...

سوال کاربر

جواب کارشناس
هوشنگ رجایی / قاضی سابق دادگستری

قاعده دراء که همان شبهه ناک بودن موضوع است مدنظر قاضی مدنظر قرار گرفته است و رأی به برائت صادر نمودند ولیکن به نظر می رسد که استدلال قاضی مواجه با اشکال است زیرا اینکه سفته دارای امضاء و اثر انگشت جعل بوده است محرز است و دیگر اینکه کسی که آن سفته ها را ارائه کرده است باید اتهام استفاده از سند مجعول تحت تعقیب قرار گیرد و تا پیدا شدن متهم اصلی (جاعل اصلی ) پرونده در آن بخش مفتوح باشد. مسلماً در مرحله تجدیدنظر قضات ، می توانند اقدام به بررسی مجدد پرونده (حتی در ماهیت ) نمایند ولیکن باید با پیگیری جامع و مناسب توجه قضات تجدیدنظر را جلب نمایید و در خصوص سند مجعول نیز مرجع تجدیدنسظر می تواند اقدام تکمیلی و تصحیحی را انجام دهد و در ضمن می توان زمانی که پرونده به اجرای احکام ارسال گردید از قاضی اجرای احکام خواست تا پرونده را برای رفع ابهام به شعبه صادرکننده بدوی رآی ارسال نماید.

۱۵ تیر ۱۳۹۸
چنانچه نیاز به مشاوره تلفنی داشته و یا میخواهید وکالت پرونده شمارا برعهده بگیریم،‌با شماره 02177947264 تماس حاصل نمایید.