نمونه رای دعوای خلع ید

4.2/5 - (4 امتیاز)

جهت مشاره تلفنی رایگان و درخواست وکیل ملکی با شماره زیر تماس بگیرید


71333400 - (021) { سی خط ویژه }

نمونه رای دعوای خلع ید

نمونه رای دعوای خلع ید

  • دادنامه بدوی

پرونده کلاسه *** شعبه ** دادگاه عمومی (حقوقی)  تهران دادنامه شماره ** مورخ ۱۳۸۹

 

خواهان : رقیه …… با وکالت کیوان نوری به نشانی تهران میدان فاطمی میدان گلها ………

 

خواندگان : ۱- مجید ۲- جمال هردو …… ۳- اقای حمید …… همگی به نشانی تهران : جاده

خواسته : خلع ید

رای دادگاه

در خصوص دعوی رقیه …… با وکالت کیوان نوری به طرفیت ۱- مجید ….. ۲- جمال …… ۳- حمید ….. به خواسته صدور حکم خلع ید خواندگان از عرصه و اعیان پلاک ثبتی ** بخش ** تهران به انضمام خسارات دادرسی دادگاه با عنایت به اینکه برابر نامه شماره  **  اداره ثبت … خواهان مالک ** سهم عرصتا و اعیانا از ** سهم از شش دانگ پلاک ثبتی فوق می باشد اظهارات اقرار گونه خوانده ردیف اول در جلسه مورخ ** این دادگاه بر تصرفش در پلاک ثبتی یاد شده و عدم دفاع دیگر خواندگان با وصف ابلاغ قانونی اخطاریه دعوی خواهان را وارد دانسته ومستندا به ماده ** قانون اجرای احکام مدنی و مواد ۳۰۸ و ۳۱۱ قانون مدنی و مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی حکم به محکومیت خواندگان به خلع ید آنان از پلاک ثبتی فوق صادر و اعلام می نماید ضمنا خواندگان اشتراکا محکومند به پرداخت مبلغ ….. ریال بابت خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان ، رای صادره نسبت به خوانده ردیف اول حضوری وظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه محترم تجدید نظر استان و نسبت به دیگر خواندگان غیابی وظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه وظرف بیست روز دیگر قابل تجدید نظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان است.

  • دادنامه تجدیدنظر

در خصوص تجدید نظر خواهی ۱- محمد ….. فرزند —-  ۲- خانم طیبه …. فرزند — هر یک نسبتی از دادنامه شماره *** ادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شاهرود که بموجب آن کسب شکایت خانم رقیه …….. از مشارالیهما بشرح و استدلال واستنادات مندرج در دادنامه صادره بدوی بترتیب معترض ردیف اول باتهام معاونت در امر جعل ونیز معترض ردیف دوم به اتهام فروش مال غیر تحت تعقیب واقع و با احراز بزه های انتسابی بترتیب ردیف اول بپرداخت ………  جزای نقدی در حق صندوق دولت و نیز تجدید نظر خواه ردیف دوم به تحمل یکسال حبس و رد اصل مال به شاکی و پرداخت مبلغ ………….  ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم گردیده اند چون از توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده بدوی و اقدامات معموله در آن مرحله رسیدگی از ناحیه تجدیدنظرخواه اعتراض موجهی که قابل توجه وامعان نظر باشد بعمل نیامده و رای صادره با عنایت به جهات و مبانی مندرج در آن با هیچ یک از شقوق ماده ۲۴۰ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری انطباق نداشته و از حیث رعایت اصول وتشریفات دادرسی نیز فاقد اشکال موثر قانونی است لذا با رد تجدیدنظرخواهی بعمل آمده دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید می شود. این رای قطعی است.

خلع يد از ملك موضوع پلاك ……… حوزه ثبتي ……… شهرستان ………. مقوّم به …ميليون ريال
كپي مصدق سند مالكيت – ساير مدارك
رياست محترم

با سلام احتراما به استحضارميرساند :

خوانده مدت هاست پلاك موضوع پرونده را در تصرّف دارد، پلاك ياد شده مشتمل بر يك دستگاه ساختمان و باغ مجاور آن مي باشد كه مورث اين جانب اجازه سكونت به خوانده داده و پس از فوت مورث و تقسيم ماترك ، پلاك مذكور در سهم اختصاصي اين جانب  قرار گرفته و ششدانگ سند مالكيت آن را دريافت و كپي آن ضميمه پرونده است كه در مراجعه به خوانده از تحويل آن امتناع مي نمايد لذا مستنداً به مواد ۳۰۸ و ۳۱۱ قانون مدني تقاضاي رسيدگي و صدور حكم به خلع يد از پلاك موصوف را دارم .

امضاء- اثر انگشت


مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ثبت پرسش

شما می توانید از این بخش سوال خود را ثبت کنید و در کمترین زمان پاسخ مناسب را از طریق ایمیل دریافت کنید.

مشاوره حضوری

از طریق این بخش شما می توانید قرار مشاوره حضوری خود را ثبت و در زمان مشخص شده مشاوره حضوری دریافت کنید.

مشاوره تلفنی

درصورتی که نیاز به مشاوره تلفنی دارید از این بخش اقدام کنید و با وکلای پایه یک دادگستری تلفنی صحبت کنید.  مشاوره تلفنی رایگان