انحصار وراثت و تقسیم ارث

جهت مشاره تلفنی رایگان و درخواست وکیل حقوقی با شماره زیر تماس بگیرید


71333400 - (021) { سی خط ویژه }

شرایط تحقق ارث بری

ماده 867 قانون مدنی اعلام میکند:

ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا میکند

با توجه به این ماده وقتی شخصی به طور حقیقی فوت میکند و یا شخص به واقع فوت نکرده ولی بنا به موارد متعددی که قانون مقرر کرده دادگاه حکم فوت او را صادر میکند که به این حکم موت فرضی گفته میشود.در این دو فرض فوت حقیقی و فوت فرضی مسئله ارث بری مطرح میشود و وسوالاتی از این قبیل به ذهن متبادر میشود.

چه کسانی از شخص فوت شده ارث می برند؟

مطابق ماده 861 قانون مدنی موجب ارث دو امر است:

الف) نسب

ب) سبب

قبل از مطالعه موارد زیر باید بدانید که شخصی از متوفی ارث میبرد که در زمان فوت او زنده بوده باشد.

کسانی که از شخص متوفی ارث میبرند:

الف) کسانی که نسبت خونی (نسبی) با متوفی دارند و به سه طبقه تقسیم میشوند:

1طبقه اول ارث:.پدر ومادر، فرزندان، فرزندانِ فرزندان هرچقدر پایین رود.

2.طبقه دوم ارث :اجداد، خواهر و برادر و فرزندانِ خواهر و برادر.

3.طبقه سوم ارث: عمه ها و عموها، دای ها و خاله های متوفی و فرزندانِ آنها.

ب) کسانی که رابطه سببی با هم دارند ( زن و شوهر)

نکته: در بین این طبقات اگر از طبقه اول ارث کسی باشد دیگر طبقات بعدی ارث نمیبرند برای مثال اگر شخصی که فوت کرده در زمان وفات پدر و مادرش یا هر یک از فرزندانش زنده باشد دیگر طبقه دوم و سوم ارث نخواهند برد.

در این بین باید دانست که زن وشوهر نیز ورثه یکدیگر محسوب می شوند و از همدیگر ارث میبرند، لازم به ذکر است که زن و شوهری که ازدواج دائمی دارند از یکدیگر ارث میبرند و در ازدواج موقت ارث وجود ندارد (ماده 940 قانون مدنی).

اگر مردی بیشتر از یک زن دائم داشته باشد آیا همگی زنها از مرد ارث میبرند؟

بله همگی ارث میبرند. مطابق قانون مدنی زن یک هشتم از شوهر ارث میبرد و اگر زن متعدد داشته باشد یک هشتم کل اموال به طور مساوی بین آنها تقسیم میشود( ماده 913و 942 قانون مدنی).

اگر متوفی پدر و مادر و فرزند و همسر داشته باشد آیا همسر که جز طبقه اول نمیباشد از شوهر ارث میبرد؟ اگر طبقه اول نباشد و طبقه دوم باشد و متوفی همسر نیز داشته باشد آیا همسر با طبقه دوم ارث میبرد؟ اگر طبقه اول و دوم نباشد و طبقه سوم باشد و متوفی همسر نیز داشته باشد همسر با طبقه سوم ارث میبرد؟

همسر متوفی (زن و شوهر) در کنار همه طبقات همزمان ارث میبرند، همسر جزء لاینفک در ارث محسوب میشود و در صورت وجود هرکدام از طبقات همسر نیز همراه با آنها ارث میبرد. بطور مثال اگر مردی فوت کند و همسر و فرزند و پدرو مادر داشته باشد همسر او و بقیه این اشخاص که جز طبقه اول هستند ارث میبرند و طبقات بعدی از ارث محروم میشوند.

محرومیت از ارث

در قانون مدنی به طور مشخص آمده است که چه کسانی از ارث محروم میشوند یا چه چیزی باعث محرومیت از ارث میشود.مثلا کسی مورث خود را بکشد قاتل محروم از ارث میشود، ورثه اگر کافر باشد و شخص فوت شده مسلمان باشد کافر از مسلمان ارث نمیبرد. زنا زاده از پدر و مادر طبیعی خود و اقوام آنها ارث نمیبرد، بعد از لعان زن و شوهر از یکدیگر ارث نمیبرد.

محرومیت از ارث

آیا پدر و مادر میتوانند فرزندان خود را از ارث محروم کنند؟

خیر ، باید گفت قواعد ارث از قواعد امری است و کسی نمیتواند برخلاف آن عمل کند طبق ماده 837 قانون مدنی کسی نمیتواند به موجب وصیت فرزند خود یا هر یک از ورثه را از ارث محروم کند و اگر چنین وصیتی هم شده باشد وصیت باطل است.

تکلیف مهریه زن بعد از فوت شوهر

مطابق ماده 1082 قانون مدنی به مجرد عقد زن مالک مهریه میشود و میتواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بکند، با توجه به قانون مدنی اگر زنی قبل از فوت شوهر مهریه خود را نگرفته باشد بعد از فوت شوهر مهریه را از دارایی شوهر فوت شده میگرد، طبق ماده 226 قانون امور حسبی مهریه زن دینی بر ذمه شوهر است و زن برای دریافت مهریه خود از دارایی شوهر نسبت به طلبکاران حق تقدم دارد.

اگر زن مهریه خود را بعد از فوت شوهر از ماترک(دارایی) شوهر بگیرد از ارث یک هشتم محروم میشود؟

خیر زن در صورت فوت شوهر هم مهریه و هم ارث یک هشتم خود را دریافت میکند.

تقسیم ارث

حصر وراثت شیوه ای است که به وسیله آن ورثه متوفی مشخص میشود و در نتیجه تقسیم ارث  به سهولت انجام میشود. مطابق ماده 300 قانون امور حسبی «در صورت تعدد ورثه هر یک از آنها میتواند از دادگاه درخواست تقسیم سهم خود را از سهم سایر ورثه بخواهد». با توجه به مفهوم ماده 300 ابتدا باید ورثه مشخص شود و بعد ارث بین آنها تقسیم شود و طریق قانونی تعیین ورثه حصر وراثت است .

تقسیم ارث و انحصار وراثت

پس بعد از فوت شخص ابتدا ورثه تعیین میشود، تعیین ورثه با حصر وراثت و گرفتن گواهی حصر وراثت به عمل می آید ولی در عمل ممکن است حصر وراثت صورت نگیرد و وراث با توافق ارث را بین خودشان تقسیم کنند و هیچگاه هم مشکلی پیش نیاید. ولی از نظر قانون و اعتبارات قانونی حصر وراثت باید انجام گیرد.

درخواست تقسیم ورثه را چه کسانی میدهند؟

ارث بین ورثه متوفی تقسیم می شود و اما چه کسانی می توانند درخواست تقسیم ورثه را دهند :

1- هر یک از ورثه حق درخواست تقسیم سهم خود را دارد.

2- ولی و وصی و قیم هر وارثی که محجور باشد.

3- امین غایب و جنین.

4- کسی که سهم الارث بعضی از ورثه به او منتقل شده.

5- موصی له و وصی راجع به موصی به که وصیت به جز مشاع از ترکه شده (ماده 301 قانون امور حسبی).

درخواست تقسیم ارث  باید کتبی باشد ، نام و مشخصات درخواست کننده و شخص فوت شده، ورثه و اشخاص دیگری که ترکه باید بین آنها تقسیم شود، و سهم هر یک معین شود.

درخواست تقسیم از چه مرجعی به عمل می آید؟

مطابق ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 306 قانون امور حسبی درخواست تقسیم از دادگاه آخرین اقامتگاه متوفی به عمل می آید و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد دادگاه آخرین محل سکونت متوفی به عمل می آید.

ترتیب تقسیم

 1. افراز
 2. تقسیم به تعدیل
 3. تقسیم به رد
 4. اجبار به فروش و تقسیم ثمن

انحصار وراثت

«حصر وراثت  طریقی برای تعیین و مشخص کردن وراث میباشد»

وارث بودن شخص باید در دادگاه مورد بررسی قرار گیرد و گواهی نامه ای به نام تصدیق انحصار وراثت صادر شود تا ورثه معلوم شود.

ورثه و سایر اشخاص ذی نفع میتوانند درخواست صدور گواهی انحصار وراثت دهند، مرجع درخواست گواهی حصر رواثت و مرجع صدور گواهی حصر وراثت شورای حل اختلاف آخرین محل اقامتگاه متوفی است و اگر اقامتگاه معلوم نباشد شورای حل اختلاف آخرین محل سکونت موقت متوفی.

مراحل درخواست و صدور  گواهی انحصار وراثت

مرحله اول: ورثه یا اشخاص ذی نفع درخواست خود را به صورت کتبی در فرم مخصوصی که در شورای حل اختلاف موجود است و در آن نام . مشخصات درخواست کننده و متوفی و ورثه و اقامتگاه آنها و نسبت بین متوفی و وراث نوشته میشودتنظیم نموده و به شورای حل اختلاف تقدیم میکنند تا در شورا مورد بررسی قرار گیرد.

مرحله دوم: درخواست متقاضی حصر وراثت یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار یا روزنامه محلی منتشر میشود و اگر روزنامه نباشد در محل الصاق میشود. پس از انقضای یک ماه از تاریخ نشر آگهی اگر اعتراض نباشد گواهی حصر وراثت صادر میشود.

مرحله سوم: مدارکی باید به فرم درخواست صدور گواهی حصر وراثت ضمیمه شوند که عبارتند از:

1- گواهی فوت متوفی که اداره ثبت احوال صادر میکند.

2- کپی شناسنامه تمام وراث.

3- کپی عقدنامه همسر دائمی

4- فرم استشهادیه دال بر منحصر بودن وراث به اشخاص نام برده شده.

5- گواهی تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث به اداره امور اقتصادی و دارایی آخرین محل اقامتگاه متوفی. (برای متوفیان قبل از سال 95 که تا کنون اقدامی نکرده اند)

مالیات بر ارث

وراث یا نماینده قانونی پس از فوت شخص موظف است در صورتی که مالی از ترکه به وراث میرسد نهایتا تا شش ماه بعد از تاریخ فوت به نزدیکترین سازمان امور مالیاتی سکونت متوفی برای مراحل انحصار وراثت مراجعه کند و اسناد مربوطه و صورت اموال و بدهی های وی را در اظهارنامه مخصوص مالیات بر ارث تکمیل نمیاد. پس از تکمیل اظهارنامه تمامی اموال متوفی اعم از منقول و غیرمنقول به نرخ روز به وسیله ماموران مالیات انحصار وراثت ارزش گذاری شده و تمام بدهی¬های متوفی مانند مهریه، وام و … کسر میشود و سهم هر یک از وراث به نسبت محاسبه میشود ( طبق ماده 20 قانون مالیات های مستقیم).

اهمیت دریافت گواهی حصر وراثت

علاوه بر اینکه وراث با حصر وراثت به طور قانونی تعیین و مشخص میشوند در مواردی و برای انجام برخی کارهای قانونی در مورد ماترک در دفاتر اسناد رسمی ارائه گواهی انحصار وراثت الزامی میباشد. برای مثال در بعضی از موارد برخی از وراث قصد خروج از کشور دارند که در این گونه موارد برای تعیین تکلیف سهم الارث خود و سایر ورثه، به ورثه یا شخص ثالثی وکالت میدهند تا امور آنها را انجام دهند در این مورد باید گواهی حصر وراثت ارائه شود.

موارد الزامی ارائه گواهی انحصار وراثت به ادرات ثبت اسناد و یا دفاتر اسناد رسمی

 • ثبت ملک به نام وراث در دفتر املاک
 • تنظیم و ثبت اسناد ناقله وراث در دفاتر اسناد رسمی، اگر وراث نسبت به املاک متوفی معامله ای انجام دهند معامله را وقتی میتوان تنظیم و ثبت نمود که گواهی نامه انحصار وراثت را در دست داشته و بین آنها در سهم الارثت توافق باشد. ماده 40 آیین نامه دفاتر اسناد رسمی
 • تنظیم و ثبت اسناد وکالتی راجع به ماترک

هزینه دادرسی انحصار وراثت چقدر میباشد؟

طبق نظریه مشورتی ماده 375 قانون امور حسبی به صراحت هزینه دادرسی گواهی انحصار وراثت را مبلغ 500 ریال تعیین کرده است .

در صورت گم کردن گواهی فوت و شناسنامه متوفی چطور انحصار وراثت کنیم؟

برای اخذ گواهی فوت و شناسنامه متوفی باید به ثبت احوال مراجع نماییم .

 اگر برگه گواهی انحصار وراثت مفقود شود چگونه میتوان دوباره آن را تهیه کرد؟

میتوانید ضمن مراجعه به شورای حل اختلاف با دادن مشخصات وراث و یا تاریخ آن برای گرفتن رو نوشت آن اقدام نمایید.

رویه قضایی در خصوص صدور گواهی حصر وراثت

مطابق بخشنامه شماره 38384 مورخ 7/7/99 اگر دارایی متوفی بیش از 500 میلیون ریال باشد شوراهای حل اختلاف گواهی انحصار وراثت نامحدود صادر می نمایند که نیازمند نشر آگهی می باشد لیکن چنانچه دارایی متوفی کمتر از مبلغ 500 میلیون ریال باشد گواهی انحصار وراثت محدود صادر می شود که مدت زمان آن به دلیل حذف پروسه نشرآگهی کوتاه تر خواهد بود.

4.2/5 - (5 امتیاز)

مطالب مرتبط

38 دیدگاه

 • نجفی
  نجفی

  ممنون استفاده کردم

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   ممنون از همراهی شما دوست عزیز

 • محمد
  محمد

  با سلام
  آیا زنی که شوهرش فوت کرده و ازدواج مجدد کرده و از شوهر دوم دختری داشته باشد،در صورت تقسیم ارث از شوهر اول،آیا به دختری که از شوهر دوم بوده ارث میرسد؟(اگر ماترک زمین کشاورزی تقریبا بایر و بدون هیچ گونه ساختمان و یا احداثی باشد چطور؟)

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   درخصوص سوال شما در صورت تقسیم ارث همسر اول این خانم ، هیچ ارثی به فرزند این خانم از همسر دوم نمی رسد.

  • جوان
   جوان

   خیر چه خبره دیگه .به زنا زاده و همچنین کسانی مثل دختر شما ارث نمی رسه محروم هستند

 • کیهانی
  کیهانی

  ممنون از وقتی که صرف کردید، توضیحات خوبی ارائه شده است.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سپاس ازهمراهی شما دوست محترم

 • مفید
  مفید

  مفید و عالی بود ممنون.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سپاس

 • محسن
  محسن

  با سلام. مورث در سال ۷۴ فوت نموده و گواهی انحصار وراثت وی صادر شده و متعاقبا بر اساس همان سهم الارث تعیین شده در گواهی مذکور، سند مالکیت مشاعی صادر شده است. آیا اکنون با توجه به اینکه اداره ثبت رای بر غیر قابل افراز بودن ملک صادر کرده، می توان از دادگاه تقاضای صدور دستور فروش با در نظر گرفتن سهم زوجه بر مبنای ماده ۹۴۶ اصلاحی و تبصره الحاقی به آن نمود؟ ََ( یعنی یک هشتم از قیمت اعم از عرصه و اعیان، بر خلاف گواهی انحصار وراثت و سند مشاعی که سهم زوجه را صرفا یک هشتم از بهای اعیان تعیین کرده بود )
  با سپاس

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام و احترام ,با توجه به اینکه سهم الارث غیر قابل افراز می باشد لذا نیاز به دستور فروش از دادگاه را دارد بنابراین زوجه ۱/۴یا ۱/۸از قیمت اعم از عرصه و اعیان را می تواند به عنوان سهم الارث مطالبه نماید .

 • محسن
  محسن

  ‌سلام، من اپارتمان مسکونی‌متعلق به پدرم در تهران ‌را حدودا ۱۰ سال پیش بصورت قولنامه و‌وکالت بلاعزل از ایشان خریداری‌کردم . متاسفانه پدرم مدت کوتاهی بعد از آن و قبل از اینکه من سند را به نام خود منتقل کنم به بیماری غیر منتظر‌ه ایی مبتلا شد‌و‌جهت مداوا به خارج از کشور سفر‌نمود‌ ولی متاسفانه در انجا فوت نمود و‌در‌همانجا‌به‌خاک‌سپرده‌ شد. از آن زمان تاکنون من در این آپارتمان ساکن هستم و با توجه به اینکه ‌مادرم‌سالیان‌پیش قبل از پدرم فوت نموده و من تنها فرزند خانواده می باشم‌ سند این آپارتمان بنام پدرم بوده و ایشان  هیچگونه دارایی دیگری ندارد تاکنون نسبت به دریافت انحصار وراثت اقدام ننموده ام.
  در‌حال حاضر یکی‌ از آشنایان خریدار آپارتمان مذکور است و من بعلت نیاز‌شدید مالی‌ و اینکه انحصار‌وراثت زمانبر‌است ترجیح می دهم این آپارتمان را سریعتر بفروش برسانم .سوال من‌اینست‌که اگر‌من این اپارتمان را‌‌بدون انجام انحصار‌وراثت و فقط با وکالت بلا عزل که از پدرم دارم بفروش برسانم در‌اینده این موضوع ایا پیامد قانونی برای من خواهد داشت؟و در اینصورت چه خواهد بود؟
   با تشکر 

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام حضوراً با وکیل مشورت نمائید .

 • محسن
  محسن

  با سلام و عرض ادب
  در گواهی انحصار وراثت حتما باید تقسیم بندی بصورت قانونی( پسر دو برابر دختر )باشد یا در گواهی انحصار وراثت تقسیم بندی میتونه بصورت توافق بین وراث صادر بشه؟
  ممنون

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.گواهی حصروراثت منطبق باقانون است ولی مانع ازاین نیست که شمااخلاقآ سهام دختررامعادل پسر(همه وراث باهم)توافق نمایند.

 • شایان
  شایان

  سلام اگه ۶ تا وراث باشند و گواهی انحصار وراثت هم داشته باشند یکی از وراث می تونن سهم خودش را بفروشد؟ سریع تر جواب بدین ممنون میشم اگه نه باید چه کرد؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام
   بله امکان فروش سهم الارث وجود دارد و منع قانونی وجود ندارد.

 • محمد علی
  محمد علی

  سلام و ممنون از مطلب کاملتون
  ۱- تکلیف بدهی های فرد فوت شده که با به صورت دستنویس پسر ایشان امضا کرده و در آن ذکر شده جهت هزینه درمان متوفی بوده چه می‌ شود ؟ آیا جزء بدهی های مرحوم محاسبه می شود ؟
  ۲- تکلیف زمینی که به فرد فوت شده به صورت مصالحه واگذار گردیده ولی به علت نامعلوم بودن مالک معلوم نیست آیا برای ایشان می شود یا خیر در هنگام پرداخت مالیات برارث چگونه خواهد بود؟
  ۳- آیا لازم به معرفی حساب به نام فرد متوفی با موجودی صفر هم در اداره مالیات می باشد ؟ و در صورت عدم اعلام ایا مشکلی پیش می آید ؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.پاسخ هرسه سوال شماخیراست؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.پاسخ هرسه سوال شماخیراست؟

 • امیر
  امیر

  سلام . آیا بعد از فوت شش ماه فرصت داری که حساب ورثه انجام بدید یا هر وقت که بخواهید می توانید انجام بدیم؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام
   گذشت زمان تاثیری در انحصار وراثت و سهم الارث ندارد و موضوع شش ماه مهلتی برای تحویل اظهارنامه مالیات بر ارث است و تاثیر دیگری ندارد.

 • شاهین
  شاهین

  سلام پدر من چن وقت پیش فوت کردن و پدر بزرگم در قید حیات میباشد وقانون ارث ب من تعلق نمیگیرد ..الان سوال من قانونا باید چیکار کنم از چ راهی اقدام کنم

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سوالتان ابهام دارد اگر منظور ارث بردن شما از پدربزرگ است که قانونا (در فرض وجود اولاد دیگر ایشان) چنین چیزی میسر نیست.
   البته ایشان می توانند بخشی از دارایی شان را برای شما وصیت نمایند.

 • منوچهر
  منوچهر

  سلام عرض ادب ایادست نوشته که سال ۱۳۵۸ داشته باشم که اموال راتقصیم کرده باشیم و به یکی ازورثه ارثیه نداده باشن ودرسال۱۳۹۵ انحصاروراثت انجام گیردوباره میتوان طلب اموال کرد باتشکر

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام
   اگر آن وارث تقسیم نامه را امضا کرده است نمی توانند ادعایی طرح نمایند.
   البته بهتر است حضورا مشورت اخذ نمایید.

 • سعید
  سعید

  سلام
  خسته نباشید
  ببخشید پدر یکی از دوستام تازگی فوت کردن و برادرشون خارج از کشورند و برنمیگردن ، واسه تقسیم ارث بین اون و دوتا خواهرشون الان چکار باید انجام بدن
  نیاز به حضور اون یکی برادرشون هست!؟
  با تشکر.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.می توانندبه کنسولگری ایران درکشورمحل سکونتشان مراجعه کرده و به یک فردمتعمد وکالت دهندتا وکیل دادگستری برای انجام کلیه اقدامات حقوقی بگیرد.

 • یاسین
  یاسین

  سلام عرض میکنم پدر بزرگ من فوت شدن و ۶دختر و ۲ پسر داشتن یه زمین کشاورزی بهمراه یک خونه داشته…
  حالا سوال این جاست ۲ برادر پدربزرگم با وجود فرزندان آن مرحوم درخواست سهم الارث دارند و میخوان شکایت کنند
  آیا بهشون ارث میرسه؟؟؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام
   خیر. برادران آن مرحوم ادعایی نمی توانند تحت عنوان سهم الارث داشته باشند.

 • Mojtaba
  Mojtaba

  باسلام خدمت شما مادروپدر مادرم فوت کردن وتعدادورثه ۲پسرو۲دخترن که همون ۳ماه اول نامه انصارورثه روگرفتن وکپی کردن به بقیه هم دادن الان یکسالی هست که پدرمادرم فوت کردن ولی برادرها راضی نمیشن که ارث را تقسیم کنن که هربار که میگن فعلا نمیشه وهی بهونه می‌آورند وقتی میگیم که شماها سهم خواهرها روبخرید میگه نه دارم که بخرم نه می‌فروشم و پدرم میخواد که حرف بزنه میگن که این قضیه خواهروبرادری هست به داماد واعضای نزدیک فامیلم ارتباط نداره ببخشید خواستم بپرسم که ماچیکارکنینم مارو راهنمايي کنید باتشكر@

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام اونهایی که جز ورثه هستند میتونن از طریق دادگاه دادخواست تقسیم ترکه رو بدن و دادگاه با تعیین کارشناس به موضوع رسیدگی خواهد کرد

 • امیرحسین کهوندنیا
  امیرحسین کهوندنیا

  باعرض سلام پدرم من ۱۲ سال که
  مجهول المکان و متولد سال ۱۳۴۷ هست؛ من امین اموال پدرم شدم؛ برای درخواست فوت فرضی سن ۷۰ سال
  الزامیست؟ با توجه به سن پدرم من میتوانم درخواست فوت فرضی وانحصار وراثت بدهم؟
  مادرم دو دانگ ازخونه به اسمش شده؛ برای گرفتن سهمم ازخونه باید چیکار کنم؟ ممنون میشم راهنمایی کنید

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام
   مصادیقی که برای موت فرضی در قانون آمده است حصری نمی باشد و ممکن است دادگاه با توجه به شواهد و قرائن و تحقیقات انجام شده حکم موت فرضی را صادر نماید.

 • بهار
  بهار

  سلام، ما ۴خواهر . ۳برادر و یک همسر پدر بعنوان وراث هستیم . ما انحصار وراثت انجام دادیم ولی همسر پدرم رضایت به فروش خانه نمیدهد و میگویید من در این مکان زندگی میکنم و کسی نمیتواند مرا بیرون کند. ایا در تقسیم ماترک میتوانیم از ایشان شکایت کنیم و بگوییم تصرف عدوانی کرده است؟ بدون رضایت ده سهم دیگر

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام
   ابتدا بهتر است از طریق مصالحه و سازش اقدام نمایید و در صورت عدم سازش می توانید دعاوی خلع ید یا اجرت المثل ایام تصرف را طرح نمایید و یا اینکه درخواست افراز ملک مشاع و در صورت عدم افراز دستور فروش ملک مشاع را پیگیری نمایید.

 • حسن
  حسن

  با سلام. بنده پدر و مادرم فوت شده اند و الان که می خواهیم ارث را تقسیم کنیم که یک خانه است یکی از وراث ادعا دارند که دستنوشته ای از پدرم بمبلغ ۱ میلیون بدهی پدرم در سال ۷۰ به وی دارند و می‌گویند آن زمان خانه پدری هم همین قدر ارزش داشته و الان این خانه برای من است لطفا بفرمایید این ادعا با وجود دستنوشته عادی قابل اثبات است واینکه برای تقسیم ارث چکار باید کرد.؟ممنون

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام
   اگر متن سند عادی صرفا به وجود بدهی و دین مرحوم پدرتان دلالت دارد، چنین سندی نمی تواند مستند ادعای مالکیت آن شخص باشد.

 • محمد
  محمد

  سلام من ۳۰ سالمه سه سال میشه ازدواج کردم دو خواهر و دو برادر دیگه هم دارم که دو خواهر ازدواج کردن ولی دو برادر مجرد هستن پدرم چهار ماه فوت شده من که متاهل هستم مستاجر هستم ولی برادر مجردم توی یکی از ملک ها ی پدر سکونت داره وضع خانواده هم خدا رو شکر خوبه و مادرم چند ملک دیگه داره ایا این درسته من که متاهل هستم هرسال اثاث کشی و آواره این خانه و اون خانه بشم ؟ ممنون میشم جواب بدین داره همسرم طلاق میگیره

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام
   اگر ورثه با شما در خصوص تقسیم ماترک توافق نکردند می توانید پس از اخذ انحصار وراثت از طریق دادگاه جهت تقسیم ترکه اقدام نمایید. با توجه به پیچیدگی موضوع، بهتراست قبل از هر اقدامی حضورا از وکیل مشورت اخذ نمایید.

 • ناصر دادخواه
  ناصر دادخواه

  سلام وقت بخیر روز خوش
  قانون وراثت به امر ازدواج دیدگاهی خاصی دارد یا خیر؛ به طور مثال بنده که خواهرم ازدواج کرده اند و بنده مجرد هستم به چه صورت هست به بنده ارث بیشتری می‌رسد یا خیر؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام قانون ارث قانونی امری است و با توجه به طبقات ارث و قانون بین وراث تقسیم خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ثبت پرسش

شما می توانید از این بخش سوال خود را ثبت کنید و در کمترین زمان پاسخ مناسب را از طریق ایمیل دریافت کنید.

مشاوره حضوری

از طریق این بخش شما می توانید قرار مشاوره حضوری خود را ثبت و در زمان مشخص شده مشاوره حضوری دریافت کنید.

مشاوره تلفنی

درصورتی که نیاز به مشاوره تلفنی دارید از این بخش اقدام کنید و با وکلای پایه یک دادگستری تلفنی صحبت کنید.