جستجو میان 145 مقاله تخصصی

نشر اکاذیب و مجازات آن

نشر اکاذیب چیست ؟ نشر اکاذیب نیز به معنی پخش و انتشار هر نوع سخن خلاف واقع و حقیقت خواهد بود نشر در لغت به...

ادامه مطلب
کیفری, مقالات

نشر اکاذیب و مجازات آن

نشر اکاذیب چیست ؟ نشر اکاذیب نیز به معنی پخش و انتشار هر نوع سخن خلاف واقع و حقیقت خواهد بود. نشر در لغت به…

ادامه مطلب