جستجو میان 229 مقاله تخصصی

رشوه و مجازات آن

رشوه چیست ؟ ارتشا به معنی رشوه گرفتن و رشا به معنی رشوه دادن از جمله جرایم عمدی و غیر قابل گذشت است با توجه به...

ادامه مطلب
کیفری, مقالات

رشوه و مجازات آن

رشوه چیست ؟ ارتشا به معنی رشوه گرفتن و رشا به معنی رشوه دادن از جمله جرایم عمدی و غیر قابل گذشت است. با توجه…

ادامه مطلب