نحوه کاهش سن در شناسنامه

همانطور که می دانیم شناسنامه به عنوان یک سند رسمی شناخته می شود به این معنی که توسط مأمور رسمی دولت تنظیم می گردد و مفاد آن از لحاظ این که فرددر چه تاریخی متولد شده و دارای چه هویتی می باشد ثبت می گردد در این سند نام و نام خانوادگی و تاریخ تولد نام پدر و نام مادر و همچنین محل تولد قید می گردد که همین اطلاعات می تواند مبنای شناسایی هویت فرد توسط نهادهای رسمی و دولتی باشد که در برخی موارد ممکن است تاریخ تولد واقعی شخص با آنچه در شناسنامه قید می گردد به دلایلی متفاوت باشد از جمله این که قبلاً بسیاری از موالید در منزل صورت می گرفت و مادران باردار برای تولد فرزند به بیمارستان مراجعه نمی کردند و سپس تاریخ تولد بعلت فراموشی روز به اشتباه ثبت می گردد.

یا این که در موارد متعددی فرزندی متولد شده است اما پس از اخذ شناسنامه فوت نموده و چون فوت آن فرزند ثبت نشده از شناسنامه وی برای فرزند بعدی استفاده گردیده است و همین امر سبب گردیده سن مندرج در شناسنامه با سن واقعی تفاوت داشته باشد در چنین حالتی اشخاص بعد از متوجه شدن این موضوع تلاش می کنند تا با طی فرآیندهای قانونی سن خود را کاهش دهند اما کاهش سن به راحتی امکان پذیر نمی باشد زیرا کاهش سن دارای آثار قانونی و حقوقی می باشد که ممکن است حقوق فردی یا حتی حقوق قانونی اشخاص دیگر را تحت تأثیر قراردهد.

ابتدا باید توجه داشته باشید که تغییر سن فقط برای یک بار مجاز می باشد و بیش از آن امکان تغییر وجود ندارد به عبارت دیگر چنانچه شخصی یک بار موفق شود که سن خود را تغییر دهد دیگر برای همیشه امکان تغییر سن را ندارد.

در این خصوص یک قانون وجود دارد قانون حفظ اعتبار اسناد جعلی و جلوگیری از تزلزل آنها به موجب ماده واحده مذکور تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع می باشد اما در تبصره ماده یک استثناء ذکر شده است به موجب تبصره ماده واحده مذکور « صاحب شناسنامه، تنها یک بار در طول عمر و در صورتی که اختلاف سن واقعی با سن مندرج در اسناد جعلی، به تشخیص کمسیونی مرکب از فرماندار یا بخشداری رئیس اداره ثبت احوال محل و پزشک منتخب، مدیرعامل سازمان بهداری استان و رئیس شورای اسلامی شهر و یا بخش محل صدور شناسنامه و با عضویت و ریاست قاضی دادگاه صالحه محل تشکیل می گردد بیش از پنج سال باشد می تواند سن خود را اصلاح نماید، بنابراین با توجه به ماده واحده مذکور شرایط زیر را می توان به عنوان شرط ضروری تغییر سن ذکر نمود.
۱- تغییر سن تنها برای یک بار درطول عمر مجاز می باشد.
۲- خواهان باید دلایلی داشته باشد که بین سن واقعی با سن مندرج در شناسنامه اختلاف وجود دارد.
۳- تشخیص با یک کمیسیون می باشد بنابراین دادگاه در این خصوص صلاحیت ندارد.
۴- چنانچه اختلاف بین سن واقعی و سن مندرج در شناسنامه بیش از ۵ سال باشد امکان اصلاح سن وجود دارد با عنایت به موارد مذکور در فوق خواهان تکلیف دارد ثابت نماید که بین سن مندرج در شناسنامه با سن واقعی تفاوت بیش از ۵ سال وجود دارد و بدین طریق قانونگذار خواسته است از موارد فراوان تغییر سن جلوگیری نماید توجه داشته باشید که اصولاً اگر خواهان دلایل قوی برای تغییر سن خود به کمیسیون مذکور را ارائه ننماید امکان تغییر آن وجود نخواهد داشت.