جستجو میان 262 مقاله تخصصی

شکایت از قضات

مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت از قضات از آنجا که در نظام حقوقی ایران مراجعه به محاکم دادگستری، آخرین راهکار...

ادامه مطلب
مقالات, حقوقی

شکایت از قضات

مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت از قضات از آنجا که در نظام حقوقی ایران مراجعه به محاکم دادگستری، آخرین راهکار برای رفع اختلافات میان…

ادامه مطلب

محجور کیست، انواع حجر

حجر به معنای بازداشتن و منع کردن است از لحاظ حقوقی محجور به فردی اطلاق می گردد که از بخشی از تصرفات منع شده و...

ادامه مطلب
مقالات, حقوقی

محجور کیست، انواع حجر

حجر به معنای بازداشتن و منع کردن است. از لحاظ حقوقی محجور به فردی اطلاق می گردد که از بخشی از تصرفات منع شده و…

ادامه مطلب

مراحل ثبت شرکت در خارج از کشور

در خصوص ثبت شرکت در خارج از کشور ایران بسته به اینکه با چه موضوعی می خواهید شرکت را ثبت نمائید همچنین توجه به...

ادامه مطلب
مقالات, حقوقی

مراحل ثبت شرکت در خارج از کشور

در خصوص ثبت شرکت در خارج از کشور ایران بسته به اینکه با چه موضوعی می خواهید شرکت را ثبت نمائید همچنین توجه به قوانین…

ادامه مطلب

ترکه و رد ترکه چیست؟

منظور از ترکه چیست و قوانین رد آن چه هستند؟ اطلاع از این قوانین چه اهمیتی برای ورثه دارد؟ ترکه در واقع همان...

ادامه مطلب
مقالات, حقوقی

ترکه و رد ترکه چیست؟

منظور از ترکه چیست و قوانین رد آن چه هستند؟ اطلاع از این قوانین چه اهمیتی برای ورثه دارد؟ ترکه در واقع همان چیزی است…

ادامه مطلب

حق حبس چیست ؟

حق حبس چیست و شرایط اجرای آن چیست؟ حق حبس یکی از حقوقی است که در قانون مدنی مورد تأکید قرار گرفته است این حق...

ادامه مطلب
مقالات, حقوقی

حق حبس چیست ؟

حق حبس چیست و شرایط اجرای آن چیست؟ حق حبس یکی از حقوقی است که در قانون مدنی مورد تأکید قرار گرفته است. این حق…

ادامه مطلب

تفاوت دادخواست تقسیم ترکه و مطالبه سهم الارث

دادخواست تقسیم ترکه ناظر بر شخصی نمودن سهام وراث می باشد لذا از اینرو با دادخواست مطالبه ی سهم الارث تفاوت...

ادامه مطلب
مقالات, حقوقی

تفاوت دادخواست تقسیم ترکه و مطالبه سهم الارث

دادخواست تقسیم ترکه ناظر بر شخصی نمودن سهام وراث می باشد. لذا از اینرو با دادخواست مطالبه ی سهم الارث تفاوت دارد، در مطالبه سهم…

ادامه مطلب