گزارش گیری

1/5 - (1 امتیاز)
ردیف
از طریق سایر
0
ردیف
از طریق پیامک
0
1
خانواده
1
خانواده
2
ملکی
2
ملکی
3
کیفری
3
کیفری
4
حقوقی
4
حقوقی
5
چک
5
چک
6
..........
..........
6
بدهی بانکی
..........
7
طلاق توافقی
7
طلاق توافقی
8
لایحه
8
لایحه
ردیف
از طریق معرف
0
ردیف
از طریق مشتری سابق
0
1
خانواده
1
خانواده
2
ملکی
2
ملکی
3
کیفری
3
کیفری
4
حقوقی
4
حقوقی
5
چک
5
چک
6
شهرستان
6
شهرستان
7
طلاق توافقی
7
طلاق توافقی
6
لایحه
6
لایحه
ردیف
از طریق اینستاگرام
0
ردیف
از طریق سایت تهران
0
1
خانواده
1
خانواده
2
ملکی
2
ملکی
3
کیفری
3
کیفری
4
حقوقی
4
حقوقی
5
چک
5
چک
6
شهرستان
6
شهرستان
7
طلاق توافقی
7
طلاق توافقی
8
لایحه
8
لایحه
ردیف
از طریق تلگرام
0
ردیف
مشاوره حضوری از طریق سایت
0
1
خانواده
1
خانواده
0
2
ملکی
2
ملکی
0
3
کیفری
3
کیفری
0
4
حقوقی
4
حقوقی
0
5
چک
5
چک
0
6
شهرستان
6
شهرستان
0
7
طلاق توافقی
7
طلاق توافقی
0
8
لایحه
8
لایحه
0
ردیف
مشاوره های حضوری به تفکیک
0
ردیف
موضوع
تعداد
1
خانواده
0
1
کل تماس های تلفنی
0
2
ملکی
0
2
کل مراجعه های حضوری
0
3
کیفری
0
3
کل قراردادهای منعقده
0
4
حقوقی
0
4
تعداد تماس طلاق توافقی
0
5
چک
0
5
تعداد تماس لایحه
0
6
بدهی بانکی
0
6
-----
-----

قراردادها

ردیف
نام موکل
موضوع
طریقه آشنایی
نام مشاور

نظرسنجی

ردیف
نام مشاور
100
75
50
0
تسلط کافی
پاسخ نامناسب
عدم توجه
بی حوصله
1
هادی امین طاهری
0
0
0
0
0
0
0
0
2
دکتر محمدرضا انصاری فر
0
0
0
0
0
0
0
0
3
بهاره آتش پیکر
0
0
0
0
0
0
0
0
4
حسن کربلایی حسنی
0
0
0
0
0
0
0
0
5
کیوان نوری
0
0
0
0
0
0
0
0
6
کارشناس1 ره جویان عدالت
0
0
0
0
0
0
0
0
7
کارشناس2 ره جویان عدالت
0
0
0
0
0
0
0
0
8
کارشناس3 ره جویان عدالت
0
0
0
0
0
0
0
0
9
operator4
0
0
0
0
0
0
0
0
  مشاوره تلفنی رایگان