تاثیرات طلاق توافقی در خانواده و جامعه

4.8/5 - (17 امتیاز)

جهت مشاره تلفنی رایگان و درخواست وکیل خانواده با شماره زیر تماس بگیرید


71333400 - (021) { سی خط ویژه }

تاثیرات طلاق توافقی در خانواده و جامعه

بررسی تاثیرات طلاق در خانواده و جامعه

طلاق توافقي يكي از مسائل اجتماعي که در زمان معاصر اهمیت فزاينده ای يافته و ابعاد پیچیده و به تبع آن فروپاشي زندگي خانوادگي است. آمار طلاق در کشور ما نیز روز به روز رو به افزايش است و اين معضل بزرگ اجتماعي در هیچ زماني مانند عصر حاضر، خطر انحلال کانون خانواده و آثار سوء ناشي از آن را به دنبال نداشته است جديدترين اطلاعات آمارى ايران در مورد طلاق بیانگر افزايش آمار آن است ، مطابق با آمارها، آمار طلاق از سال ۱۳۸۵تا سال ۱۳۹۲ بیش از ۱۶درصد افزايش داشته است ترديدی نیست که اين مسئله علل متفاوت رواني، اجتماعي و اقتصادی وارتباطي دارد و نه تنها در افراد درگیر با آن، بلكه حتي وابستگان آن ها عوارض نا مطلوب بر جای مي گذارد.

طلاق توافقی

طلاق توافقی و آسیبهای روانی ، اجتماعی و اقتصادی

طلاق به ويژه طلاق توافقي به عنوان يكي از اصليترين عوامل از هم گسیختگي مهمترين نهاد اجتماعي و اساس جامعه، يعني خانواده، از اهمیت به سزايي برخوردار ميباشد، طلاق توافقي به عنوان يكي از مسائل اجتماعي مطرح است که در جامعه ايران اهمیت فزاينده ای يافته و ابعاد پیچیده ای پیدا کرده، اين پديده نخست يک پديده رواني است، زيرا بر تعادل رواني نه تنها دو انسان، بلكه فرزندان، بستگان، دوستان و نزديكان آنها اثر ميگذارد. دوم پديدهای است اقتصادی، چرا که به گسست خانواده به عنوان يک واحد اجتماعي ميانجامد و امحاء تعادل رواني انسانها موجبات بروز اثرات سهمگین در حمايت اقتصادی آنان را نیز فراهم ميسازد. گذشته از اين، پديده ای است، موثر بر تمامي جوانب جمعیت در يک جامعه زيرا از طرفي بر کمیت جمعیت اثر مينهد، چون موجب ميشود فرزنداني محروم از نعمت خانواده تحويل جامعه گردند که به احتمال زياد فاقد شرايط لازم در راه احراز مقام شهروندی يک جامعه اند چهارم آنكه يک پديده فرهنگي است و در هر فرهنگ و جامعه ای صبغه ای خاص مييابد و به نوعي رنگ جامعه ای را مي پذيرد که در آن تكوين يافته است، بدين سان ميتوان گفت، جامعه ای که در آن طلاق و طلاق توافقي از حدی متعارف تجاوز کند، از سلامت اجتماعي برخوردار نخواهد بود اين پديده از ديدگاهي يک پديده ارتباطي است، بدين سان در جامعه ای که فاقد ارتباطات سالم، درست و طبیعي است، پیوند يا رابطه زناشويي نیز استثنا نیست. پیوندهای ازدواج به زودی برقرار و به زودی نیز قطع مي شود. پس توجه به طلاق توافقي نه تنها از ديدگاه فرد به عنوان انسان و فرزندانش مهم است، بلكه از ديدگاه جامعه، فرهنگ، اقتصاد و حتي جمعیت نیز قابل اعتناست .

طلاق توافقی و تاثیرات آن در خانواده

از آنجا که طلاق توافقي و ساير انواع طلاق از پديده ای موثر بر از هم گسیختگي اجتماعي و خانوادگي ميباشد، بررسي علمي زمینه ها، عوامل و پیامدهای آن اهمیتي اساسي پیدا مي کند. طلاق توافقي به عنوان يک آسیب ويرانگر کیان و هستي خانواده را متلاشي ميکند.  مروری بر آمار طلاق توافقي در کشور طي سالهای اخیر نشانگر روند رو به افزايش اين معضل اجتماعي است و هر چه شهر ها و روستاها مدرن تر شده، ويژگي صنعتي بیشتری پیدا مي کنند صنعتي شدن، ضمن حل بسیاری از تضاد های جوامع پیشین، تضاد های جديدی را خلق کرده است. تضاد های نوين جامعه بیشتر از آنكه در خدمت حفظ خانواده قرار بگیرند، در جهت متلاشي شدن اين نهاد قرار گرفته اندو اين امر مي تواند تأثیری عمیق در وضعیت سلامت افراد، فرزندان و در نتیجه بر سیستم های بهداشتي و اجتماعي داشته باشد و اين خود نشان دهنده وضعیتي بحراني است که ضرورت مداخله مددکاران اجتماعي وديگر نهادها جهت پیشگیری و کاهش طلاق را طلب مي کند و نیز به علت اينكه تمامي آسیب های اجتماعي در يک رابطه تنگاتنگ با يكديگر قرار دارند و گسترش يكي ممكن است به گسترش آن ديگری کمک کند و از طرفي به علت آنكه خانواده های زيادی درگیر اين مشكل بوده و بخصوص زوجین جوان که با تشكیل زندگي مشترک در رشد و پويايي جامعه سالم بیش از پیش سرمايه گذاری مي نمايند، در صدد جدا شدن از همديگر بوده و زندگي را به کام خود و خانواده و فرزندان تلخ مي نمايند.

تاثیرات منفی طلاق توافقی

هرچند عوامل ديگری از جمله فوت، فسخ و ترک يكي از زوجین نیز مي تواند باعث از هم گسیخته کردن خانواده گردد. ولي با توجه به پیامدها و عواقبي که طلاق و طلاق توافقي برای خانواده ها و جامعه به دنبال دارد به عنوان يک مساله اجتماعي بیش از عوامل ديگر حايز اهمیت مي باشد. در طلاق توفقی زن و مرد مي توانند با توافق يكديگر اقدام به طلاق نمايند، لیكن مقصود از طلاق به توافق زوجین اين نیست که اراده ی زن و مرد به يک اندازه در طلاق مؤثرند بلكه به منزله يک قرارداد بین زوجین تلقي مي شود که بر اساس آن با تعیین کردن شرايط مشخص از هم جدا مي شوند در تبیین اين پديده مي توان گفت که به هر طريق پیشرفت های تكنولوژی برای تأمین خانواده، توسعه و رفاه مناطق و افزايش منابع اقتصادی در دسترس برای زنان، از میزان وابستگي آنان به مردان برای حمايت های خود و فرزندانشان کاسته و اين روند منجر به تجزيه ی نهاد ازدواج شده است، خواه ناخواه اين تغییرات، پتانسیل هايي مداومي برای عوض شدن نقش نهاد ازدواج در جوامع دارند که هنوز کاملاً قابل پیش بیني نیست. چالش ها و تغییرات عمیق به وجود آمده در اين نهاد (ازدواج)در واقع از مسائل بسیار جدی در جوامع محسوب مي شود اگر چه پديده طلاق توافقي لزوما همیشه امری منفي نیست اما برخي معتقدند که طلاق توافقي با سبب شدن ابطال ساده و کم هزينه صیغه ی ازدواج به امری متداول تبديل شده است در واقع طلاق توافقي با شكستن قبح طلاق منجر به شكل گیری سبک زندگي جديد و نوظهوری در میان زوجین شده است که تاثیرات منفي را در سطوح مختلف اعمال مي کند.


مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ثبت پرسش

شما می توانید از این بخش سوال خود را ثبت کنید و در کمترین زمان پاسخ مناسب را از طریق ایمیل دریافت کنید.

مشاوره حضوری

از طریق این بخش شما می توانید قرار مشاوره حضوری خود را ثبت و در زمان مشخص شده مشاوره حضوری دریافت کنید.

مشاوره تلفنی

درصورتی که نیاز به مشاوره تلفنی دارید از این بخش اقدام کنید و با وکلای پایه یک دادگستری تلفنی صحبت کنید.  مشاوره تلفنی رایگان