انحصار وراثت و تقسیم ارث

جهت مشاره تلفنی رایگان و درخواست وکیل حقوقی با شماره زیر تماس بگیرید


71333400 - (021) { سی خط ویژه }

شرایط تحقق ارث بری

ماده 867 قانون مدنی اعلام میکند:

ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا میکند

با توجه به این ماده وقتی شخصی به طور حقیقی فوت میکند و یا شخص به واقع فوت نکرده ولی بنا به موارد متعددی که قانون مقرر کرده دادگاه حکم فوت او را صادر میکند که به این حکم موت فرضی گفته میشود.در این دو فرض فوت حقیقی و فوت فرضی مسئله ارث بری مطرح میشود و وسوالاتی از این قبیل به ذهن متبادر میشود.

چه کسانی از شخص فوت شده ارث می برند؟

مطابق ماده 861 قانون مدنی موجب ارث دو امر است:

الف) نسب

ب) سبب

قبل از مطالعه موارد زیر باید بدانید که شخصی از متوفی ارث میبرد که در زمان فوت او زنده بوده باشد.

کسانی که از شخص متوفی ارث میبرند:

الف) کسانی که نسبت خونی (نسبی) با متوفی دارند و به سه طبقه تقسیم میشوند:

1طبقه اول ارث:.پدر ومادر، فرزندان، فرزندانِ فرزندان هرچقدر پایین رود.

2.طبقه دوم ارث :اجداد، خواهر و برادر و فرزندانِ خواهر و برادر.

3.طبقه سوم ارث: عمه ها و عموها، دای ها و خاله های متوفی و فرزندانِ آنها.

ب) کسانی که رابطه سببی با هم دارند ( زن و شوهر)

نکته: در بین این طبقات اگر از طبقه اول ارث کسی باشد دیگر طبقات بعدی ارث نمیبرند برای مثال اگر شخصی که فوت کرده در زمان وفات پدر و مادرش یا هر یک از فرزندانش زنده باشد دیگر طبقه دوم و سوم ارث نخواهند برد.

در این بین باید دانست که زن وشوهر نیز ورثه یکدیگر محسوب می شوند و از همدیگر ارث میبرند، لازم به ذکر است که زن و شوهری که ازدواج دائمی دارند از یکدیگر ارث میبرند و در ازدواج موقت ارث وجود ندارد (ماده 940 قانون مدنی).

اگر مردی بیشتر از یک زن دائم داشته باشد آیا همگی زنها از مرد ارث میبرند؟

بله همگی ارث میبرند. مطابق قانون مدنی زن یک هشتم از شوهر ارث میبرد و اگر زن متعدد داشته باشد یک هشتم کل اموال به طور مساوی بین آنها تقسیم میشود( ماده 913و 942 قانون مدنی).

اگر متوفی پدر و مادر و فرزند و همسر داشته باشد آیا همسر که جز طبقه اول نمیباشد از شوهر ارث میبرد؟ اگر طبقه اول نباشد و طبقه دوم باشد و متوفی همسر نیز داشته باشد آیا همسر با طبقه دوم ارث میبرد؟ اگر طبقه اول و دوم نباشد و طبقه سوم باشد و متوفی همسر نیز داشته باشد همسر با طبقه سوم ارث میبرد؟

همسر متوفی (زن و شوهر) در کنار همه طبقات همزمان ارث میبرند، همسر جزء لاینفک در ارث محسوب میشود و در صورت وجود هرکدام از طبقات همسر نیز همراه با آنها ارث میبرد. بطور مثال اگر مردی فوت کند و همسر و فرزند و پدرو مادر داشته باشد همسر او و بقیه این اشخاص که جز طبقه اول هستند ارث میبرند و طبقات بعدی از ارث محروم میشوند.

محرومیت از ارث

در قانون مدنی به طور مشخص آمده است که چه کسانی از ارث محروم میشوند یا چه چیزی باعث محرومیت از ارث میشود.مثلا کسی مورث خود را بکشد قاتل محروم از ارث میشود، ورثه اگر کافر باشد و شخص فوت شده مسلمان باشد کافر از مسلمان ارث نمیبرد. زنا زاده از پدر و مادر طبیعی خود و اقوام آنها ارث نمیبرد، بعد از لعان زن و شوهر از یکدیگر ارث نمیبرد.

محرومیت از ارث

آیا پدر و مادر میتوانند فرزندان خود را از ارث محروم کنند؟

خیر ، باید گفت قواعد ارث از قواعد امری است و کسی نمیتواند برخلاف آن عمل کند طبق ماده 837 قانون مدنی کسی نمیتواند به موجب وصیت فرزند خود یا هر یک از ورثه را از ارث محروم کند و اگر چنین وصیتی هم شده باشد وصیت باطل است.

تکلیف مهریه زن بعد از فوت شوهر

مطابق ماده 1082 قانون مدنی به مجرد عقد زن مالک مهریه میشود و میتواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بکند، با توجه به قانون مدنی اگر زنی قبل از فوت شوهر مهریه خود را نگرفته باشد بعد از فوت شوهر مهریه را از دارایی شوهر فوت شده میگرد، طبق ماده 226 قانون امور حسبی مهریه زن دینی بر ذمه شوهر است و زن برای دریافت مهریه خود از دارایی شوهر نسبت به طلبکاران حق تقدم دارد.

اگر زن مهریه خود را بعد از فوت شوهر از ماترک(دارایی) شوهر بگیرد از ارث یک هشتم محروم میشود؟

خیر زن در صورت فوت شوهر هم مهریه و هم ارث یک هشتم خود را دریافت میکند.

تقسیم ارث

حصر وراثت شیوه ای است که به وسیله آن ورثه متوفی مشخص میشود و در نتیجه تقسیم ارث  به سهولت انجام میشود. مطابق ماده 300 قانون امور حسبی «در صورت تعدد ورثه هر یک از آنها میتواند از دادگاه درخواست تقسیم سهم خود را از سهم سایر ورثه بخواهد». با توجه به مفهوم ماده 300 ابتدا باید ورثه مشخص شود و بعد ارث بین آنها تقسیم شود و طریق قانونی تعیین ورثه حصر وراثت است .

تقسیم ارث و انحصار وراثت

پس بعد از فوت شخص ابتدا ورثه تعیین میشود، تعیین ورثه با حصر وراثت و گرفتن گواهی حصر وراثت به عمل می آید ولی در عمل ممکن است حصر وراثت صورت نگیرد و وراث با توافق ارث را بین خودشان تقسیم کنند و هیچگاه هم مشکلی پیش نیاید. ولی از نظر قانون و اعتبارات قانونی حصر وراثت باید انجام گیرد.

درخواست تقسیم ورثه را چه کسانی میدهند؟

ارث بین ورثه متوفی تقسیم می شود و اما چه کسانی می توانند درخواست تقسیم ورثه را دهند :

1- هر یک از ورثه حق درخواست تقسیم سهم خود را دارد.

2- ولی و وصی و قیم هر وارثی که محجور باشد.

3- امین غایب و جنین.

4- کسی که سهم الارث بعضی از ورثه به او منتقل شده.

5- موصی له و وصی راجع به موصی به که وصیت به جز مشاع از ترکه شده (ماده 301 قانون امور حسبی).

درخواست تقسیم ارث  باید کتبی باشد ، نام و مشخصات درخواست کننده و شخص فوت شده، ورثه و اشخاص دیگری که ترکه باید بین آنها تقسیم شود، و سهم هر یک معین شود.

درخواست تقسیم از چه مرجعی به عمل می آید؟

مطابق ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 306 قانون امور حسبی درخواست تقسیم از دادگاه آخرین اقامتگاه متوفی به عمل می آید و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد دادگاه آخرین محل سکونت متوفی به عمل می آید.

ترتیب تقسیم

 1. افراز
 2. تقسیم به تعدیل
 3. تقسیم به رد
 4. اجبار به فروش و تقسیم ثمن

انحصار وراثت

«حصر وراثت  طریقی برای تعیین و مشخص کردن وراث میباشد»

وارث بودن شخص باید در دادگاه مورد بررسی قرار گیرد و گواهی نامه ای به نام تصدیق انحصار وراثت صادر شود تا ورثه معلوم شود.

ورثه و سایر اشخاص ذی نفع میتوانند درخواست صدور گواهی انحصار وراثت دهند، مرجع درخواست گواهی حصر رواثت و مرجع صدور گواهی حصر وراثت شورای حل اختلاف آخرین محل اقامتگاه متوفی است و اگر اقامتگاه معلوم نباشد شورای حل اختلاف آخرین محل سکونت موقت متوفی.

مراحل درخواست و صدور  گواهی انحصار وراثت  

مراحل درخواست و صدور گواهی انحصار وراثت
مرحله اول: هر یک از وراث میتوانند به تنهایی به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه و اقدام به دریافت استشهادیه مخصوص حصر وراثت با توجه به طبقه وراث دریافت کنند و آن استشهادیه که در آن مشخصات متوفی و وراث آن درج شده به امضا دو شاهد مرد برسد و امضا شهود به تصدیق سردفتر اسناد رسمی برسد.

مرحله دوم: پس از دریافت استشهادیه مخصوص حصر وراثت اگر متوفی تاریخ فوتش قبل از سال ۹۵ نباشد هر یک از وراث به تنهایی میتوانند به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه و اقدام به ثبت در خواست در قالب دادخواست گواهی حصر وراثت نمایند گواهی تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث به اداره امور اقتصادی و دارایی آخرین محل اقامتگاه متوفی. (برای متوفیان قبل از سال 95 که تا کنون اقدامی نکرده اند) .

مرحله سوم: مدارکی باید به فرم دادخواست صدور گواهی حصر وراثت ضمیمه شوند که عبارتند از:

1- گواهی فوت متوفی که اداره ثبت احوال صادر میکند.

2- کپی شناسنامه تمام وراث در صورت عدم دسترسی شورای حل اختلاف صالح اقدام به استعلام از ثبت احوال مینماید.

3- کپی عقدنامه همسر دائمی

4- فرم استشهادیه دال بر منحصر بودن وراث به اشخاص نام برده شده.

5-گواهی تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای متوفیان قبل از سال ۹۵

مرحله چهارم: پس از ثبت دادخواست و در صورت نیاز به استعلام از اداره ثبت احوال جهت مشخص کردن وراث در صورتی که در خواست گواهی حصر وراثت به مبلغ نامحدود باشد شورا اقدام به نشر آگهی به صورت یک بار به مدت ۴۵ روز مینماید و پس از گذشت مدت ۴۵ روز در صورت عدم وجود معترض اقدام به صدور گواهی حصر وراثت به میزان نامحدود مینماید اما اگر وراث تقاضای گواهی حصر وراثت محدود داشته باشد بعد از گذشت یک هفته و بدون نشر آگهی شورا اقدام به صدور گواهی حصر وراثت مینماید و در گواهی حصر وراثت وراث متوفی و سهم هر یک از آنها مشخص میشود.

مالیات بر ارث

وراث یا نماینده قانونی پس از فوت شخص موظف است در صورتی که مالی از ترکه به وراث میرسد نهایتا تا شش ماه بعد از تاریخ فوت به نزدیکترین سازمان امور مالیاتی سکونت متوفی برای مراحل انحصار وراثت مراجعه کند و اسناد مربوطه و صورت اموال و بدهی های وی را در اظهارنامه مخصوص مالیات بر ارث تکمیل نمیاد. پس از تکمیل اظهارنامه تمامی اموال متوفی اعم از منقول و غیرمنقول به نرخ روز به وسیله ماموران مالیات انحصار وراثت ارزش گذاری شده و تمام بدهی¬های متوفی مانند مهریه، وام و … کسر میشود و سهم هر یک از وراث به نسبت محاسبه میشود ( طبق ماده 20 قانون مالیات های مستقیم).

اهمیت دریافت گواهی حصر وراثت

علاوه بر اینکه وراث با حصر وراثت به طور قانونی تعیین و مشخص میشوند در مواردی و برای انجام برخی کارهای قانونی در مورد ماترک در دفاتر اسناد رسمی ارائه گواهی انحصار وراثت الزامی میباشد. برای مثال در بعضی از موارد برخی از وراث قصد خروج از کشور دارند که در این گونه موارد برای تعیین تکلیف سهم الارث خود و سایر ورثه، به ورثه یا شخص ثالثی وکالت میدهند تا امور آنها را انجام دهند در این مورد باید گواهی حصر وراثت ارائه شود.

موارد الزامی ارائه گواهی انحصار وراثت به ادرات ثبت اسناد و یا دفاتر اسناد رسمی

 • ثبت ملک به نام وراث در دفتر املاک
 • تنظیم و ثبت اسناد ناقله وراث در دفاتر اسناد رسمی، اگر وراث نسبت به املاک متوفی معامله ای انجام دهند معامله را وقتی میتوان تنظیم و ثبت نمود که گواهی نامه انحصار وراثت را در دست داشته و بین آنها در سهم الارثت توافق باشد. ماده 40 آیین نامه دفاتر اسناد رسمی
 • تنظیم و ثبت اسناد وکالتی راجع به ماترک

هزینه دادرسی انحصار وراثت چقدر میباشد؟

طبق نظریه مشورتی ماده 375 قانون امور حسبی به صراحت هزینه دادرسی گواهی انحصار وراثت را مبلغ 500 ریال تعیین کرده است .

در صورت گم کردن گواهی فوت و شناسنامه متوفی چطور انحصار وراثت کنیم؟

برای اخذ گواهی فوت و شناسنامه متوفی باید به ثبت احوال مراجع نماییم .

 اگر برگه گواهی انحصار وراثت مفقود شود چگونه میتوان دوباره آن را تهیه کرد؟

میتوانید ضمن مراجعه به شورای حل اختلاف با دادن مشخصات وراث و یا تاریخ آن برای گرفتن رو نوشت آن اقدام نمایید.

رویه قضایی در خصوص صدور گواهی حصر وراثت

مطابق بخشنامه شماره 38384 مورخ 7/7/99 اگر دارایی متوفی بیش از 500 میلیون ریال باشد شوراهای حل اختلاف گواهی انحصار وراثت نامحدود صادر می نمایند که نیازمند نشر آگهی می باشد لیکن چنانچه دارایی متوفی کمتر از مبلغ 500 میلیون ریال باشد گواهی انحصار وراثت محدود صادر می شود که مدت زمان آن به دلیل حذف پروسه نشرآگهی کوتاه تر خواهد بود.

4.1/5 - (30 امتیاز)

مطالب مرتبط

177 دیدگاه

 • علیرضا
  علیرضا

  سلام، ما سه برادر و یک خواهر هستیم هنوز انحصار وراثت انجام ندادیم، پدر و مادر هر دو فوت شده اند و یک خانه داریم که سند به اسم مادر هست یکی از برادرها در خانه ی مادری ساکن هست و میگوید تا یک سال دیگر خانه را ترک نمیکند، با وجود اینکه انحصار وراثت انجام نشده، قانونا ما چه کاری میتوانیم بکنیم؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام،
   اول باید گواهی انحصار وراثت بگیرید، سپس میتوانید درخصوص خلع ید و مطالبه اجرت المثل، دادخواست بدهید.

 • حسین
  حسین

  سلام خسته نباشید من داداشم سرچهارراه تراکت پخش می‌کرد خاوربهش میزنه وفرار میکنه وبعد دوسال بابام قلبش میگیره واون فقط یکبار ازدواج کرده که مادرانه چون همیشه خودم باپدرم بودم مسافرکشی میکردم باهاش میرفتم وحتی هرجاکه میرفت منم میرفتم چون پادرد داشته الان باید چیکارکنم که وقت گیرنباشد چون اقاجونم وعزیزمم هم خیلی وقته فوت شدن

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام ، پس از صدور رای به پرداخت دیه ، دیه توسط بیمه ( صندوق خسارات بدنی ) پرداخت میشود ،

 • امیر
  امیر

  سلام پدر من ۳ سال پیش فوت شدند و هیچ وصیت نامه ای پیدا نشد همه چیز به طور مساوی تقسیم شد ولی الان وصیت نامه پیدا شده و در وصیت نامه به یکی از فرزندان مال بیشتری میرسه.الان به طور قانونی میشه کاری کرد با توجه به اینکه وصیت نامه بعد از ۳ سال و بعد از تقسیم ارثو میراث پیدا شده؟؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.اگرذینفع اقدام قانونی تنفیذ وصیتنامه کندبه شماابلاغ می شود

 • ...
  ...

  سلام و عرض ادب پدر من ۱۲ ساله که فوت شده ما ۲ خواهر و ۶ برادر هستیم که مادر رو هم با توافق هم یک برادر حساب کردن یعنی وراث ۷ برادر و ۲ خودهر هستن در این مدت هر چه که برای گرفتن ارثیه ام پا فشاری کردم نتیجه ای نگرفتم ودر این مدت باقی وراث از ملکی که همه اش مغازه هست استفاده کرده اند و مبلغ نا چیزی هم به من و خواهرم میداند که راضی نبودیم و همیشه اعتراض میکردیم حالا میخولم بدونم با این که تعداد پسرها نسبت به دخترها زیاد هست آیا قانون در این مورد راهی داره که ما بعد مدت ها میخواهیم به حق و حقوقمون برسیم ما هم به اندازه پسرها ببریم ممنون میشم در این مورد راهنماییم کنید

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام،
   با طرح دادخواست متناسب، اعم از الزام به انجام تعهد، یا تقسیم ارث و یا دادخواست تحویل موضوع را پیگیری نمایید.

   ارائه پاسخ کاملتر، مستلزم ملاحظه و بررسی مدارک است.

 • معصومه جهانگیری
  معصومه جهانگیری

  سلام
  پدرم یک سال هست که فوت کرده و یکی از برادران بعد از فوت آن شناسنامه و کارت ملی را از وارثین گرفته که کار انحصاروراثت را انجام دهد ولی هیچ گونه اطلاع رسانی به من نمیکنه آیا در زنده بودن پدرم همه چیز را به نام خودشان کردن و من بی اطلاع هستم یا بعد از فوت که مدارک من دردستشان بوده کاری انجام دادن که من را بی اطلاع از انحصاروراثت میگذارن

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   از شورای حل اختلاف محل اقامتگاه پدر، میتوانید بپرسید که انحصار وراثت صادر شده است؟

 • اکبری
  اکبری

  سلام.من مستاجرم وپدرشوهرم یه طبقه خونه داره خودش گفت بیاید طبقه ی بالای خونه رو بسازید. ما میخوام خونه رو خلاف بسازیم بدون گرفتن جواز ساخت و…
  سوالم اینه ماباید چکار کنیم بعدها که بخوان خونه رو بفروشن طبقه دوم رو که ما ساختیم جز سهم الارث حساب نشه؟فقط خونه یه سند داره اونم واسه طبقه همکف. ملکی ک ما بسازیم قولنامه ای میشه و بدون سند رسمی

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام،
   توافق های شفاهی فی مابین خود را در قالب یک توافقنامه، مکتوب کنید

 • علی اکبر ترابی
  علی اکبر ترابی

  باسلام مادرم مقداری طلا، اسناد ملکی و مبالغی پول بصورت امانت نزد یکی از خواهرام قرار میدهد و حتی بابت مبلغ قرار بوده ماهیانه مبلغی بعنوان سود پرداخت کند.سه سال پیش مادرم فوت کرده و اون اموال که نزد خواهر بوده فقط مقدار اندکی پول و چنتا سند برگردانده و بقیه رو انکار کرده، اما یک سندی بین انها امضا شده که فقط غتوکپی برابر باصلش موجود است. و همش انکار میکنه، درصورتی ک بقیه وراث خبرنداشتن، ایا قابل پیگیری است ؟ و ایا یکی از وراث میتواند باجرم خیانت درامانت دادخواست بدهد یانه؟ یا اصلا راه حل کلا چیست؟ ممنون

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام ، در صورتیکه مبنی بر امانت من جمله رسید ، شهود ، در صورت عدم استرداد اموال امانی از طرف خواهرتان ، شما میتوانید شکایت خیانت در امانت طرح کنید

 • M
  M

  سلام پدرم ۳۵ سال قبل ۶ ماه با یک زن رابطه داشته و بچه به دنیا اومده
  ولی خطبه عقد نخوندن. هردو با رضایت انجام دادن
  زن بیوه بوده آیا فرزند ارث میبرد

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام
   بله ارث میبرد

 • مونا
  مونا

  سلام
  زمانی که انحصار وراثه انجام شده و یکی از وراث فوت میکند باید چی کار کرد از اول پیگیری کرد یا نه؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام ، نیاز به انحصار ورثه مجدد راجع به متوفی اخیر می باشد

 • محمد
  محمد

  سلام
  من پدرم قبل از پدربزرگ و مادربزرگم فوت کرد در یک حادثه تصادف رانندگی بعد از چندسال پدربزرگ و مادربزرگم نیز فوت کردند الان به ما دیه تعلق گرفته خواستم ببینم دیه فقط به خانواده ما تعلق میگیرد یا به وارثه‌ی پدربزرگم مثل عمو و عمه تعلق میگیرد

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.
   علاوه بر شما به ورثه دیگر. عمو وعمه ها هم تعلق می گیرد

 • حبیب
  حبیب

  سلام
  زمینی ۱۰۰۰ متری بوده به نام پدرم و نصف آن رو به اسم دو برادرم کرده و یکی از پنج برادرانم کل ساخت و ساز و عوارض پرداخت کرده بدون عقد قرار داد بین برادرانم بصورت شفاهی و حالا پدرم فوت کرده یکسال و وراث پدرم هیچگونه مخارجی که یکی از وراث انجام. داده پرداخت نمی‌کنند که هیچ. و یک تقسیم ترکه محلی هم درست کردند با شواهد و مال شخصی آن ورثه که مخارج احیا روانجام داده را هم در تقسیم ترکه محلی آورده آند. ممنون

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام برای جواب شما نیاز به ملاحظه و بررسی مدارک میباشد

 • فرشید
  فرشید

  با سلام و تشکر بابت راهنمایی که میفرمایید.پدر من ۸ سال پیش فوت شدن و من گواهی انحصار وراثت را در همون زمان گرفتم و الان نیاز به انجام ثبت سند داریم که متوجه شدم محل صدور شناسنامه من و خواهرم را بجای تهران ، شمیران نوشتن در انحصار وراثت . میخواستم راهنمایی بفرمایید برای اصلاح محل صدور شناسنامه در برگه انحصار وراثت من چه کاری باید انجام بدم.با تشکر فراوان

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   از شورای صادرکننده گواهی، اصلاح آن را بخواهید.

 • نیلوفر حاجیان
  نیلوفر حاجیان

  سلام وقتتون بخیر پدر بنده درسال ۵۲فوت شدن و تاحالاانحصار وراثت انجام ندادیم
  وارثهای پدرم مادرم برادرم که بعد پدرم فوت شدن و من هست
  میخوام بدونم برادرم که ازدواج کرده بود وشهید شده بودومجدد ازدواج کرده زن برادرم
  ولی فرزندی ندارند به اوهم ارث تعلق میگیره یانه؟
  چون بعدفوت برادرم خونه ای رو که باپول خودش خریده بودروفروختیم وبه زن برادرم دادیم

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.
   اگر بعنوان ارث داده اید دیگر به او ارث نمی رسد.

 • عزیزی
  عزیزی

  سلام پدرم تازه فوت کرده ولی وصیت نامه نداره ولی خانه ای که در ان ساکن هستیم را به نام مادرم کرده و یه پولی دربانک گذاشته و حقوقش هم به مادرم رسیده سوالم اینه باز از اموال پدرم مهریه به مادرم میرسه یا همان اموال به عنوان مهریه به مادرم داده

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   تکراری است

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام . حق مطالبه مهریه و سهم الارث از اموال متوفی برای مادر وجود دارد . مگر اینک ثابت کنید قبل از فوت مهریه به مادر برداخت شده

  • عزیزی
   عزیزی

   سلام پدرم تازه فوت کرده ولی وصیت نامه نداره ولی خانه ای که در ان ساکن هستیم را به نام مادرم کرده و یه پولی دربانک گذاشته و حقوقش هم به مادرم رسیده سوالم اینه باز از اموال پدرم مهریه به مادرم میرسه یا همان اموال به عنوان مهریه به مادرم داده و تعداد بچه ۶ دختر هستیم

   • ره جویان عدالت
    ره جویان عدالت

    سلام.
    اگر اموال داده شده بعنوان مهریه نبوده ، مهریه به او می رسد.

 • علیرضا
  علیرضا

  فرزندی قبل از مادرش فوت کرده از اموال فزرند به مادر میرسد آیا از مهریه چطور آن هم از فرزند به مادر میرسد؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام . بله البته نسبت به سهم الارث

 • علیرضا
  علیرضا

  درسته که اگر فرزند قبل از مادر فوت کنه تا ۶ ماه درمورد اموال غیر منقول میتوانند اقدام کنند اگر مادر هم با فاصله اندکی فوت کند بعد از فرزندش ؛ به فرزندان دیگر مادر که میشنود خواهر برادران شخص فوت شده چیزی میرسد؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام به مادر و خواهر برادران از فرزند فوت شده ارث می رسد .مجدد از مادر به فرزندان ارث میرسد.

 • علیرضا
  علیرضا

  آقایی قیمه خانومه محجوری بوده که کر و لال بودن و فوت شدن خانواده آن خانوم با شهادت ، ادعا داشتن اون خانوم قبل از فوتش مقداری طلا داشته و از قیم شکایت کردند ایا میتوانند همچین ادعایی کنند

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام . اگر دلایل داشته باشند بله

 • مهدی
  مهدی

  سلام در تقسیم مال و اموال حق جهیزیه دو دختری که هنوز ازداوج نکردن بهشون تعلق میگیره؟؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام .خیر

 • میثم
  میثم

  سلام وقت بخیر من پدرم ۷ سال پیش فوت کردن اون زمان خودم بالای ۱۹ سالم بود و بردارم ۱۲ خودم و پدر بزرگم که قیم برادر بود راضی کردم که وکالت دادیم به مادر که همچیو به اسمه خودش بکنه حالا که چند سال گذشته مادرم مبلغه ناچیزی از ارثیه رو به من داده میخواستم بدونم از لحاظ قانونی من و بردارم میتونیم دوباره اقدام کنیم ارث تقسیم بشه

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.
   بله ، میتوانید دادخواست تقسیم ارث بدهید.

 • احمدی
  احمدی

  سلام پدر من چندساله که فوت شده و برادرم در خونه ی پدرم زندگی میکرد که اونم چندماه پیش فوت شد.. الان میخوایم ارث رو تقسیم کنیم… اگه یکی از برادرزاده هام نخواد امضا کنه که ارث تقسیم شه و خونه به فروش بره چی؟ باید چیکارکرد

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلامسلام.
   دادخواست تقسیم ارث بدهید.

 • امید
  امید

  پدربزرگ ما به تازگی فوت شده است ولی پدر من و خواهرم ۱۵ سال پیش مفقودالاثر شده است و تاکنون از وی خبری نداریم، آیا به من و خواهرم که از قبل از فوت پدربزرگمان خبری از پدر نداریم ارثی تعلق میگیرد؟ آیا اگر پس از پیگیری حیات پدر، متوجه فوت وی شدیم ارثی از پدربزرگمان به من و خواهرم تعلق میگیرد؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام . اگر بدر شما قبل از بدر بزرگ فوت کرده باشد. و بدربزرگ شما فرزندان دیگری دلرد از بدر بزرگ ارثی به شما نمیرسد

 • ز.هرا
  ز.هرا

  سلام من پدرم فوت کرده و ۴تادختریم و برادر نداریم و وکالت تمام اختیار به مارمون دادیم حالا سوالم اینه مادر میتونه انحصار وراثت انجام نده و با مدارکی در دست داره همه چی رو برای خودش برداره یا به هرکدوم از دختراش که دوس داره پول بده و به یکی دیگه نه؟شرایط انحصار وراثت چجوریه ممنون میشم راهنمایم کنید

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام . منظور شما تقسیم سهم الارث هست . و هر گونه اقدام از طرف مادر بستگی به حدود اختیارات مندرج در وکالتنامه دارد

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   مادر به عنوان وکیل ورثه نمیتواند به میل خود عمل کند و باید مصلحت همه ورثه را رعایت کند

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   مادر به عنوان وکیل باید مصلحت همه ورثه را رعایت نماید

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   مادر به عنوان وکیل باید مصلحت همه ورثه را رعایت نماید

  • اسماعیل
   اسماعیل

   سلام پدرم۷ماه.فوت کردن زنبور عسل یعنی ۲۵۰عدد کلونی زنبور داشته ۵برادر ۲خواهر هستیم یکی از برادرها بومادران تا۴۰پدر رفتن نگهداری زنبورها بعدچهلم قرار نوبتی شد یکی دیگه از برادرها بامادر رفتربعد ۴ماه بدون اینکه به بقیه بگن کلا کندوها رافروختن یک سوم قیمت ۱۷۰۰هرکلونی بوده کلا فروختن ۸۰ملیون ونزدیک ۷۰۰کیلو عسل برداشت کردن بجز برادری که ۴ماه مونده به کسی چیزی نمیده میگه مال خودم هست پدرخانه.به متراز۲۸۰متر داره ۸۰متر زده به اسم مادری‌اش مغازه است داخل هرکدام.مغازه ها یکی از پسرها هستن الان ۲تاشون سهمشان کلا از همه چیز میخوان ماشین ملک زنبور لطفا راهنمایی کنید

   • ره جویان عدالت
    ره جویان عدالت

    با وجود ابهام بقدر فهم از پرسش بعرض میرسد /مادر از تمام میراث هر چه که هست…به نسبت ۱/۸ ارث میبرد ..(۸۰ متر مربع از منزل که مشاعا بنام مادر است خارج از ماترک است.)از باقی منزل هم بهمان نسبت ارث میبرد.باقی ورثه (تمام برادران و خواهران)از باقیمانده ماترک به نسبت ارث میبرید حتی از دو مغازه متصرفی برادران.

  • اسماعیل
   اسماعیل

   سلام پدرم۷ماه.فوت کردن زنبور عسل یعنی ۲۵۰عدد کلونی زنبور داشته ۵برادر ۲خواهر هستیم یکی از برادرها بومادران تا۴۰پدر رفتن نگهداری زنبورها بعدچهلم قرار نوبتی شد یکی دیگه از برادرها بامادر رفتربعد ۴ماه بدون اینکه به بقیه بگن کلا کندوها رافروختن یک سوم قیمت ۱۷۰۰هرکلونی بوده کلا فروختن ۸۰ملیون ونزدیک ۷۰۰کیلو عسل برداشت کردن بجز برادری که ۴ماه مونده به کسی چیزی نمیده میگه مال خودم هست پدرخانه.به متراز۲۸۰متر داره ۸۰متر زده به اسم مادرولی مشخص نکرده از کدام قسمت از۲۸۰مترایا ورثه شکایت کنه منزل پلم میکنن یا نه.ایا مادر یا ورثه میتونن ۲تا برادر بیرون کنن یا بايد خودشان هم منزل تخلیه بکنندوتاش.مغازه است داخل هرکدام.مغازه ها یکی از پسرها هستن الان ۲تاشون سهمشان کلا از همه چیز میخوان ماشین ملک زنبور ایا .مادر بجز ۸۰متر هم سهم داره بقیه ورثه تکلیفشان چیه.ببخشیدکمی پیچیده است ممنون که با دقت راهنمایی میکنید

   • ره جویان عدالت
    ره جویان عدالت

    پرسش نامفهوم است

   • ره جویان عدالت
    ره جویان عدالت

    پرسش نامفهوم است

 • یاس
  یاس

  وقت بخیر برای تقسیم ارث قانونی دولت چند درصد را برای خود میگیرد؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   بسته به نوع اموال متغیر است.

 • مرضیه شاه سنایی
  مرضیه شاه سنایی

  سلام پدرمن ۷ماهه فوت شده و۱۶سال سابقه بیمه داره الان که قراره حقوق بگیریم ایا پدربزرگ و مادر پدرام هم سهمی ازحقوق پدرم دریافت میکنند اصن چنین چیزی امکان داره که چند درصد حقوق به اونا بدن؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   پدر و مادر متوفی جزو وراث هستند.

 • Alireza
  Alireza

  سلام خسته نباشید برای ثبت کردن استشهادیه در دفاتر رسمی لازم است که همه وراث در محضر حضور داشته باشند؟
  در هنگام فرستادن دادخواست از سمت دفاتر خدمات قضایی الکترونیک همه وراث حتما باید حضور یابند؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام . خیر . خیر

 • محمد
  محمد

  با سلام
  اگه زنی فوت کنه
  پدر و مادرش قبل از خودش فوت کرده باشن
  فرزند هم نداشته باشه
  فقط همسر داشته باشه
  آیا خواهر و برادرها ازش ارث میبرن یا فقط به همسرش ارث‌ میرسه؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام بله همسر در کنار خواهر و برادر ارث میبرد.

 • K
  K

  سلام پدر من فوت کرده و یک زن داشته که چند سال قبل فوت کرده و مهریه اش دو دگنگ خونه بوده که در عقد نامه قید شده خانه ایی که در روستا بوده دو دگنگ مهریه خانمشون بود و الان پدر من در روستا دیگه خانه ایی نداره و در شهر داره اللن از این خونه که در شهر داره میرسه؟؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام . خانه روستایی چی شده ؟

 • مسعود
  مسعود

  سلام
  پدرم ساختمان نیمه کاره ای را با شخص ثالثی به طور مشاع شریک بودند که فوت کردند. حالا شریک ایشان به بهانه های مختلف از تفکیک طبقات ساختمان امتناع می‌کند و عملیات ساختمانی هم متوقف شده. درحالیکه ما به عنوان وراث می‌خواهیم طبقات تفکیک شود و با صلاحدید خودمان عملیات ساخت را انجام بدهیم. آیا می‌توان شریک را ملزم به تفکیک کرد؟ با تشکر

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام . اگر سند دارید . جهت افراز به اداره ثبت مراجعه کنید . در صورت غیر قابل افراز بودن . میتوانید تقاضای فروش ملک از دادگاه را بنمایید

 • علی
  علی

  سلام.. وقت بخیر.. ممنون میشم جواب منو بدید.. به جواب قاطع ای نرسیدم… پدر بزرگ مادری بنده بیست سال پیش فوت شد.. ورثه ها سه خواهر و یک برادر بود.. دوتا از خواهر ها خونه رو خریدن و سهم مادر من رو همون بیست سال پیش پرداخت کردن. سهم برادر خانواده موند.. برادر خانواده (دایی بنده) هیچ آثاری ازش نبود. کلا قبل از انصار وراثت هم خبری ازش نبود.. اصلا مشخص نبود فوت شده یا زنده س.. قاضی رای داد که سهم برادر رو خواهر بزرگ تر که مادر من بود بگیره و هر وقت که اومد تعهد بده که بهش پس بده.. مادرم قبول نکرد. قرار بر این شد که عکس و مشخصات رو داد گاه روزنامه کنه. طی مدت معلومی اگر پیدا نشد سهمش بین خواهر ها تقسیم بشه..(اون دوتا خواهر هم که خونه رو خریده بودن یکیشون خونه رو فرخت به خواهر دیگه و ساخت وساز انجام دادن. خونه ای هنوز یکی از وراث سهمش رو نگرفته بود) الان بیست سال میگذره.. مادر بنده فوت شد.. سهم دایی ما هنوز تو اون خونه مونده و خودش هم پیدا نشد.. آیا ما میتونیم واسه سهم دایی مون اقدام کنیم.. فرزندی نداشت و مجرد بود.. بعد از روزنامه کردن دادگاه هم پیدا نشد و قرارشد سهم رو بین خواهر ها تقسیم کنن که متاسفانه این اتفاق نیفتاد تا مادر بنده فوت شد…. الان مادرم از خونه سهم خودش رو گرفته.. سهمی که از برادش بود و قرار بود بینشون تقسیم بشه رو نگرفته.. قولنامه همون هموقع هم داریم که توش هم قید شده سهم برادر پرداخت نشده… به خاله م زنگ زدیم میگه برید شکایت کنید و مادرتون فوت شده کاری نمیتونید انجام بدید.. ممنون میشم پاسخ بدید..شکایت کنیم حرفمون میرسه یا نه؟؟ 🤔🤔

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام . سهم دایی وقتی تقسیم میشود که حکم فوت فرضی وی از دادگاه صادر شود . در صورت فوت مادر سهم دایی برای بقیه وراث محفوظ است

 • جمشید
  جمشید

  سلام ، سرقفلی مغازه ای از پدر مرحومم به من وبرادرم به ارث رسیده و برادرم دران مغازه مشغول به کار می باشد . و قصد فروش به غیررا نداریم ایا هرکدام از ما میتوانیم بدون اجازه مالک و پرداخت وجه مالکیت مغازه را بین خودمان معامله کنیم؟ با تشکر

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام
   بله بین خود میتوانید انتقال انجام دهید.

 • فرزاد
  فرزاد

  باعرض سلام
  پدرم سالهاخارج ازکشورزندکی وچندسال قبل به ایران بازگشت، متاسفانه ارتباطم بعنوان فرزندباایشان وخانواده پدریم کاملاقطع شدبطوریکه چندروزقبل متوجه شدم که حدود شش ماه قبل فوت شده است، براساس تحقیقاتی که کردم ظاهرابرای اخذگواهی المثنی فوت میتوانم به بهشت زهرایادفاترثبت احوال مراجعه نمایم امامشکلم اینجاست که ازمرحوم پدرم بجزکپی شناسنامه وپاسپورت ویک کارت شناسایی کارمندی ایشان مدرک دیگری ندارم واینطورکه شنیده ام برای انحصاروراثت حتمابایداصل شناسنامه وجودداشته باشدکه میدانم شناسنامه ایشان سالهاپیش درخارج ازکشورمفقودگردید، لطفابفرماییدکه چگونه میتوانم بدون داشتن اصل شناسنامه یاکارت ملی ایشان امورانخصاروراثت راانجام دهم، آیاکپی برابراصل شده شناسنامه برای اینکارعملی است‌.
  بسیارمتشکرم

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام . تلفنی پاسخ داده شد

 • Z
  Z

  سلام میخواستم بدونم که وقتی یک سال از فوت پدر خانواده گذشته باشه که دارای ۴ فرزند ۲دختر و ۲ پسر از همسر اول باشد و از همسر دوم یک پسر و دختر داشته باشد یعنی جمعا با همسر دوم ک در قید حیات است ۷ وراث میشوند از بیمه امروزی چقدر حق میبرند؟
  (فرزند پسر از همسر دوم معلول هست و ۳ فرزندِ همسر اول ک فوت شده و در قید حیات نیستند متاهل هستند)

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   حقوق متوفی به همسر و فرزندان پسر زیر ۱۸ سال و دختران ازدواج نکرده می رسد.

 • سعید پایکارزاده
  سعید پایکارزاده

  سلام اگر خانمی بیست سال پیش فوت کند و ملکی داشته باشد که تنها پسرش انحصار وراثت نکرده و ملک را نگه دارد و الان پسر نیز فوت کرده و سند هنوز به نام ان خانم است ایا این ملک به وراث پسر میرسد یا به وراث ان خانم

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   به وراث پسر میرسد

 • علی اکبر مرادی
  علی اکبر مرادی

  باسلام
  پدر بنده فوت کرده وسهام عدالت نداره ومادرم هم جامانده گان سهام عدالت هستش وتحت پوشش نهاد کمیته امداد میباشد باتوجه به این بخشنامه جدید مادرم ان دسته از کسهای هستش که دولت خودش برای ان دسته جامنده اند وتحت پوشس کمیته امداد هستش تعین وتکلیف شوده وبنده هم جامانده سهام عدالت هستم وشش تا برادرهستیم ۳نفر سهام داریم ۳نفرهم نداریم ویکی از برادرهایمان فوت شوده مجرد هم هستش وپیش من ومادرم زندگی می کرد ولان فوت شوده نزدیک دوسال هستش ونزدیک یک سال هستش باتوجه به مدارکش که پیشه ماهستش نمیدانم شماره شباش مشکل داره به حساب نمیاد وسیم کارت هم ندارد واین چند سال با شماره تلفن خود بنده پیام واریز سود پیامک میامد ولی الان ۱سال هستش واریز پول نداشته وبنده درسال ۸۹وکالت از همه اعضایی خانواده ازجمله خود برادرم که فوت شوده ومجرد هم بوده وکالت بهم دادند برای کل ادارات وثبنت اسنات

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   از دفاتر پیشخوان دو.لت بپرسید

 • علی اکبر مرادی
  علی اکبر مرادی

  باسلام بنده نزدیک ۱۱سال هستش وکالت از همه اعضایی خانواده دارم باتوجه به فوت پدرم درسال ۸۹ فوت شوده و وکالت از همه اعضایی خانواده دارم وحراث وراثت وقیم نامه همه چی به نام من هستش وکل ادارات وثبت اسناد همه چی در وکالت نامه قید شوده وباتوجه به اینکه یکی از برادرهایم نزدیک به دوسال هستش فوت کرده ودر کنار من ومادرم بوده زندگی میکرد ومجرد هم بوده والان فوت شوده چطور میتوانم سهام او که الان نزدیک یک سال هستش حسابش مستود شوده وبه نام خودم کنم چه راهی بایستی انجام بدم واگذاری سهام او به نام خودم کنم ایا مشکلی هستش وقتی خودش اون موقع خودش هم وکالت به اسم زده از شما سپاس گذاری میکنم راهنمایی کنی من رو وخود بنده هم جامانده از سهام عدالت هستم ومادرم همینطور ولی مادرم جز ان دسته پوشش نهاد کمیته امداد هستش ودولت خودش تعین وتکلیف کرده اورو ثبت نام به وجود اورده برایش وایا من که الان ۳۲سال سن دارم میتوانم باتوجه به مادرم کمیته امداد هستش وبرای من هم ثبت نام سهام عدالت کند برای من ویا خیر فقط شامل مادرم هستش تشکر میکنم راهنمایی کنید مارو وباتوجه به این مدارکی که دارم دیگه نیازی به اعضایی خانواده نیست وقتی که وکالت بهم دادن برای همه ادارات مشکلی نیست پیگیرش بشم سهام عدالت برادرم به نام خودم کنم به کجا مراجعه کنم صورت بگیرد مشعله کاری شوده برایمان باتوجه به وضعیت امروز که خرجی رو به ضور درمیاریم واجاره خانه شاید برای من ومادرم شاید کمک خرجی باشد همینطور پول واریزی برادرم به درد کار ما خود خداوکیل ثواب دارد این شماره تلفن شاید درصورت نیاز لازم باشد تشکر میکنم از شما دوست عزیز فکر کن برای یکی از اعضایی خانواده خودتان کاری انجام میدهید اگه مارو کوچیک بدانید از راهنمایتان تشکر فراوان دارم ۰۹۱۸۹۹۶۱۴۹۶ علی اکبر مرادی وکدملی ۴۹۵۰۰۰۹۸۱۸

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   وکالت با فوت یکی از طرفین باطل است

 • اسدی
  اسدی

  سلام خسته نباشید طبق گفته اقوام که پدر مامقداری زمین وصیت شفاهی کرده به برادرش بدهیم ولی حدود ۲۰ سال بعد که فوت کرده وصیتنامه کتبی نوشته و از. این وصیت چیزی ننوشته بعد از یمدت مشکل خانوادگی داشتیم عموی ما با استفاده ازاحساسات دو برادرم یک دست نوشته ازشون گرفته که قبول دار شدن که پدرم وصیت کرده که زمین رابه عمویمان بدهیم البته نوشته طبق وصیت نامه ایا این نامه در دادگاه معتبر می باشد وصیت نامه پدرم را هست وچیزی از این زمین ننوشته

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.
   پاسخ کامل و دقیق نیازمند بررسی کامل دلایل. مدارک و سوابق قضایی است.

 • تارا قلیاف
  تارا قلیاف

  سللام.پدربزرگ من ۱۵سال پیش فوت کرده.۲ تا دایی های من فقط یک تکه زمین به دوتا خواهر دادند و بقیه را بین خودشان تقسیم کردند.حتی یک هشتم مادر را هم به او ندادند و به اسم وکالت نامه کاری از دوتا خواهر و مادر امضا گرفتن و همه چیز را به اسم خود زدند.الان که ما بزرگ شدیم میخواهیم سهم مادرمون رو پس بگیریم.می توانیم شکایت کنیم و اعلام کنیم که از بی سوادی مادر و خاله و مادربزرگمان سو استفاده کردند و ما می خواهیم به طور قانونی ارث را تقسیم کنند؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.
   میتوانید از دفتر وقت مشاوره حضوری بگیرید تشریف بیارید.

 • صابری
  صابری

  سلام
  بنده بنام پدرم انحصار ورثه انجام دادم الان مادر بنده فوت شد انحصار ورثه جدید بنام چه کسی باید بگیرم ممنون

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلامانحصار وراثت مادر به طرفیت سایر وراث

 • سجاد
  سجاد

  سلام خسته نباشین اگه فردی هیچ چیزی به نامش نباشد و مالی نداشته باشد به جز سهام عدالت و فوت کند بعد از فوت نیازی هست به انجام انحصار وراثت ؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام برای اخذ سهام بله نیاز است.

 • بهارررر
  بهارررر

  سلام وقت بخیر
  اگه اثبات بشه پدرم بچه پدرش نبوده، باز یک ششم اموال به پدرش(اگه پدر واقعی نباشه) میرسه؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام خیر.

 • مهدی
  مهدی

  باسلام و احترام
  لطفا بفرمایید مستند قانونی تقاضای صدور گواهی حصر وراثت کدام است؟
  با سپاس

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   قانون امور حسبی

 • م.ش
  م.ش

  سلام
  خانه ای که سه دانگ آن به اسم مادربزرگم بوده در سال ۶۴ فروخته میشه و چون مادریزرگم با پدرم زندگی می کرده سهم پولش را با رضایت به پدرم میده و تا سال ۸۲ هم با پدرم زندگی میکرده. سال ۸۲ که فوت شد. عمه ام گفت باید مطابق همان خونه که سال ۶۴ فروخته شده به من سهم ارث برسه. مگه ارث بعد از فوت و بر اساس دارایی های موجود متوفی حساب نمیشه؟ موقع فوت کل دارایی مادربزرگم همون پولی بوده که پیش پدرم داشته.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   ماترک همان است که بعد از فوت باقی است و اموال سابق که شخص در زمان حیات خود منتقل کرده ماترک محسوب نمی شود که قابل تقسیم بین ورثه باشد

 • رضا
  رضا

  با سلام و عرض خسته نباشید.
  سوالی داشتم در مورد وراثت به این مضمون که قانونا بعد از فوت شخصی اموال او قهرا به وراث می رسد. حالا اگر شخصی بیاد و معامله فضولی بر روی اموال متوفی بعد از فوت انجام دهد: آیا وراث با گواهی انحصار وراثت می توانند دادخواست خلع ید بدهند یا خیر؟ یا اینکه طبق قانون ثبت باید گواهی را به اداره ثبت بدهند تا اموال به نام وراث ثبت شود تا قانونا مالک شناخته شوند و بعد دادخواست خلع ید بدهند؟
  با سپاس

 • محمدی
  محمدی

  سلام پدرم بیماری آلزایمر داشت حدودا پنج سال قبل ازفوتش چندماه قبل ازفوت به دلیل اینکه زن برادرم مهریشو درخواست کرده بود برای اینکه نتونه خونه پدریمونو به عنوان مهریش برداره خونه هارو زدن به اسم دوتاازخواهرام بدون اینکه ما اطلاع داشته باشیم بعدازاینکه خونه رو زدن به اسم خواهرام به ما اطلاع دادن.درحالیکه همون زمان پدرم آلزایمرداشته وازچیزی سردرنمی آورده حالا پدرم فوت کرده وخواهرام میگن که خونه رو مابرداریم وپول ناچیز به شما بدیم حالا ماباید چه اقدامی انجام بدیم که به حقمون برسیم؟ ممنون میشم راهنماییم کنین

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام با اثبات محجوریت پدر می توانید ابطال معامله را بخواهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ثبت پرسش

شما می توانید از این بخش سوال خود را ثبت کنید و در کمترین زمان پاسخ مناسب را از طریق ایمیل دریافت کنید.

مشاوره حضوری

از طریق این بخش شما می توانید قرار مشاوره حضوری خود را ثبت و در زمان مشخص شده مشاوره حضوری دریافت کنید.

مشاوره تلفنی

درصورتی که نیاز به مشاوره تلفنی دارید از این بخش اقدام کنید و با وکلای پایه یک دادگستری تلفنی صحبت کنید.  مشاوره تلفنی رایگان