اعراض به آرای کمیسیون های ماده ۱۰۰

Rate this post

جهت مشاره تلفنی رایگان و درخواست وکیل حقوقی با شماره زیر تماس بگیرید


71333400 - (021) { سی خط ویژه }

اعراض به آرای کمیسیون های ماده ۱۰۰

علل صدور رای کمیسیون ماده ۱۰۰شهرداری برای ساختمان های احداثی

مطابق نص  ماده صد قانون شهرداريها که بیان می دارد « مالکين اراضي و املاک واقع در محدوده شهر و يا حريم آن مي بايست قبل از هر گونه عمليات عمراني يا تفکيک اراضي و شروع ساختمان از شهرداري مجوز اخذ نمايند.» حال با توجه به ماده متن ماده فوق که تکیف سازندگان را مشخص می نماید علت تکثر پرونده های کمیسیون های ماده ۱۰۰ چیست ؟

این موضوع مهم دارای علل متعدد می باشد که مجال بیان همه موارد در این نوشتار را نمیدهد ولی با ذکر دو مورد مهم قصد بر تبیین موضوع داریم  الف)  در بیشتر شهرداری ها پرسه  اخذ مجوز (پروانه ساخت) و بعضا تغییر در مندرجات مجوز ساخت به اندازه ای دارای بروکراسی زاید اداری است که سازنده گان مجال مراجعه را نداشته و پرداخت جریمه به شهرداری را بر پیگیری اداری ترجیح  می دهند. ب)  در بعضی از شهر ها  نیز به جهت کاهش تعداد طبقات ونیز سطح اشغال احداث بنا در طرح های تفصیلی و جامع ادوار مختلف در مقایسه با ساختمان های مجاور سازنده گان را بر این داشته که با احداث اضافه بنا منطبق  با ساختمانهای مجاور وپرداخت جریمه تفاوت مقادیر فوق را جبران نمایند.

بعضی از مواردی از احداث بنا که در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح می گردد

۱) احداث بنای بدون پروانه (مجوز)

۲) تخلف مهندس ناظر ساختمان

۳) تخلف مربوط به احداث نکردن پارکینگ

۴) رعایت نشدن اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی

۵) تغییر کاربری

۶) تخلف تراکم اضافی

۷) تجاوز به معابر شهر

چند نکته حقوقی

 • عمر بنا احداثی (سال احداث) برای طرح پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰چگونه احراز می گردد؟
 • مسئولیت احراز (اصول ثلاثه) و اعلام به کمیسیون ماده ۱۰۰ بر عهده چه شخصی است؟
 • منظور از (اصول ثلاثه یا اصول سه گانه) در قانون ماده ۱۰۰چیست؟
 • چه تغییراتی در احداث سازه بدون ایجاد بنا مازاد مشمول طرح در کمیسیون ماده ۱۰۰می باشد؟
 • آیا تبدیل فضای معطل در پیلوت به پارکینگ مازاد مشمول جریمه در در کمیسیون ماده ۱۰۰می باشد؟

شرایط وصول پرونده به در کمیسیون ماده صد شهرداری جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم

۱) ارجاع موضوع تخلف ساختمانی  از سوی شهرداری؛

۲ ) اعلام وصول پرونده به ذی نفع از سوی کمیسیون؛

۳))نقض رای کمیسیون در دیوان عدالت اداری وتکلیف

دیوان به شهرداری  جهت طرح مجدد موضوع واتخاذ تصمیم با شرایط اعلامی در کمیسیون ماده ۱۰۰

چند نکته حقوقی

 • آیا سازنده ملک (مشارکت در ساخت) پیش خریدار، آپارتمان همسایه مجاوریا روبری ملک احداثی ذی نفع محسوب وحق تقدیم درخواست رسیدگی درکمیسیون ماده ۱۰۰را دارند؟
 • هدف از صدور اخطاریه ۱۰روزه  قبل از طرح پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ چیست؟
 • اخطاریه ۱۰روزه به چه اشخاصی باید ابلاغ گردد؟
 • چه مواردی باید در گزارش شهرداری به اعضاء کمیسیون ماده ۱۰۰ اعلام گردد؟
 • مسئولیت ارائه گزارش خلاف واقع شهرداری به اعضاء کمیسیون ماده ۱۰۰ برعهده چه اشخاصی از شهرداری می گردد؟

اعضاء کمیسیون ماده صد

۱)قاضی دادگستری که از سوی وزیر دادگستری معرفی میشود

۲)نماینده وزارت کشور که از سوی وزیر کشور انتخاب میشود

۳)عضو منتخب انجمن شهر(عضوشورای شهر)

۴)نماینده شهرداری بدون حق رأی صرفاً جهت ادای توضیحات.

نتایج حاصل از رسیدگی در کمیسیون ماده ۱۰۰

۱) اخذ جریمه

۲)تخریب بنا/ اعاده به وضع سابق

۳) حکم به اصلاح همراه با اخذ جریمه

چند نکته حقوقی

 • رسیدگی در کمیسیون ۱۰۰ چند مرحله ای است؟
 • منظور از موعد ۱۰روزه برای رای صادره برای رای کمیسیون ماده ۱۰۰چیست؟
 • آیا اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ فرم مخصوصی مثل فرم دادخواست بدوی به محاکم حقوقی دارد ؟
 • آیا در ابلاغ های صادره برای مالک یا سازنده مواعد از باب روز ابلاغ و اقدام نیز مشمول موعد قانونی نیز می شود؟
 • منظور از ضرایب اعمالی درجرایم وصولی از باب سازه مازاد چیست وبر چه مبنائی تعیین می گردد؟

آیا کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری اختیار صدور رای با عناوین تخریب و قلع وقمع دارد؟

رسیدگی در دیوان عدالت اداری برای آرای صادره در کمیسیون های ماده ۱۰۰ شهرداری

تصمیمات قطعی کمیسیون های شبه قضایی از جمله (ارای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰) قابلیت طرح تظلم خواهی(درخواست نقض رای) در دیوان عدالت اداری را داشته که تقدیم این دادخواست در بسیاری از موارد نیازمند تخصص های متعددی می باشد  که عدم رعایت   این موضوع در خیلی از تظلم خواهی ها (حتی با وجود وکیل در پرونده مطروحه یا تنظیم دادخواست توسط وکیل نتیجه نهایی شکست و مردود بودن تظلم خواهی با اصدار رای در دیوان به  پایان می رسد  و  احقاق حق صحیح، مناسب ومتناسب محقق نمی گردد  ولی مادر گروه وکلای ره جویان عدالت با حضور (مهندسان معماری ،شهرسازی ،عمران ،کارشناسان ثبت اسناد و املاک) در کنار وکلای با تجربه در این خصوص سعی در احقاق حق شما با تنظیم دادخواست های صحیح با تقدیم مستندات متناسب با رای کمیسیون ماده صد داریم.

مراحل و شرایط رسیدگی در دیوان عدالت اداری

آرای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ تا ۳ماه از تاریخ قطعیت با رعایت موارد قانونی قابل طرح در دیوان عدالت می باشد که در ذیل به قسمتی از این موارد به اندازه مجال این  نوشتار می پردازیم .

 • تصویرمصدق رای کمیسیون ماده ۱۰۰
 • تنظیم دادخواست در فرم خاص دیوان عدالت اداری
 • مستند ذینفع بودن در پرونده کمیسیون ماده ۱۰۰
 • مشخص بودن موضوع اعتراض به رای کمیسیون ماده۱۰۰
 • ذکر صحیح شماره رای مورد اعتراض کمیسیون ماده ۱۰۰
 • تصویر مصدق دلایل ومستندات مورد استناد برای نقض یا اعتراض رای کمیسیون ماده ۱۰۰
 • تصویرمصدق ابلاغیه رای مورد اعتراض با مشخص بودن تاریخ ابلاغ و مشخصات گیرنده ابلاغیه
 • تصویر مصدق سند مالکیت ۶ دانگ پلاک مورد رای کمیسیون ماده ۱۰۰(مشمول مستثنیات است)

چند نکته حقوقی

۱- آیا صدور رای کمیسیون برای پرداخت جریمه

نیز مشمول اعتراض در دیوان عدالت می شود؟

۲- آیا برای ساخت ساز در خارج از محدوده شهری

هم کمیسیون ماده ۱۰۰ صلاحیت رسیگی دارد؟

۳- ملک مجاور یا روبرو با داشتن چه شرایطی حق

طرح دادخواست  دردیوان عدالت را دارا می باشد؟

۴- رسیدگی در دیوان عدالت حضوری است یا غیرحضوری؟

۵- مهلت ۶ ماه برای اعتراض به آرای در دیوان عدالت مشمول چه اشخاصی می باشد؟

۶- اعتراض ثالث و ورود ثالث نسبت به آرای دیوان عدالت در خصوص کمیسیون ماده ۱۰۰ چگونه است؟

۷- آیا احد از مالکین مشاعی هم می تواند در دیوان عدالت اداری با تقدیم دادخواست تظلم خواهی نماید؟

پیام آخر

در بسیاری از پرونده های کمیسیون ماده صد و آرای صادره از دیوان عدالت اداری می توان احقاق حقوق موکل تحقق یابد ولی علت عدم این حصول نتیجه دربسیاری از موارد گذشت مواعد قانونی یا عدم توجه به مباحث فنی وحقوقی می باشد لذا گروه تخصصی ره جویان عدالت در راستای رسالت خود می تواندبا حضور در کنار شما احقاق کننده مبانی قانونی عزیزان باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ثبت پرسش

شما می توانید از این بخش سوال خود را ثبت کنید و در کمترین زمان پاسخ مناسب را از طریق ایمیل دریافت کنید.

مشاوره حضوری

از طریق این بخش شما می توانید قرار مشاوره حضوری خود را ثبت و در زمان مشخص شده مشاوره حضوری دریافت کنید.

مشاوره تلفنی

درصورتی که نیاز به مشاوره تلفنی دارید از این بخش اقدام کنید و با وکلای پایه یک دادگستری تلفنی صحبت کنید.  مشاوره تلفنی رایگان