انواع جراحات

انواع جراحات

در دپارتمان کیفری ره جویان عدالت با توجه به درخواست مکرر مراجعین برآن شدیم تا درمورد جراحات وارده بر ناحیه سر و بدن به شرح ذیل توصیف بنماییم.

 

انواع جراحات

جراحات از نظر قانون مجازات اسلامی به چند نوع تقسیم می‌شود :

الف) حارصه : به معنی خراش پوست بدون آنکه خون جاری شود.

ب) دامیه : به معنی جراحتی که اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان کم یا زیاد خون باشد

پ)  متلاحمه : به معنی جراحتی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود لکن به پوست نازک روی استخوان نرسد.

ت) سمحاق : به معنی جراحتی که به پوست نازک روی استخوان برسد.

ث) موضحه : به معنی جراحتی که پوست نازک روی استخوان را کنار بزند و استخوان را آشکار کند.

ج)  هاشمه : به معنی جنایتی که موجب شکستگی استخوان شود گرچه جراحتی را تولید نکند.

چ) منقله : به معنی جنایتی که درمان آن جز با جابجا کردن استخوان میسر نباشد.

ه) مأمومه : به معنی جراحتی که به کیسه مغز برسد.

خ) دامغه : به معنی صدمه یا جراحتی که کیسه مغز را پاره کند.

د) جائفه : به معنی جراحتی است که با وارد کردن هر نوع وسیله و از هر جهت به درون بدن انسان اعم از شکم، سینه، پشت و پهلو ایجاد می‌شود و موجب یک سوم دیه کامل است. در صورتی که وسیله مزبور از یک طرف وارد و از طرف دیگر خارج گردد، دو جراحت جائفه محسوب می‌شود.

ذ) نافذه : به معنی جراحتی است که با فرو رفتن وسیله ای مانند نیزه یا گلوله در دست یا پا ایجاد می شود.

با توجه به جراحات وارده در ضرب و جرح دادگاه با نظر پزشکی قانونی و تعیین نوع جراحت توسط آن مرجع اقدام به تعیین دیه نسبت به عضو آسیب دیده می‌نماید.