اعتراض به رای قطعی کیفری

سوال کاربر سلام.خسته‌نباشید.علیه‌من‌شکایت‌جعل‌شده‌بودکه‌بازپرس‌منع‌ تعقب‌برام‌زد.وشاکی‌اعتراض‌زدپرونده‌رفت‌دادگاه.وبعدازچندروز برام‌ازدادگاه‌کیفری‌این‌حکم‌امده.درخصوص‌اختلاف‌نظربین بازپرس‌که‌معتقدبه‌منع‌تعقیب‌ودادیارکه‌‌اعتقادجلب‌به‌دادرسی دارد بابررسی‌پرونده‌ومحتویات...ضمن‌پذیرش‌نظردادیارمحترم دراین‌خصوص‌که‌درجرم‌جعل‌ضررمالی‌ملاک‌نمی‌باشدوبلکه‌ آنچه‌ملاک‌هست‌اقدام‌متقلبانه‌درتحقق‌مصادیق جرم‌جعل‌ازقبیل‌الحاق‌والصاق....می‌باشدمستندآبه‌ماده۲۷۳آیین دادرسی‌کیفری‌مصوب‌۹۲حل‌اختلاف‌می‌نماید.رای‌‌صادره‌قطعی‌ می‌باشد.....سوال‌این‌بوددادگاه‌کیفری‌منونخواست‌واینوفرستاده. منظورازاین‌رای‌چی‌هست.وبااین‌رای‌شاکی‌می‌تواندبروددوباره ازمن‌شکایت‌بکند.باتشکراززحمات‌شما

۲۵ مرداد ۱۳۹۸
 • جعل مدارک
 • اسناد
 • جعل
 • سند مجعول
 • جواب کارشناس
  هوشنگ رجایی / قاضی سابق دادگستری

  شما می توانید به رای دادگا تجدید نظر اعتراض نمایید و طبق تفسیر قاضی ایشان نظر به ضروری بودن جعل ندارند و صرف الحاق (یعنی اضافه کردن )و الصاق (نصب کردن )جرم جعل را محرز می دانند .

  ۲۶ مرداد ۱۳۹۸
  چنانچه نیاز به مشاوره تلفنی داشته و یا میخواهید وکالت پرونده شمارا برعهده بگیریم،‌با شماره 02177947264 تماس حاصل نمایید.