انحصار وراثت و تقسیم ارث

جهت مشاره تلفنی رایگان و درخواست وکیل حقوقی با شماره زیر تماس بگیرید


71333400 - (021) { سی خط ویژه }

شرایط تحقق ارث بری

ماده ۸۶۷ قانون مدنی اعلام میکند:

ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا میکند

با توجه به این ماده وقتی شخصی به طور حقیقی فوت میکند و یا شخص به واقع فوت نکرده ولی بنا به موارد متعددی که قانون مقرر کرده دادگاه حکم فوت او را صادر میکند که به این حکم موت فرضی گفته میشود.در این دو فرض فوت حقیقی و فوت فرضی مسئله ارث بری مطرح میشود و وسوالاتی از این قبیل به ذهن متبادر میشود.

چه کسانی از شخص فوت شده ارث می برند؟

مطابق ماده ۸۶۱ قانون مدنی موجب ارث دو امر است:

الف) نسب

ب) سبب

قبل از مطالعه موارد زیر باید بدانید که شخصی از متوفی ارث میبرد که در زمان فوت او زنده بوده باشد.

کسانی که از شخص متوفی ارث میبرند:

الف) کسانی که نسبت خونی (نسبی) با متوفی دارند و به سه طبقه تقسیم میشوند:

۱طبقه اول ارث:.پدر ومادر، فرزندان، فرزندانِ فرزندان هرچقدر پایین رود.

۲٫طبقه دوم ارث :اجداد، خواهر و برادر و فرزندانِ خواهر و برادر.

۳.طبقه سوم ارث: عمه ها و عموها، دای ها و خاله های متوفی و فرزندانِ آنها.

ب) کسانی که رابطه سببی با هم دارند ( زن و شوهر)

نکته: در بین این طبقات اگر از طبقه اول ارث کسی باشد دیگر طبقات بعدی ارث نمیبرند برای مثال اگر شخصی که فوت کرده در زمان وفات پدر و مادرش یا هر یک از فرزندانش زنده باشد دیگر طبقه دوم و سوم ارث نخواهند برد.

در این بین باید دانست که زن وشوهر نیز ورثه یکدیگر محسوب می شوند و از همدیگر ارث میبرند، لازم به ذکر است که زن و شوهری که ازدواج دائمی دارند از یکدیگر ارث میبرند و در ازدواج موقت ارث وجود ندارد (ماده ۹۴۰ قانون مدنی).

اگر مردی بیشتر از یک زن دائم داشته باشد آیا همگی زنها از مرد ارث میبرند؟

بله همگی ارث میبرند. مطابق قانون مدنی زن یک هشتم از شوهر ارث میبرد و اگر زن متعدد داشته باشد یک هشتم کل اموال به طور مساوی بین آنها تقسیم میشود( ماده ۹۱۳و ۹۴۲ قانون مدنی).

اگر متوفی پدر و مادر و فرزند و همسر داشته باشد آیا همسر که جز طبقه اول نمیباشد از شوهر ارث میبرد؟ اگر طبقه اول نباشد و طبقه دوم باشد و متوفی همسر نیز داشته باشد آیا همسر با طبقه دوم ارث میبرد؟ اگر طبقه اول و دوم نباشد و طبقه سوم باشد و متوفی همسر نیز داشته باشد همسر با طبقه سوم ارث میبرد؟

همسر متوفی (زن و شوهر) در کنار همه طبقات همزمان ارث میبرند، همسر جزء لاینفک در ارث محسوب میشود و در صورت وجود هرکدام از طبقات همسر نیز همراه با آنها ارث میبرد. بطور مثال اگر مردی فوت کند و همسر و فرزند و پدرو مادر داشته باشد همسر او و بقیه این اشخاص که جز طبقه اول هستند ارث میبرند و طبقات بعدی از ارث محروم میشوند.

محرومیت از ارث

در قانون مدنی به طور مشخص آمده است که چه کسانی از ارث محروم میشوند یا چه چیزی باعث محرومیت از ارث میشود.مثلا کسی مورث خود را بکشد قاتل محروم از ارث میشود، ورثه اگر کافر باشد و شخص فوت شده مسلمان باشد کافر از مسلمان ارث نمیبرد. زنا زاده از پدر و مادر طبیعی خود و اقوام آنها ارث نمیبرد، بعد از لعان زن و شوهر از یکدیگر ارث نمیبرد.

محرومیت از ارث

آیا پدر و مادر میتوانند فرزندان خود را از ارث محروم کنند؟

خیر ، باید گفت قواعد ارث از قواعد امری است و کسی نمیتواند برخلاف آن عمل کند طبق ماده ۸۳۷ قانون مدنی کسی نمیتواند به موجب وصیت فرزند خود یا هر یک از ورثه را از ارث محروم کند و اگر چنین وصیتی هم شده باشد وصیت باطل است.

تکلیف مهریه زن بعد از فوت شوهر

مطابق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی به مجرد عقد زن مالک مهریه میشود و میتواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بکند، با توجه به قانون مدنی اگر زنی قبل از فوت شوهر مهریه خود را نگرفته باشد بعد از فوت شوهر مهریه را از دارایی شوهر فوت شده میگرد، طبق ماده ۲۲۶ قانون امور حسبی مهریه زن دینی بر ذمه شوهر است و زن برای دریافت مهریه خود از دارایی شوهر نسبت به طلبکاران حق تقدم دارد.

اگر زن مهریه خود را بعد از فوت شوهر از ماترک(دارایی) شوهر بگیرد از ارث یک هشتم محروم میشود؟

خیر زن در صورت فوت شوهر هم مهریه و هم ارث یک هشتم خود را دریافت میکند.

تقسیم ارث

حصر وراثت شیوه ای است که به وسیله آن ورثه متوفی مشخص میشود و در نتیجه تقسیم ارث  به سهولت انجام میشود. مطابق ماده ۳۰۰ قانون امور حسبی «در صورت تعدد ورثه هر یک از آنها میتواند از دادگاه درخواست تقسیم سهم خود را از سهم سایر ورثه بخواهد». با توجه به مفهوم ماده ۳۰۰ ابتدا باید ورثه مشخص شود و بعد ارث بین آنها تقسیم شود و طریق قانونی تعیین ورثه حصر وراثت است .

تقسیم ارث و انحصار وراثت

پس بعد از فوت شخص ابتدا ورثه تعیین میشود، تعیین ورثه با حصر وراثت و گرفتن گواهی حصر وراثت به عمل می آید ولی در عمل ممکن است حصر وراثت صورت نگیرد و وراث با توافق ارث را بین خودشان تقسیم کنند و هیچگاه هم مشکلی پیش نیاید. ولی از نظر قانون و اعتبارات قانونی حصر وراثت باید انجام گیرد.

درخواست تقسیم ورثه را چه کسانی میدهند؟

ارث بین ورثه متوفی تقسیم می شود و اما چه کسانی می توانند درخواست تقسیم ورثه را دهند :

۱- هر یک از ورثه حق درخواست تقسیم سهم خود را دارد.

۲- ولی و وصی و قیم هر وارثی که محجور باشد.

۳- امین غایب و جنین.

۴- کسی که سهم الارث بعضی از ورثه به او منتقل شده.

۵- موصی له و وصی راجع به موصی به که وصیت به جز مشاع از ترکه شده (ماده ۳۰۱ قانون امور حسبی).

درخواست تقسیم ارث  باید کتبی باشد ، نام و مشخصات درخواست کننده و شخص فوت شده، ورثه و اشخاص دیگری که ترکه باید بین آنها تقسیم شود، و سهم هر یک معین شود.

درخواست تقسیم از چه مرجعی به عمل می آید؟

مطابق ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۳۰۶ قانون امور حسبی درخواست تقسیم از دادگاه آخرین اقامتگاه متوفی به عمل می آید و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد دادگاه آخرین محل سکونت متوفی به عمل می آید.

ترتیب تقسیم

 1. افراز
 2. تقسیم به تعدیل
 3. تقسیم به رد
 4. اجبار به فروش و تقسیم ثمن

انحصار وراثت

«حصر وراثت  طریقی برای تعیین و مشخص کردن وراث میباشد»

وارث بودن شخص باید در دادگاه مورد بررسی قرار گیرد و گواهی نامه ای به نام تصدیق انحصار وراثت صادر شود تا ورثه معلوم شود.

ورثه و سایر اشخاص ذی نفع میتوانند درخواست صدور گواهی انحصار وراثت دهند، مرجع درخواست گواهی حصر رواثت و مرجع صدور گواهی حصر وراثت شورای حل اختلاف آخرین محل اقامتگاه متوفی است و اگر اقامتگاه معلوم نباشد شورای حل اختلاف آخرین محل سکونت موقت متوفی.

مراحل درخواست و صدور  گواهی انحصار وراثت  

مراحل درخواست و صدور گواهی انحصار وراثت
مرحله اول: هر یک از وراث میتوانند به تنهایی به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه و اقدام به دریافت استشهادیه مخصوص حصر وراثت با توجه به طبقه وراث دریافت کنند و آن استشهادیه که در آن مشخصات متوفی و وراث آن درج شده به امضا دو شاهد مرد برسد و امضا شهود به تصدیق سردفتر اسناد رسمی برسد.

مرحله دوم: پس از دریافت استشهادیه مخصوص حصر وراثت اگر متوفی تاریخ فوتش قبل از سال ۹۵ نباشد هر یک از وراث به تنهایی میتوانند به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه و اقدام به ثبت در خواست در قالب دادخواست گواهی حصر وراثت نمایند گواهی تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث به اداره امور اقتصادی و دارایی آخرین محل اقامتگاه متوفی. (برای متوفیان قبل از سال ۹۵ که تا کنون اقدامی نکرده اند) .

مرحله سوم: مدارکی باید به فرم دادخواست صدور گواهی حصر وراثت ضمیمه شوند که عبارتند از:

۱- گواهی فوت متوفی که اداره ثبت احوال صادر میکند.

۲- کپی شناسنامه تمام وراث در صورت عدم دسترسی شورای حل اختلاف صالح اقدام به استعلام از ثبت احوال مینماید.

۳- کپی عقدنامه همسر دائمی

۴- فرم استشهادیه دال بر منحصر بودن وراث به اشخاص نام برده شده.

۵-گواهی تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای متوفیان قبل از سال ۹۵

مرحله چهارم: پس از ثبت دادخواست و در صورت نیاز به استعلام از اداره ثبت احوال جهت مشخص کردن وراث در صورتی که در خواست گواهی حصر وراثت به مبلغ نامحدود باشد شورا اقدام به نشر آگهی به صورت یک بار به مدت ۴۵ روز مینماید و پس از گذشت مدت ۴۵ روز در صورت عدم وجود معترض اقدام به صدور گواهی حصر وراثت به میزان نامحدود مینماید اما اگر وراث تقاضای گواهی حصر وراثت محدود داشته باشد بعد از گذشت یک هفته و بدون نشر آگهی شورا اقدام به صدور گواهی حصر وراثت مینماید و در گواهی حصر وراثت وراث متوفی و سهم هر یک از آنها مشخص میشود.

مالیات بر ارث

وراث یا نماینده قانونی پس از فوت شخص موظف است در صورتی که مالی از ترکه به وراث میرسد نهایتا تا شش ماه بعد از تاریخ فوت به نزدیکترین سازمان امور مالیاتی سکونت متوفی برای مراحل انحصار وراثت مراجعه کند و اسناد مربوطه و صورت اموال و بدهی های وی را در اظهارنامه مخصوص مالیات بر ارث تکمیل نمیاد. پس از تکمیل اظهارنامه تمامی اموال متوفی اعم از منقول و غیرمنقول به نرخ روز به وسیله ماموران مالیات انحصار وراثت ارزش گذاری شده و تمام بدهی¬های متوفی مانند مهریه، وام و … کسر میشود و سهم هر یک از وراث به نسبت محاسبه میشود ( طبق ماده ۲۰ قانون مالیات های مستقیم).

اهمیت دریافت گواهی حصر وراثت

علاوه بر اینکه وراث با حصر وراثت به طور قانونی تعیین و مشخص میشوند در مواردی و برای انجام برخی کارهای قانونی در مورد ماترک در دفاتر اسناد رسمی ارائه گواهی انحصار وراثت الزامی میباشد. برای مثال در بعضی از موارد برخی از وراث قصد خروج از کشور دارند که در این گونه موارد برای تعیین تکلیف سهم الارث خود و سایر ورثه، به ورثه یا شخص ثالثی وکالت میدهند تا امور آنها را انجام دهند در این مورد باید گواهی حصر وراثت ارائه شود.

موارد الزامی ارائه گواهی انحصار وراثت به ادرات ثبت اسناد و یا دفاتر اسناد رسمی

 • ثبت ملک به نام وراث در دفتر املاک
 • تنظیم و ثبت اسناد ناقله وراث در دفاتر اسناد رسمی، اگر وراث نسبت به املاک متوفی معامله ای انجام دهند معامله را وقتی میتوان تنظیم و ثبت نمود که گواهی نامه انحصار وراثت را در دست داشته و بین آنها در سهم الارثت توافق باشد. ماده ۴۰ آیین نامه دفاتر اسناد رسمی
 • تنظیم و ثبت اسناد وکالتی راجع به ماترک

هزینه دادرسی انحصار وراثت چقدر میباشد؟

طبق نظریه مشورتی ماده ۳۷۵ قانون امور حسبی به صراحت هزینه دادرسی گواهی انحصار وراثت را مبلغ ۵۰۰ ریال تعیین کرده است .

در صورت گم کردن گواهی فوت و شناسنامه متوفی چطور انحصار وراثت کنیم؟

برای اخذ گواهی فوت و شناسنامه متوفی باید به ثبت احوال مراجع نماییم .

 اگر برگه گواهی انحصار وراثت مفقود شود چگونه میتوان دوباره آن را تهیه کرد؟

میتوانید ضمن مراجعه به شورای حل اختلاف با دادن مشخصات وراث و یا تاریخ آن برای گرفتن رو نوشت آن اقدام نمایید.

رویه قضایی در خصوص صدور گواهی حصر وراثت

مطابق بخشنامه شماره ۳۸۳۸۴ مورخ ۷/۷/۹۹ اگر دارایی متوفی بیش از ۵۰۰ میلیون ریال باشد شوراهای حل اختلاف گواهی انحصار وراثت نامحدود صادر می نمایند که نیازمند نشر آگهی می باشد لیکن چنانچه دارایی متوفی کمتر از مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال باشد گواهی انحصار وراثت محدود صادر می شود که مدت زمان آن به دلیل حذف پروسه نشرآگهی کوتاه تر خواهد بود.

4.1/5 - (39 امتیاز)

مطالب مرتبط

177 دیدگاه

 • محمد
  محمد

  سلام
  ملک پدری بعد فوت او مشخص شد که منابع طبیعی است وراث برای اثبات مالکیت همکاری نمیکنند به تنهایی چگونه میتوانم اثبات مالکیت کنم تا سهمی ببرم

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت بخیر
   شما ابتدا باید درخواست ابطال تشخیص منابع طبیعی را مطرح نماید.و نیازی به همکاری دیگر وراث ندارید.

 • Amir
  Amir

  سلام وقت بخیر .
  پدر من بیست سال قبل فوت کردن ما زیر سن قانونی بودیم. یک برادر و خواهر هستیم .
  ما هیچگونه انحصار وراثتی انجام ندادیم و بعد از ازدواج خواهرم ما یک زمین ب صورت شراکتی خریداری کردیم و حالا خواهرم میگوید بدلیل اینکه انحصار وراثت انجام نشده آن سه دنگ زمین من هم باید انحصار وراثت بشه میخاستم ببینم نظر قانون چی هست

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت بخیر
   شما ابتداً باید گواهی حصر وراثت وراث را دریافت نماییدو بعد تقسیم ماترک نمایید.

 • user-09167491106مراد بیرانوند
  user-09167491106مراد بیرانوند

  سلام علیکم سوال پدرما سال ۱۳۴۰ فوت نموده وپدر بررگ سال ۴۳ وپدر بزرگ درزمان خودش سهم زمین کشاوری ما را داده وتا کنون حصروراثت انجام ندا د ه ایم ور وی زمینها کار می کنیم تکلیف ما چه می شود تشکر

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت بخیر
   اگر پدربزرگ به نام شما سند عادی یا رسمی تنظیم کرده است نیازی به انحصار وراثت ندارید والا باید جهت اخذ گواهی انحصار وراثت اقدام نمایید.

 • سپهر
  سپهر

  درود برشما.
  چند سال پیش پدرم از مادرم جدا شدن
  حدود ۳ سالی هست که مادرم فوت کردن و چند قطعه زمین و مقداری پول توی بانک مطعلق به مادر بوده و هست
  از برادر و خواهرام خبری ندارم. فقط با یکیشون در ارتباط هستم. لطف میفرمایید راهنمایی کنید که چه باید کرد برای اموال؟
  آیا پدر سهمی از اموال میبرن یا خیر؟
  چون توی یکی از ملک ها که مال مادرم بوده پدرم ساکن هستن. آیا میتونیم ادعای مالکیت ملک رو کنیم؟
  ممنون از محبتتون

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام
   اگر طلاق گرفتن پدر سهم نمیبره و شما به تنهایی میتوانی گواهی حصر وراثت اخذ نمایید و نسبت به تخلیه ملک که پدر هست اقدام کنید نیاز به همه وراث نیست

 • حسن
  حسن

  با سلام پدر ما ۵سال پیش فوت کردند
  ۷فرزند هستیم که این بین برادر بزرگتر تمامی مدارک و اسناد پدر را خود برداشت..
  برادر دیگری با وی خصومت کرد و گفت چرا در محضر همه تمامی اسناد را اظهار نکرده به همین علت۵سالی است که هیچ یک حاضر نیستند اموال را تقسیم کنند
  برادر بزرگتر می‌گوید وکالت به من دهید …
  برادر دیگری به وی اعتماد ندارد و میگوید از طریق دادگاه باید تقسیم اموال صورت گیرد ..
  و مابقی افراد میگویند دادگاه مالیات سنگین برمیدارد و باید خودمان مشکلمان را حل کنیم در صورتی که هیچکس نمی‌تواند این دورا راضی کند حالا ما سردرگم و عاجز از این افکار و بی رحمی برادران
  چند باری خواستیم از برادر کوچک شکایت کنیم که پشیمان شدیم..
  هرچند برادر کوچک حقیقت را میگوید و اعتمادی نسبت به برادر بزرگتر ندارد اما به اینکه وکالت به دیگر برادر هم بدهد راضی نمیشود!

  (شما راهنمایی کنید هرچند این قصه سر دراز داد که خلاصه ای را بازگو کردم)

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام با توجه به عدم توافق به دادگاه مراجعه نمایید.

 • M.n
  M.n

  سلام من پدر بزرگم دو همسر داشته
  از همسر اول ۳ فرزند داشته
  زمانی ک همسر اولشون فوت میکنه دوباره ازدواج میکنه
  و از همسر دوم ۱ فرزند داشته ک پدر من هستش
  از مادر بزرگم به پدرم ارث رسیده ولی پدربزرگم فوت شده
  سوالم اینه ک زمانی ک پدربزرگم فوت شده به فرزندانش (ک از اونیکی زنش بودن) ارث میرسه؟
  داخل انصحار وراث مادربزرگم نوشته شده ک یک چهارم به همسرش میرسه ولی پدر بزرگم اون موقع زنده بوده ولی الان فوت شده
  من شنیدم چون مادربزرگم نسبت خونی با اون بچها نداشته تمام ارث به پدرم میرسه

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام ارث پدر بزرگتان به تمام فرزندانشان می رسد.

 • مولود
  مولود

  سلام وقتتون بخیر،مادرشوهرم یک سال ونیمه ک فوت کردن ،خواهر شوهرم برگه انحصار وراثت گرفته والان این برگه رو به برادرش ک اونم وارث هست نداده برادرش (همسرم)،از اموال مادرش مطلع نیس ولی می‌دانیم ک اموال زیاد داشته اما اموالی ک قیمت گذاری شده اموال کمتر هست ،اما خواهرش میگه میگه فقط همین اموال هست و اسرار به امضا کردن دارد،لطفا راهنمایی بفرمایید چطور از اموال دیگر مرحوم می‌توانیم مطلع شویم و چطور می توانیم همین اموالی ک قیمت گذاری کردن رو استعلامش رو بگیریم؟؟به اداره دارایی مراجعه کنیم استعلام اموال به
  همسرم ک وارث هستن می دهند یا خیر؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام بله.

 • علی
  علی

  سلام
  پدر خانواده یک سال میشه فوت شده
  هنوز هیچ تقسیم ارثی انجام نشده
  مادر خانواده میگه چون من کارمند بودم نیمی از کل دارایی و ارثیه مطعلق به او میباشد جدای از مهریه و یک هشتم
  آیا چنین چیزی هست و اگر هست به حرف هست یا باید نامه از, دادگاه داشته باشد
  و اینکه یه منزل و ماشین که به نام مادر میباشد هم از همین حقوق کارمندی خودش گرفته آیا اینها هم محاسبه میشود یا نه

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   با توجه به توضیحات شما مهریه مادر و سهم الارث مادر از همسر به صورت هر یک مجزا باید به وی پرداخت شود و اموالی که به نام شخص مادر هست که مالکش خودش می باشد و ربطی به ارث ندارد.

 • بهروز
  بهروز

  سلام. با پوزش اقامت دائم متوفی تهران بوده و در اهواز فوت شده وخاکسپاری شده حالا برای دریافت برگه انحصار ورثه در کدام شهر باید اقدام نماییم.تشکر

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   شورای حل اختلاف اهوازصلاحیت دارد

 • اکرم بگلی
  اکرم بگلی

  پدر من ۸۹ فوت شده و تا الان انحصار ورثه نگرفتیم الان نیاز داریم بهش منتها یکی از وراث هم فوت شده حالا چکار باید بکنیم.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   برای اخذ انحصار وراثت هر دو نفر جداگانه باید اقدام شود.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   برای اخذ انحصار وراثت هر دو نفر جداگانه باید اقدام شود.

 • سید ناصر
  سید ناصر

  با سلام پدر ما ۲۰سال پیش فوت کرده واون زمان دوقطعه زمین قولنامه ای با یک خونه و۲۵راس گوسفند که وام کمیته امداد و گاو وبز هم داشتیم که اونادارایی پدر بودند من فرزند ارشد بودم که سال فوت پدر نامزد داشتم بعد ازدواج من مادر بدون اطلاع من اقدام به قیومت کرده وانحصار ورثه گرفتن وتمام دارایی مذکور را به استثنای زمین فروختند الان برادر میانی که با مادر دست بیکی هستند ادعا میکنه که زمین ها رو هم بفروشند ومن میگم باید دارایی زمان فوت پدر باید زنده شود والا سهمی از زمین به تو تعلق نداره این مشکل رو از چه طریقی بررسی کنیم

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت بخیر
   با توجه به گذشت زمان طولانی امکان اثبات ما ترکی که قبلا فروخته شده مقدور نمی باشد مگر در صورت مدارک محکمه پسند در راستای اثبات ادعاهای خود.

 • امیر
  امیر

  سلام.فرزندان وارث برای دریافت فرم گواهی پرداخت مالیات بر ارث (فرم ۱۹) خانه ایی که ازشون خریداری کردم اقدام نمیکنن کجا باید شکایت کنم

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   دعوی الزام به تنظیم سند طرح نمایید و از لوازم و مقدمات آن اخذ گواهی مالیات بر ارث می باشد.

 • احمد
  احمد

  سلام
  مادر من فوت کرده ولی من در زمان فوت مادرم از دارایی ایشان خبر نداشتم الان از کجا بدونم که مادرم چه اموالی داشنه ؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت بخیر
   راهی وجود ندارد مگر اینکه دادخواست تحریر ترکه بدهیم .

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت بخیر
   راهی وجود ندارد مگر اینکه دادخواست تحریر ترکه بدهید .

 • حمید
  حمید

  با سلام عرض و ادب . پدرم ۱۷ سال پیش فوت کرده من یک خواهرم و مادرم خونه مادربزرگ پدرم زندگی میکردیم .الان مادربزرگم فوت کرده . خونه بنام مادربزرگم منزل میخواد بفروشه ‌ انحصار وراثت نامه
  انجام کنه عمو و عمه ها تقسیم میکند به ما ندادن . چکار کنیم نظر شما بگید لطفا راهنمایی کنید

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   اگر پدرتان سهم الارثی از ملک پدری اش داشته می توانید ادعایی داشته باشید و در غیر اینصورت مادرتان و به تبع آن خودتان ارث نمی برید.

 • کیمیا شکیبا
  کیمیا شکیبا

  با سلام وخسته نباشید. مادرمن سال۵۳ آپارتمان ۳ طبقه ای را خریدند وهرواحد را به نام دوتا از فرزندان خود سند زدند برای گرفتن وام مسکن. یک سال بعد یکی از فرزندان ازدنیا رفت که دران زمان ۱۳ سال داشت.من با این برادرم هریک مالک ۳ دانگ ازاین طبقه هستیم که من تا امروز دران سکونت دارم. سالها گذشت وپدرم از غم ازدست دادن فرزند اقدام به گرفتن انحصاروراثت نکردند تا اینکه سال ۶۴ پدرم ازدنیا رفتند. مادرم هم هرگز راضی به دادن انحصاروراثت نشد تا اینکه سال ۹۱ متاسفانه ایشان را هم از دست دادم. همانطور که مشاهده می کنید عمر ساختمان ما بیش از ۵۰ سال است ومتاسفانه بسیار تخریب شده ودرحال حاضر برای من وهمسروفرزندم که تنها ساکنان این خانه هستیم مشکلات بسیاری بوجود آورده. همین برف آخری قسمت بزرگی از سقف ریزش کرد. حالا چاره ای جز ساختن دوباره این خانه نیست. می خواستم از حضورتان بپرسم من باید چه کنم؟ ایا باید انحصاروراثت برادرم را بدهم؟ دراینصورت بخاطر این همه سال اگربخواهند مبلغ زیادی برای مالیات بگیرند من در حال حاضرآه در بساط ندارم. همسرم بشدت بیماراست وبه جراحی قلب نیاز دارد اما نمی توانیم ازپس مخارج ان هم بربیاییم. خودم هم به عمل نیاز دارم که هزینه بالای دارد ودر نتیجه هیچ…این دوسال کرونا هم ما را بشدت آسیب زد وهیچ درامدی نداریم می خواهم بدانم ایا راهی برای من هست؟ خواهش می کنم مرا راهنمایی بفرمایید. تمام امیدم این است که بتوانم این خانه را برای ساخت وساز اماده کنم وسازنده مناسبی پیدا کنم ولی تقریبأ همه وقتی حجم مشکلات خانه را می بینند فراری می شوند. خواهش می کنم مرا راهنمایی بفرمایید. بی اندازه سپاسگذارم در پناه خدا پاینده باشید. با سپاس بی پایان

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   صحبت در مورد موضوع مورد بحث شما نیاز به بررسی مدارک و صحبت کامل تری دارد. برای اطلاعات بیشتر با دفتر مجموعه تماس حاصل نمایید.

 • بهنام
  بهنام

  سلام پدر بنده سه ساله فوت شده بعد چهل روز از فوتش برادرم نیز فوت شد زن برادرم اموال پدرمو توقیف کرده برای مهریه من یک ماشین از پدرم خریدم ولی بنام نزدم الان ماشین من هم توقیف شده کجا میتوانم مراجعه کنم

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   اعتراض ثالث اجرایی مطرح نمایید.

 • حسین عابدینی
  حسین عابدینی

  با سلام پدر بنده فوت شدن و مادربزرگم زنده هستن اما میگوید میخواهد سهم الارثش را به بقیه وراث ببخشد ایا ما باید اول انحصار وراثت را انجام بدیدم بعد مادر بزرگم ببخشد یا نه قبل از انجام انحصار وراثت مادر بزرگم میتواند سهم الارثش را ببخشد واگر اینکار را بکند باز باید در انحصار وراثت اسم مادر بزرگم را بنویسیم

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   ابتدا باید انحصار وراثت صورت بگیرد و تا قبل از انجام آن حتماً باید نام مادربزرگ شما هم جزء وراث نوشته شود.

 • اکبر
  اکبر

  سلام برادر امید که خوب باشید، اگر بعد از به دست آوردن حصر وراثت یکی از وارثها بعدی چند مدت بیاید و بگویند که مثلا فلان املاک و یا فلان خونه بابام در حصر وراثت که محکمه به داده نیست آیا میتواند دوباره اون خونه و یا زمین را درج حصر وراثت کنند تشکر

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت بخیر
   حصر وراثت صرفا برای مشخص کردن وراث می باشد و عدم ذکر اموال متوفی در گواهی حصر وراثت نیاز نمی باشد.

 • علی
  علی

  سلام یکی از دوستانم ۳۰ سال از پدرش خبری نبوده و چند روز پیش یکی بهش زنگ میزنم میگه پدرت فوت کرده آدرس قبرش رو بهش میده آیا میتواند مدعی الرث بشه،اگر میشه باید چیکار کنه

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   ایشان ابتدا باید به اداره ثبت احوال مراجعه نماید و در صورت فوت پدر گواهی فوت را دریافت نماید.

 • مانی
  مانی

  سلام وقت به خیر … مادرم میخاد ارث پدریش که فوت شده رو بگیرد , اول رفتیم پلیس قضایی و اظهار نامه نوشتیم , آیا پدرم میتونه وکالت مادرمو به عهده بگیره , یعنی مادرم به پدرم وکالت بده برای گرفتن ارث و رفتن به داداگاه و حل اختلاف !
  پلیس قضایی به مادرم کفت نمیشه به شوهرت وکالت بدی باید وکیل بگیری درست یا غلط ؟ مگه میشه ؟ ممنون میشم رهنمایی کنید باتشکر .

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   در محاکم صرفاً وکیل دادگستری می تواند وکالت نماید.

 • امیر
  امیر

  با سلام
  بنده ۱۳سالم بود که پدرم فوت میکنه و مادرم کفالت من رو میگیره تمام دارایی های پدر رو برمیداره و برای خودش خونه میخره
  الان ۲۸سالمه و دو روزه یک سند زمین از پدرم پیدا کردم تکلیف ارث چی میشه آیا مادرم هم سهمی میبره؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   بله مادر شما هم به عنوان زوجه ارث می برد.

 • user-09182636379
  user-09182636379

  سلام خسته نباشین پدرم برای برادرزادم که پدرش قبل از اون فوت شده با حضور شاهد وصیتنامه کتبی نوشته ولی برادر بزرگم اون روقبول نمیکنه ممنون میشم راهنماییم کنین چگونه برای حق اون اقدام کنیم

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   وصیتنامه کتبی و عادی چنانچه در دادگاه تنفیذ شود معتبر بوده و لازم الاجرا می باشد.

 • Sa
  Sa

  پدرشوهر من فوت کردن و همسرم ۳ تا خواهر و ۱ برلدر و یک برادر فوت شده داره، یک آپارتمان داشتن پدر شوهرم که الان مادرشوهرم و دو تا دخترشون درش ساکن هستن.
  متاسفانه ماه های آخر مریضی پدرشوهرم خواهراش دعوای صوری راه انداختن و ارتباطمون را کات کردن.
  احتمالا چون پدرشوهرم در بستر بیماری بودن ازش وکالت گرفتن و خونه را بنام خودشون کردن آیا کاری می سه کرد؟
  و اگه اینکارو نکرده باشن خودشون برای انتقال ارث اقدام کنن بدون حضور همسرم می تونن اینکارو کنن؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   اگر همسر شما بعنوان یکی از ورثه باشد برای فروش سهم الارث نیاز به وکالت از او دارند.

 • سحر
  سحر

  ممنون از پاسخ های خوبتون لطفا راهنمایی بفرمایید.ایا کسی که سرپرستی بچه ها را بعد از فوت همسر بگیره میتونه اموال شوهر را بفروشه یا بنام خودش بکنه؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   خیر چنانچه از طریق دادگاه حکم قیومت گرفته باشد هرگونه دخل و تصرفی در اموال شوهر نیازمند مجوز کتبی از همان دادگاه می باشد

 • مهرذاذ
  مهرذاذ

  سلام پدرم سال ۹۷ فوت کرد وراث سه پسر و مادر و پدربزرگم بودیم که پدربزرگم سال ۱۴۰۰به رحمت خدا رفت آیا عمو و عمه ام هم جزو وراث می‌باشند ممنون.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت بخیر
   خیر آنها در طبقه دوم هستند و قانونا با وجود وارث در طبقه اول طبقه دوم ارث نمی برد.

 • پوریا ورمقانی
  پوریا ورمقانی

  با سلام
  پدر من ۱۴ سال قبل فوت کرده و حال ما برگه انحصار وراثت لد گرفته ایم .
  ۱_ من نمیدونم اموال پدرم چقدر زوده و چی بوده باید درخواست تحریر ماترک بدم . درسته ؟
  و اینکه این درخواست تحریر ماترک رو میشه در یک دادخواست به همراه تقسیم ماترک ارائه کرد ؟
  مثلا در یک برگه دادخواست دو خواسته
  ۱_ تحریر ماترک
  ۲_ تقسیم ماترک
  تقاضا شود .

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   برای صحبت کردن در مورد موضوع مورد نظر شما نیاز به مشاوره حضوری یا تلفنی دارد .

 • کریمی
  کریمی

  با سلام پدر بزرگ اینجانب سال ۱۴۰۰ فوت کردن
  ایشان یه ملک و سرقفلی مغازه داشتن الان در برگه انحصار وارثت سرقفلی موجود نیست الان شک بر این هست که دایی بنده قبل مرگ زمانی که پدربزرگ زوال عقلی داشته به نام خودش کرده چه اقدامی میتوان کرد برای پس گرفتن سرقفلی که در برگه انحصار وارثت نیست؟ باتشکر

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   د ر برگه انحصار وراثت اصلاً اموال ذکر نمی شود و فقط وراث تعیین می گردد

 • بهمن
  بهمن

  درود .پدر بزرگ ما سال ۴۷فوت کردن و پدر من ارث خواهرارو دادن اما امضا نگرفتن و الان شکایت کردن و ارث میخوان.یک وکیلی ب ما گفتن که قانون جدید میگه که اگر ۳۰سال از فوت گذشته باشه دیگه ارث نمیرسه ب خواهرا .الان حدود ۵۰سال میشه

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   چنانچه سهم الارث پرداخت شده باشد ولی در هیچ سندی نوشته نشده و امضائی از طرف مقابل گرفته نشده باشد قانوناً ارثی پرداخت نشده است.

 • محمد
  محمد

  سلام . ۳ برادر هستیم. برادر کوچکتر بعد فوت مادرم اعلام کرده مادر دار و ندارش را به نام من زده و من هم به نام همسرم و بعد حاضر نیست شناسنامه مادرم بهم بده برای اینکه مادرم تحت بیمه بنده بوده و برای ابطال بیمه نیاز به شناسنامه مادرم داشتم.
  حالا سوالم اینست ایا این ادعا درسته و دیگر چیزی به دو پسر دیگر نمی رسد؟؟؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   چنانچه مادرتان در زمان حیات خود اقدام به فروش یا انتقال املاک خود به برادرتان نموده باشد کاری نمی توانید بکنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ثبت پرسش

شما می توانید از این بخش سوال خود را ثبت کنید و در کمترین زمان پاسخ مناسب را از طریق ایمیل دریافت کنید.

مشاوره حضوری

از طریق این بخش شما می توانید قرار مشاوره حضوری خود را ثبت و در زمان مشخص شده مشاوره حضوری دریافت کنید.

مشاوره تلفنی

درصورتی که نیاز به مشاوره تلفنی دارید از این بخش اقدام کنید و با وکلای پایه یک دادگستری تلفنی صحبت کنید.  مشاوره تلفنی رایگان