جستجو میان 229 مقاله تخصصی

دریافت خسارت به علت قطعی برق

اصولاً دریافت خسارت می تواند منشأ قراردادی یا خارج از قرارداد داشته باشد در...

ادامه مطلب
مقالات, حقوقی

دریافت خسارت به علت قطعی برق

اصولاً دریافت خسارت می تواند منشأ قراردادی یا خارج از قرارداد داشته باشد. در خصوص قراردادها چنانچه به عنوان مثال شخص(الف) قراردادی با شخص(ب) منعقد…

ادامه مطلب

اجرت المثل ایام زوجیت

اگر زوجه در طول زندگی مشترک و در خانه همسر خود کاری به جز تمکین خاص و تمکین...

ادامه مطلب
مقالات, اجرت المثل, خانواده

اجرت المثل ایام زوجیت

اگر زوجه در طول زندگی مشترک و در خانه همسر خود کاری به جز تمکین خاص و تمکین عام به دستور شوهر انجام داده باشد…

ادامه مطلب

نحوه کاهش سن در شناسنامه

همانطور که می دانیم شناسنامه به عنوان یک سند رسمی شناخته می شود به این معنی...

ادامه مطلب
مقالات, عمومی

نحوه کاهش سن در شناسنامه

همانطور که می دانیم شناسنامه به عنوان یک سند رسمی شناخته می شود به این معنی که توسط مأمور رسمی دولت تنظیم می گردد و…

ادامه مطلب

صیغه ۹۹ ساله چیست و چه احکامی دارد؟

در قانون مدنی ایران دو نوع عقد ازدواج به رسمیت شناخته شده است عقد دائم و عقد...

ادامه مطلب
مقالات, خانواده

صیغه ۹۹ ساله چیست و چه احکامی دارد؟

در قانون مدنی ایران دو نوع عقد ازدواج به رسمیت شناخته شده است عقد دائم و عقد موقت. عقد دائم دارای شرایطی می باشد از…

ادامه مطلب