جستجو میان 237 مقاله تخصصی

حکم تولیت

یکی از مواردی که در قانون مدنی مورد بحث قرار گرفته است در خصوص متولی و تولیت می باشد تولیت همواره همراه با عقد...

ادامه مطلب
کیفری, مقالات

حکم تولیت

یکی از مواردی که در قانون مدنی مورد بحث قرار گرفته است در خصوص متولی و تولیت می باشد. تولیت همواره همراه با عقد وقف…

ادامه مطلب