتم برای تحویل و من هم روی همین حساب آپارتمان فعلی ام را فروختم و تحویل را چند روز بعد از آن تاریخ توافق کردم. الان شخصی که به من فروخته می‌گوید دوماه بعد از آن تاریخ خانه را تحویل میدهد آیا من قبل از سررسیدن تاریخ تحویلم می توانم دستور تخلیه بگیرم تا با خریدار منزلم به مشکل نخورم؟ آیا اصلا میتواند خانه را در غیر از تاریخ درج شده در مبایعه نامه تحویل دهد؟ آیا در صورت تحویل ندادن، من میتوانم جریمه توافق شده روزانه مربوط به فروشنده را از مبلغ باقی مانده کسر کنم؟
  ممنون میشم راهنمایی بفرمائید

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   در صورت تاخیر در تحویل مورد معامله، خسارت و جریمه روزانه مندرج در قرارداد، به شما تعلق میگیرد.

 • بهروز
  بهروز

  سلام من یه خونه اجاره کردم که مهلت من ۲۰/۲/۱۴۰۱به پایان میرسه ولی موجر مبلغ اجاره بهاء رو دوبرابر میخواد بکنه آیا طبق اعلام ستاد کرونا که برای شهرها ۱۵٪اعلام کرده ،موجر میتواند دوبرابر اجاره بهاء رو بالا ببرد یا نه ممنون

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام، بخشنامه ستاد کرونا فقط شامل قراردادهای اجاره سال ۱۳۹۹ است و قراردادهای سال ۱۴۰۰ خارج از شمول آن است.

 • شعبانی
  شعبانی

  سلام وقت بخیر، مالک چند مدت قبل باید به مستاجر اطلاع بده که خونه رو برای فروش گذاشتم و آیا بدون قرارداد میتونه از مستاجر هزینه کرایه بیشتر بگیره ؟ و اینکه مستاجر چه مدت میتونه تو ملک باشه تا خونه پیدا بشه ؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   فروش مورد اجاره، خدشه ای به قرارداد اجاره وارد نمیکند.
   و مالک غیر از اجاره بها، مجاز به دریافت مبلغ دیگری نیست.

 • شعبانی
  شعبانی

  سلام وقت بخیر، ما با مالک ۲ هفته زودتر از پایان قرارداد تماس گرفتیم که گفت خونه رو میخود بزاره برای فروش، کرایه هم میخواد اضافه کنه
  مالک چند وقت زودتر باید اعلام کنه که خونه رو برای فروش گذاشته ؟
  ما باید کرایه بیشتر بدیم ( لفظی هزینه رو تعیین کرد)؟
  چند مدت میتونیم تو خونه بمونیم که خونه جدید رو پیدا کنیم ؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام،
   میتوانید برای جابجایی، یکماه مهلت بگیرید.

 • Erfan
  Erfan

  سلام وقت بخیر
  منزلی رو ما اجاره کردیم و یک سوم مبلغ پیش رو بابت بازسازی با مهلت یک ماهه پرداخت کردیم ولی الان از موعد تحویلش دو هفته میگذرد ولی مالک نمیاد خونه رو تحویل بده و میگ نظرم عوض شده.
  لطفاً راهنمایی بفرمایید

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام،
   موجر موظف به تحویل مورد اجاره است.

 • مهدی شعبانی
  مهدی شعبانی

  سلام
  بنده ی واحد در تهران فروختم. به مستاجر هم اعلام کردم که سر قرارداد باید تخلیه کنه. ولی میگه تخلیه نمیکنم. نصف پول قرارداد فروشم هم مونده. که خریدار جرید نمیده.الان من باید چکار کنم؟ ممنون

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام،
   تقاضای صدور دستور تخلیه نمایید.

 • زهرا
  زهرا

  سلام وقتتون بخیر
  بنده یک مستاجر داریم که ۶ ماه تا پایان قراردادش مونده
  و من در حال حاضر قصد فروش خونه رو دارم
  به مستاجر یک ماه وقت دادم خونه رو خالی کنه ولی میگه تا مدت قراردادم تموم نشه از خونه نمیرم
  و ۵ تمن هم باید به عنوان پول پیش خونه میدادن که همچنان ندادن
  من میتونم از راه دیگه مجبورش کنم تا خونه رو تخلیه کنه؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.خیر.قرارداداجاره اش معتبراست.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.خیر.قرارداداجاره اش معتبراست.

 • سعید
  سعید

  اینجانب ملکی را اجاره کرده ام که مالک آن بعلت بدهی به اداره جهاد سازندگی ملک ایشان توقیف شده است وهم اکنون واحد حقوقی اداره جهاد اعلام کرده است ملک مورد نظر را تخلیه کرده وپول رهن ملک مورد نظر را هم از مالک قبلی مطالبه نمائید با توجه به عدم حضور مالک وعدم توانائیی نامبرده در پرداخت پول رهن به اینجانب تکلیف چیست ممنون از کمک وراهنمائی تان

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   مدارک باید حضورا بررسی شود.

 • سپاس
  سپاس

  باسلام و خسته نباشین..
  جناب من حدود سه سال پیش یه واحد آپارتمان مسکن مهر وکالتی خریدم،،این واحد توسط سه نفر دست به دست شده و من خریدم که برام وکالت زدن الان میخام این خونه رو بفروشم خریدار پاش رو کرده تو یه کفش که باید بری سند تک برگ رو بگیری به ما بدی منم باهاشون طی کردم وکالتی خریدم وکالتی میفروشم،،،آیا سند تک برگ برای معامله الزامی است..
  لطفا راهنمایی کنین ممنون از لطفتون…

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام،
   پاسخ کامل، مستلزم ملاحظه و بررسی مدارک است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ثبت پرسش

شما می توانید از این بخش سوال خود را ثبت کنید و در کمترین زمان پاسخ مناسب را از طریق ایمیل دریافت کنید.

مشاوره حضوری

از طریق این بخش شما می توانید قرار مشاوره حضوری خود را ثبت و در زمان مشخص شده مشاوره حضوری دریافت کنید.

مشاوره تلفنی

درصورتی که نیاز به مشاوره تلفنی دارید از این بخش اقدام کنید و با وکلای پایه یک دادگستری تلفنی صحبت کنید.  مشاوره تلفنی رایگان