چگونه شکایت فحاشی را ثابت نمایم ؟

سوال کاربر سلام.خسته‌نباشید.ازفردی‌‌طلب‌داشتم‌وبعدازشکایت‌حکم‌جلب گرفتم‌وتماس‌با۱۱۰وبعدباماموردستگیرکرده‌ودرعین‌رفتن‌به‌کلانتری خیلی‌به‌من‌فوش‌وتوهین‌کردن‌وموقع‌پیاده‌شدن‌اول‌مامورپیاده شدبعدش‌کسی‌که‌جلب‌شده‌بودخواست‌پیاده‌بشه‌ازپشت سیلی‌به‌من‌زدوتهدیدم‌کرد.مامورومتهم‌پشت‌ماشین‌سواربودند ومن‌راننده‌‌بودم‌وطرف‌شاگردهم‌یکی‌ازدوستانم‌بودن.حالامامور صورتجلسه‌کردوفوش‌هارونوشت‌ولی‌گفت‌من‌سیلی‌روندیدم چون‌بعدپیاده‌شدن‌مامور....سیلی‌زدوتهدیدکردوپیاده‌شد. امادوستم‌سیلی‌وتهدیدرودید..من‌شکایت‌کردم‌‌مرحله‌بازپرسی هستیم....سوالم‌این‌بودمتهم‌دوسال‌پیش‌به‌خاطرفراراز‌دین محکوم‌به‌چهارمیلیون‌جریمه‌شده‌ودردادگاه‌دیگربه‌خاطرتوهین محکوم‌به‌جریمه‌شده.....این‌دوتاحکم‌روتوی‌مرحله‌بازپرسی‌نشان بدم‌یانگه‌دارم‌مرحله‌دادگاه‌نشان‌بدم‌که‌قاضی‌بهش‌گذشت‌نکنه وجریمه‌نده.وزندان‌بده.....به‌نظرتون‌دوتاحکم‌فرارازدین‌وحکم‌ توهین‌میتونه‌بهم‌کمک‌بکنه‌.باتشکر

۱۲ مرداد ۱۳۹۸
 • توهین
 • افترا
 • فحاشی
 • وکیل کیفری
 • جواب کارشناس
  هوشنگ رجایی / قاضی سابق دادگستری

  مسلماً محکومیت های سابق متهم در نزد قاضی موثر است ولیکن اگر در موضوع توهین شاهد داشته باشید قاضی می تواند حکم مقتضی را صادر نماید .

  ۱۲ مرداد ۱۳۹۸
  چنانچه نیاز به مشاوره تلفنی داشته و یا میخواهید وکالت پرونده شمارا برعهده بگیریم،‌با شماره 02177947264 تماس حاصل نمایید.