شرایط شکلی اجاره نامه محل مسکونی

سوال کاربر ازاتمام قرارداد اجاره شش ماه گذشته ولی مستاجر خانه را تحویل نمیدهد، در این مدت اجاره بها را پرداخت کرده ولی با توجه به نیاز بنده به مورد اجاره، آن را تخلیه نمیکند، آیا دریافت اجاره بها در محاکم مبنی بر تفاهم طرفین میباشد؟

۱۷ مرداد ۱۳۹۸
 • موجر
 • مستاجر
 • فسخ اجاره
 • عین مستاجره
 • جواب کارشناس
  هوشنگ رجایی / قاضی سابق دادگستری

  شرایطی که در قانون روابط موجر و مستأجر سال 76 درخصوص اجاره نامه و شرایط شکلی آن عنوان شده است حاکی از آن است که باید قرارداد اجاره کتبی و با امضای دو شاهد باشد لذا عدم تمدید اجاره نامه به طور کتبی به هیچ وجه تمدید اجاره تلقی نمی شود . بنابر این شما می توانید با مراجعه به شورای حل اختلاف دادخواست تخلیه منزل مسکونی را تقدیم نمائید.

  ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
  چنانچه نیاز به مشاوره تلفنی داشته و یا میخواهید وکالت پرونده شمارا برعهده بگیریم،‌با شماره 02171333400 تماس حاصل نمایید.
    مشاوره تلفنی رایگان