فسخ قرارداد اجاره

جهت مشاره تلفنی رایگان و درخواست وکیل ملکی با شماره زیر تماس بگیرید


71333400 - (021) { سی خط ویژه }

قرارداد اجاره از نظر قانون مدنی ایران

به موجب ماده ۴۶۶ قانون مدنی اجاره قراردادی است که مالک ، مال خود را به مستاجر می دهد که مستاجر از منافع آن استفاده کند و البته ممکن است مورد اجاره اشیاء یا حیوان یا انسان باشد. امروزه علاوه بر اجاره خانه ،آپارتمان ،برای سکونت ، اجاره مغازه برای کار ، اجاره خودرو برای گشت و گذار ،و …اجاره حیوانات برای کار یا سواری و .حتی اجاره انسان برای انجام کار را داریم وقتی کسی را اجیر می کنیم که کاری را برای ما انجام دهد به این مورد اجاره انسان گفته می شود .

فسخ قرارداد اجاره

قرارداد اجاره جز قراردادهای لازم است یعنی اینکه بعد از انعقاد آن طرفین نمی توانند عقد را فسخ کنند ،مگر در بعضی از موارد قانونی طرفین حق پیدا می کنند قرارداد بین خود را به هم بزنند و قرارداد ساخته را منحل سازند . قانون مدنی در ماده ۳۹۶ و برخی مواد پراکنده خیارات (حق فسخ ) عقود لازم را برشمرده است یعنی همه قراردادهایی که به طور لازم بسته می شوند اکثر این خیارات (حق فسخ ،و به هم زدن قرارداد ) را دارد تنها ۳ مورد از خیارات را قانونگذار ویژه عقد بیع (خرید و فروش ) میداند و باقی در تمام عقود لازم قابل استفاده می باشد .

در چه مواردی حق فسخ قرارداد اجاره را نداریم ؟

 • اگر خریدار بعد از ۳ روز از تاریخ قرارداد تمام مبلغ مذکور در قرارداد را به فروشنده ندهد فروشنده حق فسخ قرارداد را به استناد خیار تاخیر ثمن خواهد داشت (م۴۰۲ ق.مدنی ) به این خیار ، خیار تاخیر ثمن گفته می شود که ویژه قرارداد خرید و فروش (بیع ) می باشد و سایر قراردادها از جمله قرارداد اجاره این حق فسخ وجود ندارد .
 • خیار مجلس
 • خیار حیوان

در سه مورد اگر در قرارداد خرید فروش باشد حق فسخ داریم ولی در عقد اجاره نداریم .

فسخ قرارداد اجاره

 انواع فسخ قرارداد اجاره

به غیراز سه مورد خیارفسخ که مخصوص عقد بیع است (مجلس ، حیوان ، و تاخیر ثمن ) بقیه خیارات در عقد اجاره وجود دارد که ماده ۳۶۹ ق مدنی احصا نموده است  اما یک سری از خیارات که بیشتر در قانون در مورد اجاره از آن صحبت شده و در عمل نیز مورد استفاده قرار می گیرد عبارتند از :

 • خیار شرط
 • خیار تعذر تسلیم
 • خیار عیب
 • خیار تخلف شرط
 • تخلف از وصف
 • و انواع فسخ مذکور در ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ .

  در چه مواردی « مستاجر »می تواند اجاره را فسخ کند؟ 

 • ۱-موجر باید عین مستاجره را تسلیم مستاجر کند در صورت امتناع موجود از تسلیم مورد اجاره به مستاجر ، موجر را اجبار به تسلیم میکنیم اگر اجبار ممکن نبود ،مستاجر حق فسخ اجاره را دارد ،به استناد خیار تعذر تسلیم .(ماده ۴۷۶ ق. مدنی )۲- اگر در عین مستاجره عیبی در زمان قرارداد اجاره باشد ، مستاجر می تواند اجاره را فسخ کند یا اجاره را به همان نحوی که هست قبول کند ،فسخ اجاره در این مورد به استناد خیار عیب م باشد .(م ۴۷۸ ق مدنی ).

  ۳-اگر مورد اجاره کلی باشد (مثلا یک ماشین صفر ۲۰۶ از میان کلی ماشین صفر ۲۰۶ موجود )و این ماشین ۲۰۶ عیب دار درآید مستاجر حق فسخ ندارد و می تواند موجر را الزام به تسلیم یک خودرو ۲۰۶ دیگر کند و اگر تبدیل ممکن نشد در این صورت حق فسخ خواهد داشت .به استناد خیار تعذر تسلیم .(م ۴۸۲ق. مدنی )

  ۴-اگر در مدت زمان اجاره در موضوع اجاره (مثلا منزل مسکونی که اجاره شده است) تعمیراتی لازم باشد و تعمیر نکردن باعث ضرر موجر شود، مستاجر ، اگرچه  در مدت تعمیر مستاجر نتواند کلا یا بعضا از خانه استفاده کند نمی تواند مانع تعمیرات موجر شود اما در این صورت مستاجر حق فسخ دارد .(م ۴۸۵ ق . مدنی )

  ۵-اگر شخص ثالثی مزاحم مستاجر شود ،یعنی  قبل از اینکه موجر موضوع اجاره را به مستاجر تحویل دهد (مثلا قبل از تحویل گرفتن خانه توسط مستاجر ) مزاحم مستاجر شود در این صورت مستاجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت .(م ۴۸۸ ق.مدنی ).

  ۷-اگر در موقع انعقاد عقد اجاره مستاجر برای خودش حق فسخ را شرط کرده باشد

در چه مواردی «موجر » (صاحب مال ) حق فسخ قرارداد اجاره را دارد ؟

۱-در صورتی که مستاجر تعدی و تفریط کند یعنی مثلا منزل مسکونی را که اجاره کرده به طور متعارف استفاده نکند مثلا تبدیل به کارگاه فرش کند .(م ۴۸۷ ق.مدنی )

۲- اگر مستاجر خانه را اجاره کند که در آن مهد کودک دایر کند و موجر هم صرفا به همین منظور اجاره داده باشد ولی مستاجر آن را به کار دیگر اختصاص دهد مثلا تبدیل به کارگاه نجاری کند و موجر نتواند مستاجر را از این کار منع کند موجر حق فسخ خواهد داشت .

۳-اگر موجر خانه ای را که به اجاره داده است به دیگری بفروشد و در قرارداد اجاره شرط کرده باشد که اگر خانه را به دیگری بفروشم حق فسخ اجاره را خواهم داشت در این صورت در صورت انتقال مورد اجاره به دیگری از طرف موجر ، موجر حق فسخ خواهد داشت .(۴۹۸ ق .مدنی )

مواردی که «موجر » طبق قانون روابط موجر و مستاجر ۵۶ حق در خواست فسخ قرارداد اجاره را از دادگاه دارد ؟(ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶)

۱-اگردر قرارداد اجاره مستاجر حق انتقال مورد اجاره به دیگری را نداشته باشد ولی آن را انتقال دهد یا به هر نحوی در اختیار کس دیگر جزء افراد تحت کفالت خود قرار دهد موجر حق فسخ دارد و از دادگاه درخواست فسخ می کند .

۲-اگر در اجاره نامه شرط شده باشد که در صورت انتقال قطعی خانه موجر حق فسخ داشته باشد .

۳-هر گاه مورد اجاره محل سکنی بوده و در معرض خرابی باشد و قابل تعمییر نباشد .

۴-در صورتی که از مورد اجاره محل سکنی برخلاف منظوری که در اجاره نامه قید شده استفاده گردد.

۵-در صورتی که مستاجر در مورد اجاره تعدی و تفریط کرده باشد .

۶-در صورتی مستاجر از پرداخت اجاره بها ء به مدت خوداری کرده باشد .

تفاوت خیار عیب در قرارداد اجاره با سایر قراردادها

در رابطه با خیار عیب باید گفت که خیار عیب درقرارداد اجاره با خیار عیب درسایر قرارداد ها تفاوت دارد .در قرارداد اجاره وقتی عیبی در عین مستاجره (موضوع قرارداد)  باشد مستاجر می تواند یا قرارداد را فسخ کند یا همان شکلی که عین مستاجره عیب دار است قبول کند و تمام اجاره بها را نیز بپردازد و راه دومی ندارد ولی در سایر قراردادها اگر در مضوع قرارداد عیبی باشد طرف مقابل یا می تواند فسخ کند و قرارداد را به هم بزند یا اینکه قرارداد را نگه می دارد و ارش می گیرد (تفاوت قیمت معیوب و سالم را می گیرد ).

فسخ قرارداد اجاره

چه عیب هایی به « مستاجر » حق فسخ قرارداد اجاره می دهد  ؟

 • عیبی باعث حق فسخ اجاره می شود که عیب مذکور منفعت مورد اجاره را ناقص کند یا انتفاع و استفاده از موضوع اجاره را دشوار کند (م ۴۷۹ ق . مدنی ).
 • اگر قرارداد اجاره بسته شود و در زمان قرارداد عیبی در موضوع اجاره نباشد ولی قبل از اینکه تسلیم مستاجر بشود عیبی در آن بوجود بیاد مستاجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت .(م ۴۸۰ق .مدنی )
 • اگر بعد از قرارداد اجاره و تحویل گرفتن موضوع اجاره و در وافپق در اثناء مدت اجاره عیب در موضوع اجاره بوجود آید مستاجر نسبت به بقیه مدت اجاره حق فسخ خواهد داشت و نسبت به قبل از بوجود آمدن اجاره حق فسخ ندارد چون استفاده خود را کرده است (م ۴۸۰ ق.مدنی ).

 

ضرر و زیان ناشی از فسخ قرارداد اجاره

ضرر و زیانی که از جهت فسخ قانونی قرارداد به وجود می آید ؟وقتی قراردادی فسخ می شود در ابتدا جست وجو در علت فسخ می کنیم اگر قرارداد اجاره به علت قانونی از طرف یکی از طرفین فسخ شود و از جهت فسخ خسارتی به بار بیاد طبق قواعد کلی مسولیت مدنی باید جبران شود هر کس سبب ورود خسارت به دیگری شود باید جبران کند ، برای مثال وقتی موجر عین مستاجره معیوب را به مستاجر اجاره می دهد و مستاجر به علت اجاره کردن عین مستاجره معیوب ضرر ببیند در این صورت مستاجر طبق قانون مدنی حق فسخ راخواهد داشت و طبق ماده یک قانون مسولیت مدنی اگر خسارتی از جهت فسخ به مستاجر وارد شده باشد می تواند از موجر مطالبه کند .

ضرر و زیانی که از فسخ بدون علت قانونی قرارداد به وجود می آید ؟

وقتی قرارداد اجاره بدون علت قانونی از طرف هر یک از موجر و مستاجر فسخ شود و از جهت فسخ بدون علت قانونی به طرف دیگر خسارتی وارد اید طرفی که سبب ایجاد این خسارت بود طبق قواعد کلی مسئول خواهد بود و باید جبران ضرر و زیان کند .گاه طرفین در موقع قرارداد اجاره برای فسخ بدون علت قانونی مبلغی را به عنوان ضرر تعیین می کنند در صورت تعیین چنین مبلغ بابت فسخ بدون مجوز قانونی طرف غیر از این مبلغ نمی تواند از فسخ کننده مطالبه کند و اگر تعیین نشده باشد مطابق نظر کارشناس خسارت تعیین و جبران خواهد شد.

 

شرایط فسخ قرارداد اجاره مغازه

– بند ۲ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر ۵۶ مقرر می دارد در صورتی که عین مستاجره به منظور کسب و پیشه و تجارت به خود مستاجر اجاره داده شود و مستاجر آن را عملا به دیگری واگذار کند موجر حق فسخ خواهد داشت

– بند ۷ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۵۶ اگر مغازه برای شغل معینی اجاره داده شود و مستاجر بدون رضایت موجر شغل را تغییر دهد و این شغل شبیه به شغل قبل نباشد موجر حق فسخ دارد .

فسخ مبایعه نامه

مبایعه نامه یک سند عادی است و بین طرفین و قائم مقام آنان لازم الاجرا می باشد و فسخ آن نیز تابع شرایط کلی فسخ قرارداد ها می باشد مبایعه نام در واقع همان قولنامه است که در عرف مصطلح می باشد و در واقع وعده فروش مال می باشد اعم از اینکه مال منقول باشد (مثل خودرو )یا غیر منقول باشد (مثل ملک ).معمولا در مبایعه نامه طرفین تعیین می کنند که در صورت فسخ از طرف هریک از طرفین وجهی پرداخت شود که به این وجه (وجه التزام )می گویند .و ممکن است حق فسخ طرفین در سند مبایعه نامه ساقط شده باشد که در این صورت حق فسخ نخواهند داشت .

خیارات فسخ مبایعه نامه

خیاراتی که در مبایعه نامه ممکن است به طور قانونی حق فسخ بدهد طبق قانون مدنی عبارتند از :

۱-خیار شرط ،یعنی حق فسخ شرط شده باشد

۲-خیارتاخیر ثمن که در واقع مورد اصلی خیار فسخ مبایعه نامه است که در قالب شرط در مبایعه نامه آورده می شود که در صورت تاخیر در پرداخت وجه معامله حق فسخ ایجاد شود .

۳-خیار رویت و تخلف وصف هم در مواقعی ایجاد می شود فسخ کننده مال را ندیده و به وصف خریده و بعدا خلاف وصف مذکور در آید .

۴-خیار غبن در صورتی که در مبایعه نامه مبلغ قرارداد بیشتر یا کمتر از نرخ روز باشد طرفی که گرانتر خریده یا طرفی که ارزانتر فروخته حق فسخ خواهد داشت .

۵-خیار عیب هم در صورتی پیش می آید که مالی را که در مبایعه نامه و مضوع مبایعه نامه بود معیبوب در آید.

۶-خیار تدلیس هم اگرفروشنده با عملیاتی خریدار را فریب دهد ایجاد می شود .

مدارک مورد نیاز برای گرفتن وکیل فسخ قرارداد :
۱٫ کارت ملی
۲٫ اسناد و قراردادهای مربوطه

سوالات متداول در فسخ اجاره :
۱-آیا امکان فسخ قرارداد قبل از تاریخ انقضاء مدت اجاره وجود دارد؟
خیر، زیرا قرارداد اجاره ازجمله عقودی است که طرفین آنرا متعهد و پای بند به ادامه آن تا پایان انقضاء مدت اجاره می نماید. مگر در مواردی مانند عدم امکان بهره برداری از ملک بلحاظ عیبی قابل استفاده نباشد، یا اینکه طرفین توافق دیگری نموده باشند.
۲-پرداخت ضرر و زیان ناشی از فسخ قرارداد اجاره بر عهده چه کسی است؟
اگر هر یک از طرفین قرارداد بنا به دلیلی به ‌جز آنچه در بالا به آن‌ها اشاره شد مایل به فسخ قرارداد باشند، باید به ‌طرف مقابل ضرر و زیان بدهد.
۳-در چه شرایطی می‌توان قرارداد اجاره را فسخ کرد؟
تنها با توافق طرفین و یا شرایطی که در قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر بیان شده امکان فسخ قرارداد اجاره امکان پذیر می باشد.

4.1/5 - (22 امتیاز)

مطالب مرتبط

0 دیدگاه

 • امیر
  امیر

  سلام یه مغازه اجاره کردم که به علت شرایط حاکم بازار و نوسانات قادر به پرداخت کرایه نمی باشم و همچنین پارکینگی که در قولنامه قید شده بود تحویل ندادن لطفا منو راهنمایی کنید میخوام قرار دادمو فسخ کنم آیا میتونم ؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   بهتر است توافق کنید

  • اسماعیلی
   اسماعیلی

   سلام من مستاجرم ۲ماه قرار داد خانه رو بستیم من هم سر موقع اجاره رو دادم پکیچ .کولر.آیفون زنگ خونه خراب هستش از اولشم خودش میدونست گفت درست میکنم ولی تو این دو ماه درست نکرد هی میگه حالا سر کن تا ما پول دستمون بیاد بنگاه هم شاهد هستش من میتونم فسخ قرار داد کنم مطالبه ضرر و زیان کنم، میگه تازه اگه میخوای بلند بشی باید ضرر بنگاه منو بدی

   • ره جویان عدالت
    ره جویان عدالت

    بهتر است توافق کنید

 • حسین دلقندی
  حسین دلقندی

  مغازه ای دارم که پدرم درسال ۱۳۴۳اجاره کرده وسه سال قبل فوت نمود فعلا مغازه دست من که فرزندایشان هستم میباشدولی بنده تغییر شغل داده ام البته مالک اولیه که طرف قراداد با پدرمن باشد ۳۵سال قبل ملک را به دیگری میفروشد ومالک دوم هم قبل از پدرم فوت کرده،اینک ورثه مالک دوم تقاضای فسخ قرارداد اولیه ودر ادامه تخلیه به دلیل تغییر شغل رادارند،باتوجه به اینکه قراداددیگری با مالک دوم تنظیم نشده ایا به استنادبه همان قرارداداولیه که شغل مشخصی دران قید شده است میتوانند تقاضای فسخ قرارداد را از دادگاه داشته باشند ممنون

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام
   مالک دوم ذیحق و مسئول قراردادی که با مالک اول منعقد گردیده می باشند و حق فسخ نیز به ایشان منتقل شده است.

 • حسن
  حسن

  سلام بنده ملکی تجاری رو اجاره داشتم که یک سال و نیم قبل بعد از شیوع کردنا ملک را تحویل موجر نمودم و متاسفانه فسخ نامه ای که نوشتیم در اختیار مالک است.حالا بعد از گذشت حدود دو سال نیاز به اثبات فسخ قرارداد دارم. در حال حاضر بهره بردار ملک خود ایشان است اما چون چک در دستشان داشتم الان به اجرا گذاشتن و اجاره میخواهند در صورتی که ملک رو گرفتن و دارن استفاده میکنن.شاهد بسیار دارم و چون ملک تجاری است اداره اماکن و اتحا یه بارها بازدید داشته اند و تمامی کسبه محل شاهد هستن.برای دادخواست اثبات فسخ قرارداد پول زیادی لازم است؟یعنی دعوی مالی محسوب میشه و باید به نسبت ارزش قرارداد پول دادخواست بدم؟ با تشکر

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام اگر اگر اقدام شما با توافق مالک بوده است دادخواست اثبات اقاله را طرح نمایید زمان باید خواسته استرداد چک را هم طرح نمایید.
   پیشنهاد می شود قبل از اقدام حضورا مشاوره اخذ نمایید.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام اگر اگر اقدام شما با توافق مالک بوده است دادخواست اثبات اقاله را طرح نمایید زمان باید خواسته استرداد چک را هم طرح نمایید.
   پیشنهاد می شود قبل از اقدام حضورا مشاوره اخذ نمایید.

   • سید قادر
    سید قادر

    با سلام بنده قرار داد یکساله جهت تولیدی با موجر بسته ام و بسته به بازار فعلی توان اجاره را ندارم و میخواهم فسخ کنم . باید چکار کنم و چه پیش می‌آید ؟

 • اتنا
  اتنا

  سلام ما منزلی اجاره کرده و قبل از تحویل خونه از مالک فهمیدیم در اپارتمان منزل مبله کرایه می دهند ما قرارداد را فسخ کردیم پول کمیسیون مشاوراملاک که داده ایم قابل برگشت هست؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام
   خیر قابل استرداد نیست

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت بخیر
   خیر

 • مهدی
  مهدی

  با سلام
  سپاس از اینکه به سوالات پاسخ میدین
  پدر بنده قولنامه منزلی رو به عنوان موجر امضا کردن ولی بانگاهدار ار ایشون هیچ گونه مدراک هویتی مثل فتوکپی یا اصل شناسنامه یا کارت ملی رو نگرفتن
  ولی کد ملیشون در قولنامه نوشته شده
  ایا این قولنامه ارزش قانونی دارد یا خیر؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام
   بله معتبر است

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام
   بله معتبر است

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام
   بله معتبر است

 • هادی
  هادی

  سلام.بنده ملکی را به اجاره دادم و ایشان برای فسخ قرارداد به بنگاه نمیایند .۱ سال قرارداد به پایان رسیده است.و ایشان هیج کرایه ای به بنده ندادن که برای آن شکایت کردم.میخواستم ببینم ندادن اجاره و نیامدن برای فسخ بعد از پایان ۱ سال باعث فسخ خود ب خود قولنامه‌میشود یا حتما باید ایشان برای فسخ به بنگاه برویم؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام
   میتوانید تقاضای صدور دستور تخلیه را از شورای حل اختلاف بخواهید و به سرعت صادر خواهد شد.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت بخیر
   اگر مدت اجاره شما تمام شده است می توانید دادخواست تخلیه را در شورای حل اختلاف طرح نمایید.

 • فاطمه
  فاطمه

  با سلام‌ وقت بخیر مستاحری دارم که هروز دعوا و کتک کاری میکند همسایه ها شاکی هستن میتوانم قرداد فسخ کنم ؟؟؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   خیر

 • عبدالله پوپل
  عبدالله پوپل

  سلام
  بنده مغازه را اجاره کردم یک ساله و الان به مدت ۳ ماه است اجاره میدهم برایش و حال میخواهم فسخ کنم قرارداد را چون میخواهم مسافرت کنم و صاحب مغازه راضی نیست تا قرار داد را فسخ کنم اگر رهنمایی ام کنید ممنون میشم

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با توافق، ممکن است.

 • امیر اقا
  امیر اقا

  سلام با تشکر از تیم عالی ره جویان
  من یه باغ اجاره کردم یکساله طرف سر ۶۶ماه با ور وتهدید وادارم کرد پس بدم، پشت قولنامه نوشتیم فسخ شد وپول پیش منو ۳روزه بدن ۱۰تومن دادن سر موقع ۱۵ تومن دیگه اش ۱۰ تومن یک ماه بعد ریختن ۵تومن رو هم نمیدن میتونم درخواست کنم باغ رو پس بهم بدن وچون باغ رو کرایه میدادم کلی ضرر دیدم لا اقل ضررنو بدن

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام
   با توجه به اینکه قرارداد اقاله شده است پیشنهاد می شود برای مابقی ودیعه طرح دادخواست نمایید.
   اثبات اینکه اقاله به زور و اجبار بوده است یک پروسه سخت و طولانی است.

 • ایمان
  ایمان

  سلام یک مغازه رو یکساله اجاره کردم قرار شد یک دسشویی داخل بسازد اما تا زمان ساخت از دسشویی مشترک پشت حیاط استفاده کنم تا زمان ساخت، حالا سه ماهه که نساخته و تصمیم به ساخت هم ندارد، و من میخواهم فسخ قرار داد کنم و میگوید باید دوماه کرایه پیش بدهم و چند ماه منتطر بمانم تا دوباره کرایه بده و رهن میتاجر بعدی به من بده! ایا حق با موجر است؟ لطفا راهنمایی کنید، من چند ماه باید کرایه رو به عنوان خسارت پیش پرداخت کنم؟ ممنونم.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.بستگی به مفادقرارداداجاره تان دارد.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.بستگی به مفادقرارداداجاره تان دارد.

 • امیر
  امیر

  سلام و خسته نباشید. من منزلی جدیدی رو رهن کردم و موقع رهن با موجر هماهنگ شد که ممکنه چند روز پرداخت کامل رهن طول بکشه و ایشون موافقت کرد ولی هنگام تخلیه منزل کنونی موجر گفته تا تخلیه نکنید پول نمیدم وموجر جدید گفتن تا پول ندید کلید نمیدم. چند روز طول کشید تا موجر فعلی رو راضی کنیم تا نصف مبلغ رو بدن تا بدیم به موجر جدید و اجازه انتقال بدن. اما الان بدلیل ۵ روز دیرشد موجر جدید میگن قرارداد از نظر من فسقه. الان که من جابجا نشدم تکلیف ودیعه ای که دست ایشون دارم چیه. درصد خسارت داره؟ پولی که به بنگاهی دادیم چی میشه؟
  ممنونم از کمکتون

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   قرارداد اجاره شما معتبر است و قابل فسخ یکطرفه نیست.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   قرارداد اجاره شما معتبر است و قابل فسخ یکطرفه نیست.

 • مجید بختیاری
  مجید بختیاری

  سلام وخسته نباشید بنده یه قرارداد دستی با مستاجر بستم وقرارشد ظرف یک هفته باقی رهن رابدهد دوماه شد الان شش ماه نشستن و یکبار پول قبض ها رادادند که مادونفریم وانها چهار نفر و قبض ها قبل ازامدن اینها یک دهم بود وکرایرو دوماه میده قرارداددستی هست حتی سقف اشپزخانه ما که بالای اوحمام هست چکه کرده ترک خورده ایا میتوانم سریع فسخش نمایم

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   دادخواست فسخ و تخلیه بدهید.
   اما سریع نخواهد بود و مستلزم رسیدگی دادگاه است.

 • سامی
  سامی

  با سلام.مستاجری دارم ،۶ ماه اجاره پرداخت نمیکند،در قرار داد مدت دو ماه اگر اجاره پرداخت نشود حق فسخ موجر وجود دارد،۲ مرتبه اظهار نامه ارسال کردم.اما ب هیچیک توجه نمیکند،من چ جوری تخلیه کنم یا آیا امکان فسخ وجود دارد،

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام،
   دادخواست صدور حکم تخلیه بدهید.

 • قاسمی
  قاسمی

  پارسال اجاره سه ساله نوشته شده اجاره بهای سال دوم ۱۰۰درصد از املاک مجاور وعرف منطقه پایین تر قید شده و سال سوم مبلغ ندارد و نوشته شده طبق توافق به میزان تورم اعلامی بانک مرکزی…
  حال سال دوم شروع شده . سوال این هست که آیا موجر حق فسخ بعلت خیار غبن افحش رو دارند؟
  سال دوم بیست روزه شروع شده ولی ایشون اظهارنامه فسخ را فرستاده حالا ما چکار کنیم

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام باتوجهبه توافق طرفین به نظرنمی رسد حق فسخی برای موجر(از این بابت) ایجاد شده باشد.

 • محسن
  محسن

  با سلام
  یک باب مغازه را ۵ ساله اجاره داده ام با سالی ۲۰ درصد افزایش کرایه و الان سال سوم هست، مغازه کلا ۶۰ متری است و نصف مغازه را فقط به ایشان اجاره دادم و پشت این مغازه به همراه مغازه کناری را به دیگری اجاره دادم و به مستاجر گفتم که در صورتیکه که خواستم مغازه را ۶۰ متری کنم با شما قرارداد جدید مینویسم و ایشان قبول کرد ولی در قولنامه ذکر نشده است، الان که قصد ۶۰ متری کردن مغازه را دارم قبول نمیکند که قرارداد جدید ببندیم چون کرایه قرارداد جدید را ایشان نمیپذیرند، ایا میتوان قرارداد ۵ ساله را فسخ کرد؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام با توجه به اینکه قرارداد اجاره ۵ ساله تنظیم شده، واینکه شرط فسخ قبل از انقضا قرارداد قید نگردیده ، امکان فسخ طبق مفاد قرارداد نمی باشد اما احتمال فسخ با توجه به توافق شفاهی به عمل آمده در صورت حضور شهود وجود دارد

 • محمد
  محمد

  سلام بنا به دلایلی موجر ملکی را فسخ کردیم الان هزینه اب برق گاز ک مستاجر مصرف کرده ایا باید بپردازد و هزینه خسارتی ک به منزل زده ایا باید پرداخت کند؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام،
   بله باید پرداخت کند.

 • احمد
  احمد

  سلام
  بنده قرارداد اجاره ام رو تمدید کردم البته دو روزی از قرارداد قبلی مانده و پشت اجاره نامه قبلی نوشتیم
  الان کمتر از بیست و چهار ساعت گذشته و من پشیمون شدم
  میتونم فسخ قرارداد کنم و ایا ودیعه رو میتونن تا پایان سال نگه دارند یا همزمان با تخلیه باید پرداخت کنند؟
  سپاس

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام،
   اگر تمدید کردید، تا زمان انقضا، قرارداد معتبر است.

 • رضا
  رضا

  با سلام. من سال گذشته مغازه ای رو که بنام‌مادرم بود اجاره دادم بمدت دوساله. البته طرف قرارداد مادرم نبودن و خود بنده بودم و وکالت نامه ای هم نداشتم. ما جدیدا ملک رو فروختیم وومستاجر میگه چون من قرارداد دوساله دارم بلند نمیشم. ایا میتواند چنین ادعایی کند؟و یا اینکه چون قرارداد اجاره بنام مادرم نیست مادرم حق شکایت دارن و میتونن ایشون رو بلند کنند؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام،
   قرارداد اجاره، تا زمان انقضای آن، معتبر و لازم الاجراست.

 • يگانه
  يگانه

  با سلام
  من و شريكم خانه اي اجاره داديم و توافق كرديم پول پيش را شريكم و اجاره را من دريافت كنم ، سه ساعت بعد از قرارداد بنده به دليل بي احترامي و رفتار بد مستاجر پشيمان شدم و از املاك خواستم به ايشان اعلام كنن كه پولي پرداخت نكنند چون كليد تحويل نميدهم ، اما شريكم با مستاجر هماهنگ شدن و پول پيش را واريز كردند به خساب شريكم ، و املاك اعلام ميكند به طور يك طرفه طبق قرارداد و بيع جاري شده كليد را تحويل مستاجر ميدهد و من هم حق فسخ ندارم ، پس از بحث و دعوا ، طي رضايت تلفني قرار شد شريكم پول را پس دهد و مستاجر هم اعلام كرد ميپذيرد و بنده بايد حق كميسيون هر دو طرف را بابت فسخ پرداخت كنم كه بنده سريعا پرداخت كردم و قرارد فردا براي فسخ كتبي جلسه باشد كه باز هم شريك و مستاجر با فسخ مخالفت كردند ، ايا من بايد تن به اين قرارداد بدهم يا امكان فسخ دارم؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   قراردا اجاره ای که امضا شده است، تا زمان انقضای آ ن معتبر است و قابل فسخ یک طرفه نیست.

 • هادی
  هادی

  سلام با یک نفر کارواش زدم تهیه لوازم و اجاره با من، تهیه مجوز کار واداره کارواش با اون ،مدت ۲ماه از کار گذشته،حساب وسهم ما رونمیده، جواز نگرفته الان متوجه شدم چون سابقه فروش مواد مخدر داشته جواز نمی‌دن، الان مدعیه قرار داد دارم،چطور فسخکنم،با عدله سابقه داربودنش امکان دارد؟!

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام . نیاز به ملاحظه و بررسی قرارداد میباشد

 • میلاد
  میلاد

  با سلام
  بنده مغازمو بدلیل مشکلات مالی مجبور شدم بصورت رهن ۳ ساله در اختیار مستاجر قرار بدم و متاسفانه بند فسخی تعیین نکردیم
  با توجه به نیاز مالی مجبور به فروش مغازه شدم ولی مستاجر حاضر نیست قبل از موعد قرارداد تخلیه کنه
  آیا میتونم قرارداد را فسخ کنم ؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.
   بهتر است توافق کنید.

 • یه بنده خدا
  یه بنده خدا

  سلام و وقت بخیر
  منزلی دارم که آن را اجاره دادم با مستاجر شرط و شروطی داشتم مثل اینکه خونه پارکینگ ندارد .و همینطور سرویس های بیرون در ندارند.
  حالا مستاجر میگه یا درب میزاری برا سرویس ها یا فسق قرارداد میکنم.
  آیا اون می‌تونه درخواست فسق قرارداد داشته باشن؟
  ممنونم بابت جوابگویی تون

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   خیر

 • س خوشدل
  س خوشدل

  با سلام بنده آپارتمانی را اجاره کرده ام و به فاصله بیست روز بعد از من مستاجری به واحد مجاور بنده نقل مکان کرده که به شدت مواد مخدر استعمال می کند و بنده در اثر استنشاق بوی آن به شدت بیمار و مجبور به ترک منزل شده ام. استشهاد همسایه ها و گزارش کلانتری هم موجود است اما ایشان در کلانتری ادعا می کند اصلا من را نمی شناسد. برای فسخ چه اقدامی می توانم انجام دهم؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   داخواست بدهید

 • محمد رحمتی
  محمد رحمتی

  سلام وقت بخیر مستاجر هستم
  ما توافقی داریم فسخ قرارداد میکنیم
  یک سوال
  اول قرارداد فسخ کنیم بعد مبلغ بیعانه واریز بشه ؟
  یا اول مبلغ بیعانه رو بگیرم بعد امضا کنم فسخ قرارداد رو؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   همزمان باید رد و بدل شود

 • مهدی زیبایی
  مهدی زیبایی

  سلام
  وقت بخیر
  بنده ملکی رو م اجاره کردم و زمان اجاره با صاحب خانه همانگ شد برای دریافت کد رهگیری
  حالا ایشو میگن منکد نمیگیرم و من هم شدیدا محتاج کد رهگیری
  ایشون میگن تخلیه کن من خسارت میدم
  چه مواردی شامل خسارت میشه که من میتونم دریافت کنم؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با هزینه خود بگیرید

 • قاسمی
  قاسمی

  با سلام ،بنده ابتدای برج شش ملک ی را به مستاجر اجازه دادم در بنگاه معاملات ملکی ، و پس از تنظیم قرارداد با ایشان بر سر مسائلی همچون خرابکاری سیستم گرمایشی و تخریب قفل و کلید درب ها بحث و درگیری کردیم که به گزارش ۱۱۰ و کلانتری منجر شد. و با توجه به اینکه ۹ ماه از مدت قرارداد باقی مونده و تو این سه ماه یک برج کرایه داده و هزینه انشعابات و کرایه های بعدی و نداده ،من (موجر ) میتونم قرارداد و فسخ و دستور تخلیه بگیرم ،اظهارنامه و فسخ قرارداد هم تنظیم کردم منتظر جلسه دادگاه هستم.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   بله قابل طرح است

 • رامین
  رامین

  سلام و وقت بخیر اپارتمانی رو اجاره دادم و بعد از چند ماه مستاجر به صورت ناگهانی اعلام کرده از ایران خارج شدم و خواهان فسخ قراردادم امکان وکالت دادن به کسی رو هم ندارم در حال حاضر خاله ایشان مشغول فروختن وسایل منزل و تخلیه ملک می باشن چطوری میتونیم قرارداد رو بدون حضور مستاجر فسخ کنیم و ودیعه ایشان رو پرداحت کنیم به صورتی که بعدا مدعی نشوند. البته اصل قرار داد رو نبردن و به کسی سپردن برای فسخ بدون وکالت و اینکه املاک اعلام کرده همکاری میکنم و نسخه سوم قرار داد رو تحویل میدم بنده هم مشکلی با فسخ قرار داد ندارم. ممنون میشم من رو رهنمایی کنید.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام در دفتر املاک با حضور شاهد و وکیل رسمی مستاجر قرارداد را فسخ نمایید.

 • مسعود میرزاخانی
  مسعود میرزاخانی

  سلام
  یک مغازه را اجاره کردم بصورت دستی و مابین مستاجر و موثر و زمان تحویل یکماه بعد است هیچگونه چک و پولی را پرداخت نکردم بعللی پشیمان شدم چگونه میتونم قرارداد را فسخ کنم .

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام اگر حق فسخ دارید اعلام نمایید .

 • مهرداد
  مهرداد

  سلام بنده در املاک قولنامه سه برگی نوشتیم که ملک رو به مستاجر اجاره بدیم حالا مستاجر قرار بود نصف پول رو پرداخت کند اما نمی‌دهد میگه فعلا ندارم میخوام بدونم من بعنوان مالک میشه فسخ قرارداد کنم

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   اگر در قرارداد شرط فسخ دارید میتوانید

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام نسبت به فسخ اقدام کنید.

 • مهدی
  مهدی

  با سلام وررود خدمت شما‌ بنده یک واحد اپارتمان تجاری را از شخصی اجاره نموده ام. اگر مالک شخص دیگری به غیر از موجر من باشد. البته هنوز توی کشمکش قضایی هستن. وبنده بعد از اطلاع از این موضوع نسبت به فسخ قرارداد اقدام نموده ام و قراداد را کمتر از ۴ روز بعد فسخ نمودم با رضایت همان موجر که با من قرارداد امضا نموده بود. وفسخ نامه در دوبرگ تنظیم شده است وبرگ اصلی دست من میباشد. آیا برای جلوگیری از جنبه کیفری و حقوقی احتمالی از جانب مالک اصلی (در صورت اثبات مالکیت)باید به دادسرا مراجعه کنم. ویا همان فسخ نامه کفایت میکند. ‌

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام همان کفایت می کند.

 • محمد رضایی
  محمد رضایی

  سلام و درود
  بنده موجر هستم ، ملکی رو اجاره داده ام با هزینه ۱۵ میلیون پیش و ۱و ۳۰۰ اجاره و همین در قولنامه بنده لحاظ شده .
  بنگاه بدون هماهنگی با بنده در قولنامه مستاجر ۳۰ میلیون پیش و ۱ میلیون اجاره لحاظ و توافق کرده و مستاجر کاملا به این آگاه بوده است .
  درحال حاضر شخص بنگاه به دلایل دزدی فراری است و مستاجر که از این موضوع اطلاع پیدا کرده قصد دارد باقی پول رو از بنده بگیره.
  ممنون میشم بنده رو راهنمایی کنید.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام می توانید نسبت به جعل آن اقدام کنید.

 • علیرضا
  علیرضا

  سلام من ی خونه اجاره کردم ولی به ۲۴ ساعت نکشید که کلید رو به املاک تحویل دادم و ی رسید از املاک گرفتم الان صاحت خونه نمیاد فسخ کنه ایا اجاره هم بهش تعلوق میگیره یا نه

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   بله شما باید اجاره بهای ایشان را پرداخت نمایید یا با توافق با ایشان قرارداد را اقاله نمایید.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   بله شما باید اجاره بهای ایشان را پرداخت نمایید یا با توافق با ایشان قرارداد را اقاله نمایید.

 • علی
  علی

  سلام و تشکر
  بنده موجر هستم، در اجاره نامه که شش سال پیش تنظیم کرده بودیم، ذکر شده که مورد اجاره برای دو نفر می باشد. سالهای بعد به صورت دستی با اشاره به شرایط اجاره نامه اول اقدام به تمدید کردیم. امسال بین سه تا پنج نفر در ملک سکونت کردند. آیا امکان فسخ برای بنده وجود دارد و به چه صورت؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   به نظر نمی رسد که امکان فسخ قرارداد صرفاً با ذکر دو نفر در قرارداد میسر باشد ولیکن اگر استفاده دو نفر را به عنوان یک شرط مستقل در قرارداد نوشته باشید امکان فسخ قرارداد وجود داشت.

 • کاربر
  کاربر

  سلام من یه آپارتمان خریدم و داخلش مستاجر بوده و پول پیشش به عهده من شده یکسال بود که تو خونه زندگی می کرد وشش ماه پیش قرارداد یکساله جدید نوشتیم الان من به خونه احتیاج دارم و خودم می‌خوام توش زندگی کنم و الان شش ماه از قرارداد گذشته میتونم الان قرارداد رو فسخ کنم ؟
  البته در قرارداد ذکر شده هر کسی قصد فسخ قرارداد دارد باید یک ماه زود تر به طرف دیگر اطلاع دهد و من اینکار را کردم و مستاجر قصد فسخ قرارداد ندارد .. لطفاً راهنمایی کنید

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   متأسفانه امکان فسخ قرارداد برای شما وجود ندارد.

 • بهرام
  بهرام

  سلام ،خونه به مستاجر اجاره دادیم و در قرارداد ذکر کردیم پارکینگ فقط مجاز هست که در حیاط شب بگذارد و صبح بردارد ولی مستاجر چند وقت هست که ماشین رو از حیاط برنمیداره و میگه نمیخوام صبح ها بردارم آیا میتونم باتوجه به این مورد قرارداد رو فسخ کنم؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   در صورتی که شرط فسخ دراین مورد در قرارداد ذکر شده باشد. امکان فسخ وجود دارد در غیر اینصورت تنها الزام به انجام قرارداد امکان پذیر است.

 • محسن
  محسن

  سلام من یک خونه دارم بنگاه دار آمده و در مورد مستاجر به من دروغ گفته از طرف من هم به مستاجر دروغ گفته و شرایط من که متاهل بودن طرف بوده را نگفته به نشتعجر هم این شرط من را نگفته کمتر از ۲۴ساعت به بنگاه نراجعه کردیم که سند من و چک مستعجر بهمون تحویل نداد
  و گفت باید پورسانت بنگاه بدید تا مدارک بدمتکلیف چیه

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   اگر قراردادی امضاء نشده است می توانید به اتحادیه املاک مراجعه نمایید.

 • سعيد
  سعيد

  آيا قرارداد اجاره اي كه فسخ شده است را مي توان طلب اجاره بابت آن كرد؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   اگر قانوناً فسخ شده باشد خیر دیگر نمی توانید مطالبه اجاره بها نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ثبت پرسش

شما می توانید از این بخش سوال خود را ثبت کنید و در کمترین زمان پاسخ مناسب را از طریق ایمیل دریافت کنید.

مشاوره حضوری

از طریق این بخش شما می توانید قرار مشاوره حضوری خود را ثبت و در زمان مشخص شده مشاوره حضوری دریافت کنید.

مشاوره تلفنی

درصورتی که نیاز به مشاوره تلفنی دارید از این بخش اقدام کنید و با وکلای پایه یک دادگستری تلفنی صحبت کنید.  مشاوره تلفنی رایگان