مجازات روزه خواری

۱- آیا روزه خواری جرم محسوب می شود؟

در قوانین جزایی جرمی تحت عنوان روزه خواری پیش بینی نشده است بنابراین صرف انجام این عمل جرم تلقی نمی گردد اما احتمالاً تحت شرایطی امکان تحت تعقیب قراردادن شخص روزه خوار وجود داشته باشد.

۲- تظاهر به عمل حرام

روزه خواری چنانچه تظاهر به عمل حرام تلقی گردد می تواند مشمول مجازات تلقی گردد در ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی امده است که هرگاه کسی علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از ۰ روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نباشد اما عفت عمومی را جریحه دار نماید تنها به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد بر مبنای این ماده هر مکانی که عمومی تلقی گردد مشمول حکم این مال خواهد شد بعبارت دیگر تمام محل هایی که عمومی تلقی می گرئند مشمول این قاعده می گردند.

۳- تشخیص این که شخصی با روزه خواری تظاهر به فعل حرام نموده است با چه کسی می باشد؟

احراز این که شخص با روزه خواری در مکان های عمومی تظاهر  به فعل حرام نموده و بنابراین مرتکب جرم شده است با دادگاه می باشد در حقیقت دادگاه بسته به اوضاع و احوال باید تشخیص دهد که آیا رفتار مرتکب مصداق تظاهر به عمل حرام و سرانجام جرم می باشد یا خیر در رخی موارد ممکن است که شخصی دچار بیماری باشد و نتواند از خوردن و آشامیدن در مکان های عمومی پرهیز نماید در این صورت ان شخص مرتکب رفتار مجرمانه تظاهر به عمل حرام نشده است که تشخیص آن بر عهده دادگاه می باشد.

۴- آیا روزه خواری از طریق تظاهر به عمل حرام نیازمند احراز سوء نیت مرتکب می باشد؟

بله چنین امری مستلزم احراز سوء نیت می باشد به این معنی که شخص مرتکب باید در انجام فعل حرام عمد و قصد داشته باشد نه این که از روی سهل انگاری مرتکب چنین عملی شود به عنوان مثال چنانچه شخصی به عادت همیشگی قصد آب خوردن از شیرهای آب که درمکان های عمومی نصب شده داشته باشد بدون این که در لحظه آب خوردن متوجه باشد که ماه رمضان می باشد در این صورت آن شخص دارای سوء نیت نمی بشد و علی القاعده مرتکب جرم تظاهر به فعل حرام ننموده است بر این اساس آنچه مشخص می باشد این است که شخصی تعمداً و با  سوء نیت و برخلاف رفتار متعارف اشخاص در ماه رمضان دست به چنین اقدامی بزند.

۵- آیا داخل اتومبیل فضای عمومی تلقی می گردد یا این که مشمول فضای خصوصی است؟

در این خصوص اتفاق نظر وجود ندارد اما با توجه به تفاسیر ارائه شده از سوی مجریان قانون بویژه نیروی انتظامی به نظر می رسد فضای داخل اتومبیل خصوصی تلقی نگردد و چنانچه شخصی در داخل اتوموبیل در معرض دید اشخاص دیگر مبادرت به روزه خواری نماید ممکن است مشمول مفاد ماده ۶۳۸ در خصوص تظاهر به عمل حرام باشد.

۶- چنانچه شخصی دارای بیماری خاصی باشد که به طور مستمر و با تجویز پزشک نیاز به آشامیدن آب یا غدا داشته باشد آیا چنین شخصی می تواند در مکان های عمومی و در ماه رمضان آب بنوشد یا غذا بخورد؟

در این خصوص همانطور که گفته شد روزه خواری به عنوان یک جرم مستقل تعریف نشده ولیکن می تواند مشتمل بر تظاهر به فعل حرام در امکان عمومی باشد و از طرف دیگر احراز سوء نیت در این جرم از اهمیت ویژه ای برخوردار میباشد و با فقدان سوء نیت جرم احراز نمی گردد در خصوص پرسش مطروحه نیز با توجه به این که خوردن و آشامیدن بیمار با تجویز پزشک برای سلامتی بیمار حیاتی می باشد بنابراین به نظر می رسد دراینجا شخص بیمار درخوردن و آشامیدن سوء نیتی نداشته و جرمی تحقق نیافته است.