جستجو میان 93 مقاله تخصصی

هبه و ارکان هبه

هبه چیست ؟ هبه در لغت به معنای بخشیدن و دادن چیزی به کسی بدون عوض است مطابق ماده ۷۹۵ قانون مدنی، هبه عقدی است...

ادامه مطلب
حقوقی, مقالات

هبه و ارکان هبه

هبه چیست ؟ هبه در لغت به معنای بخشیدن و دادن چیزی به کسی بدون عوض است. مطابق ماده ۷۹۵ قانون مدنی، هبه عقدی است…

ادامه مطلب